Wieloletni Program Współpracy Miasta Łodzi z organizacjami pozarządowymi na lata 2021-2023 współtworzony był w zespole roboczym złożonym z przedstawicieli organizacji pozarządowych. Do udziału w pracach zespołu, zaproszono po jednej osobie z siedmiu organizacji, które zgłosiły się do pracy w <link aktualnosci/artykul/zglos-sie-do-prac-nad-wieloletnim-programem-wspolpracy-miasta-lodzi-z-ngo-id26060/2019/2/18/>otwartym naborze</link>. W sumie, w skład zespołu (wraz z przedstawicielami UMŁ) weszło 15 osób.

Zespół zaproponował m.in. podział programu na elementy o charakterze systemowym i zadania publiczne planowane do zlecania organizacjom w trybie wieloletnim. Wśród propozycji zmian systemowych pojawiły się m.in. potrzeba wypracowania czytelnej procedury przyznawania środków w trybie pozakonkursowym (tzw. małych dotacji), wypracowanie zasad korzystania z zasobów jednostek organizacyjnych podległych UMŁ czy wprowadzenia zmian w zasadach pracy komisji konkursowych w Łodzi.

W ramach nowych planowanych zadań wieloletnich pojawiły się głównie zadania ściśle związane z realizacją funkcji społecznych zaplanowanych w projektach 1-8 rewitalizacji obszarowej. Są to m.in. Centra Aktywności Lokalnej, Centrum Streetworkingu czy mieszkania chronione dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz niepełnosprawnością intelektualną itd.

Wieloletni Program Współpracy Miasta Łodzi z organizacjami pozarządowymi na lata 2021-2023 dostępny jest na stronie:

Sprawozdania


Metryka strony i historia zmian