Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Prezydent Miasta Łodzi powołał zespół roboczy ds. Wieloletniego Programu Współpracy Miasta Łodzi z organizacjami pozarządowymi na lata 2020-2022.

Do udziału w pracach zespołu, zaproszono po jednej osobie z siedmiu organizacji, które zgłosiły się do pracy w otwartym naborze (pisaliśmy więcej o nim tutaj >>>). W sumie, w skład zespołu (wraz z przedstawicielami UMŁ) weszło 15 osób.

Zespół pracować będzie do końca września 2019r. a jego zadaniem będzie: analiza głównych płaszczyzn współpracy Miasta Łodzi z organizacjami pozarządowymi, wskazanie obszarów wymagających usprawnień, wypracowanie rekomendacji i propozycji zapisów dot. wieloletniej współpracy.

Zespół dotychczas zaproponował m.in. podział programu na elementy o charakterze systemowym i zadania publiczne planowane do zlecania organizacjom w trybie wieloletnim. Wśród propozycji zmian systemowych pojawiły się m.in. potrzeba wypracowania czytelnej procedury przyznawania środków w trybie pozakonkursowym (tzw. małych dotacji), wypracowanie zasad korzystania z zasobów jednostek organizacyjnych podległych UMŁ czy włączenia organizacji pozarządowych do realizacji zamówień na dostawę usług i towarów w postępowaniach do 30 tys. Euro.

W ramach nowych planowanych zadań wieloletnich pojawiły się głównie zadania ściśle związane z realizacją funkcji społecznych zaplanowanych w projektach 1-8 rewitalizacji obszarowej. Są to m.in. Centra Aktywności Lokalnej, Centrum Streetworkingu czy mieszkania chronione dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz niepełnosprawnością intelektualną itd.

Zespół pracować będzie nad programem do końca września br. Po tym okresie dokument poddany zostanie przedstawiony i poddany konsultacjom z organizacjami pozarządowymi.

Sprawozdania z odbytych spotkań zespołu, dostępne są poniżej.

Zarządzenie o powołaniu zespołu >>>

 

Sprawozdania


Metryka strony i historia zmian