Konkurs na zadania inwestycyjne zgłaszane przez jednostki pomocnicze Miasta

Zgodnie z uchwałą Nr LXII/1319/13 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 16 maja 2013 r. w sprawie zasad przyznawania środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań jednostek pomocniczych Miasta Łodzi – osiedli jednostkom pomocniczym, zmienioną uchwałami Nr LXXIX/1642/14 z dnia 15 stycznia 2014r. i Nr XC/1886/14 z dnia 3 lipca 2014r. przyznawane są środki finansowe przeznaczane na realizację zadań:

  1. bieżących (dotychczas określanych jako statutowe);
  2. inwestycyjnych lub remontowych, naliczane w trybie tzw. algorytmu;
  3. inwestycyjnych, wybranych w drodze konkursu.

Środki finansowe przeznaczone na realizację zadań jednostek pomocniczych uchwalane są corocznie w budżecie Miasta Łodzi.

Łączna wysokość środków przyznawanych jednostkom pomocniczym na realizację zadań wymienionych w pkt 2 i 3 nie może być mniejsza niż 25.000.000 zł Kwota ta dzielona jest na dwie części. Jedna część przeznaczona jest na finansowanie drobnych, niewymagających dłuższych przygotowań zadań inwestycyjnych lub remontowych wskazanych przez osiedla w trybie tzw. algorytmu (co najmniej 75 %) natomiast druga część środków przeznaczona jest na realizację zadań inwestycyjnych wyłanianych w drodze corocznie przeprowadzanego konkursu (nie więcej niż 25%).

Przedmiotem konkursu są jednoroczne zadania inwestycyjne zgłaszane przez jednostki pomocnicze Miasta. Zadania te mogą obejmować w szczególności:

  1. budowę, modernizację lokalnych dróg, chodników i oświetlenia,
  2. budowę, modernizację w zakresie małej infrastruktury technicznej,
  3. budowę lub modernizację osiedlowych placów zabaw i urządzeń kultury fizycznej,
  4. poprawę bezpieczeństwa mieszkańców,
  5. tworzenie zieleńców i skwerów wraz z małą architekturą.

Zadania inwestycyjne mogą być zgłaszane oddzielnie przez poszczególne jednostki pomocnicze Miasta bądź wspólnie przez kilka z nich. Jednostka pomocnicza może zgłosić do konkursu, samodzielnie bądź wspólnie z innymi jednostkami, nie więcej niż dwa zadania.
Zadanie inwestycyjne ma być realizowane na terenach i w obiektach stanowiących mienie Miasta nie obciążone na rzecz osób trzecich. Koszty realizacji zgłoszonego do konkursu zadania inwestycyjnego (wraz z dokumentacją projektową, jeśli jej brakuje) nie mogą być mniejsze niż 100.000 zł i większe niż 2.000.000 zł. Minimalna kwota środków, w przypadku zadań posiadających szczególne wartości społeczne, zgłaszanych przez osiedla, którym przyznano w ramach tzw. algorytmu w roku poprzedzającym rok realizacji zadania inwestycyjnego kwotę mniejszą niż 100.000 zł, może wynosić 50.000 zł.
Każde zadanie inwestycyjne należy zgłosić na oddzielnym formularzu wniosku konkursowego.

Podstawa prawna

Zarządzenie Nr 5518/VI/13 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 27 grudnia 2013 r. - Regulamin konkursu na zadania inwestycyjne zgłaszane przez jednostki pomocnicze Miasta Łodzi-osiedla.

Zarządzenie Nr 7551/VII/17 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 27 grudnia 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu konkursu na zadania inwestycyjne zgłaszane przez jednostki pomocnicze Miasta Łodzi-osiedla

Zarządzenie Nr 405/VII/15 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 9 lutego 2015 r. w sprawie powołania na okres VII kadencji Rady Miejskiej w Łodzi Komisji Konkursowej do przeprowadzania konkursu na zadania inwestycyjne zgłaszane przez jednostki pomocnicze Miasta Łodzi – osiedla.


Metryka strony i historia zmian