Konsultacje społeczne dotyczące ograniczenia sprzedaży alkoholu w sklepach na terenie miasta Łodzi w godzinach nocnych

Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 8035/VII/18
Prezydenta Miasta Łodzi
z dnia 19 marca 2018 r.


Ogłoszenie

Prezydent Miasta Łodzi
ogłasza przeprowadzenie konsultacji społecznych dotyczących ograniczenia
sprzedaży alkoholu w sklepach na terenie miasta Łodzi w godzinach nocnych.


Przedmiotem konsultacji jest ewentualne wprowadzenie ograniczenia sprzedaży alkoholu w sklepach na terenie całego miasta Łodzi albo jego centrum, rozumianym jako obszar czterech jednostek pomocniczych miasta Łodzi - Osiedla Katedralna, Osiedla Stare Polesie, Osiedla Stary Widzew i Osiedla Śródmieście-Wschód (zgodnie z opisem i mapką stanowiącą załącznik do ogłoszenia) w godzinach nocnych.

Celem konsultacji jest zebranie propozycji i opinii dotyczących przedmiotu konsultacji.

Konsultacje społeczne prowadzone będą w okresie od dnia 28 marca 2018 r. do dnia 10 kwietnia 2018 r. w formie:

 1. otwartego spotkania z mieszkańcami miasta Łodzi, z możliwością składania propozycji i opinii do protokołu, które odbędzie się w Dużej Sali Obrad Rady Miejskiej w Łodzi, ul. Piotrkowska 104, w dniu 6 kwietnia 2018 r., w godzinach 17.30 – 19.30 (wejście od placu Komuny Paryskiej);
 2. zebrania propozycji i opinii na piśmie, w tym drogą elektroniczną, również z wykorzystaniem narzędzia elektronicznego Vox Populi dostępnego pod adresem vox.uml.lodz.pl, na formularzu konsultacyjnym, który dostępny będzie:
  • w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi pod adresem bip.uml.lodz.pl;
  • na stronie internetowej Urzędu Miasta Łodzi pod adresem www.uml.lodz.pl;
  • w sekretariacie Biura Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi, al. Politechniki 32 (pok. 103);
  • podczas spotkania, o którym mowa w pkt 1;
  • podczas ankiety prowadzonej w dniach 28 marca 2018 r.– 10 kwietnia 2018 r.na ulicach miasta Łodzi.

Wypełnione formularze konsultacyjne można przekazać:

 • do sekretariatu Biura ds. Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi, al. Politechniki 32 (pok. 103);
 • drogą elektroniczną na adres: konsultacje.centrum@uml.lodz.pl;
 • drogą korespondencyjną na adres: Urząd Miasta Łodzi, Departament Spraw Społecznych, Biuro ds. Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej, al. Politechniki 32, 93-590 Łódź.

W okresie od rozpoczęcia do zakończenia konsultacji czynne będzie internetowe forum dyskusyjne pod adresem internetowym forum.samorzad.lodz.pl.

Zakres negocjowany konsultacji jest ograniczony do prawnie dopuszczalnej możliwości wprowadzenia ograniczenia sprzedaży napojów alkoholowych w przedziale czasowym obejmującym godziny 22.00 – 6.00.

Nie będą rozpatrywane propozycje i opinie:

 • przekazane w innej formie niż na formularzu konsultacyjnym (za wyjątkiem propozycji i opinii zgłoszonych podczas otwartego spotkania z mieszkańcami oraz za pomocą narzędzia elektronicznego Vox Populi);
 • złożone na formularzu konsultacyjnym z datą wpływu przed dniem 28 marca 2018 r. albo po dniu 10 kwietnia 2018 r.;
 • niepodpisane czytelnie imieniem i nazwiskiem.

Pliki do pobrania:

Wyniki konsultacji:


Metryka strony i historia zmian