Konsultacje społeczne dotyczące sposobu wykorzystania terenu dawnego poligonu na Brusie

Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 7283/VII/17
Prezydenta Miasta Łodzi
z dnia 24 listopada 2017 r.

 

Ogłoszenie 

Prezydent Miasta Łodzi
ogłasza przeprowadzenie konsultacji społecznych dotyczących
sposobu wykorzystania terenu dawnego poligonu na Brusie.

 

Przedmiotem konsultacji jest sposób wykorzystania terenu dawnego poligonu na Brusie, natomiast celem konsultacji jest zebranie propozycji i opinii dotyczących przedmiotu konsultacji.

Konsultacje społeczne prowadzone będą w okresie od dnia 4 grudnia 2017 r. do dnia 31 stycznia  2018 r. w formie:

 1. dziewięciu spotkań informacyjno-konsultacyjnych, dotyczących inwestycji planowanych na 2018 r. wraz z informacją o planach zagospodarowania terenu dawnego poligonu na Brusie, które odbędą się w godzinach 17:00– 19:00, w następujących lokalizacjach:
  1. 4 grudnia 2017 r. – Szkoła Podstawowa nr  34 Leona  Kruczkowskiego, w Łodzi przy ul. Ćwiklińskiej 9,
  2. 5 grudnia 2017 r. – Szkoła Podstawowa nr 193 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, w Łodzi przy ul. Standego 1,
  3. 7 grudnia 2017 r. – Szkoła Podstawowa nr 137 im. prof. Aleksandra Kamińskiego, w Łodzi przy ul. Florecistów 3b,
  4. 11 grudnia 2017 r. – IX Liceum Ogólnokształcące im. gen. Jarosława Dąbrowskiego, w Łodzi przy ul. Paderewskiego 24,
  5. 12 grudnia 2017 r. – Szkoła Podstawowa nr  174 Jana Machulskiego, w Łodzi przy ul. Gałczyńskiego 6,
  6. 13 grudnia 2017 r. – Szkoła Podstawowa nr 10 im. Władysława Broniewskiego, w Łodzi przy ul. Przybyszewskiego 15/21,
  7. 15 grudnia 2017 r. – Szkoła Podstawowa nr 91 im. Leonida Teligi, w Łodzi przy Kasprzaka 45,
  8. 18 grudnia 2017 r. – Szkoła Podstawowa nr 56 im. Bronisława Czecha, w Łodzi przy ul. Turoszowskiej 10,
  9. 19 grudnia 2017 r. – Szkoła Podstawowa nr 58 im Melchiora Wańkowicza, w Łodzi przy ul. Młynarskiej 42/46;
 2. otwartego spotkania z mieszkańcami miasta Łodzi, połączonego z warsztatami, z możliwością składania propozycji i opinii do protokołu, które odbędzie się w Szkole Podstawowej nr 169 im. Marii Dąbrowskiej w Łodzi przy Napoleońskej 7/17 (Złotno), w dniu 14 grudnia 2017 r. w godzinach 17:00- 19:00;
 3. panelu ekspertów, który odbędzie się w Dużej Sali Obrad Rady Miejskiej w Łodzi, Piotrkowska 104, w dniu 16 stycznia 2018 r. w godzinach 17:00 – 19:00;
 4. zebrania propozycji i opinii na piśmie, w tym drogą elektroniczną, również z wykorzystaniem narzędzia elektronicznego Vox Populi dostępnego pod adresem https://vox.uml.lodz.pl/, na formularzu konsultacyjnym, który dostępny będzie:
  1. w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi pod adresem bip.uml.lodz.pl;
  2. na stronie internetowej Urzędu Miasta Łodzi pod adresem uml.lodz.pl;
  3. w sekretariacie Biura ds. Partycypacji Społecznej w Departamencie Partycypacji Społecznej i Kultury Urzędu Miasta Łodzi, ul. Piotrkowska 115, II piętro;
  4. podczas spotkań, o których mowa w punktach 1 i 2.

 

Wypełnione formularze konsultacyjne można przekazać:

 1. do sekretariatu Biura ds. Partycypacji Społecznej w Departamencie Partycypacji Społecznej i Kultury Urzędu Miasta Łodzi, ul. Piotrkowska 115, II piętro;
 2. drogą elektroniczną na adres sekretariat.bps@uml.lodz.pl;
 3. drogą korespondencyjną na adres: Urząd Miasta Łodzi, Departament Partycypacji Społecznej i Kultury, Biuro ds. Partycypacji Społecznej, ul. Piotrkowska 115, 90-430 Łódź.

 

W okresie od rozpoczęcia do zakończenia konsultacji czynne będzie internetowe forum dyskusyjne pod adresem internetowym forum.samorzad.lodz.pl.

Zakres negocjowany konsultacji jest ograniczony do prawnie dopuszczalnego sposobu wykorzystania dawnego poligonu na Brusie.

 

Nie będą rozpatrywane propozycje i opinie:

 1. przekazane w innej formie niż na formularzu konsultacyjnym (za wyjątkiem propozycji i opinii zgłoszonych podczas spotkań z mieszkańcami oraz za pomocą narzędzia elektronicznego Vox Populi);
 2. złożone na formularzu konsultacyjnym z datą wpływu przed dniem 4 grudnia 2017 r. albo po dniu 31 stycznia 2018 r.;
 3. niepodpisane czytelnie imieniem i nazwiskiem.

Pliki do pobrania:

Wyniki konsultacji:


Metryka strony i historia zmian