Konsultacje społeczne dotyczące zmian w granicach obwodów publicznych szkół podstawowych na obszarze Miasta Łodzi

Załącznik Nr 2
do zarządzenia Nr 391/VIII/19
Prezydenta Miasta Łodzi
z dnia 24 stycznia 2019 r.

Ogłoszenie

Prezydent Miasta Łodzi
ogłasza przeprowadzenie konsultacji społecznych dotyczących zmian w granicach obwodów publicznych szkół podstawowych na obszarze Miasta Łodzi

Konsultacje społeczne prowadzone będą w okresie od dnia 4 lutego 2019 r. do dnia 11 lutego 2019 r. w formie:

 1. otwartych spotkań z mieszkańcami Miasta Łodzi umożliwiających wyrażenie opinii oraz składanie propozycji do protokołu dotyczących planowanych zmian w granicach obwodów szkół podstawowych zlokalizowanych w poszczególnych rejonach Miasta Łodzi. Spotkania odbędą się w godzinach 17:00 – 19:00 według poniższego harmonogramu:
  1. 5 lutego 2019 r. w siedzibie XXVI Liceum Ogólnokształcącego im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Łodzi przy ul. Wileńskiej 22a dla rejonów: Polesie i Śródmieście,
  2. 6 lutego 2019 r. w siedzibie Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 4 im. Ireny Sendlerowej w Łodzi przy ul. Stawowej 28 dla rejonu Bałuty,
  3. 7 lutego 2019 r. w siedzibie Publicznego Gimnazjum nr 38 im. Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łodzi przy ul. Stanisława Dubois 7/9 dla rejonu Górna,
  4. 8 lutego 2019 r. w siedzibie Szkoły Podstawowej nr 34 im. Wisławy Szymborskiej w Łodzi przy ul. Mieczysławy Ćwiklińskiej 9 dla rejonu Widzew;
 2. zgłaszanie propozycji i opinii na piśmie na formularzu konsultacyjnym;
 3. głosowania elektronicznego „za” lub „przeciw” propozycjom zmian w granicach obwodów poszczególnych szkół podstawowych na stronie internetowej https://vox.uml.lodz.pl

Materiał informacyjny dotyczący przedmiotu konsultacji będzie dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi pod adresem internetowym bip.uml.lodz.pl, na stronie internetowej Urzędu Miasta Łodzi www.lodz.pl, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Łodzi (ul. Piotrkowska 104), na tablicy ogłoszeń w siedzibie Wydziału Edukacji w Departamencie Pracy, Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Łodzi (ul. Krzemieniecka 2b) oraz na tablicach ogłoszeń w szkołach podstawowych, których dotyczą zagadnienia będące przedmiotem konsultacji.

W czasie trwania konsultacji, tj. w terminie od dnia 4 lutego 2019 r. do dnia 11 lutego 2019 r. czynne jest forum dyskusyjne pod adresem internetowym www.forum.samorzad.lodz.pl

Wypełnione formularze konsultacyjne można przekazać:

 • do sekretariatu Wydziału Edukacji w Departamencie Pracy, Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Łodzi, Łódź, ul. Krzemieniecka 2b pok. 305,
 • drogą elektroniczną na adres: edukacja.konsultacje@uml.lodz.pl,
 • drogą korespondencyjną na adres: Urząd Miasta Łodzi, Departament Pracy, Edukacji i Sportu, Wydział Edukacji, ul. Krzemieniecka 2b, 94-030 Łódź.

Ze względu na potrzebę odpowiedniego przygotowania spotkań, należy zgłosić wolę uczestniczenia w nich emailem na adres: edukacja.konsultacje@uml.lodz.pl albo telefonicznie pod numerem telefonu: (42) 638-48-33 do dnia 1 lutego 2019 r.

Propozycje i opinie

 • przekazane w innej formie niż na formularzu konsultacyjnym,
 • złożone z datą wpływu przed dniem 4 lutego 2019 r. albo po 11 lutego 2019 r.
  nie będą uwzględnione.

Pliki do pobrania:

Wyniki konsultacji:


Metryka strony i historia zmian