Konsultacje społeczne w sprawie zmian nazw łódzkich ulic i placu Zwycięstwa dokonanych zarządzeniami zastępczymi Wojewody Łódzkiego.

Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 7550/VII/17
Prezydenta Miasta Łodzi
z dnia 22 grudnia 2017 r.


Ogłoszenie

Prezydent Miasta Łodzi
ogłasza przeprowadzenie konsultacji społecznych w sprawie zmian nazw
łódzkich ulic i placu Zwycięstwa dokonanych zarządzeniami zastępczymi Wojewody Łódzkiego.

§ 1. Przedmiotem konsultacji są zmiany nazw łódzkich ulic i placu Zwycięstwa dokonane zarządzeniami zastępczymi Wojewody Łódzkiego.

§ 2. Celem konsultacji jest zebranie opinii na temat zmienionych nazw ulic i placu Zwycięstwa, o których mowa w § 1, a także zebranie propozycji dotyczących nadania tym ulicom i placowi innych nazw.

§ 3. Konsultacje społeczne prowadzone będą w okresie od dnia 2 stycznia 2018 r.
do dnia 15 stycznia 2018 r. w formie:

 1. otwartego spotkania z mieszkańcami miasta Łodzi z możliwością składania propozycji
  i opinii do protokołu, które odbędzie się w sali kinowej Muzeum Kinematografii
  w Łodzi, pl. Zwycięstwa 1 w dniu 4 stycznia 2018 r. w godzinach 16:00 – 18:00;
 2. otwartego spotkania z mieszkańcami miasta Łodzi z możliwością składania propozycji
  i opinii do protokołu, które odbędzie się w Dużej Sali Obrad Rady Miejskiej w Łodzi,
  w dniu 9 stycznia 2018 r. w godzinach 17:00 – 19:00;
 3. zebrania propozycji i opinii na piśmie, w tym drogą elektroniczną, również
  z wykorzystaniem narzędzia elektronicznego Vox Populi dostępnego pod adresem vox.uml.lodz.pl, na formularzu konsultacyjnym, który dostępny będzie:
  1. w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi pod adresem bip.uml.lodz.pl,
  2. na stronie internetowej Urzędu Miasta Łodzi pod adresem www.uml.lodz.pl,
  3. w sekretariacie Biura ds. Partycypacji Społecznej w Departamencie Partycypacji Społecznej i Kultury Urzędu Miasta Łodzi, ul. Piotrkowska 115, II piętro,
   d) podczas spotkań, o których mowa w punktach 1 i 2.

§ 4. Wypełnione formularze konsultacyjne można przekazać:

 1. do sekretariatu Biura ds. Partycypacji Społecznej w Departamencie Partycypacji Społecznej i Kultury Urzędu Miasta Łodzi, ul. Piotrkowska 115, II piętro;
 2. drogą elektroniczną na adres sekretariat.bps@uml.lodz.pl ;
 3. drogą korespondencyjną na adres: Urząd Miasta Łodzi, Departament Partycypacji Społecznej i Kultury, Biuro ds. Partycypacji Społecznej, ul. Piotrkowska 115,
  90-430 Łódź.

§ 5. W okresie od rozpoczęcia do zakończenia konsultacji czynne będzie internetowe forum dyskusyjne pod adresem internetowym forum.samorzad.lodz.pl.

§ 6. Zakres negocjowany konsultacji jest ograniczony do zmian nazw ulic i placu Zwycięstwa dokonanych zarządzeniami zastępczymi Wojewody Łódzkiego.

§ 7. Nie będą rozpatrywane propozycje i opinie:

 1. przekazane w innej formie niż na formularzu konsultacyjnym (za wyjątkiem propozycji
  i opinii zgłoszonych podczas spotkań otwartych oraz za pomocą narzędzia elektronicznego Vox Populi);
 2. złożone na formularzu konsultacyjnym z datą wpływu przed dniem 2 stycznia 2018 r. albo po dniu 15 stycznia 2018 r.;
 3. niepodpisane czytelnie imieniem i nazwiskiem.

Pliki do pobrania:

 

Wyniki konsultacji społecznych:


Metryka strony i historia zmian