Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Nabór wniosków o przyznanie w 2018 roku stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną oraz upowszechnianiem i animacją kultury.

Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 7479/VII/17
Prezydenta Miasta Łodzi
z dnia 20 grudnia 2017 r.


Ogłoszenie
Prezydent Miasta Łodzi
ogłasza nabór wniosków o przyznanie w 2018 roku stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną oraz upowszechnianiem i animacją kultury.

 1. Stypendia mogą być przyznawane osobom realizującym przedsięwzięcia z zakresu twórczości artystycznej oraz upowszechniania kultury.
 2. Projekt stypendialny z zakresu twórczości artystycznej może być realizowany w szczególności w takich dziedzinach sztuki jak:
  1. sztuki wizualne;
  2. film;
  3. teatr;
  4. muzyka;
  5. taniec;
  6. literatura.
 3. Projekt stypendialny z zakresu upowszechniania kultury może być realizowany w szczególności w zakresie:
  1. animacji kultury;
  2. organizacji wydarzeń kulturalnych;
  3. edukacji kulturalnej i artystycznej;
  4. badań nad kulturą.
 4. Dopuszcza się realizację projektów stypendialnych łączących twórczość artystyczną z działaniami z zakresu upowszechniania kultury.
 5. Projekt stypendialny musi być kierowany do mieszkańców Łodzi.
 6. Stypendia mają wspierać rozwój artystyczny kandydatów i obejmować realizację stworzonych przez nich przedsięwzięć.
 7. Stypendium nie może być przyznane na:
  1. realizację wszelkiego rodzaju prac dyplomowych w tym rozpraw doktorskich i habilitacyjnych;
  2. zakup środków trwałych;
  3. dofinansowanie nauki lub podnoszenie kwalifikacji zawodowych kandydata.
 8. Stypendium jest przyznawane osobom, które nie przekroczyły trzydziestego piątego roku życia.
 9. Kandydat przed złożeniem wniosku winien prowadzić działalność twórczą lub zajmować się upowszechnianiem kultury na terenie Miasta Łodzi.
 10. Stypendium jest przyznawane niezależnie od innych wyróżnień, nagród finansowych i stypendiów pochodzących z innych źródeł.
 11. Wysokość indywidualnego stypendium wynosi 10.000 zł.
 12. Stypendia przyznawane są w systemie rocznym obejmują okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2018 r.
 13. Wnioski należy składać w punkcie kancelaryjnym w Wydziale Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami w Departamencie Obsługi i Administracji, ul. Piotrkowska 110 (wejście od strony Pasażu Schillera), 90-926 Łódź, Łódzkie Centrum Kontaktu z Mieszkańcami w godzinach pracy Urzędu Miasta Łodzi, lub przesłać na ww. adres w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12 stycznia 2018 r. Każdy wniosek winien być złożony w oddzielnej kopercie, na której należy napisać imię i nazwisko kandydata oraz dziedzinę sztuki, której dotyczy wniosek. Nie będą rozpatrywane wnioski, które zostaną złożone albo wpłyną po wskazanym terminie. W przypadku przesłania wniosku drogą pocztową o terminie złożenia wniosku decyduje data wpływu do Urzędu Miasta Łodzi.
 14. Dopuszcza się możliwość uzupełnienia braków formalnych w terminie wskazanym w piśmie wzywającym do ich uzupełnienia.
 15. Złożone wnioski rozpatrywane są pod względem formalnym przez pracowników Wydziału Kultury w Departamencie Partycypacji Społecznej i Kultury Urzędu Miasta Łodzi.
 16. Wnioski rozpatruje Komisja Stypendialna w sposób określony w Regulaminie pracy Komisji Stypendialnej, stanowiącym załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia (zarządzenie do wglądu w Wydziale Kultury w Departamencie Partycypacji Społecznej i Kultury Urzędu Miasta Łodzi, ul. Piotrkowska 102, na stronie internetowej Urzędu Miasta Łodzi oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi: http://bip.uml.lodz.pl).
 17. Ogłoszenie wyników naboru nastąpi niezwłocznie po zatwierdzeniu przez Prezydenta Miasta Łodzi w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi (http://bip.uml.lodz.pl), na stronie internetowej Urzędu Miasta Łodzi (www.uml.lodz.pl wejście przez ogłoszenia i zawiadomienia, a następnie ogłoszenia Urzędu Miasta Łodzi) i na tablicy ogłoszeń w Wydziale Kultury w Departamencie Partycypacji Społecznej i Kultury Urzędu Miasta Łodzi.

Uwaga
Wzór formularza, wzór umowy stypendialnej, wzór formularza sprawozdania końcowego
z realizacji stypendium, wzór karty oceny merytorycznej, dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi, pod adresem internetowym: bip.uml.lodz.pl oraz
w sekretariacie Wydziału Kultury w Departamencie Partycypacji Społecznej i Kultury Urzędu Miasta Łodzi. Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu
(42) 638-43-73.

Pliki do pobrania:

Wyniki konkursu:


Informację wprowadził(a): Adrian Beer (20.12.2017 14:44)

Informację zmodyfikował(a): Adrian Beer (21.02.2018 10:52)

Informację opracował(a): Monika Ptasińska (20.12.2017)

Źródło: Departament Partycypacji Społecznej i Kultury, Wydział Kultury

Ilość odwiedzin: 4728