Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Zawiadomienia Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Zawiadomienia Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa z 2020 r.

Zawiadomienia Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa z 2019 r.

DPS-OŚR-I.6220.34.2019
Data dokumentu: 01.07.2019
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi 
ul. Piotrkowska 104 90-926 Łódź

Łódź, dnia 01.07.2019 r.

DPS-OŚR-I.6220.34.2019

Obwieszczenie

Zawiadamia się, na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zmianami – zwanej dalej KPA), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 ze zmianami – zwanej dalej ustawą OOŚ), że w postępowaniu wszczętym na wniosek pełnomocnika, reprezentującego na mocy udzielonego pełnomocnictwa Inwestora,
 Prezydent Miasta Łodzi w dniu 25 czerwca 2019 r. wydał decyzję Nr 26/U/2019, o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego budowie Centrum Produkcyjno – Magazynowo – Biurowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą, zlokalizowanego w Łodzi przy ul. Duńskiej – dz. ew. nr 101/12, 111/13, 171/14, 171/15, 171/17, 171/19, 171/21, 171/22, 171/30, 171/32, 171/34 (fragment), 171/38, 171/39, 171/40, 171/41 i 172/10 w obrębie B-32. 
 Z treścią wydanej decyzji oraz dokumentacją w przedmiotowej sprawie można zapoznać się w siedzibie Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Departamencie Polityki Społecznej i Zieleni Urzędu Miasta Łodzi, al. Piłsudskiego 100, 92-326 Łódź (IV piętro, pok. 63), w godzinach pracy urzędu. 
 Obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. od dnia 02 lipca 2019 r.

z up. Prezydenta Miasta Łodzi

Piotr Bugajak
p.o. Z-cy Dyrektora Wydziału
Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Sprawę prowadzi: podinspektor Izabela Zelcer, tel. 42 638-47-33 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
Źródło: Departament Polityki Społecznej i Zieleni, Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Informację opracował(a): Izabela Zelcer
Data opracowania: 01.07.2019
DSS-OŚR-I.6220.42.2019
Data dokumentu: 28.06.2019
Treść:

Łódź, dnia 28.06.2019 r.

Prezydent Miasta Łodzi
ul. Piotrkowska 104 90-926

DSS-OŚR-I.6220.42.2019

Obwieszczenie

Zawiadamia się, na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm. – zwanej dalej KPA), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 ze zm.), że na wniosek z dnia 18.01.2019 r. (data wpływu do tut. Wydziału 04.02.2019 r.) pełnomocnika 7R Projekt 10 Sp. z o.o., zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:

budowie hali magazynowo-produkcyjnej wraz z zapleczem socjalno-biurowym oraz infrastrukturą techniczną towarzyszącą na działkach nr ewidencyjny 120/6, 121/27, 121/29, 160/1 w obrębie P-37 oraz na działkach nr ewidencyjny 353/25, 354/58, 354/65, 354/66 w obrębie P-23 przy ul. Maratońskiej w Łodzi

 Informuję osoby, którym przysługuje status strony o prawie do czynnego udziału w każdym stadium postępowania oraz o uprawnieniach wynikających z art. 10 KPA, umożliwiających wypowiedzenie się przed wydaniem decyzji na temat zebranych dowodów, materiałów oraz zgłoszonych żądań.
 Z dokumentacją w przedmiotowej sprawie można zapoznać się w siedzibie Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Departamencie Polityki Społecznej i Zieleni Urzędu Miasta Łodzi, Łódź, al. Piłsudskiego 100, pokój nr 60 w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu.
 Obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. od dnia 05 lipca.

z up. Prezydenta Miasta Łodzi

Piotr Bugajak
p.o. Zastępcy Dyrektora
Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Sprawę prowadzą inspektor Malwina Macherzyńska i pomoc administracyjna Monika Tomczak 
 tel. 42 638 47 79 
 tel. 42 272 63 31 

Podstawa prawna:
Źródło: Departament Polityki Społecznej i Zieleni, Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Informację opracował(a): Malwina Macherzyńska, Monika Tomczak
Data opracowania: 28.06.2019
DPS-OŚR-I.6220.44.2019 (wcześniej DSS-OŚR-I.6220.128.2018)
Data dokumentu: 27.06.2019
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, 2019-06-27

DPS-OŚR-I.6220.44.2019
(wcześniej DSS-OŚR-I.6220.128.2018)

Obwieszczenie

Zgodnie z art. 74 oraz art. 38 i art. 85 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz.U. 2018 r., poz. 2081, zwanej dalej: ustawą OOŚ), zawiadamia się, że Prezydent Miasta Łodzi w dniu 27 czerwca 2019 r. wydał decyzję Nr 29/U/2019 o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia, polegającego na:

budowie nowej instalacji gospodarki oleju transformatorowego w zakładzie ABB Sp. z o.o. zlokalizowanym w Łodzi przy ul. Aleksandrowskiej 67/92.
Decyzja została wydana dla Inwestora : ABB Sp. z o.o., 04-713 Warszawa, ul. Żegańska 1.

 Informacja o wydaniu ww. decyzji została zamieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych. Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy strony mogą zapoznać się w siedzibie Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa UMŁ, Łódź, Al. Piłsudskiego 100, pok. 64, w godzinach pracy Urzędu Miasta Łodzi.
 Obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Piotr Bugajak
p.o. Zastępcy Dyrektora Wydziału
Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Sprawę prowadzi inspektor mgr Jolanta Małek, tel. 638 47 03

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
Źródło: Departament Polityki Społecznej i Zieleni, Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Informację opracował(a): Jolanta Małek
Data opracowania: 27.06.2019
DPS-OŚR-I.6223.5.2019
Data dokumentu: 26.06.2019
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
ul. Piotrkowska 104 90-926 Łódź

Łódź, dnia 26 czerwca 2019 r.

DPS-OŚR-I.6223.5.2019

Obwieszczenie

Podaje się do publicznej wiadomości na podstawie art. 218 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2018 poz. 799 ze zmianami) oraz art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.), że na wniosek pełnomocnika SUPERDROB SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Karczewie przy ul. Armii Krajowej 80, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania
pozwolenia zintegrowanego dla instalacji do obróbki i przetwórstwa, poza wyłącznym pakowaniem, produktów spożywczych lub paszy z przetworzonych lub nieprzetworzonych surowców pochodzenia zwierzęcego innych niż wyłącznie mleko o zdolności produkcyjnej ponad 75 ton wyrobów gotowych na dobę, zlokalizowanej w Łodzi przy ul. Traktorowej 180 i 182.
 Informuję, że z dokumentacją w przedmiotowej sprawie można zapoznać się w siedzibie Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Departamencie Polityki Społecznej i Zieleni Urzędu Miasta Łodzi, Łódź, al. Piłsudskiego 100 (pokój 69) w godzinach pracy Urzędu Miasta Łodzi.
 Obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. od dnia 01 lipca 2019 r.

z up. Prezydenta Miasta Łodzi

Piotr Bugajak
p.o. Zastępcy Dyrektor Wydziału 
Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Sprawę prowadzi podinspektor Katarzyna Robak , tel. 42 638-47-08 pok. 69 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
Źródło: Departament Polityki Społecznej i Zieleni, Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Informację opracował(a): Katarzyna Robak
Data opracowania: 26.06.2019
DPS-OŚR-I.6220. 6.2019
Data dokumentu: 24.06.2019
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi

Łódź, dnia 24.06.2019 r.

DPS-OŚR-I.6220. 6.2019

Obwieszczenie

Zawiadamia się, na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.– zwanej dalej KPA), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 ze zm.), że w postępowaniu wszczętym na wniosek pełnomocnika, reprezentującego na mocy udzielonego pełnomocnictwa Inwestora,

Prezydent Miasta Łodzi w dniu 21 czerwca 2019 r. wydał postanowienie, w którym organ nie nakłada obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia polegającego na realizacji miejsc parkingowych i garaży podziemnych na potrzeby inwestycji dot. „budowy zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z budynkiem portierni, miejscami parkingowymi/garażami, zjazdem z ulicy Pienistej wraz z wewnętrznym układem komunikacyjnym i infrastrukturą towarzyszącą na terenach zlokalizowanych w Łodzi przy ulicy Pienistej (działki ewidencyjne o numerach 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45/5 i 45/6 w obrębie geodezyjnym P-35)”.

Z treścią wydanego postanowienia oraz dokumentacją w przedmiotowej w tym sprawie można zapoznać się w siedzibie Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Departamencie Polityki Społecznej i Zieleni Urzędu Miasta Łodzi, al. Piłsudskiego 100, 92-326 Łódź (IV piętro, pok. 63), w godzinach pracy urzędu.

Obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. od dnia 24 czerwca 2019 r.

z up. Prezydenta Miasta Łodzi
Piotr Bugajak
p.o. Z-cy Dyrektora Wydziału
Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Sprawę prowadzi: podinspektor Izabela Zelcer, tel. 42 638-47-33

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
Źródło: Departament Polityki Społecznej i Zieleni, Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Informację opracował(a): Izabela Zelcer
Data opracowania: 24.06.2019
DPS-OŚR-I.6220.20.2018 (wcześniej DSS-OŚR-I.6220.139.2018)
Data dokumentu: 19.06.2019
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, 2019-06-19

DPS-OŚR-I.6220.20.2018
(wcześniej DSS-OŚR-I.6220.139.2018)

Obwieszczenie

Zgodnie z art. 74 oraz art. 38 i art. 85 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz.U. 2018 r., poz. 2081, zwanej dalej: ustawą OOŚ), zawiadamia się, że Prezydent Miasta Łodzi w dniu 19 czerwca 2019 r. wydał decyzję Nr 25/U/2019 o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia, polegającego na:

budowie zakładu produkcyjno – magazynowego z częścią biurową i socjalną w Łodzi przy ul. Stokowskiej.
Decyzja została wydana dla Inwestora : BAKLES POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Dostawczej 12.

Informuję osoby, którym przysługuje status strony, o prawie do czynnego udziału w każdym stadium postępowania oraz o uprawnieniach wynikających z art. 10 Kpa., umożliwiających m.in. zapoznanie się z zebranymi dowodami, materiałami i żądaniami.

Informacja o wydaniu ww. decyzji została zamieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych. Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa UMŁ, Łódź, Al. Piłsudskiego 100, pok. 64, w godzinach pracy Urzędu Miasta Łodzi.

Obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Piotr Bugajak
p.o. Zastępcy Dyrektora Wydziału

Sprawę prowadzi inspektor mgr Jolanta Małek, tel. 638 47 03 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
Źródło: Departament Polityki Społecznej i Zieleni, Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Informację opracował(a): Jolanta Małek
Data opracowania: 16.07.2019
DPS-OŚR-I.6220.36.2018 (wcześniej DSS-OŚR-II.6220.211.2017)
Data dokumentu: 18.06.2019
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, 2019-06-18

DPS-OŚR-I.6220.36.2018
(wcześniej DSS-OŚR-II.6220.211.2017)

Obwieszczenie

Zgodnie z art. 38 i art. 85 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz.U. 2018 r., poz. 2081 ze zm., zwanej dalej: ustawą OOŚ), zawiadamia się, że Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łodzi wydało w dniu 4 czerwca 2019r. decyzję nr SKO.4170.47.2019 orzekającą o utrzymaniu w mocy decyzji Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 6 marca 2019r. Nr 3/U/2019 o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia, polegającego na:

budowie zespołu budynków mieszkalno-usługowych wraz z podziemną halą garażową oraz przebudową, zmianą sposobu użytkowania i remontem domu rezydencjonalnego Karola Königa wraz z zagospodarowaniem terenu, budową i przebudową infrastruktury terenowej oraz instalacjami wewnętrznymi, w Łodzi, przy ul. Piotrkowskiej 252-256.
Decyzja została wydana dla Inwestora: PERŁA Sp. z o.o. w organizacji Piotrkowska Spółka Komandytowa, 00-696 Warszawa, ul. Jana Pankiewicza 3, reprezentowanego przez Pana Konrada Loesch.

Informuję osoby, którym przysługuje status strony, o prawie do czynnego udziału w każdym stadium postępowania oraz o uprawnieniach wynikających z art. 10 Kpa., umożliwiających m.in. zapoznanie się z zebranymi dowodami, materiałami i żądaniami.

Informacja o wydaniu ww. decyzji została zamieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych. Z treścią decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi i decyzji Prezydenta Miasta Łodzi oraz pozostałą dokumentacją sprawy, w tym z opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi i opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łodzi można zapoznać się w siedzibie Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa UMŁ, Łódź, Al. Piłsudskiego 100, pok. 64, w godzinach pracy Urzędu Miasta Łodzi.

Obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi
Piotr Bugajak
p.o. zastępcy dyrektora
Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Sprawę prowadzi inspektor mgr Jolanta Małek, tel. 638 47 03

Obwieszczenie SKO o wydaniu decyzji Nr SKO.4170.47.2019 >>>

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
Źródło: Departament Polityki Społecznej i Zieleni, Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Informację opracował(a): Jolanta Małek
Data opracowania: 18.06.2019
DPS-OŚR-I.6220.109.2019
Data dokumentu: 17.06.2019
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
ul. Piotrkowska 104 90-926 Łódź

Łódź, dnia 17.06.2019 r.

DPS-OŚR-I.6220.109.2019

Obwieszczenie

Zawiadamia się, na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 – zwanej dalej KPA), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081), że na wniosek z dnia 15.05.2019 r. oraz uzupełnienie do wniosku z dnia 11.06.2019 r. pełnomocnika LEGIONÓW 66 Sp. z o. o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Zbąszyńskiej 3, 91-342 Łódź, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia określonego w § 3 ust. 1 pkt 56 lit. b, rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 71) polegającego na:

budowie miejsc parkingowych wraz z niezbędną infrastrukturą na potrzeby realizacji zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Łodzi przy ul. Legionów 60/66 na działkach ew. nr 232/5, 232/6, część 219/4 w obrębie P-9.

Informuję osoby, którym przysługuje status strony o prawie do czynnego udziału w każdym stadium postępowania oraz o uprawnieniach wynikających z art. 10 KPA, umożliwiających wypowiedzenie się przed wydaniem decyzji na temat zebranych dowodów, materiałów oraz zgłoszonych żądań.
Z dokumentacją w przedmiotowej sprawie można zapoznać się w siedzibie Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Departamencie Polityki Społecznej i Zieleni Urzędu Miasta Łodzi, Łódź, al. Piłsudskiego 100 (pokój 70) w godzinach pracy Urzędu Miasta Łodzi.

Obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi
Piotr Bugajak
p.o. Z-cy Dyrektora
Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Sprawę prowadzi inspektor Malwina Macherzyńska i pomoc administracyjna Klaudia Wróbel, tel. 42 272-63-30, 42 638-47-79

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
Źródło: Departament Polityki Społecznej i Zieleni, Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Informację opracował(a): Malwina Macherzyńska i Klaudia Wróbel
Data opracowania: 17.06.2019
DPS-OŚR-I.6220.26.2018 (wcześniej DSS-OŚR-I.6220.137.2018)
Data dokumentu: 13.06.2019
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, 2019-06-13

DPS-OŚR-I.6220.26.2018
(wcześniej DSS-OŚR-I.6220.137.2018)

Obwieszczenie

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2018 r. poz. 2096), w związku z art. 74 oraz art. 38 i art. 85 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz.U. 2018 r., poz. 2081, zwanej dalej: ustawą OOŚ), zawiadamia się, że Prezydent Miasta Łodzi w dniu 13 czerwca 2019 r. wydał decyzję Nr 24/U/2019 o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia, polegającego na:

budowie hal magazynowo-produkcyjnych wraz z zapleczami socjalno-biurowymi oraz infrastrukturą techniczną towarzyszącą, w Łodzi, przy ul. Rokicińskiej i Transmisyjnej. 
Decyzja została wydana dla Inwestora : 7R Projekt 7 Sp. z o.o., 30-331 Kraków, ul. Ludwikowska 7, reprezentowanego przez Panią Joannę Atamaniuk.

Informuję osoby, którym przysługuje status strony, o prawie do czynnego udziału w każdym stadium postępowania oraz o uprawnieniach wynikających z art. 10 Kpa., umożliwiających m.in. zapoznanie się z zebranymi dowodami, materiałami i żądaniami.

Informacja o wydaniu ww. decyzji została zamieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych. Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa UMŁ, Łódź, Al. Piłsudskiego 100, pok. 64, w godzinach pracy Urzędu Miasta Łodzi. Obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Piotr Bugajak
p.o. Zastępcy Dyrektora Wydziału

Sprawę prowadzi inspektor mgr Jolanta Małek, tel. 638 47 03 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
Źródło: Departament Polityki Społecznej i Zieleni, Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Informację opracował(a): Jolanta Małek
Data opracowania: 13.06.2019
DSS-OŚR-I.6220.81.2019
Data dokumentu: 13.06.2019
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
ul. Piotrkowska 104 90-926 Łódź

Łódź, dnia 13.06.2019 r.

DSS-OŚR-I.6220.81.2019

Obwieszczenie

Zawiadamia się, na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm. – zwanej dalej KPA), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 ze zm.), że na wniosek z dnia 15.04.2019 r. (data wpływu do tut. Wydziału 16.04.2019 r.) pełnomocnika inwestora, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:

realizacji zabudowy przemysłowej, tj. Centrum Produkcyjno-Magazynowo-Biurowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Łodzi przy ul. Tomaszowskiej, Przyjacielskiej, Małego Rycerza na działkach o nr ew. 42/11, 42/17, 43/5, 44/6, 44/7, 45/6, 45/7, 47/5, 48/7, 50/16, 50/3, 50/17, 51/17, 51/18, 52/11, 53/3, 53/2, 54/18, 54/3, 54/4, 54/5, 54/19, 55/9, 56/25 oraz fragmentach działek nr ew. 53/4, 53/7, 56/10, 56/14, obręb G-31.

Informuję osoby, którym przysługuje status strony o prawie do czynnego udziału w każdym stadium postępowania oraz o uprawnieniach wynikających z art. 10 KPA, umożliwiających wypowiedzenie się przed wydaniem decyzji na temat zebranych dowodów, materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Z dokumentacją w przedmiotowej sprawie można zapoznać się w siedzibie Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Departamencie Polityki Społecznej i Zieleni Urzędu Miasta Łodzi, Łódź, al. Piłsudskiego 100, pokój nr 60 w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu.

Obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. od dnia 21 czerwca.

z up. Prezydenta Miasta Łodzi
Piotr Bugajak
p.o. Zastępcy Dyrektora
Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Sprawę prowadzą inspektor Malwina Macherzyńska i pomoc administracyjna Monika Tomczak tel. 42 638 47 79, 42 272 63 31.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
Źródło: Departament Polityki Społecznej i Zieleni, Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Informację opracował(a): Monika Tomczak
Data opracowania: 13.06.2019
DPS-OŚR-I.6220.85.2019
Data dokumentu: 13.06.2019
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
ul. Piotrkowska 104 90-926 Łódź

Łódź, dnia 13.06.2019 r.

DPS-OŚR-I.6220.85.2019

Obwieszczenie

Zawiadamia się, na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 – zwanej dalej KPA), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081), że na wniosek z dnia 15.04.2019 r. Pani Angeliki Woźniak - Wszędybył, reprezentującej na mocy udzielonego pełnomocnictwa Quantum Developments Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Książęcej 17 lok. 19, 00-498 Warszawa, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia określonego w § 3 ust. 1 pkt 52 lit. b, oraz pkt 56 lit. b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 71) polegającego na:

budowie budynków magazynowych z zapleczem socjalno – biurowym oraz budynku magazynowo – biurowego wraz z niezbędną infrastrukturą w Łodzi, przy ul. Brzezińskiej – działki ew. nr 415/3, 118/8, 116/1, 119/8, 415/5, 416/13, 598/9, 416/7, 115/2, 117/12 w obrębie W-48,

Informuję osoby, którym przysługuje status strony o prawie do czynnego udziału w każdym stadium postępowania oraz o uprawnieniach wynikających z art. 10 KPA, umożliwiających wypowiedzenie się przed wydaniem decyzji na temat zebranych dowodów, materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Z dokumentacją w przedmiotowej sprawie można zapoznać się w siedzibie Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Departamencie Polityki Społecznej i Zieleni Urzędu Miasta Łodzi, Łódź, al. Piłsudskiego 100 (pokój 70) w godzinach pracy Urzędu Miasta Łodzi.

Obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

p.o. Z-cy Dyrektora
Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Piotr Bugajak

Sprawę prowadzi: Malwina Macherzyńska i Klaudia Wróbel
tel. 42 272-63-30, 42 638-47-79

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
Źródło: Departament Polityki Społecznej i Zieleni, Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Informację opracował(a): Malwina Macherzyńska i Klaudia Wróbel
Data opracowania: 13.06.2019
DPS-OŚR-I.6220.43.2019
Data dokumentu: 12.06.2019
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
ul. Piotrkowska 104 90-926 Łódź

Łódź, dnia 12.06.2019 r.

DPS-OŚR-I.6220.43.2019

Obwieszczenie

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2018r. poz. 2096 ze zm., dalej KPA), w związku z art. 74 oraz art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j. t. Dz. U. 2018 r., poz. 2081 ze zm.), zawiadamia się, że Prezydent Miasta Łodzi w dniu 12.06.2019 r. wydał decyzję Nr 20/U/2019 o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia, pn.:

Rozbudowa zakładu ALBEA Poland Sp. z o. o. polegająca na uruchomieniu nowej linii produkcyjnej L5 w Łodzi przy ul. Manewrowej 6/10 – na działce ew. nr 62/9 w obrębie W-32.

Informuję osoby, którym przysługuje status strony, o prawie do czynnego udziału w każdym stadium postępowania oraz o uprawnieniach wynikających z art. 10 KPA., umożliwiających m.in. zapoznanie się z zebranymi dowodami, materiałami i żądaniami.

Informacja o wydaniu ww. decyzji została zamieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych. Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa UMŁ, Łódź, al. Piłsudskiego 100, pok. 70, w godzinach wskazanych poniżej w niniejszym obwieszczeniu.

Obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

p.o. Z-cy Dyrektora
Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Piotr Bugajak

Sprawę prowadzi: Malwina Macherzyńska i Klaudia Wróbel
tel. 42 638-47-79, 272-63-30

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
Źródło: Departament Polityki Społecznej i Zieleni, Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Informację opracował(a): Malwina Macherzyńska i Klaudia Wróbel
Data opracowania: 12.06.2019
DPS-OŚR-I.6220.27.2019
Data dokumentu: 31.05.2019
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź

Łódź, dnia 31 maja 2019 r.

DPS-OŚR-I.6220.27.2019

Obwieszczenie

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2018 r. poz. 2096 ze zm., dalej KPA), w związku z art. 74 oraz art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j. t. Dz. U. 2018 r., poz. 2081 ze zm.), zawiadamia się, że Prezydent Miasta Łodzi w dniu 31.05.2019 r. wydał decyzję Nr 23/U/2019 o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia, polegającego na:

budowie stacji paliw w Łodzi przy ul. Liściastej, działki ew. nr 4/4, 4/8, 4/9, 4/11 oraz 266/31 w obrębie B-5

Informuję osoby, którym przysługuje status strony, o prawie do czynnego udziału w każdym stadium postępowania oraz o uprawnieniach wynikających z art. 10 KPA., umożliwiających m.in. zapoznanie się z zebranymi dowodami, materiałami i żądaniami.

Informacja o wydaniu ww. decyzji została zamieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych. Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa UMŁ, Łódź, al. Piłsudskiego 100, pok. 70, w godzinach wskazanych poniżej w niniejszym obwieszczeniu.
Obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

p.o. Z-cy Dyrektora
Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Piotr Bugajak

Sprawę prowadzi: Malwina Macherzyńska i Klaudia Wróbel
tel. 42 638-47-79, 42 272-63-30

Podstawa prawna:
Źródło: Departament Polityki Społecznej i Zieleni, Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Informację opracował(a): Malwina Macherzyńska i Klaudia Wróbel
Data opracowania: 31.05.2019
DPS-OŚR-I.6220.32.2018
Data dokumentu: 31.05.2019
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź

Łódź, dnia 31 maja 2019 r.

DPS-OŚR-I.6220.32.2018

Obwieszczenie

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2018 r. poz. 2096 ze zm., dalej KPA), w związku z art. 74 oraz art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz. U. 2018 r., poz. 2081 ze zm.), zawiadamia się, że Prezydent Miasta Łodzi w dniu 29.05.2019 r. wydał decyzję Nr 12/U/2019 o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia, polegającego na:

budowie hali magazynowo – produkcyjnej w Łodzi przy ul. Brukowej 21 – dz. ew. nr 27/9 obręb B-30

Informuję osoby, którym przysługuje status strony, o prawie do czynnego udziału w każdym stadium postępowania oraz o uprawnieniach wynikających z art. 10 KPA., umożliwiających m.in. zapoznanie się z zebranymi dowodami, materiałami i żądaniami.

Informacja o wydaniu ww. decyzji została zamieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych. Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy, w tym z: opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi, opinią Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie i opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łodzi można zapoznać się w siedzibie Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa UMŁ, Łódź, al. Piłsudskiego 100, pok. 70, w godzinach wskazanych poniżej w niniejszym obwieszczeniu.
Obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

p.o. Z-cy Dyrektora
Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Piotr Bugajak
Sprawę prowadzi: Malwina Macherzyńska i Klaudia Wróbel
tel. 42 638-47-79, 42 272-63-30

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
Źródło: Departament Polityki Społecznej i Zieleni, Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Informację opracował(a): Malwina Macherzyńska i Klaudia Wróbel
Data opracowania: 31.05.2019
DPS-OŚR-I.6220.30.2019
Data dokumentu: 29.05.2019
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
ul. Piotrkowska 104 90-926 Łódź

Łódź, dnia 29.05.2019 r.

DPS-OŚR-I.6220.30.2019

Obwieszczenie

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2018r. poz. 2096 ze zm., dalej Kpa), w związku z art. 74 oraz art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz. U. 2018r., poz. 2081 ze zm.), zawiadamia się, że Prezydent Miasta Łodzi w dniu 29.05.2019r. wydał decyzję Nr 22/U/2019 o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia, polegającego na:

budowie jednorodzinnych budynków mieszkalnych z elementami infrastruktury technicznej w Łodzi przy ul. Jugosłowiańskiej 58 i 60 na nr dz. ew. 338/26, 338/22 (droga dojazdowa), 338/19, 338/18, 339/22 (droga dojazdowa), 339/14, 339/20, 339/13, 339/19, 339/12, 339/18, 339/11, 339/17, 339/10, 339/16, 339/9, 339/15, 339/7 (droga dojazdowa), 339/5, 339/4, 339/3 obręb W-47.

Informuję osoby, którym przysługuje status strony, o prawie do czynnego udziału w każdym stadium postępowania oraz o uprawnieniach wynikających z art. 10 Kpa., umożliwiających m.in. zapoznanie się z zebranymi dowodami, materiałami i żądaniami.

Informacja o wydaniu ww. decyzji została zamieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych. Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy, w tym z : opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi, opinią Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie i opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łodzi można zapoznać się w siedzibie Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa UMŁ, Łódź, Al. Piłsudskiego 100, pok. 61, w godzinach wskazanych poniżej w niniejszym obwieszczeniu.

Obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi
Piotr Bugajak
p.o. zastępcy Dyrektora Wydziału

Podstawa prawna:
Źródło: Departament Polityki Społecznej i Zieleni, Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Informację opracował(a): Malwina Macherzyńska
Data opracowania: 29.05.2019
DPS-OŚR-I.6220.7.2019
Data dokumentu: 27.05.2019
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi

Łódź, dnia 27.05.2019 r.

DPS-OŚR-I.6220.7.2019

Obwieszczenie

Zawiadamia się, na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zmianami – zwanej dalej KPA), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 ze zmianami – zwanej dalej ustawą OOŚ), że w postępowaniu wszczętym na wniosek Pana Henryka Gosa, reprezentującego na mocy udzielonego pełnomocnictwa Pana Szymona Arabskiego i Pana Mariusza Makowskiego prowadzących działalność jako Pracownia Projektowa „BLOK – ART.” s.c. Szymon Arabski, Mariusz Makowski z siedzibą w Łodzi przy ul. Wigury 7,

Prezydent Miasta Łodzi w dniu 20 maja 2019 r. wydał decyzję Nr 19/U/2019, o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego budowie Centrum Produkcyjno – Magazynowo – Biurowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach ewidencyjnych o numerach 25/3, 27/5, 29/5, 29/11, 33, 30/1, 30/2, 30/3, 30/4, 30/8, 32/2, 34/14, 34/10, 35/4, 36/3, 37/3, 38/8, 40/2 oraz fragmentach działek 29/2, 38/1, 40/1 i 39/4 w obrębie geodezyjnym G-31, zlokalizowanym w Łodzi przy ulicy Tomaszowska/Przyjacielska.

Z treścią wydanej decyzji oraz dokumentacją w przedmiotowej w tym sprawie można zapoznać się w siedzibie Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Departamencie Polityki Społecznej i Zieleni Urzędu Miasta Łodzi, al. Piłsudskiego 100, 92-326 Łódź (IV piętro, pok. 63), w godzinach pracy urzędu.

Obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. od dnia 28 maja 2019 r.

z up. Prezydenta Miasta Łodzi
Piotr Bugajak
p.o. Z-cy Dyrektora
Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Sprawę prowadzi: podinspektor Izabela Zelcer, tel. 42 638-47-33

Podstawa prawna:
Źródło: Departament Polityki Społecznej i Zieleni, Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Informację opracował(a): Izabela Zelcer
Data opracowania: 27.05.2019
DPS-OŚR-I.6220.33.2019
Data dokumentu: 24.05.2019
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
Łódź, ul. Piotrkowska 104 90-926 Łódź

Łódź, 2019-05-24

DPS-OŚR-I.6220.33.2019

Obwieszczenie

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2018 r. poz. 2096), w związku z art. 74 oraz art. 38 i art. 85 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz.U. 2018 r., poz. 2081, zwanej dalej: ustawą OOŚ), zawiadamia się, że Prezydent Miasta Łodzi w dniu 24 maja 2019 r. wydał decyzję Nr 21/U/2019 o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia, polegającego na:

budowie zespołu budynków jednorodzinnych oraz budynku usługowego – domu spokojnej starości wraz z niezbędną infrastrukturą, w Łodzi, przy ul. Grabińskiej.

Informuję osoby, którym przysługuje status strony, o prawie do czynnego udziału w każdym stadium postępowania oraz o uprawnieniach wynikających z art. 10 Kpa., umożliwiających m.in. zapoznanie się z zebranymi dowodami, materiałami i żądaniami.
 Informacja o wydaniu ww. decyzji została zamieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych. Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa UMŁ, Łódź, Al. Piłsudskiego 100, pok. 64, w godzinach pracy Urzędu Miasta Łodzi.
 Obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Z upoważnienia 
Prezydenta Miasta Łodzi

Michał Baryła 
Dyrektor Wydziału
Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Sprawę prowadzi inspektor mgr Jolanta Małek, tel. 638 47 03

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
Źródło: Departament Polityki Społecznej i Zieleni, Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Informację opracował(a): Jolanta Małek
Data opracowania: 24.05.2019
DPS-OŚR-I.6220.80.2019
Data dokumentu: 22.05.2019
Treść:

Łódź, dnia 22.05.2019 r.

Prezydent Miasta Łodzi
ul. Piotrkowska 104
90-926 Łódź

DPS-OŚR-I.6220.80.2019

Obwieszczenie

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2018 r. poz. 2096 ze zm., dalej Kpa), w związku z art. 72 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j. t. Dz. U. 2018 r., poz. 2081 ze zm.) zawiadamia się, że Prezydent Miasta Łodzi w dniu 22.05.2019 r. wydał postanowienie w którym stwierdził, iż realizacja przedsięwzięcia, polegającego na zmianie sposobu użytkowania, rozbudowie (w tym nadbudowie) obiektów dawnej fabryki R. Ramischa, budowie obiektów nowych z przeznaczeniem na garaż wielopoziomowy, funkcję usługową, w tym biurową, handlową (2 obiekty o pow. sprzedaży do 2000 m2 każdy oraz inne o łącznej pow. sprzedaży do 350 m2) – na działkach o nr ew. 387/2; 387/3; 387/4 obręb S-6, budowie (przebudowie, rozbudowie) niezbędnej infrastruktury technicznej (w tym obiektów kubaturowych) na działkach o nr ew. 387/2; 387/3; 387/4; 384/6; 386; 395/4 (działka drogowa – ul. Roosevelta) i 399, 53/23 obręb S-6 w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 138/140, przebiega etapowo oraz aktualne są warunki realizacji przedsięwzięcia określone w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 20.08.2015 r., Nr 56/U/2015, znak: DSS-OŚR-II.6220.60.2015.

Informuję osoby, którym przysługuje status strony, o prawie do czynnego udziału w każdym stadium postępowania oraz o uprawnieniach wynikających z art. 10 Kpa., umożliwiających m.in. zapoznanie się z zebranymi dowodami, materiałami i żądaniami.

Informacja o wydaniu ww. decyzji została zamieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych. Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy, w tym z: opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi, opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łodzi można zapoznać się w siedzibie Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa UMŁ, Łódź, Al. Piłsudskiego 100, pok. 61, w godzinach pracy Urzędu.

Obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Z upoważnienia
 
Prezydenta Miasta Łodzi
Piotr Bugajak
p.o. Zastępcy Dyrektora Wydziału
Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Sprawę prowadzi: inspektor Malwina Macherzyńska tel. (042) 638 47 79

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
Źródło: Departament Polityki Społecznej i Zieleni, Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Informację opracował(a): Malwina Macherzyńska
Data opracowania: 22.05.2019
DPS-OŚR-I.6220.67.2019
Data dokumentu: 14.05.2019
Treść:

Łódź, dnia 14.05.2019 r.

Prezydent Miasta Łodzi
ul. Piotrkowska 104
90-926 Łódź

DPS-OŚR-I.6220.67.2019

Obwieszczenie

Zawiadamia się, na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm. – zwanej dalej KPA) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 ze zm.), że na wniosek z dnia 27.03.2019 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na:

budowie zespołu domów jednorodzinnych na terenie położonym w Łodzi, działka nr ew. 4/1 i 5 (fragment) wraz z fragmentami działek drogowych nr ew. 30/2 (ul. Mateusza) i nr ew. 121/2 (ul. Kraterowa), obręb W-6.

Informuję osoby, którym przysługuje status strony o prawie do czynnego udziału w każdym stadium postępowania oraz o uprawnieniach wynikających z art. 10 KPA, umożliwiających wypowiedzenie się przed wydaniem decyzji na temat zebranych dowodów, materiałów oraz zgłoszonych żądań.  
Z dokumentacją w przedmiotowej sprawie można zapoznać się w siedzibie Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Departamencie Polityki Społecznej i Zieleni Urzędu Miasta Łodzi, al. Piłsudskiego 100 (pokój 61) w godzinach pracy Urzędu.
Obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego obwieszczenia, tj. od dnia 17 maja.

z up. Prezydenta Miasta Łodzi

Piotr Bugajak
p.o. Zastępcy Dyrektora Wydziału
Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Sprawę prowadzi: inspektor Malwina Macherzyńska tel. (042) 638 47 79

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
Źródło: Departament Polityki Społecznej i Zieleni, Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Informację opracował(a): Malwina Macherzyńska
Data opracowania: 14.05.2019
DPS-OŚR-I.6220.8.2019
Data dokumentu: 13.05.2019
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
ul. Piotrkowska 104 90-926 Łódź

Łódź, dnia 13 maja 2019 r.

DPS-OŚR-I.6220.8.2019

Obwieszczenie

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2018 r. poz. 2096 ze zm., dalej Kpa), w związku z art. 74 oraz art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz. U. 2018 r., poz. 2081 ze zm.), zawiadamia się, że Prezydent Miasta Łodzi w dniu 13.05.2019 r. wydał decyzję Nr 17/U/2019 o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia, polegającego na:

budowie garaży podziemnych oraz parkingów naziemnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 56 lit. b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (j.t. Dz. U. z 2016 r. Nr 71) w związku z budową budynków mieszkalnych w Łodzi przy Al. Piłsudskiego 98A, nr dz. ew. 22/79, 22/62 obręb W-23.

Informuję osoby, którym przysługuje status strony, o prawie do czynnego udziału w każdym stadium postępowania oraz o uprawnieniach wynikających z art. 10 Kpa., umożliwiających m.in. zapoznanie się z zebranymi dowodami, materiałami i żądaniami.

Informacja o wydaniu ww. decyzji została zamieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych. Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy, w tym z : opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi, opinią Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie i opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łodzi można zapoznać się w siedzibie Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa UMŁ, Łódź, Al. Piłsudskiego 100, pok. 61, w godzinach wskazanych poniżej w niniejszym obwieszczeniu.

Obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

p.o. Z-cy Dyrektora
Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Piotr Bugajak

Sprawę prowadzi: inspektor Malwina Macherzyńska tel. (042) 638-47-79
 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
Źródło: Departament Polityki Społecznej i Zieleni, Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Informację opracował(a): Malwina Macherzyńska
Data opracowania: 13.05.2019

Informację wprowadził(a): Tomasz Wilk (15.01.2019 09:22)

Informację zmodyfikował(a): Tomasz Wilk (07.01.2020 10:05)

Źródło: Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Ilość odwiedzin: 9183

Historia zmian
Data Redaktor Akcja
07.01.2020 10:05 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
07.01.2020 09:56 Adrian Beer Modyfikacja treści
02.01.2020 12:58 Tomasz Wilk Modyfikacja strony
31.12.2019 13:32 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
31.12.2019 13:32 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
31.12.2019 13:31 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
31.12.2019 13:30 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
31.12.2019 13:30 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
31.12.2019 13:29 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
31.12.2019 13:29 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
31.12.2019 13:28 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
31.12.2019 13:27 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
31.12.2019 13:26 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
31.12.2019 13:25 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
31.12.2019 13:25 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
31.12.2019 13:24 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
14.11.2019 13:15 Adrian Beer Modyfikacja strony
26.07.2019 08:54 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
26.07.2019 08:53 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
15.01.2019 09:22 Tomasz Wilk Utworzenie strony