Data dokumentu: 17.05.2021
Treść:

Łódź, dnia 17.05.2021r.

DEK-OŚR-I.6220.122.2020
MM

Prezydent Miasta Łodzi
zawiadamia,

zgodnie z art. 33 ust. 1, w związku z art. 79 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz.U. 2021r., poz. 247, zwanej dalej: ustawą OOŚ), że na wniosek pełnomocnika, działającego z upoważnienia Veolia Energia Łódź S.A z siedzibą w Łodzi przy ul. J. Andrzejewskiej 5, prowadzone jest postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia, polegającego na:

montażu instalacji do spalania paliw w rozumieniu § 2 pkt 6 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie standardów emisyjnych dla niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń spalania lub współspalania odpadów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1806) z wyłączeniem odpadów niebędących biomasą w rozumieniu § 2 pkt 1 tego rozporządzenia, w celu wytwarzania energii elektrycznej lub cieplnej, o mocy cieplnej nie mniejszej niż 300 MW rozumianej jako ilość energii wprowadzonej w paliwie do instalacji w jednostce czasu przy nominalnym obciążeniu tych instalacji oraz instalacji do przesyłu pary wodnej lub ciepłej wody,

o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 3 oraz § 3 ust. 1 pkt 32 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (j.t. Dz.U. z 2019r. poz. 1839) na potrzeby budowy nowej jednostki kogeneracji gazowej w układzie CCGT w Łodzi przy ul. J. Andrzejewskiej 5 (działki o nr ew. 56/223, 56/127, 56/122, 56/217 w obrębie W-32 oraz 25/57, 25/31 w obrębie W-33).

W postępowaniu tym przeprowadzana jest ocena oddziaływania przedmiotowej inwestycji na środowisko, w ramach której przedłożony został ,,Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko” (wraz z Aneksami).

Z dokumentacją przedmiotowej sprawy, w tym z uzgodnieniami/opiniami właściwych organów o jakich mowa w art. 77 ust. 1 ustawy OOŚ można zapoznać się w siedzibie Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa Departament Ekologii i Klimatu Urzędu Miasta Łodzi, Al. Piłsudskiego 100, parter, stanowisko nr 1 w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach wskazanych poniżej w niniejszym zawiadomieniu w dniach 18.05.2021r. – 16.06.2021r. (30 dni) po wcześniejszym umówieniu spotkania pod numerem telefonu (042) 638 47 11 lub (042) 638 47 79. W ww. terminie można składać uwagi i wnioski w formie pisemnej i ustnej.

z up. Prezydenta Miasta Łodzi

Maciej Pachulski
p.o. Zastępcy Dyrektora Wydziału
Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Sprawę prowadzi: inspektor Malwina Macherzyńska tel. (042) 638 47 79

Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Łodzi. Dane przetwarzane są w celu realizacji czynności urzędowych. Macie Państwo prawo do dostępu i sprostowania danych, ograniczenia przetwarzania danych, usunięcia danych, wniesienia sprzeciwu i cofnięcia wyrażonej zgody, na zasadach określonych w ogólnym rozporządzeniu. Klauzula informacyjna jest dostępna na stronie www.bip.uml.lodz.pl pod każdą ze spraw realizowanych przez Urząd Miasta Łodzi.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
Źródło: Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Informację opracował(a): Malwina Macherzyńska
Data opracowania: 17.05.2021