Data dokumentu: 11.12.2019
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
ul. Piotrkowska 104
90-926  Łódź

DEK-OŚR-I.6220.25.2019
dot. DSP-OŚR-I.6220.27.2019
dot. DPS-OŚR-I.6220.118.2019

Obwieszczenie

Zgodnie z art. 49  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2018 r.  poz. 2096 ze zm., dalej Kpa), w związku z art. 74 oraz art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz. U. 2018 r., poz. 2081 ze zm.), zawiadamia się,  że  Prezydent Miasta Łodzi w dniu 11.12.2019 r. wydał decyzję Nr 64/U/2019 o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia, polegającego na realizacji:

  • zabudowy przemysłowej, o jakiej mowa w § 3 ust. 1 pkt 52 lit. b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko  (j.t. Dz. U. z 2016 r. Nr 71, zwanym dalej rozporządzeniem ooś), 
  • garaży, parkingów samochodowych – o których mowa § 3 ust. 1 pkt 56 lit. b rozporządzenia ooś,
  • instalacji,  o jakiej mowa w § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia ooś, 

w związku z budową hali magazynowej, budynku socjalno-biurowego, układu komunikacji wewnętrznej z miejscami postojowymi dla samochodów osobowych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w Łodzi przy ul. Traktorowej na działkach nr ew. 25/5 i 25/18 w obrębie B-33,

Informuję osoby, którym przysługuje status strony, o prawie do czynnego udziału w każdym stadium postępowania oraz o uprawnieniach wynikających z art. 10 Kpa., umożliwiających m.in. zapoznanie się z zebranymi dowodami, materiałami i żądaniami. 

Informacja o wydaniu ww. decyzji  została zamieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych. Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy, w tym z : opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi, opinią Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie i opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łodzi można zapoznać się w siedzibie Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa UMŁ, Łódź, Al. Piłsudskiego 100, pok. 61, w godzinach wskazanych poniżej w niniejszym obwieszczeniu. 

Obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni  od dnia publicznego ogłoszenia. 

Z upoważnienia 
Prezydenta Miasta Łodzi

Piotr Bugajak
p.o. Zastępcy Dyrektora Wydziału

Sprawę prowadzi:  inspektor Malwina Macherzyńska tel. (042) 638 47 79
godziny pracy: poniedziałek: 8:00-16:00, wtorek: 9:00-17:00, środa – piątek: 8:00-16:00

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
Źródło: Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Informację opracował(a): Malwina Macherzyńska
Data opracowania: 11.12.2019