Procedura udzielania pomocy w ramach projektu "Apteka Komunalna"

Program „Apteka Komunalna” 
realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi

Program skierowany jest do najuboższych mieszkańców Łodzi, wymagających pilnego zaopatrzenia w niezbędne leki i środki opatrunkowe. Projektem objęte są wyłącznie leki i materiały opatrunkowe wskazane na recepcie lekarskiej.

Procedura dotycząca sposobu realizacji programu

  • Osoby ubiegające się o pomoc w formie zasiłku celowego lub zasiłku celowego specjalnego na zakup leków i materiałów opatrunkowych zgłaszają się do dowolnie wybranej apteki w celu dokonania wyceny.
  • Po dokonaniu wyceny recepty, osoby te zgłaszają się do pracownika socjalnego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania.
  • Osoba, o której mowa powyżej, składa pracownikowi pisemne oświadczenie, w którym zobowiązuje się do odbioru z apteki faktury VAT i okazania jej przy kolejnym zgłoszeniu.
  • Wobec osób, które w miesiącu zgłoszenia potrzeby udzielenia pomocy na pokrycie kosztów zakupu leków i materiałów opatrunkowych korzystają z zasiłku celowego, zasiłku okresowego lub stałego, decyzja wydawana jest z pominięciem wywiadu środowiskowego.
  • Wobec osób, które w miesiącu zgłoszenia potrzeby udzielenia pomocy na pokrycie kosztów zakupu leków i materiałów opatrunkowych nie korzystają z ww. świadczeń, decyzję w sprawie przyznania, bądź odmowy przyznania pomocy, wydaje się po przeprowadzeniu rodzinnego wywiadu środowiskowego.
  • Wypłata kwoty zasiłku celowego lub zasiłku celowego specjalnego na pokrycie kosztów zakupu leków i materiałów opatrunkowych następuje na rachunek bankowy osoby ubiegającej się o przyznanie świadczenia albo w kasie właściwego ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby Wydziału Pracy Środowiskowej, a w uzasadnionych przypadkach, gdy zachodzi obawa wykorzystania środków niezgodnie z przeznaczeniem, kwota o której mowa powyżej, zostaje przekazana przelewem na rachunek bankowy apteki, wskazanej przez osobę ubiegającą się o pomoc.
  • Wobec osób, które po otrzymaniu pomocy podczas ponownego zgłoszenia potrzeby udzielenia pomocy na pokrycie kosztów zakupu leków i materiałów opatrunkowych nie przedstawią faktury VAT wydaje się decyzję odmowną.

Szczegółowe zasady postępowania w zakresie udzielania przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi pomocy w ramach programu „Apteka Komunalna” określa załącznik do zarządzenia Nr 2/2013 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi z dnia 30 stycznia 2013 r.

Załącznik do zarządzenia Nr 2/2013 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi z dnia 30 stycznia 2013 r. >>>


Metryka strony i historia zmian