Projekt partnerski pn. „Przepis na Zdrowie”

Zgodnie z art. 33, ust 4a ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowych w perspektywie finansowej 2014-2020, podaje się do publicznej wiadomości, informację o rozpoczęciu realizacji projektu partnerskiego pn. „Przepis na Zdrowie”.

Głównym celem Programu jest powrót do sprawności umożliwiającej podjęcie pracy lub wydłużenie aktywności zawodowej poprzez działania edukacyjne i rehabilitację, co najmniej 10% wśród 900 pacjentów z województwa łódzkiego z zaburzeniami nerwicowymi, związanymi ze stresem i pod postacią somatyczną, uczestniczących w Programie w latach 2019-2022.

Realizacja projektu w partnerstwie jest uzasadniona pod względem organizacyjnym i finansowym oraz zapewnia jednolitość i kompleksowość przyjętego rozwiązania, a także efekt skali i synergii.

Partnerem wiodącym w projekcie, na mocy zawartej Umowy o partnerstwie, jest Firma HRP Care ul. Tymienieckiego 19 a, 90-349 Łódź.


Metryka strony i historia zmian