Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Zarządzenie Nr 6145/VIII/20 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Miasta Łodzi Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość szacunkowa nie przekracza kwoty 130 000 PLN.

Zarządzenie Nr 2680/VIII/19 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Miasta Łodzi Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro oraz prowadzenia Rejestru udzielanych zamówień publicznych, do których ustawy Prawo zamówień publicznych nie stosuje się.

Zarządzenie Nr 8487/VII/18 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro współfinansowanych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (z późniejszymi zmianami).

Prowadzący postępowanie: Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi
Tytuł zamówienia: "Zakup 12-miesięcznej asysty technicznej dla produktów firmy Autodesk". Nr ref.: DOA-ZP-II.271.109.2019
Wartość zamówienia: Poniżej progu
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg
Rodzaj zamówienia: Usługi
Data i godzina publikacji: 17.09.2019 14:45
Źródło finansowania przetargu: Środki własne
Opis istotnych warunków zamówienia (OIWZ) OIWZ

216 KB

Części załączników do OIWZ zał. 1 - Opis przedmiotu zamówienia

88 KB

zał. 2 - Formularz ofertowy

122 KB

zał. 2 - Formularz ofertowy

153 KB

zał. 3 - Oświadczenie wykluczenie

92 KB

zał. 3 - Oświadczenie wykluczenie

135 KB

zał. 4 - Istotne postanowienia umowy

500 KB

zał. 5 - Zarządzenie

1 MB

Informacja o Wyborze Oferty wybór najkorzystniejszej oferty

64 KB

Informacja z otwarcia ofert informacja z otwarcia ofert

33 KB

CPV Usługi w zakresie wsparcia technicznego (72611000-6)
wróć do zamówien publicznych

Metryka strony i historia zmian