Konsultacje społeczne projektu Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Miasta Łodzi na lata 2019-2022

Załącznik
do zarządzenia Nr 2057/VIII/19
Prezydenta Miasta Łodzi
z dnia 11 września 2019 r.

Ogłoszenie

Prezydent Miasta Łodzi
ogłasza przeprowadzenie konsultacji społecznych projektu
Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Miasta Łodzi na lata 2019-2022.

 1. Przedmiotem konsultacji jest projekt Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Miasta Łodzi na lata 2019-2022, zwany dalej Programem. Konsultacje mają na celu zebranie od mieszkańców Miasta Łodzi uwag oraz propozycji i opinii w zakresie przedmiotu konsultacji. Konsultacje społeczne prowadzone będą w okresie od dnia 1 października 2019 r. do dnia 7 października 2019 r. do godz. 24:00 w formie:
  1. spotkania konsultacyjnego, które odbędzie się w Małej Sali Obrad Urzędu Miasta Łodzi, ul. Piotrkowska 104 w Łodzi, w dniu 3 października 2019 r. (czwartek) w godzinach 16:30 – 18:30;
  2. zebrania uwag oraz propozycji i opinii w postaci papierowej z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego, stanowiącego załącznik do niniejszego Ogłoszenia, dostępnego:
   1. w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi pod adresem http://bip.uml.lodz.pl/,
   2. na stronie internetowej Urzędu Miasta Łodzi pod adresem https://uml.lodz.pl/dla-mieszkancow/lodzianie-decyduja/konsultacje-spoleczne/,
   3. w sekretariacie Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków w Departamencie Architektury i Rozwoju Urzędu Miasta Łodzi, ul. Piotrkowska 113, II piętro, w godzinach pracy Urzędu.
 2. Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi pod adresem internetowym bip.uml.lodz.pl, na stronie internetowej Urzędu Miasta Łodzi pod adresem https://uml.lodz.pl/dla-mieszkancow/lodzianie-decyduja/konsultacje-spoleczne/ oraz na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Łodzi, nie później niż dnia 16 września 2019 r.
 3. Materiał informacyjny oraz formularz konsultacyjny będą dostępne nie później niż dnia 16 września 2019 r.:
  1. w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi pod adresem internetowym bip.uml.lodz.pl;
  2. na stronie internetowej Urzędu Miasta Łodzi pod adresem https://uml.lodz.pl/dla-mieszkancow/lodzianie-decyduja/konsultacje-spoleczne/;
  3. w sekretariacie Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków w Departamencie Architektury i Rozwoju Urzędu Miasta Łodzi, ul. Piotrkowska 113, II piętro, w godzinach pracy Urzędu.
 4. Wypełnione formularze konsultacyjne można przekazać:
  1. do kancelarii głównej Urzędu Miasta Łodzi, ul. Piotrkowska 104;
  2. do sekretariatu Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków w Departamencie Architektury i Rozwoju Urzędu Miasta Łodzi, ul. Piotrkowska 113, II piętro, w godzinach pracy Urzędu;
  3. drogą korespondencyjną na adres: Urząd Miasta Łodzi, Departament Architektury i Rozwoju, Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków, ul. Piotrkowska 113, 90-430 Łódź.
 5. W okresie od rozpoczęcia do zakończenia konsultacji czynne będzie internetowe forum dyskusyjne pod adresem internetowym http://forum.samorzad.lodz.pl.
 6. Zakres negocjowalny konsultacji dotyczy określenia zadań i działań Programu.
 7. Nie będą rozpatrywane propozycje i opinie:
  1. przekazane w innej formie niż na formularzu konsultacyjnym lub w trakcie spotkania konsultacyjnego do protokołu;
  2. złożone z datą wpływu przed dniem 1 października 2019 r. lub po dniu 7 października 2019 r.

Pliki do pobrania:

Wyniki konsultacji:


Metryka strony i historia zmian