Konsultacje społeczne projektu „Programu ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Łodzi na lata 2018-2023”

Prezydent Miasta Łodzi

DPS-OŚR-I.621.1.2019

Łódź, dnia 22 lipca 2019 r.

Obwieszczenie

Na podstawie art. 30, 39 oraz 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 ze zm., – zwanej dalej ustawą OOŚ) oraz 119 ust. 2a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2018 poz. 799 ze zmianami), 

zawiadamiam 

o przeprowadzeniu konsultacji społecznych projektu „Programu ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Łodzi na lata 2018-2023”, w formie dwóch otwartych spotkań, które odbędą się w dniach 1 i 2 sierpnia 2019 r. o godz. 16:30 w Dużej Sali Obrad w siedzibie Urzędu Miasta Łodzi przy ulicy Piotrkowskiej 104. Z projektem ww. dokumentu można zapoznać się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi (https://bip.uml.lodz.pl/).
Uwagi i wnioski w przedmiotowej sprawie można składać w terminie do 16.08.2019 r. pisemnie na adres Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Łodzi, 92-326 Łódź, al. Piłsudskiego 100 oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: srodowisko@uml.lodz.pl. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Prezydent Miasta Łodzi. Zgodnie z art. 41 ustawą OOŚ uwagi i wnioski złożone po upływie wskazanego terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości na stronie BIP Urzędu Miasta Łodzi, na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Łodzi oraz w Gazecie Wyborczej.

z up. Prezydenta Miasta Łodzi

Michał Baryła
Dyrektor Wydziału
Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Sprawę prowadzi podinspektor Izabela Zelcer , tel. 42 638-47-33

Pliki do pobrania:

Raport z konsultacji społecznych [.pdf]


Metryka strony i historia zmian