Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Zawiadomienia Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Zawiadomienia Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa z 2020 r.

Zawiadomienia Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa z 2019 r.

DPS-OŚR-I.6220.3.2018 (dot. DSS-OŚR-I.6220.134.2018)
Data dokumentu: 13.05.2019
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź

Łódź, dnia 13 maja 2019 r.

DPS-OŚR-I.6220.3.2018
(dot. DSS-OŚR-I.6220.134.2018)

Obwieszczenie

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2018 r. poz. 2096 ze zm., dalej Kpa), w związku z art. 74 oraz art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz. U. 2018 r., poz. 2081 ze zm.), zawiadamia się, że Prezydent Miasta Łodzi w dniu 13.05.2019 r. wydał decyzję Nr 18/U/2019 o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia, polegającego na:

uruchomieniu linii technologicznej do nakładania powłok dekoracyjnych na elementach z tworzyw sztucznych w Łodzi – dz. ew. nr 42/78 obręb B-33.

Informuję osoby, którym przysługuje status strony, o prawie do czynnego udziału w każdym stadium postępowania oraz o uprawnieniach wynikających z art. 10 Kpa., umożliwiających m.in. zapoznanie się z zebranymi dowodami, materiałami i żądaniami.

Informacja o wydaniu ww. decyzji została zamieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych. Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy, w tym z: opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi, opinią Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie i opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łodzi można zapoznać się w siedzibie Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa UMŁ, Łódź, Al. Piłsudskiego 100, pok. 60, w godzinach wskazanych poniżej w niniejszym obwieszczeniu.

Obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

p.o. Zastępcy Dyrektora
Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Piotr Bugajak

Sprawę prowadzi: Malwina Macherzyńska i Monika Tomczak
tel. (042) 638-47-79, (042) 272-63-31

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
Źródło: Departament Polityki Społecznej i Zieleni, Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Informację opracował(a): Monika Tomczak
Data opracowania: 13.05.2019
DPS-OŚR-I.6220.99.2019
Data dokumentu: 09.05.2019
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, 2019-05-09

DPS-OŚR-I.6220.99.2019

Obwieszczenie

Zawiadamia się, na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. 2018r. poz. 2096 ze zm.), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz.U. 2018r., poz. 2081 ze zm., zwanej dalej: ustawą OOŚ), że na wniosek Pani Angeliki Woźniak-Wszędybył reprezentującej Inwestora: Panattoni Construction Europe Sp. z o.o. Plac Europejski 1, 00-844 Warszawa zostało wszczęte postępowanie w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na:

budowie Centrum Produkcyjno-Magazynowo-Biurowego wraz z niezbędną infrastrukturą w Łodzi przy ul. Jędrzejowskiej (dz. nr ew.: 23/3, 25/2, 26/6, 27/6, 27/9, 28/5, 28/2, 29/6, 30/3, 31/3, 32/6, 32/3, 33/10, 34/5, 35/3, 36/8, 36/4, 36/10, 37/7, 37/9, 38/10 obręb G-32).

Informuję osoby, którym przysługuje status strony o wynikającym z treści art. 10 KPA prawie do czynnego udziału w każdym stadium postępowania oraz o prawie wypowiedzenia się przed wydaniem decyzji na temat zebranych dowodów, materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Z dokumentacją w przedmiotowej sprawie można zapoznać się w siedzibie Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Łodzi, Al. Piłsudskiego 100, 92-326 Łódź (IV piętro, pok. 64), w godzinach pracy urzędu.

Obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi
Piotr Bugajak
p.o. zastępcy Dyrektora Wydziału

Sprawę prowadzi inspektor mgr Jolanta Małek, tel. 638 47 03

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
Źródło: Departament Polityki Społecznej i Zieleni, Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Informację opracował(a): Jolanta Małek
Data opracowania: 09.05.2019
DPS-OŚR-I.6220.13.2018 (wcześniej DSS-OŚR-II.6220.192.2017)
Data dokumentu: 02.05.2019
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, 2019-05-02

DPS-OŚR-I.6220.13.2018
(wcześniej DSS-OŚR-II.6220.192.2017)

Obwieszczenie

Zawiadamia się, na podstawie art. 33 ust. 1, w związku z art.79 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz.U. 2018 r., poz. 2081, zwanej dalej: ustawą OOŚ), że na wniosek p. Anny Kozłowskiej, zastępcy Dyrektora Zarządu „MAXCOLOR” sp. z o.o. , al. Politechniki 2, 93-590 Łódź, prowadzone jest postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia, polegającego na:

budowie farbiarni i wykończalni w Łodzi przy ul. Omłotowej 23.

W postępowaniu tym przystąpiono do oceny oddziaływania przedmiotowej inwestycji na środowisko, w ramach której przedłożony został ,,Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko” (wraz z Aneksem).

Z dokumentacją przedmiotowej sprawy można zapoznać się w siedzibie Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa UMŁ, Łódź, Al. Piłsudskiego 100, pok. nr 64, w godzinach pracy Urzędu Miasta Łodzi : w dniach 10.05.2019 r. – 10.06.2019 r. (30 dni) oraz składać w tym terminie uwagi i wnioski w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej.

Informuje się, że Prezydent Miasta Łodzi jest organem właściwym do prowadzenia postępowania administracyjnego, rozpatrzenia uwag i wniosków oraz wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Organami właściwymi do dokonania uzgodnień są: Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi i Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Piotr Bugajak
p.o. Zastępcy Dyrektora Wydziału

Sprawę prowadzi inspektor mgr Jolanta Małek tel.638 47 03

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
Źródło: Departament Polityki Społecznej i Zieleni, Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Informację opracował(a): Jolanta Małek
Data opracowania: 02.05.2019
DPS-OŚR-I.6220.7.2019
Data dokumentu: 29.04.2019
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 29.04.2019 r.

DPS-OŚR-I.6220.7.2019

Obwieszczenie

Zawiadamia się, na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.– zwanej dalej KPA), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 ze zm.), że w postępowaniu wszczętym na wniosek Pana Henryka Gosa, reprezentującego na mocy udzielonego pełnomocnictwa Pana Szymona Arabskiego i Pana Mariusza Makowskiego prowadzących działalność jako Pracownia Projektowa „BLOK – ART.” s.c. Szymon Arabski, Mariusz Makowski z siedzibą w Łodzi przy ul. Wigury 7, 
Prezydent Miasta Łodzi w dniu 26 kwietnia 2019 r. wydał postanowienie, w którym organ nie nakłada obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie Centrum Produkcyjno – Magazynowo – Biurowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach ewidencyjnych o numerach 25/3, 27/5, 29/5, 29/11, 33, 30/1, 30/2, 30/3, 30/4, 30/8, 32/2, 34/14, 34/10, 35/4, 36/3, 37/3, 38/8, 40/2 oraz fragmentach działek 29/2, 38/1, 40/1 i 39/4 w obrębie geodezyjnym G-31, zlokalizowanym w Łodzi przy ulicy Tomaszowska/Przyjacielska,
Z treścią wydanego postanowienia oraz dokumentacją w przedmiotowej w tym sprawie można zapoznać się w siedzibie Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Departamencie Polityki Społecznej i Zieleni Urzędu Miasta Łodzi, al. Piłsudskiego 100, 92-326 Łódź (IV piętro, pok. 63), w godzinach pracy urzędu. 
Obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. od dnia 30 kwietnia 2019 r.

z up. Prezydenta Miasta Łodzi

Piotr Bugajak

p.o. Z-cy Dyrektora Wydziału 
Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Sprawę prowadzi: podinspektor Izabela Zelcer, tel. 42 638-47-33

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
Źródło: Departament Polityki Społecznej i Zieleni, Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Informację opracował(a): Izabela Zelcer
Data opracowania: 29.04.2019
DPS-OŚR-I.6220.55.2019 (dot. DDS-OŚR-II.6220.55.2015)
Data dokumentu: 17.04.2019
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
ul. Piotrkowska 104
90-926 Łódź

Łódź, dnia 17.04.2019 r.

DPS-OŚR-I.6220.55.2019 (dot. DDS-OŚR-II.6220.55.2015)

Obwieszczenie

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2018 r. poz. 2096 ze zm., dalej Kpa), w związku z art. 74 oraz art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz. U. 2018 r., poz. 2081 ze zm.), zawiadamia się, że Prezydent Miasta Łodzi w dniu 17.04.2019 r. wydał decyzję Nr 14/U/2019 o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia, polegającego na:

realizacji „Punktu Przetwarzania Tworzyw Sztucznych” na działce nr ewid. 63/20 obręb B-5 przy ul. Liściastej 17 w Łodzi (poprzedni nr ewid. 63/13 obręb B-5).

Informuję osoby, którym przysługuje status strony, o prawie do czynnego udziału w każdym stadium postępowania oraz o uprawnieniach wynikających z art. 10 Kpa., umożliwiających m.in. zapoznanie się z zebranymi dowodami, materiałami i żądaniami.

Informacja o wydaniu ww. decyzji została zamieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych. Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy, w tym z : opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi, opinią Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie i opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łodzi można zapoznać się w siedzibie Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa UMŁ, Łódź, Al. Piłsudskiego 100, pok. 61, w godzinach wskazanych poniżej w niniejszym obwieszczeniu.

Obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Piotr Bugajak 
p.o. Zastępcy Dyrektora Wydziału 
Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
Źródło: Departament Polityki Społecznej i Zieleni, Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Informację opracował(a): Malwina Macherzyńska
Data opracowania: 17.04.2019
DPS-OŚR-I.6220.26.2019 (wcześniej DSS-OŚR-I.6220.120.2018)
Data dokumentu: 15.04.2019
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, 2019-04-15

DPS-OŚR-I.6220.26.2019
(wcześniej DSS-OŚR-I.6220.120.2018)

Obwieszczenie

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2018 r. poz. 2096), w związku z art. 74 oraz art. 38 i art. 85 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz.U. 2018 r., poz. 2081, zwanej dalej: ustawą OOŚ), zawiadamia się, że Prezydent Miasta Łodzi w dniu 15 kwietnia 2019 r. wydał decyzję Nr 15/U/2019 o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia, polegającego na:

rozbudowie zakładu suszarek BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o. o. Oddział w Łodzi w celu zwiększenia wydajności produkcyjnej i wykonanie dwóch zbiorników podziemnych czynnika chłodniczego – ul. Lodowa 103.
Decyzja została wydana dla Inwestora: BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o. o. II Oddział w Łodzi, Fabryka Suszarek, 93-228 Łódź, ul. Lodowa 103, reprezentowanego przez Panią Ewę Szczepaniak.

Informuję osoby, którym przysługuje status strony, o prawie do czynnego udziału w każdym stadium postępowania oraz o uprawnieniach wynikających z art. 10 Kpa., umożliwiających m.in. zapoznanie się z zebranymi dowodami, materiałami i żądaniami.

Informacja o wydaniu ww. decyzji została zamieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych. Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa UMŁ, Łódź, Al. Piłsudskiego 100, pok. 64, w godzinach pracy Urzędu Miasta Łodzi.

Obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Michał Baryła
Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Sprawę prowadzi inspektor mgr Jolanta Małek, tel. 638 47 03

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
Źródło: Departament Polityki Społecznej i Zieleni, Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Informację opracował(a): Jolanta Małek
Data opracowania: 15.04.2019
DPS-OŚR-I.6220.39.2019
Data dokumentu: 04.04.2019
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, 2019-04-04

DPS-OŚR-I.6220.39.2019

Obwieszczenie

Zawiadamia się, na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. 2018 r. poz. 2096 ze zm.), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz.U. 2018 r., poz. 2081 ze zm., zwanej dalej: ustawą OOŚ), że na wniosek Pana Henryka Gosa reprezentującego Inwestorów : Szymona Arabskiego i Mariusza Makowskiego prowadzących działalność gospodarczą w ramach Pracowni Projektowej ,,BLOK-ART” S.C. Sz. Arabski, M. Makowski, 90-302 Łódź, ul. Wigury 7 zostało wszczęte postępowanie w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na:

budowie Centrum Produkcyjno-Magazynowo-Biurowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, w Łodzi przy ul. Pryncypalnej 94 (dz. ew. nr 349/5, oraz części działek 349/6, 301/15 OBRĘB G -25).

Informuję osoby, którym przysługuje status strony o wynikającym z treści art. 10 KPA prawie do czynnego udziału w każdym stadium postępowania oraz o prawie wypowiedzenia się przed wydaniem decyzji na temat zebranych dowodów, materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Z dokumentacją w przedmiotowej sprawie można zapoznać się w siedzibie Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Łodzi, Al. Piłsudskiego 100, 92-326 Łódź (IV piętro, pok. 64), w godzinach pracy urzędu.

Obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Z upoważnienia 
Prezydenta Miasta Łodzi

Piotr Bugajak
p.o. Zastępcy Dyrektora Wydziału
Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Sprawę prowadzi inspektor mgr Jolanta Małek, tel. 638 47 03 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
Źródło: Departament Polityki Społecznej i Zieleni, Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Informację opracował(a): Jolanta Małek
Data opracowania: 04.04.2019
DPS-OŚR-I.6220.14.2018
Data dokumentu: 03.04.2019
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź

Łódź, dnia 3 kwietnia 2019 r.

DPS-OŚR-I.6220.14.2018

Obwieszczenie

Zawiadamia się, na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm. – zwanej dalej KPA) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 ze zm.), że na wniosek z dnia 6.12.2018 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na:

eksploatacji kopaliny – kruszywa naturalnego ze złoża „ŁÓDŹ – TABOROWA” położonego przy ul. Taborowej, na działkach ewidencyjnych nr 9/6 i 11/4 – obręb W – 43 w celu umożliwienia racjonalnego i optymalnego wykorzystania udokumentowanych zasobów w/w złoża.

Informuję osoby, którym przysługuje status strony o prawie do czynnego udziału w każdym stadium postępowania oraz o uprawnieniach wynikających z art. 10 KPA, umożliwiających wypowiedzenie się przed wydaniem decyzji na temat zebranych dowodów, materiałów oraz zgłoszonych żądań.
Z dokumentacją w przedmiotowej sprawie można zapoznać się w siedzibie Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi, Łódź, al. Piłsudskiego 100 (pokój 61) w godzinach wskazanych poniżej w niniejszym obwieszczeniu.
Obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. od dnia 8 kwietnia.

Z up. Prezydenta Miasta Łodzi
Piotr Bugajak
p.o. Zastępcy Dyrektora
Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Sprawę prowadzi: inspektor Malwina Macherzyńska tel. (042) 638-47-79

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
Źródło: Departament Polityki Społecznej i Zieleni, Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Informację opracował(a): Malwina Macherzyńska
Data opracowania: 03.04.2019
DPS-OŚR-I.6220.16.2018 (wcześniej DSS-OŚR-I.6220.118.2018)
Data dokumentu: 28.03.2019
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, 2019-03-28

DPS-OŚR-I.6220.16.2018
(wcześniej DSS-OŚR-I.6220.118.2018)

Obwieszczenie

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2018 r. poz. 2096 ze zm.), w związku z art. 74 oraz art. 38 i art. 85 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz.U. 2018 r., poz. 2081 ze zm., zwanej dalej: ustawą OOŚ), zawiadamia się, że Prezydent Miasta Łodzi w dniu 28 marca 2019 r. wydał decyzję Nr 13/U/2019 o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia, polegającego na:

wykonaniu urządzenia wodnego – studni wierconej nr 1 w Łodzi przy ul. Barwnej 3/5.

Decyzja została wydana dla Inwestora : ”MARKO-KOLOR” SPÓŁKA JAWNA L. Frączkiewicz, W. Gajda, A. Katryński, 93-412 Łódź, ul. Barwna 3/5.

Informuję osoby, którym przysługuje status strony, o prawie do czynnego udziału w każdym stadium postępowania oraz o uprawnieniach wynikających z art. 10 Kpa., umożliwiających m.in. zapoznanie się z zebranymi dowodami, materiałami i żądaniami.

Informacja o wydaniu ww. decyzji została zamieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych. Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy, w tym z : opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi i Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie można zapoznać się w siedzibie Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa UMŁ, Łódź, Al. Piłsudskiego 100, pok. 64, w godzinach pracy Urzędu Miasta Łodzi.

Obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Piotr Bugajak 
p.o. Zastępcy Dyrektora Wydziału
Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Sprawę prowadzi inspektor mgr Jolanta Małek tel. 638 47 03

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
Źródło: Departament Polityki Społecznej i Zieleni, Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Informację opracował(a): Jolanta Małek
Data opracowania: 28.03.2019
DPS-OŚR-I.6233.5.2018
Data dokumentu: 20.03.2019
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 20 marca 2019 r.
DPS-OŚR-I.6233.5.2018

Zawiadomienie

Na podstawie art. 8, art. 21 ust 2 pkt 25 lit. a) i k), art. 23 ust 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2018 r. poz. 2081) tutejszy organ zawiadamia, że Prezydent Miasta Łodzi decyzją Nr 4/Oz/19 z dnia 05.03.2019 r. w sprawie cofnięcia zezwolenia na zbieranie odpadów, cofnął bez odszkodowania zezwolenie na zbieranie odpadów na terenie nieruchomości w Łodzi przy ul. Niciarnianej 50/52 udzielone firmie Spreco Sp. z o.o. z siedzibą Łodzi przy ul. Niciarnianej 50/52 decyzją Prezydenta Miasta Łodzi Nr 3/Oz/17 z dnia 17 stycznia 2017 r., znak: DSS-OŚR-IV.6233.115.2016 w sprawie wydania zezwolenia na zbieranie odpadów.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi
Piotr Bugajak
p.o. Z-cy Dyrektora
Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Sprawę prowadzi: inspektor mgr inż. Katarzyna Robak – tel. (42) 638-47-08

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
Źródło: Departament Polityki Społecznej i Zieleni, Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Informację opracował(a): Katarzyna Robak
Data opracowania: 20.03.2019
DPS-OŚR-I.6220.36.2018 (wcześniej DSS-OŚR-II.6220.211.2017)
Data dokumentu: 19.03.2019
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, 2019-03-19

DPS-OŚR-I.6220.36.2018
(wcześniej DSS-OŚR-II.6220.211.2017)

Obwieszczenie

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2018 r. poz. 2096), w związku z art. 74 oraz art. 38 i art. 85 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz.U. 2018 r., poz. 2081, zwanej dalej: ustawą OOŚ), zawiadamia się, że Prezydent Miasta Łodzi w dniu 6 marca 2019 r. wydał decyzję Nr 3/U/2019 o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia, polegającego na:

budowie zespołu budynków mieszkalno-usługowych wraz z podziemną halą garażową oraz przebudową, zmianą sposobu użytkowania i remontem domu rezydencjonalnego Karola Königa wraz z zagospodarowaniem terenu, budową i przebudową infrastruktury terenowej oraz instalacjami wewnętrznymi, w Łodzi, przy ul. Piotrkowskiej 252-256. 
Decyzja została wydana dla Inwestora : PERŁA Sp. z o.o. w organizacji Piotrkowska Spółka Komandytowa, 00-696 Warszawa, ul. Jana Pankiewicza 3, reprezentowanego przez Pana Konrada Loesch.

Informuję osoby, którym przysługuje status strony, o prawie do czynnego udziału w każdym stadium postępowania oraz o uprawnieniach wynikających z art. 10 Kpa., umożliwiających m.in. zapoznanie się z zebranymi dowodami, materiałami i żądaniami.

Informacja o wydaniu ww. decyzji została zamieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych. Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa UMŁ, Łódź, Al. Piłsudskiego 100, pok. 64, w godzinach pracy Urzędu Miasta Łodzi.

Obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Piotr Bugajak
p.o. Zastępcy Dyrektora Wydziału
Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Sprawę prowadzi inspektor mgr Jolanta Małek, tel. 638 47 03

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
Źródło: Departament Polityki Społecznej i Zieleni, Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Informację opracował(a): Jolanta Małek
Data opracowania: 19.03.2019
DSS-OŚR-I.6220.19.2019
Data dokumentu: 12.03.2019
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 12.03.2019 r.

DSS-OŚR-I.6220.19.2019

Obwieszczenie

Zawiadamia się, na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm. – zwanej dalej KPA), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 ze zm.), że na wniosek z dnia 03.01.2019 r. Pani Marty Stańczak, reprezentującej na mocy udzielonego pełnomocnictwa spółkę Panattoni Europe Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres spółki: 00-844 Warszawa, ul. Plac Europejski 1, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na:

budowie hali produkcyjno – magazynowo – usługowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz zapleczem biurowo – socjalnym na działkach nr ewidencyjny 10/1, 9/1, 9/2, 9/3, 8/2, 8/3, 7, 6, 5/2, obręb P-38, Łódź.

Informuję osoby, którym przysługuje status strony o prawie do czynnego udziału w każdym stadium postępowania oraz o uprawnieniach wynikających z art. 10 KPA, umożliwiających wypowiedzenie się przed wydaniem decyzji na temat zebranych dowodów, materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Z dokumentacją w przedmiotowej sprawie można zapoznać się w siedzibie Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Departamencie Polityki Społecznej i Zieleni Urzędu Miasta Łodzi, Łódź, al. Piłsudskiego 100, pokój nr 60 w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu.

Obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. od dnia 15 marca.

z up. Prezydenta Miasta Łodzi

Piotr Bugajak
p.o. Zastępcy Dyrektora
Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Sprawę prowadzą inspektor Malwina Macherzyńska i pomoc administracyjna Monika Tomczak tel. (42) 638 47 79, tel. (42) 272 63 31

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
Źródło: Departament Polityki Społecznej i Zieleni, Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Informację opracował(a): Malwina Macherzyńska, Monika Tomczak
Data opracowania: 12.03.2019
DPS-OŚR-I.6220.34.2018 (wcześniej DSS-OŚR-I.6220.84.2018)
Data dokumentu: 07.03.2019
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, 2019-03-07

DPS-OŚR-I.6220.34.2018
(wcześniej DSS-OŚR-I.6220.84.2018)

Obwieszczenie

Zawiadamia się, na podstawie art. 33 ust. 1, w związku z art.79 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz.U. 2018 r., poz. 2081, zwanej dalej: ustawą OOŚ), że na wniosek Pana Jarosława Przybylskiego reprezentującego Ecoo Inwestycje Sp. z o.o., 93-649 Łódź, ul. Kolumny 541A lokal 6, prowadzone jest postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia, polegającego na:

budowie zespołu 18 budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną, w Łodzi, przy ul. Okólnej.

W postępowaniu tym przystąpiono do oceny oddziaływania przedmiotowej inwestycji na środowisko, w ramach której przedłożony został raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Z dokumentacją przedmiotowej sprawy można zapoznać się w siedzibie Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa UMŁ, Łódź, Al. Piłsudskiego 100, pok. nr 64, w godzinach pracy Urzędu Miasta Łodzi : w dniach 15.03.2019 r. – 15.04.2019 r. (30 dni) oraz składać w tym terminie uwagi i wnioski w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej.

Informuje się, że Prezydent Miasta Łodzi jest organem właściwym do prowadzenia postępowania administracyjnego, rozpatrzenia uwag i wniosków oraz wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Organami właściwymi do dokonania uzgodnień są: Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi oraz Państwowe Gospodarstwo Wodne – Wody Polskie Zarząd Zlewni w Łowiczu.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Piotr Bugajak
p.o. Zastępcy Dyrektora
Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Sprawę prowadzi inspektor mgr Jolanta Małek tel.638 47 03

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
Źródło: Departament Polityki Społecznej i Zieleni, Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Informację opracował(a): Jolanta Małek
Data opracowania: 07.03.2019
DPS-OŚR-I.6220.9.2019
Data dokumentu: 05.03.2019
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 5 marca 2019 r.

DPS-OŚR-I.6220.9.2019

Obwieszczenie

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2018 r. poz. 2096 ze zm., dalej Kpa), w związku z art. 74 oraz art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz. U. 2018 r., poz. 2081 ze zm.), zawiadamia się, że Prezydent Miasta Łodzi w dniu 05.03.2019 r. wydał decyzję Nr 11/U/2019 o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia, polegającego na:

budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z usługami, garażami oraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w Łodzi przy ul. Tuwima 95 – dz. ew. nr 11/17, 11/19 obręb W-23, dla którego realizowane będą garaże podziemne oraz parkingi naziemne, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 56 lit. b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (j.t. Dz. U. z 2016 r. Nr 71).

Informuję osoby, którym przysługuje status strony, o prawie do czynnego udziału w każdym stadium postępowania oraz o uprawnieniach wynikających z art. 10 Kpa., umożliwiających m.in. zapoznanie się z zebranymi dowodami, materiałami i żądaniami.
Informacja o wydaniu ww. decyzji została zamieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych. Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy, w tym z: opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi, opinią Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie i opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łodzi można zapoznać się w siedzibie Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa UMŁ, Łódź, Al. Piłsudskiego 100, pok. 61, w godzinach wskazanych poniżej w niniejszym obwieszczeniu.
Obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi
p.o. Z-cy Dyrektora
Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Piotr Bugajak

Sprawę prowadzi: inspektor Malwina Macherzyńska tel. (042) 638-47-79
godziny pracy: poniedziałek: 8.00-15.00, wtorek: 9.00-16.00, środa – piątek: 8.00-15.00

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
Źródło: Departament Polityki Społecznej i Zieleni, Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Informację opracował(a): Malwina Macherzyńska
Data opracowania: 05.03.2019
DPS-OŚR-I.6220.5.2018 (wcześniej DSS-OŚR-I.6220.110.2018)
Data dokumentu: 25.02.2019
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, 2019-02-25

DPS-OŚR-I.6220.5.2018
(wcześniej DSS-OŚR-I.6220.110.2018)

Obwieszczenie

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2018 r. poz. 2096 ze zm.), w związku z art. 74 oraz art. 38 i art. 85 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz.U. 2018 r., poz. 2081 ze zm., zwanej dalej: ustawą OOŚ), zawiadamia się, że Prezydent Miasta Łodzi w dniu 25 lutego 2019 r. wydał decyzję Nr 10/U/2019 o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia, polegającego na:

budowie hali produkcyjno-magazynowej (produkcja sprzętu AGD) wraz z częścią biurową oraz niezbędną infrastrukturą, w Łodzi przy ul. Jędrzejowskiej w zakresie zmiany przewidzianej we wniosku.
Decyzja została wydana dla Inwestora : Panattoni Construction Europe Sp. z o.o. Plac Europejski 1, 00-844 Warszawa. reprezentowanego przez Panią Angelikę Woźniak-Wszędybył.

Informuję osoby, którym przysługuje status strony, o prawie do czynnego udziału w każdym stadium postępowania oraz o uprawnieniach wynikających z art. 10 Kpa., umożliwiających m.in. zapoznanie się z zebranymi dowodami, materiałami i żądaniami.

Informacja o wydaniu ww. decyzji została zamieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych. Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy, w tym z : opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie i opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łodzi można zapoznać się w siedzibie Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa UMŁ, Łódź, Al. Piłsudskiego 100, pok. 64, w godzinach pracy Urzędu Miasta Łodzi.

Obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Z upoważnienia 
Prezydenta Miasta Łodzi

Michał Baryła 
Dyrektor Wydziału 
Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Sprawę prowadzi inspektor mgr Jolanta Małek tel. 638 47 03

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
Źródło: Departament Polityki Społecznej i Zieleni, Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Informację opracował(a): Jolanta Małek
Data opracowania: 25.02.2019
SKO.4170.2-3.2019; SKO.4170.9.2019; SKO.4170.11-18.2019; SKO.4170.25.2019
Data dokumentu: 20.02.2019
Treść:
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
Źródło: Departament Polityki Społecznej i Zieleni, Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Informację opracował(a): Jolanta Małek
Data opracowania: 04.03.2019
DPS-OŚR-I.6220.6.2019
Data dokumentu: 14.02.2019
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 14 lutego 2019 r.

DPS-OŚR-I.6220.6.2019

Obwieszczenie

Zawiadamia się, na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm. – zwanej dalej KPA), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.), że na wniosek z dnia 19.12.2018 r. Pani Joanny Ignar, reprezentującej na mocy udzielonego pełnomocnictwa Spółkę ATAL S.A. z siedzibą w Cieszynie przy ul. Stawowej 27, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:

realizacji miejsc parkingowych i garaży podziemnych na potrzeby inwestycji dot. „budowy zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z budynkiem portierni, miejscami parkingowymi/garażami, zjazdem z ulicy Pienistej wraz z wewnętrznym układem komunikacyjnym i infrastrukturą towarzyszącą na terenach zlokalizowanych w Łodzi przy ulicy Pienistej (działki ewidencyjne o numerach 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45/5 i 45/6 w obrębie geodezyjnym P-35)”.

Informuję osoby, którym przysługuje status strony o prawie do czynnego udziału w każdym stadium postępowania oraz o uprawnieniach wynikających z art. 10 KPA, umożliwiających wypowiedzenie się przed wydaniem decyzji na temat zebranych dowodów, materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Z dokumentacją w przedmiotowej sprawie można zapoznać się w siedzibie Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Departamencie Polityki Społecznej i Zieleni Urzędu Miasta Łodzi, Łódź, al. Piłsudskiego 100 (pokój 63) w godzinach pracy Urzędu Miasta Łodzi.

Obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. od dnia 18 lutego 2019 r.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

p.o. Z-cy Dyrektora
Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Piotr Bugajak

Sprawę prowadzi podinspektor Izabela Zelcer, tel. 42 638-47-33

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
Źródło: Departament Polityki Społecznej i Zieleni, Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Informację opracował(a): Izabela Zelcer
Data opracowania: 14.02.2019
DPS-OŚR-I.6220.7.2019
Data dokumentu: 14.02.2019
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 14 lutego 2019 r.

DPS-OŚR-I.6220.7.2019

Obwieszczenie

Zawiadamia się, na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm. – zwanej dalej KPA), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.), że na wniosek z dnia 21.12.2018 r. Pana Henryka Gosa, reprezentującego na mocy udzielonego pełnomocnictwa Pana Szymona Arabskiego i Pana Mariusza Makowskiego prowadzących działalność jako Pracownia Projektowa „BLOK – ART.” s.c. Szymon Arabski, Mariusz Makowski z siedzibą w Łodzi przy ul. Wigury 7, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na:

budowie Centrum Produkcyjno – Magazynowo – Biurowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach ewidencyjnych o numerach 25/3, 27/5, 29/5, 29/11, 33, 30/1, 30/2, 30/3, 30/4, 30/8, 32/2, 34/14, 34/10, 35/4, 36/3, 37/3, 38/8, 40/2 oraz fragmentach działek 29/2, 38/1, 40/1 i 39/4 w obrębie geodezyjnym G-31, zlokalizowanym w Łodzi przy ulicy Tomaszowska/Przyjacielska.

Informuję osoby, którym przysługuje status strony o prawie do czynnego udziału w każdym stadium postępowania oraz o uprawnieniach wynikających z art. 10 KPA, umożliwiających wypowiedzenie się przed wydaniem decyzji na temat zebranych dowodów, materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Z dokumentacją w przedmiotowej sprawie można zapoznać się w siedzibie Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Departamencie Polityki Społecznej i Zieleni Urzędu Miasta Łodzi, Łódź, al. Piłsudskiego 100 (pokój 63) w godzinach pracy Urzędu Miasta Łodzi.

Obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. od dnia 18 lutego 2019 r.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

p.o. Z-cy Dyrektora
Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Piotr Bugajak

Sprawę prowadzi podinspektor Izabela Zelcer, tel. 42 638-47-33

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
Źródło: Departament Polityki Społecznej i Zieleni, Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Informację opracował(a): Izabela Zelcer
Data opracowania: 14.02.2019
DPS-OŚR-I.6220.16.2018 (wcześniej DSS-OŚR-I.6220.118.2018)
Data dokumentu: 12.02.2019
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, 2019-02-12

DPS-OŚR-I.6220.16.2018
(wcześniej DSS-OŚR-I.6220.118.2018)

Obwieszczenie

Zawiadamia się, na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2018r. poz. 2096 ze zm., zwanej dalej: ustawą Kpa), w związku z art. 74 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz.U. 2018r., poz. 2081, zwanej dalej: ustawą OOŚ), że w postępowaniu prowadzonym na wniosek ”MARKO-KOLOR” SPÓŁKA JAWNA (...), 93-412 Łódź, ul. Barwna 3/5, w dniu 12.02.2019r. Prezydent Miasta Łodzi wydał postanowienie o nie stwierdzeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia, polegającego na:

wykonaniu urządzenia wodnego – studni wierconej nr 1 w Łodzi przy ul. Barwnej 3/5.

Informuję osoby, którym przysługuje status strony o wynikającym z treści art. 10 Kpa prawie do czynnego udziału w każdym stadium postępowania oraz o prawie wypowiedzenia się przed wydaniem decyzji na temat zebranych dowodów, materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Z dokumentacją w przedmiotowej sprawie można zapoznać się w siedzibie Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Departamencie Polityki Społecznej i Zieleni Urzędu Miasta Łodzi w Łodzi, Al. Piłsudskiego 100, pok. 64 (piętro IV).

Obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi
Piotr Bugajak
p.o. Zastępcy Dyrektora
Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Sprawę prowadzi inspektor mgr Jolanta Małek, tel. 638 47 03

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
Źródło: Departament Polityki Społecznej i Zieleni, Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Informację opracował(a): Jolanta Małek
Data opracowania: 12.02.2019
DPS-OŚR-I.6220.5.2019 (Dot. DSS-OŚR-I.6220.119.2018)
Data dokumentu: 11.02.2019
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
ul. Piotrkowska 104,  90-926 Łódź

Łódź, dnia 11 lutego 2019 r.

DPS-OŚR-I.6220.5.2019
(Dot. DSS-OŚR-I.6220.119.2018)

Obwieszczenie

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2018 r. poz. 2096 ze zm., dalej Kpa), w związku z art. 74 oraz art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz. U. 2018 r., poz. 2081 ze zm.), zawiadamia się, że Prezydent Miasta Łodzi w dniu 11.02.2019 r. wydał decyzję Nr 9/U/2019 o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia, polegającego na:

rozbudowie salonu i serwisu samochodowego o serwis blacharsko-lakierniczy w Łodzi przy ul. Brzezińskiej 33/35, na działkach o numerach ewidencyjnych 28/2, 29/55, 24/10 obręb W-7.

Informuję osoby, którym przysługuje status strony, o prawie do czynnego udziału w każdym stadium postępowania oraz o uprawnieniach wynikających z art. 10 Kpa., umożliwiających m.in. zapoznanie się z zebranymi dowodami, materiałami i żądaniami.

Informacja o wydaniu ww. decyzji została zamieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych. Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy, w tym z: opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi, opinią Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie i opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łodzi można zapoznać się w siedzibie Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa UMŁ, Łódź, Al. Piłsudskiego 100, pok. 61, w godzinach wskazanych poniżej w niniejszym obwieszczeniu.

Obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Piotr Bugajak
p.o. Z-cy Dyrektora
Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
Źródło: Departament Polityki Społecznej i Zieleni, Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Informację opracował(a): Malwina Macherzyńska
Data opracowania: 11.02.2019

Informację wprowadził(a): Tomasz Wilk (15.01.2019 09:22)

Informację zmodyfikował(a): Tomasz Wilk (07.01.2020 10:05)

Źródło: Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Ilość odwiedzin: 9352

Historia zmian
Data Redaktor Akcja
07.01.2020 10:05 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
07.01.2020 09:56 Adrian Beer Modyfikacja treści
02.01.2020 12:58 Tomasz Wilk Modyfikacja strony
31.12.2019 13:32 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
31.12.2019 13:32 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
31.12.2019 13:31 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
31.12.2019 13:30 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
31.12.2019 13:30 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
31.12.2019 13:29 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
31.12.2019 13:29 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
31.12.2019 13:28 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
31.12.2019 13:27 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
31.12.2019 13:26 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
31.12.2019 13:25 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
31.12.2019 13:25 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
31.12.2019 13:24 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
14.11.2019 13:15 Adrian Beer Modyfikacja strony
26.07.2019 08:54 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
26.07.2019 08:53 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
15.01.2019 09:22 Tomasz Wilk Utworzenie strony