W zakresie działań Rady Osiedla jest podejmowanie decyzji dotyczących wyboru zadań do realizacji przez Zarząd Inwestycji Miejskich w takich dziedzinach jak

  • prace remontowe żłobków i przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych oraz innych placówek oświatowych;

  • prace remontowe chodników oraz dróg wraz z oświetleniem;

  • budowa lub modernizacja ogródków jordanowskich;

  • konserwacja zieleńców wraz z małą architekturą;

Środki finansowe na zadania, o których mowa są planowane i wyodrębniane w ramach zadań realizowanych przez komórki organizacyjne Urzędu Miasta Łodzi lub miejskie jednostki organizacyjne, i przyznawane poszczególnym osiedlom na podstawie algorytmów określonych przez Prezydenta Miasta Łodzi w drodze zarządzenia. Kwota ta składa się z kwoty stałej oraz dodatkowej zależnej od ilości mieszkańców.

Rada Osiedla, po rozpoznaniu potrzeb Osiedla oraz uwzględniając możliwości realizacji zadań, o których mowa uchwala listy rankingowe, wskazując w nich hierarchię realizacji zadań. Rozpoznanie potrzeb Osiedla, o którym mowa następuje poprzez zasięgnięcie opinii mieszkańców Osiedla, co może nastąpić w szczególności w trybie konsultacji społecznych.

Zadania z list rankingowych ustalone w danym roku są realizowane w miarę posiadanych środków w następnym roku budżetowy


Metryka strony i historia zmian