Konsultacje społeczne dotyczące zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji miasta Łodzi

Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 5238/VIII/20
Prezydenta Miasta Łodzi
z dnia 29 września 2020 r.

Ogłoszenie

Prezydent Miasta Łodzi
ogłasza przeprowadzenie konsultacji społecznych dotyczących zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji miasta Łodzi.

 Przedmiotem konsultacji jest projekt zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji miasta Łodzi. Konsultacje mają na celu zebranie od interesariuszy rewitalizacji[1] uwag odnośnie projektu zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji miasta Łodzi.
 Konsultacje przeprowadzone będą w terminie od dnia 8 października do dnia 30 października 2020 r.

Konsultacje prowadzone będą w formie:

 1. spotkania z interesariuszami rewitalizacji umożliwiającego zdobycie wiedzy na temat konsultowanego dokumentu, z możliwością składania uwag, propozycji i opinii do protokołu, które odbędzie się w Filii nr 63 Biblioteki Miejskiej w Łodzi przy ul. Tuwima 46 w Łodzi, w dniu 14 października 2020 r. od godz. 17.00 do godz. 19.30;
 2. spotkania z interesariuszami rewitalizacji umożliwiającego zdobycie wiedzy na temat konsultowanego dokumentu, z możliwością składania uwag, propozycji i opinii do protokołu, które przeprowadzone zostanie za pomocą środków porozumiewania się na odległość, zapewniających jednoczesną transmisję wizji i dźwięku, w dniu 15 października 2020 r. od godz. 17.00 do godz. 19.00;
 3. dyżurów konsultacyjnych ze zbieraniem uwag ustnych, które odbędą się w Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS w Łodzi przy ul. Narutowicza 8/10, w dniu 19 października 2020 r. od godz. 15.30 do godz. 18.30 oraz w Filii nr 32 Biblioteki Miejskiej w Łodzi przy ul. Gdańskiej 8, w dniu 20 października 2020 r. od godz. 15.30 do godz. 18.30;
 4. zbierania uwag w postaci papierowej i elektronicznej z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego oraz formularza zgłoszenia przedsięwzięcia rewitalizacyjnego do Gminnego Programu Rewitalizacji miasta Łodzi, dostępnych:
  1. w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi pod adresem bip.uml.lodz.pl,
  2. na stronie internetowej Urzędu Miasta Łodzi pod adresami www.uml.lodz.pl/konsultacje oraz www.uml.lodz.pl/rewitalizacja,
  3. na portalu VOX POPULI pod adresem vox.uml.lodz.pl,
  4. w sekretariacie Biura Rewitalizacji i Mieszkalnictwa w Departamencie Rewitalizacji i Sportu Urzędu Miasta Łodzi, przy ul. Piotrkowskiej 171, II piętro, w godzinach pracy Urzędu Miasta Łodzi,
  5. podczas spotkania i dyżurów, o których mowa w pkt 1 i 3.

Materiał informacyjny dotyczący przedmiotu konsultacji będzie udostępniony nie później niż dnia 30 września 2020 r.:

 1. w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi pod adresem bip.uml.lodz.pl;
 2. na stronie internetowej Urzędu Miasta Łodzi pod adresami www.uml.lodz.pl/konsultacje oraz www.uml.lodz.pl/rewitalizacja;
 3. w sekretariacie Biura Rewitalizacji i Mieszkalnictwa w Departamencie Rewitalizacji i Sportu Urzędu Miasta Łodzi, przy ul. Piotrkowskiej 171, II piętro, w godzinach pracy Urzędu Miasta Łodzi.

Uwaga:

Zakres negocjowalny konsultacji nie obejmuje zmian w przedsięwzięciach wpisanych w Gminnym Programie Rewitalizacji miasta Łodzi na listę Planowanych podstawowych przedsięwzięć rewitalizacyjnych, dla których zostały zawarte umowy o dofinansowanie lub są w zaawansowanym stopniu realizacji.

Nie będą rozpatrywane uwagi:

 1. z datą wpływu przed dniem 8 października 2020 r. i po dniu 30 października 2020 r.;
 2. przesłane w innej formie niż na formularzu konsultacji (za wyjątkiem uwag zgłoszonych do protokołu w trakcie otwartych spotkań i dyżurów konsultacyjnych z interesariuszami rewitalizacji).

[1] Interesariuszami rewitalizacji w rozumieniu ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji są w szczególności: mieszkańcy obszaru rewitalizacji; właściciele, użytkownicy wieczyści nieruchomości i podmioty zarządzające nieruchomościami znajdującymi się na tym obszarze, w tym spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe i towarzystwa budownictwa społecznego; mieszkańcy gminy spoza obszaru rewitalizacji; podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność gospodarczą; podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność społeczną, w tym organizacje pozarządowe i grupy nieformalne; jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne; organy władzy publicznej.


Metryka strony i historia zmian