Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Praktyki w Urzędzie Miasta Łodzi

Praktyki w Urzędzie Miasta Łodzi

Praktyki są najprostszą i najszybszą ścieżką, aby spróbować swoich sił w Urzędzie Miasta Łodzi.

Jeśli jesteś zainteresowana/y odbyciem praktyki w Urzędzie Miasta Łodzi prosimy o kontakt z p. Joanną Kozłowską-Padyk:

 • telefoniczny: (42) 272-63-63,
 • osobisty: ul. Piotrkowska 104, pok. 138a, po wcześniejszym umówieniu się na wizytę.

Dokumenty do pobrania:

Wniosek o przyjęcie na praktyki [.doc] [.pdf]

Dokumenty niezbędne do rozpoczęcia praktyk w UMŁ

 1. Wniosek wewnętrzny o rozpoczęcie praktyk w UMŁ, zaakceptowany przez Kierownika komórki w której będą odbywane praktyki oraz potwierdzony przez osobę upoważnioną stanowiący początek procesu ubiegania się o odbycie praktyk w Urzędzie Miasta Łodzi.
 2. Skierowanie z uczelni/szkoły.
 3. Porozumienie/umowa między uczelnią/szkołą a Urzędem Miasta Łodzi – dwa, jednobrzmiące egzemplarze, podpisane przez przedstawiciela uczelni/szkoły.
 4. Regulamin i harmonogram praktyk.
 5. Zaświadczenie o podleganiu ubezpieczeniu NNW w okresie odbywania praktyk.

Postępowanie krok po kroku by odbyć praktyki w UMŁ:

 1. Zgłaszając chęć odbycia praktyk należy rozpocząć od pobrania z pokoju 138a oraz wypełnienia wewnętrznego wniosku o przyjęcie na praktyki, ze wskazaniem terminu rozpoczęcia i zakończenia praktyk.
 2. Z wypełnionym wnioskiem, należy udać się do wybranej komórki, w której student/uczeń chciałby odbyć praktyki, w celu uzyskania zgody kierownika danej komórki na odbycie praktyki.
 3. Wypełniony wniosek wewnętrzny, należy złożyć w pok.138a do akceptacji przez osobę upoważnioną.
 4. Oczekując na akceptację, należy dostarczyć pozostałe dokumenty (wskazane w punktach 2-5 z listy niezbędnych dokumentów) :
  1. skierowanie (jeśli jest wymagany podpis opiekuna przypisanego w komórce odbywania praktyk należy uzupełnić – lokalizacja zwykle lewy dolny róg Skierowania),
  2. porozumienie/umowa (2 egzemplarze),
  3. regulamin i harmonogram praktyk,
  4. zaświadczenie o podleganiu ubezpieczeniu NNW w okresie odbywania praktyk.
 5. Podpisane skierowanie oraz porozumienie należy odebrać przed rozpoczęciem praktyk i dostarczyć na uczelnię/do szkoły.

 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych, dla których administratorem danych jest Urząd Miasta Łodzi

Szanowni Państwo,

zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) uprzejmie informujemy, że:

1. Administratorem danych osobowych jest Urząd Miasta Łodzi z siedzibą w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104, 90-926 Łódź, e-mail: lckm@uml.lodz.pl.

2. Administrator wyznaczył inspektora oraz zastępcę inspektora ochrony danych, z którymi może się Pani/Pan skontaktować poprzez e-mail iod@uml.lodz.pl . Z inspektorem ochrony danych i jego zastępcą można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Urząd Miasta Łodzi oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

3. Podanie danych osobowych jest warunkiem koniecznym do realizacji sprawy w Urzędzie Miasta Łodzi. Ogólną podstawę do przetwarzania danych stanowi art. 6 ust.1 lit. a, b, c oraz art. 9 ust. 2 lit. b, g ogólnego rozporządzenia.
Szczegółowe cele przetwarzania danych zostały wskazane w następujących przepisach:

 1. ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe;
 2. ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;
 3. ustawa z dnia 17 lipca 2009 r. o praktykach absolwenckich;
 4. rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu;
 5. rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu;
 6. rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji i dokumentacji przeprowadzania praktyk studenckich/uczniowskich w Urzędzie Miasta Łodzi.

4. Dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom, uprawnionym do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a ponadto odbiorcom danych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowym, tj. podmiotom świadczącym usługi pocztowe, kurierskie, usługi informatyczne, bankowe, ubezpieczeniowe. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich, na podstawie szczególnych regulacji prawnych, w tym umów międzynarodowych.

5. W przypadku przyjęcia na praktyki Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania umowy o praktykę w tym przechowywane przez okres 2 lat, licząc od pierwszego stycznia roku następującego po roku, w którym sprawa została zakończona, a następnie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, przez okres 10 lat, zgodnie z kategorią archiwalną BE10, a w przypadku zmiany kategorii archiwalnej dokumentacji przez okres zgodny ze zmienioną kategorią archiwalną dokumentacji.

6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych posiada Pani/Pan prawo do:

 1. dostępu do treści swoich danych, na podstawie art. 15 ogólnego rozporządzenia,
 2. sprostowania danych, na podstawie art. 16 ogólnego rozporządzenia,
 3. ograniczenia przetwarzania, na podstawie art. 18 ogólnego rozporządzenia.

Dodatkowo w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody przysługuje Pani/Panu prawo do:

 1. usunięcia swoich danych, na podstawie art. 17 ogólnego rozporządzenia,
 2. cofnięcia zgody, w dowolnym momencie, w formie, w jakiej została ona wyrażona.

7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

8. Gdy podanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, jest Pani/Pan zobowiązana(y) do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości zrealizowania praktyk studenckich/uczniowskich w Urzędzie Miasta Łodzi z przyczyn formalnych.

9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.