Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Praktyki w Urzędzie Miasta Łodzi

Praktyki w Urzędzie Miasta Łodzi

Praktyki są najprostszą i najszybszą ścieżką, aby spróbować swoich sił w Urzędzie Miasta Łodzi.

Jeśli jesteś zainteresowana/y odbyciem praktyki w Urzędzie Miasta Łodzi prosimy o kontakt z p. Joanną Kozłowską-Padyk:

 • telefoniczny: (42) 272-63-63,
 • osobisty: ul. Piotrkowska 104, pok. 138a.

Dokumenty do pobrania:

Wniosek o przyjęcie na praktyki [>>>.doc] [>>>.pdf]

Dokumenty niezbędne do rozpoczęcia praktyk w UMŁ

 1. Wniosek wewnętrzny o rozpoczęcie praktyk w UMŁ, zaakceptowany przez Kierownika komórki w której będą odbywane praktyki oraz potwierdzony przez osobę upoważnioną stanowiący początek procesu ubiegania się o odbycie praktyk w Urzędzie Miasta Łodzi.
 2. Skierowanie z uczelni/szkoły.
 3. Porozumienie/umowa między uczelnią/szkołą a Urzędem Miasta Łodzi – dwa, jednobrzmiące egzemplarze, podpisane przez przedstawiciela uczelni/szkoły.
 4. Regulamin i harmonogram praktyk.
 5. Zaświadczenie o podleganiu ubezpieczeniu NNW w okresie odbywania praktyk.

Postępowanie krok po kroku by odbyć praktyki w UMŁ:

 1. Zgłaszając chęć odbycia praktyk należy rozpocząć od pobrania z pokoju 138a oraz wypełnienia wewnętrznego wniosku o przyjęcie na praktyki, ze wskazaniem terminu rozpoczęcia i zakończenia praktyk.
 2. Z wypełnionym wnioskiem, należy udać się do wybranej komórki, w której student/uczeń chciałby odbyć praktyki, w celu uzyskania zgody kierownika danej komórki na odbycie praktyki.
 3. Wypełniony wniosek wewnętrzny, należy złożyć w pok.138a do akceptacji przez osobę upoważnioną.
 4. Oczekując na akceptację, należy dostarczyć pozostałe dokumenty (wskazane w punktach 2-5 z listy niezbędnych dokumentów) :
  1. skierowanie (jeśli jest wymagany podpis opiekuna przypisanego w komórce odbywania praktyk należy uzupełnić – lokalizacja zwykle lewy dolny róg Skierowania),
  2. porozumienie/umowa (2 egzemplarze),
  3. regulamin i harmonogram praktyk,
  4. zaświadczenie o podleganiu ubezpieczeniu NNW w okresie odbywania praktyk.
 5. Podpisane skierowanie oraz porozumienie należy odebrać przed rozpoczęciem praktyk i dostarczyć na uczelnię/do szkoły.

 

Klauzula informacyjna

Na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych Urząd Miasta Łodzi informuje, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Łodzi z siedzibą w Łodzi przy Piotrkowskiej 104, 90-926 Łódź, tel.: +48 (42) 638-44-44,  fax: +48 (42) 272-60-01, e-mail: lckm@uml.lodz.pl / Kontakt z UMŁ.
 2. inspektorem ochrony danych w Urzędzie Miasta Łodzi jest Pani Agnieszka Kozłowska; tel. +48 (42) 638-59-50, e-mail: iod@uml.lodz.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji i dokumentacji przeprowadzania praktyk studenckich/uczniowskich w Urzędzie Miasta Łodzi, na podstawie art. 6 ust 1 lit. a, b, c oraz art. 9 ust. 2 lit. b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1);
 4. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom, uprawnionym do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa;
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania umowy/porozumienia oraz do czasu określonego w przepisach o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach;
 6. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, a w przypadku danych przetwarzanych na podstawie wyrażonej zgody również do ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu, cofnięcia zgody przetwarzania danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 7. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy o ochronie danych osobowych;
 8. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy/porozumienia. Jest Pani/Pan zobowiązany do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości zrealizowania praktyk studenckich/uczniowskich w Urzędzie Miasta Łodzi z przyczyn formalnych;
 9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

Informację wprowadził(a): Tomasz Wilk (25.05.2018 10:56)

Informację zmodyfikował(a): Tomasz Wilk (16.04.2019 09:32)

Informację opracował(a): Joanna Kozłowska-Padyk (15.04.2019)

Źródło: Departament Prezydenta, Biuro ds. Zarządzania Kadrami

Ilość odwiedzin: 3486