Staż w Urzędzie Miasta Łodzi

 

Staż w Urzędzie Miasta Łodzi

O staż w Urzędzie Miasta Łodzi mogą ubiegać się osoby bezrobotne zarejestrowane w Powiatowych Urzędach Pracy oraz studenci biorący udział w profilowanych programach stażowych.

Staż jest finansowany w całości przez Powiatowy Urząd Pracy lub podmioty realizujące projekty współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Jeśli jesteś zainteresowana/y odbyciem stażu w Urzędzie Miasta Łodzi prosimy o kontakt:

  • telefoniczny: (42) 272-61-93 lub (42) 272-63-61,
  • osobisty: ul. Piotrkowska 104, pok. 141, po wcześniejszym umówieniu się na wizytę.

Dokumenty do pobrania:
(Uwaga, nowe załączniki)

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych, dla których administratorem danych jest Urząd Miasta Łodzi

Szanowni Państwo,

zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) uprzejmie informujemy, że:

1. Administratorem danych osobowych jest Urząd Miasta Łodzi z siedzibą w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104, 90-926 Łódź, e-mail: lckm@uml.lodz.pl.

2. Administrator wyznaczył inspektora oraz zastępcę inspektora ochrony danych, z którymi może się Pani/Pan skontaktować poprzez e-mail iod@uml.lodz.pl . Z inspektorem ochrony danych i jego zastępcą można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Urząd Miasta Łodzi oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

3. Podanie danych osobowych jest warunkiem koniecznym do realizacji sprawy w Urzędzie Miasta Łodzi. Ogólną podstawę do przetwarzania danych stanowi art. 6 ust.1 lit. a, b, c oraz art. 9 ust. 2 lit. b, g, h ogólnego rozporządzenia.
Szczegółowe cele przetwarzania danych zostały wskazane w następujących przepisach:

  1. ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;
  2. rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 sierpnia 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków odbywania stażu przez bezrobotnych.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji stażu i dokumentacji procesu rekrutacji.

4. Dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom, uprawnionym do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a ponadto odbiorcom danych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowym, tj. podmiotom świadczącym usługi pocztowe, kurierskie, usługi informatyczne, bankowe, ubezpieczeniowe. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich, na podstawie szczególnych regulacji prawnych, w tym umów międzynarodowych.

5. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania umowy o staż w tym przechowywane przez okres 2 lat, licząc od pierwszego stycznia roku następującego po roku, w którym sprawa została zakończona, a następnie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, przez okres 10 lat, zgodnie z kategorią archiwalną BE10, a w przypadku zmiany kategorii archiwalnej dokumentacji przez okres zgodny ze zmienioną kategorią archiwalną dokumentacji.

6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych posiada Pani/Pan prawo do:

  1. dostępu do treści swoich danych, na podstawie art. 15 ogólnego rozporządzenia,
  2. sprostowania danych, na podstawie art. 16 ogólnego rozporządzenia,
  3. ograniczenia przetwarzania, na podstawie art. 18 ogólnego rozporządzenia.

Dodatkowo w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody przysługuje Pani/Panu prawo do:

  1. usunięcia swoich danych, na podstawie art. 17 ogólnego rozporządzenia,
  2. cofnięcia zgody, w dowolnym momencie, w formie, w jakiej została ona wyrażona.

7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

8. Gdy podanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, jest Pani/Pan zobowiązana(y) do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości zrealizowania stażu w Urzędzie Miasta Łodzi z przyczyn formalnych.

9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.


Metryka strony i historia zmian