Rejestr kandydatów do pracy w Urzędzie Miasta Łodzi

Urząd Miasta Łodzi uprzejmie informuje, iż Oddział Rozwoju Zasobów Ludzkich prowadzi Rejestr kandydatów do pracy w Urzędzie Miasta Łodzi.

O wpis do rejestru mogą się ubiegać osoby, które chcą:

 • podjąć pracę na stanowiskach urzędniczych wyłącznie w celu zastępstw pracowników w czasie ich usprawiedliwionej nieobecności;
 • podjąć pracę na stanowiskach pomocniczych i obsługi.

Ważne! Rejestr kandydatów do pracy nie ma związku z oddzielnie prowadzonymi procedurami naborów kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Łodzi.

Aby dołączyć do bazy kandydatów prosimy:

 • zgłosić się osobiście do pokoju 159a (ul. Piotrkowska 104);
 • wypełnić wniosek o wpis do rejestru kandydatów do pracy wraz z wymaganymi oświadczeniami;
 • dołączyć m.in. kserokopię dokumentu potwierdzającego posiadane wykształcenie oraz wypełniony kwestionariusz.

 W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt:

 • telefoniczny: (42) 272-63-90 lub (42) 272-63-06
 • osobisty: ul. Piotrkowska 104, pok. 159a, po wcześniejszym umówieniu się na wizytę.

Obowiązujące dokumenty, które należy załączać do składanych ofert pracy:
(Uwaga, nowe załączniki)

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych, dla których administratorem danych jest Urząd Miasta Łodzi

Szanowni Państwo,

zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) uprzejmie informujemy, że:

1. Administratorem danych osobowych jest Urząd Miasta Łodzi z siedzibą w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104, 90-926 Łódź, e-mail: lckm@uml.lodz.pl.

2. Administrator wyznaczył inspektora oraz zastępcę inspektora ochrony danych, z którymi może się Pani/Pan skontaktować poprzez e-mail iod@uml.lodz.pl . Z inspektorem ochrony danych i jego zastępcą można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Urząd Miasta Łodzi oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

3. Podanie danych osobowych jest warunkiem koniecznym do realizacji sprawy w Urzędzie Miasta Łodzi. Ogólną podstawę do przetwarzania danych stanowi art. 6 ust.1 lit. a, b, c oraz art. 9 ust. 2 lit. b, g, h ogólnego rozporządzenia.
Szczegółowe cele przetwarzania danych zostały wskazane w następujących przepisach:

 1. ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks Pracy;
 2. ustawie z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu dokumentacji REJESTRU KANDYDATÓW DO PRACY W URZĘDZIE MIASTA ŁODZI.

4. Dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom, uprawnionym do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a ponadto odbiorcom danych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowym, tj. podmiotom świadczącym usługi pocztowe, kurierskie, usługi informatyczne, bankowe, ubezpieczeniowe. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich, na podstawie szczególnych regulacji prawnych, w tym umów międzynarodowych.

5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 12 miesięcy od dnia złożenia dokumentów w REJESTRZE KANDYDATÓW DO PRACY W URZĘDZIE MIASTA ŁODZI oraz zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, zgodnie z przypisaną kategorią archiwalną „A”, tj. w okresie wskazanym przez archiwum państwowe, a następnie przekazane do archiwum państwowego na wieczyste przechowywanie.

6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych posiada Pani/Pan prawo do:

 1. dostępu do treści swoich danych, na podstawie art. 15 ogólnego rozporządzenia,
 2. sprostowania danych, na podstawie art. 16 ogólnego rozporządzenia,
 3. ograniczenia przetwarzania, na podstawie art. 18 ogólnego rozporządzenia.

Dodatkowo w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody przysługuje Pani/Panu prawo do:

 1. usunięcia swoich danych, na podstawie art. 17 ogólnego rozporządzenia,
 2. cofnięcia zgody, w dowolnym momencie, w formie, w jakiej została ona wyrażona.

7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

8. Gdy podanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, jest Pani/Pan zobowiązana(y) do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości wpisania do REJESTRU KANDYDATÓW DO PRACY W URZĘDZIE MIASTA ŁODZI z powodu braków formalnych;

9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.


Metryka strony i historia zmian