Data dokumentu: 05.05.2020
Treść:

Łódź, dnia 05.05.2020 r.

Prezydent Miasta Łodzi
ul. Piotrkowska 104
90-926 Łódź

DEK-OŚR-I.6540.8.2020

Obwieszczenie

Zawiadamia się, na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 – zwanej dalej KPA), w związku z art. 80 ust. 3 oraz art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2019 r., poz. 868 ze zm.), że na wniosek pełnomocnika Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o. o. z siedzibą w Tarnowie, Prezydent Miasta Łodzi wydał dnia 05 maja 2020 r. decyzję Nr GI-8/20 w sprawie zatwierdzenia projektu robót geologicznych, pn.:

Projekt robót geologicznych dla określenia warunków geologiczno-inżynierskich w rejonie inwestycji p.n. „Przebudowa sieci gazowej w ramach obwodnicy Łodzi – Etap VIII”.

Informuję osoby, którym przysługuje status strony, iż z treścią decyzji można zapoznać się w siedzibie Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Departamencie Ekologii i Klimatu Urzędu Miasta Łodzi, Łódź, al. Piłsudskiego 100 (stanowisko nr 1 – parter) w godzinach pracy Urzędu po wcześniejszym telefonicznym umówieniu spotkania pod numerem: (042) 638 47 11 lub 638 47 03.
 Obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Piotr Bugajak
p.o. Z-cy Dyrektora Wydziału 
Ochrony Środowiska i Rolnictwa 

Podstawa prawna: Art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
Źródło: Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Informację opracował(a): Agnieszka Gębarowska
Data opracowania: 05.05.2020