Dialog techniczny - archiwum 2013-2017 r.

Ogłoszenie o dialogu technicznym poprzedzającym wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia na przygotowanie i realizację kampanii promocyjnej w terminie sierpień – październik 2017r., w ramach projektu „Promocja gospodarcza łódzkiego sektora kreatywnego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
Treść:

2017-06-02
Ostatnia aktualizacja: 2017-07-03

Ogłoszenie o dialogu technicznym poprzedzającym wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia na przygotowanie i realizację kampanii promocyjnej w terminie sierpień – październik 2017r., w ramach projektu „Promocja gospodarcza łódzkiego sektora kreatywnego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa II: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, Działanie II.2 Internacjonalizacja przedsiębiorstw, Poddziałanie II.2.2 Promocja gospodarcza regionu.

 1. Nazwa i adres Zamawiającego:
  Wydział ds. Zarządzania Projektami w Departamencie Architektury i Rozwoju
  Urzędu Miasta Łodzi
  ul. Piotrkowska 171, 90-447 Łódź
  Adres strony internetowej: www.uml.lodz.pl

 2. Określenie przedmiotu dialogu technicznego

  1. Prowadzony Dialog Techniczny służyć będzie zapoznaniu się przez Zamawiającego z rozwiązaniami technicznymi, organizacyjnymi, technologicznymi i kosztowymi oferowanymi na rynku w dziedzinie właściwej dla przedmiotu planowanego Przedsięwzięcia.
  2. Celem prowadzonego Dialogu Technicznego jest
   1. konsultacja z podmiotami profesjonalnie świadczącymi usługi w zakresie planowania i realizacji kampanii promocyjnych o zasięgu międzynarodowym i jednocześnie świadczącymi usługi w zakresie projektowania rozwiązań służących promocji oraz budowaniu rozpoznawalności marek
   2. a także pozyskanie przez Zamawiającego wiedzy i informacji, które mogą być wykorzystane przy przygotowaniu opisu przedmiotu zamówienia jak również w przygotowaniu specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz określeniu warunków umowy, z zachowaniem zasady uczciwej konkurencji.

 3. Zasady dotyczące prowadzonego dialogu technicznego

  1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w formie Dialogu Technicznego (zwanego dalej: „Dialog”), o którym mowa w art. 31a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2015, poz. 2164 z późn. zm.) zwanej dalej Ustawą PZP.
  2. Wszczęcie procedury Dialogu następuje w dniu publikacji ogłoszenia na stronie internetowej Zamawiającego.
  3. Każdy podmiot może złożyć tylko jedno zgłoszenie udziału w Dialogu.
  4. Dialog prowadzony będzie oddzielnie z każdym z podmiotów zainteresowanych udziałem w Dialogu, w terminach określonych przez Zamawiającego.
  5. Dialog będzie prowadzony zgodnie z Regulaminem prowadzenia dialogu technicznego. Termin i miejsce prowadzenia poszczególnych spotkań w ramach Dialogu będzie każdorazowo ustalany przez Zamawiającego z podmiotem zaproszonym do Dialogu (dalej: Uczestnikiem). Spotkania prowadzone w ramach Dialogu będą odbywały się w siedzibie Zamawiającego, bądź w innym miejscu uzgodnionym przez Zamawiającego z Uczestnikiem.
  6. Zamawiający zaprosi do udziału w Dialogu podmioty zgodnie z zapisami niniejszego Ogłoszenia oraz Regulaminu prowadzenia dialogu technicznego.
  7. Wszystkie osoby, które będą brały udział w Dialogu ze strony Uczestnika będą zobowiązane do przedłożenia (najpóźniej w momencie rozpoczęcia Dialogu) pełnomocnictwa do reprezentacji Uczestnika (jeśli umocowanie do reprezentacji nie będzie wynikać z odpisu właściwego rejestru). Pełnomocnictwo będzie musiało zostać złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. Za udział w Dialogu Uczestnicy nie otrzymują wynagrodzenia oraz nie otrzymują zwrotu kosztów związanych z przygotowaniem i udziałem w Dialogu.
  8. Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w Dialogu upływa w dniu 19.06.2017 o godzinie 09.00.
  9. Zamawiający planuje rozpocząć spotkania z poszczególnymi Uczestnikami od 20 czerwca 2017 r.
  10. Zamawiający zakłada, iż będzie prowadził Dialog do czasu, aż uzna, że osiągnięty został jego cel określony w przedmiocie Dialogu.
  11. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zakończenia Dialogu na każdym etapie bez podania przyczyn.
  12. Dialog będzie prowadzony w języku polskim. Do dokumentów przedstawionych w językach obcych powinno być załączone tłumaczenie na język polski podpisane przez podmiot uczestniczący w Dialogu.
  13. O zakończeniu Dialogu Zamawiający niezwłocznie poinformuje umieszczając informację na stronie internetowej oraz poprzez przekazanie informacji podmiotom w nim uczestniczącym.
  14. Poprzez udział w Dialogu podmioty w nim uczestniczące udzielają bezwarunkowej zgody na wykorzystanie przekazywanych informacji na potrzeby przygotowania dokumentacji przetargowej, w szczególności na potrzeby opisu przedmiotu zamówienia czy specyfikacji technicznej zamówienia. W razie przekazania Zamawiającemu w toku Dialogu utworów stanowiących przedmiot praw autorskich, Uczestnik przekazujący dany utwór udziela bezwarunkowej zgody Zamawiającemu na wykorzystanie utworu w całości lub w części na potrzeby przygotowania dokumentacji przetargowej, zezwolenia na rozporządzanie i korzystanie z opracowań, jak również zapewnia, że wykorzystanie utworu przez Zamawiającego nie będzie naruszało praw osób trzecich. Zamawiający nie ujawni informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli podmiot uczestniczący w Dialogu nie później niż przed przekazaniem informacji zastrzeże, że przekazywane konkretnie wskazane informacje nie mogą być udostępniane innym podmiotom, z zastrzeżeniem art. 96 ust 2a Ustawy PZP.
  15. Niniejsze Ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do złożenia oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego, ani nie jest ogłoszeniem o zamówieniu w rozumieniu przepisów Ustawy PZP, w szczególności w trybie dialogu konkurencyjnego. Niniejsze ogłoszenie nie jest również ogłoszeniem postępowania na wybór partnera prywatnego w rozumieniu ustawy z dnia 19 grudnia 2008 roku o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U. 2009 Nr 19, poz. 100, z późn. zm.), ani na wybór koncesjonariusza w rozumieniu ustawy z dnia 9 stycznia 2009 roku o koncesji na roboty budowlane lub usługi (Dz.U. 2009 Nr 19, poz. 101, z późn. zm.).
  16. Udział w Dialogu nie jest warunkiem ubiegania się w przyszłości o jakiekolwiek zamówienie publiczne.

 4. Wskazanie miejsca i terminu składania wniosków o dopuszczenie do dialogu technicznego

  1. Wnioski o dopuszczenie do Dialogu należy składać wedle wyboru Uczestnika:
   1. pisemnie na adres:
    Wydział ds. Zarządzania Projektami w Departamencie Architektury i Rozwoju Urzędu Miasta Łodzi
    ul. Piotrkowska 171, 90-447 Łódź (sekretariat, parter)
    lub
   2. w postaci elektronicznej na adres: a.kwiecien@uml.lodz.pl,
    z dopiskiem „Dialog Techniczny – Kampania promocyjna 2017 - projekt UE”
    Wzór wniosku o dopuszczenie do udziału w Dialogu stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Ogłoszenia.
  2. Termin składania wniosków: 19 czerwca 2017 o godzinie 09.00.
  3. W przypadku składania wniosków drogą pocztową lub przesyłką kurierską za termin złożenia wniosku przyjęty będzie dzień i godzina otrzymania wniosku przez Zamawiającego.
  4. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu zgłoszenia.
  5. Zamawiający nie jest zobowiązany dopuścić do dialogu technicznego podmioty, które złożą wniosek o dopuszczenie do udziału w dialogu po wyznaczonym terminie.

 5. Warunki udziału w dialogu technicznym

  1. Podmiot ubiegający się o dopuszczenie do dialogu musi wykazać, że posiada doświadczenie, tj. w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania Wniosku, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wykonał/wykonuje minimum 2 zamówienia polegające na planowaniu i realizacji kampanii promocyjnej o zasięgu międzynarodowym o wartości min 300 000 zł brutto każde. Do udziału w dialogu zaproszonych zostanie nie więcej niż 6 podmiotów, z zastrzeżeniem zapisów pkt 2.
  2. Jeżeli o udział w dialogu ubiegać się będzie więcej niż 6 podmiotów, które wykażą spełnienie ww. warunku, Zamawiający zaprosi pierwszych sześciu według kolejności zgłoszeń.
  3. O zakwalifikowaniu się do udziału w Dialogu Zamawiający poinformuje potencjalnych Uczestników Dialogu wyznaczając jednocześnie miejsce, datę i godzinę przeprowadzenia Dialogu.
  4. Zaproszenie do wzięcia udziału w Dialogu zostanie wysłane na adres e-mail podany w przedmiotowym wniosku.
  5. Podmioty, które przystępują do Dialogu, zobowiązane są do przedłożenia wydruku z Centralnej Ewidencji i Informacji o działalności gospodarczej lub, w przypadku podmiotów zagranicznych, odpisu z innego rejestru handlowego, przetłumaczonego na język polski wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania Wniosków. Warunkiem zakwalifikowania do Dialogu jest prawidłowe złożenie wszystkich wymaganych w niniejszym ogłoszeniu dokumentów.
  6. Dialog prowadzony będzie w języku polskim i ma charakter jawny.
  7. Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące procedury Dialogu należy kierować na adres e-mail: a.kwiecien@uml.lodz.pl,
  8. Pracownikiem Zamawiającego upoważnionym do kontaktowania się z podmiotami uczestniczącymi w Dialogu Technicznym jest pani Agnieszka Pietrzak a.pietrzak@uml.lodz.pl, lub pani Aleksandra Kwiecień a.kwiecien@uml.lodz.pl,
  Z przebiegu Dialogu z każdym Uczestnikiem Zamawiający sporządzi pisemny protokół. Szczegółowe zasady prowadzenia Dialogu zostały określone w Regulaminie Dialogu, który stanowi Załącznik nr 1 do Ogłoszenia. Złożenie wniosku przez podmiot ubiegający się o udział w Dialogu oznacza akceptację treści Ogłoszenia oraz Regulaminu.

  Przystąpienie do Dialogu nie ogranicza praw oraz nie działa na niekorzyść potencjalnych wykonawców w jakichkolwiek postępowaniach prowadzących do realizacji celu przedsięwzięcia.

 6. Zagadnienia do konsultacji:

  1. Analiza mediów zagranicznych. Celem analizy jest dobór narzędzi odpowiednich dla realizacji kampanii (osiągnięcia celów kampanii i dotarcia do określonych grup docelowych) w wybranych krajach Europy. Efektem analizy będzie rekomendacja dziennikarzy i mediów branżowych oraz lokalnych, obejmującej prasę oraz media elektroniczne, międzynarodowe i lokalne, a w szczególności
   • dziennikarze branżowi z mediów branżowych, o charakterze międzynarodowym (prasa, online, blogi), współpracujących z tytułami o najwyższych wskaźnikach czytelności w danym kraju, związanych z tematyką sektora kreatywnego i/lub biznesową docierających do profesjonalistów w danej branży, z następujących krajów: Niemcy, Francja, Wielka Brytania, Szwecja, Holandia, Włochy oraz
   • dziennikarze lokalni, związanych z tematyką wydarzeń codziennych, branżowych i festiwalowych w wybranym jednym mieście w następujących krajach: Szwecja, Holandia, Wielka Brytania.
  2. Opracowanie treści i wyglądu materiałów wizualnych, artykułów, reklam, odpowiadających celom projektu,
  3. Zakres działań PR oraz ich forma,
  4. Zakup wielkoformatowej reklamy zewnętrznej oraz powierzchni reklamowej w mediach drukowanych i elektronicznych
 7. Cel główny działań promocyjnych

  • promocja Katalogu produktów i usług łódzkiego sektora kreatywnego
  • promocja współpracy biznesowej
  • promocja możliwości zakupu produktów od łódzkich kreatywnych
  • promocja udziału Łodzi w wydarzeniach branżowych (zobacz sam!)
  • zwiększenie liczby odbiorców profilu fab.
  • osiągnięcie najwyższej liczby obejrzeń katalogu

  Cel dodatkowy działań promocyjnych

  • promocja Łodzi i łódzkiego sektora kreatywnego
  • wydarzeń (festiwali, koncertów) w Łodzi
  • Łodzi jako miasta inspirującego do działania (uczelnie, centra kreatywne, samo miasto)

Pliki do pobrania

Informacja o zakończeniu dialogu technicznego (2017-07-03) >>>

Dialog techniczny mający na celu zapoznanie się przez Zamawiającego z najlepszymi, najkorzystniejszymi, a także najnowszymi rozwiązaniami technicznymi, organizacyjnymi, technologicznymi i kosztowymi oferowanymi przez profesjonalne podmioty świadczące usługi w zakresie telekomunikacji
Treść:

2017-05-16

Ogłoszenie o Dialogu Technicznym

 1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

  Wydział Informatyki
  w Departamencie Obsługi i Administracji
  Urzędu Miasta Łodzi
  ul. Piotrkowska 104
  90-926 Łódź
  Adres strony internetowej: www.uml.lodz.pl

 2. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU DIALOGU TECHNICZNEGO
  Dialog Techniczny służyć będzie zapoznaniu się przez Zamawiającego z najlepszymi, najkorzystniejszymi, a także najnowszymi rozwiązaniami technicznymi, organizacyjnymi, technologicznymi i kosztowymi oferowanymi przez profesjonalne podmioty świadczące usługi w zakresie telekomunikacji (w szczególności: telefonia stacjonarna, telefonia komórkowa, Internet) oraz pozyskanie przez Zamawiającego wiedzy i informacji, które mogą być wykorzystane przy przygotowaniu opisu przedmiotu zamówienia, jak również ewentualne wykorzystanie informacji pozyskanych od uczestników Dialogu Technicznego w przygotowaniu specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz określeniu warunków umowy, z zachowaniem zasady uczciwej konkurencji.

 3. ZASADY DOTYCZĄCE PROWADZONEGO DIALOGU TECHNICZNEGO

  1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w formie Dialogu Technicznego, o którym mowa w art. 31a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm. dalej: PZP) (dalej: Dialog)
  2. Niniejsze ogłoszenie o Dialogu Technicznym (dalej: Ogłoszenie) stanowi jednocześnie zaproszenie do udziału w Dialogu Technicznym.
  3. Wszczęcie procedury Dialogu Technicznego następuje w dniu publikacji ogłoszenia na stronie internetowej Zamawiającego.
  4. Każdy podmiot może złożyć tylko jedno zgłoszenie udziału w Dialogu Technicznym.
  5. Dialog prowadzony będzie oddzielnie z każdym z podmiotów zainteresowanych udziałem w Dialogu w formie bezpośrednich spotkań. Termin i miejsce prowadzenia poszczególnych spotkań w ramach Dialogu będzie każdorazowo ustalany przez Zamawiającego z podmiotem zaproszonym do Dialogu (dalej: Uczestnik). Spotkania prowadzone w ramach Dialogu będą odbywały się w siedzibie Zamawiającego, bądź w innym miejscu uzgodnionym przez Zamawiającego z Uczestnikiem.
  6. Zamawiający zaprosi do udziału w Dialogu Technicznym podmioty, które złożą Wniosek o dopuszczenie do udziału w Dialogu, według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do Ogłoszenia wraz z wymaganymi dokumentami („Wniosek”),
  7. Za udział w Dialogu Uczestnicy nie otrzymują wynagrodzenia oraz nie otrzymują zwrotu kosztów związanych z przygotowaniem i udziałem w Dialogu.
  8. Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w Dialogu to 5 dni kalendarzowych, liczone od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji o jego rozpoczęciu.
  9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zakończenia Dialogu na każdym etapie bez podania przyczyn.
  10. Dialog będzie prowadzony w języku polskim. Do dokumentów przedstawianych w językach obcych powinno być załączone tłumaczenie na język polski podpisane przez podmiot uczestniczący w Dialogu.
  11. O zakończeniu Dialogu Zamawiający niezwłocznie poinformuje umieszczając informację na stronie internetowej oraz poprzez przekazanie informacji podmiotom w nim uczestniczącym.
  12. Poprzez udział w Dialogu podmioty w nim uczestniczące udzielają bezwarunkowej zgody na wykorzystanie przekazywanych informacji na potrzeby przygotowania dokumentacji przetargowej, w szczególności na potrzeby opisu przedmiotu zamówienia czy specyfikacji technicznej zamówienia. W razie przekazania Zamawiającemu w toku Dialogu utworów stanowiących przedmiot praw autorskich, Uczestnik przekazujący dany utwór udziela bezwarunkowej zgody Zamawiającemu na wykorzystanie utworu w całości lub w części na potrzeby przygotowania dokumentacji przetargowej, zezwolenia na rozporządzanie i korzystanie z opracowań, jak również zapewnia, że wykorzystanie utworu przez Zamawiającego nie będzie naruszało praw osób trzecich. Zamawiający nie ujawni informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli podmiot uczestniczący w Dialogu Technicznym nie później niż przed przekazaniem informacji zastrzeże, że przekazywane konkretnie wskazane informacje nie mogą być udostępniane innym podmiotom.
  13. Niniejsze Ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do złożenia oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego, ani nie jest ogłoszeniem o zamówieniu w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) w szczególności w trybie dialogu konkurencyjnego. Niniejsze ogłoszenie nie jest również ogłoszeniem postępowania na wybór partnera prywatnego w rozumieniu ustawy z dnia 19 grudnia 2008 roku o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U. 2015, poz. 696, z późn. zm.), ani na wybór koncesjonariusza w rozumieniu ustawy z dnia 21 października 2016 roku o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi (Dz.U. 2016 poz. 1920).
  14. Udział w Dialogu nie jest warunkiem ubiegania się w przyszłości o jakiekolwiek zamówienie publiczne.

 4. WSKAZANIE MIEJSCA I TERMINU SKŁADANIA WNIOSKÓW O DOPUSZCZENIE DO DIALOGU TECHNICZNEGO

  1. Wnioski o dopuszczenie do Dialogu należy składać z dopiskiem „Dialog Techniczny w zakresie telekomunikacji”:
   pisemnie na adres:
   Wydział Informatyki
   w Departamencie Obsługi i Administracji
   Urzędu Miasta Łodzi
   ul. Piotrkowska 104,
   90-926 Łódź
   lub faksem na numer +48 42 638 44 18
   lub w postaci elektronicznej na adres wi@uml.lodz.pl
   Wzór wniosku o dopuszczenie do udziału w Dialogu Technicznym stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Ogłoszenia.
  2. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu zgłoszenia.
  3. W przypadku składania wniosków drogą pocztową lub przesyłką kurierską za termin złożenia wniosku przyjęty będzie dzień i godzina otrzymania wniosku przez Zamawiającego.

 5. WARUNKI UDZIAŁU W DIALOGU TECHNICZNYM

  1. Uruchomienie procedury Dialogu następuje w terminie publikacji niniejszego ogłoszenia na stronie internetowej Zamawiającego.
  2. O zakwalifikowaniu się do udziału w Dialogu Miasto Łódź poinformuje potencjalnych Uczestników Dialogu wyznaczając miejsce, datę i godzinę przeprowadzenia Dialogu.
  3. Zaproszenie do wzięcia udziału w Dialogu zostanie wysłane na adres e-mail podany w przedmiotowym wniosku.
  4. Podmioty, które przystępują do Dialogu, zobowiązane są do udokumentowania wykonania lub wykonywania co najmniej trzech usług z zakresu świadczenia usług telekomunikacyjnych w zakresie przedmiotu Dialogu Technicznego o wartości co najmniej 100 000,- zł brutto każda w postaci wykazu wykonanych lub wykonywanych usług w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w Dialogu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
  5. Warunkiem zakwalifikowania do Dialogu Technicznego jest prawidłowe złożenie wszystkich wymaganych w niniejszym ogłoszeniu dokumentów.
  6. Prowadzony Dialog ma charakter jawny.
  7. Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące procedury Dialogu Technicznego należy kierować na adres e-mail: wi@uml.lodz.pl.
  8. Pracownikami Wydziału Informatyki upoważnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z podmiotami uczestniczącymi w Dialogu Technicznym są:
   • w sprawach związanych z przedmiotem dialogu - Wojciech Ciesielski, tel. (48) 42 638-41-62, e-mail: Wojtek@uml.lodz.pl;
   • w sprawach organizacyjnych – Juliusz Pruszyński, tel. (48) 42 638-44-09, e-mail: j.pruszynski@uml.lodz.pl
  9. Z przebiegu Dialogu z każdym uczestnikiem Zamawiający sporządzi pisemny protokół.
  10. Szczegółowe zasady prowadzenia Dialogu zostały określone w Regulaminie Dialogu, który stanowi Załącznik nr 1 do Ogłoszenia. Złożenie wniosku przez podmiot ubiegający się o udział w Dialogu oznacza akceptację treści Ogłoszenia oraz Regulaminu.

Pliki do pobrania

Dialog Techniczny poprzedzający ogłoszenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w sprawie wyboru Wykonawcy na „Świadczenie usług pocztowych i kurierskich w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Urzędu Miasta Łodzi oraz miejskich jednostek organizacyjnych w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych i kurierskich oraz ich ewentualnych zwrotów”
Treść:

2017-05-09
Ostatnia aktualizacja: 2017-06-07

Zamawiający:
Miasto Łódź
Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami
w Departamencie Obsługi i Administracji
Urzędu Miasta Łodzi
ul. Piotrkowska 110,
90-926 Łódź

Ogłoszenie o Dialogu Technicznym

poprzedzającym ogłoszenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w sprawie wyboru Wykonawcy na „Świadczenie usług pocztowych i kurierskich w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Urzędu Miasta Łodzi oraz miejskich jednostek organizacyjnych w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych i kurierskich oraz ich ewentualnych zwrotów”.

 1. Nazwa i adres zamawiającego:

  Miasto Łódź
  Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami
  w Departamencie Obsługi i Administracji
  Urzędu Miasta Łodzi
  ul. Piotrkowska 110,
  90-926 Łódź
  Adres strony internetowej: www.uml.lodz.pl

 2. Określenie przedmiotu dialogu technicznego
  1. Prowadzony Dialog Techniczny służyć będzie zapoznaniu się przez Zamawiającego z najlepszymi, najkorzystniejszymi, a także najnowszymi rozwiązaniami technicznymi, organizacyjnymi, technologicznymi i kosztowymi w dziedzinie właściwej dla przedmiotu planowanej usługi.
  2. Celem prowadzonego Dialogu Technicznego jest konsultacja z podmiotami profesjonalnie świadczącymi usługi pocztowe i kurierskie w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych i kurierskich oraz ich ewentualnych zwrotów, które będą realizowane na zasadach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa wraz z usługą odbioru przesyłek od Zamawiającego oraz pozyskanie przez Zamawiającego wiedzy i informacji, które mogą być wykorzystane przy przygotowaniu opisu przedmiotu zamówienia, jak również ewentualne wykorzystanie informacji pozyskanych od uczestników Dialogu Technicznego w przygotowaniu specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz określeniu warunków umowy, z zachowaniem zasady uczciwej konkurencji.


 3. Zasady dotyczące prowadzonego dialogu technicznego
  1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w formie Dialogu Technicznego, o którym mowa w art. 31a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) (dalej: Dialog)
  2. Niniejsze ogłoszenie o Dialogu Technicznym (dalej: Ogłoszenie) stanowi jednocześnie zaproszenie do udziału w Dialogu Technicznym.
  3. Wszczęcie procedury Dialogu Technicznego następuje w dniu publikacji ogłoszenia na stronie internetowej Zamawiającego.
  4. Każdy podmiot może złożyć tylko jedno zgłoszenie udziału w Dialogu Technicznym.
  5. Dialog prowadzony będzie oddzielnie z każdym z podmiotów zainteresowanych udziałem w Dialogu, w terminach określonych przez Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami. Dialog będzie prowadzony w formie bezpośrednich spotkań. Termin i miejsce prowadzenia poszczególnych spotkań w ramach Dialogu będzie każdorazowo ustalany przez Zamawiającego z podmiotem zaproszonym do Dialogu (dalej: Uczestnik). Spotkania prowadzone w ramach Dialogu będą odbywały się w siedzibie Zamawiającego, bądź w innym miejscu uzgodnionym przez Zamawiającego z Uczestnikiem.
  6. Zamawiający zaprosi do udziału w Dialogu Technicznym podmioty, które:
   • złożą Wniosek o dopuszczenie do udziału w Dialogu, według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do Ogłoszenia wraz z wymaganymi dokumentami („Wniosek”),
   • są wpisane do rejestru operatorów pocztowych, prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1529) w zakresie obrotu krajowego i zagranicznego. Jeżeli podmiot ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma miejsce zamieszkania lub siedzibę, potwierdzające odpowiednio, że posiada uprawnienia do wykonywania działalności związanej z przedmiotem dialogu technicznego.
  7. Wszystkie osoby, które będą brały udział w Dialogu ze strony Uczestnika będą zobowiązane do przedłożenia (najpóźniej w momencie rozpoczęcia Dialogu) pełnomocnictwa do reprezentacji Uczestnika (jeśli umocowanie do reprezentacji nie będzie wynikać z odpisu właściwego rejestru). Pełnomocnictwo będzie musiało zostać złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. Za udział w Dialogu Uczestnicy nie otrzymują wynagrodzenia oraz nie otrzymują zwrotu kosztów związanych z przygotowaniem i udziałem w Dialogu.
  8. Zakładany przez Zamawiającego termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w Dialogu to 5 dni kalendarzowych liczone od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji o jego rozpoczęciu, nie później niż do dnia 15.05.2017 r.
  9. Termin prowadzenia Dialogu może ulec wydłużeniu w przypadku nieosiągnięcia celów określonych w przedmiocie Dialogu. O fakcie przedłużenia terminu zostaną powiadomione podmioty uczestniczące w Dialogu.
  10. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zakończenia Dialogu na każdym etapie bez podania przyczyn.
  11. Dialog będzie prowadzony w języku polskim. Do dokumentów przedstawionych w językach obcych powinno być załączone tłumaczenie na język polski podpisane przez podmiot uczestniczący w Dialogu.
  12. O zakończeniu Dialogu Zamawiający niezwłocznie poinformuje umieszczając informację na stronie internetowej oraz poprzez przekazanie informacji podmiotom w nim uczestniczącym.
  13. Poprzez udział w Dialogu podmioty w nim uczestniczące udzielają bezwarunkowej zgody na nieodpłatne wykorzystanie przekazywanych informacji na potrzeby przygotowania dokumentacji przetargowej, w szczególności na potrzeby opisu przedmiotu zamówienia czy specyfikacji technicznej zamówienia. W razie przekazania Zamawiającemu w toku Dialogu utworów stanowiących przedmiot praw autorskich, Uczestnik przekazujący dany utwór udziela bezwarunkowej zgody Zamawiającemu na nieodpłatne wykorzystanie utworu w całości lub w części na potrzeby przygotowania dokumentacji przetargowej, zezwolenia na rozporządzanie i korzystanie z opracowań, jak również zapewnia, że wykorzystanie utworu przez Zamawiającego nie będzie naruszało praw osób trzecich. Zamawiający nie ujawni informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli podmiot uczestniczący w Dialogu Technicznym nie później niż przed przekazaniem informacji zastrzeże, że przekazywane konkretnie wskazane informacje nie mogą być udostępniane innym podmiotom.
  14. Niniejsze Ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do złożenia oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego, ani nie jest ogłoszeniem o zamówieniu w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) w szczególności w trybie dialogu konkurencyjnego. Niniejsze ogłoszenie nie jest również ogłoszeniem postępowania na wybór partnera prywatnego w rozumieniu ustawy z dnia 19 grudnia 2008 roku o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. 2015, poz. 696, z późn. zm.), ani na wybór koncesjonariusza w rozumieniu ustawy z dnia 21 października 2016 roku o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi (Dz.U. 2016 poz. 1920).
  15. Udział w Dialogu nie jest warunkiem ubiegania się w przyszłości o jakiekolwiek zamówienie publiczne.


 4. Wskazanie miejsca i terminu składania wniosków o dopuszczenie do dialogu technicznego
  1. Wnioski o dopuszczenie do Dialogu należy składać:
   1. pisemnie na adres: Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi ul. Piotrkowska 110, 90-926 Łódź
   2. faksem na tel. fax.: +48 42 638 53 14
   3. w postaci elektronicznej: zkm@uml.lodz.pl
   z dopiskiem Dialog Techniczny związany z realizacją postępowania na „Świadczenie usług pocztowych i kurierskich w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Urzędu Miasta Łodzi oraz miejskich jednostek organizacyjnych w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych i kurierskich oraz ich ewentualnych zwrotów”.
   Wzór wniosku o dopuszczenie do udziału w Dialogu Technicznym stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Ogłoszenia.
  2. Termin składania wniosków: do dnia 15.05.2017 r. do godziny 16:00.
  3. W przypadku składania wniosków drogą pocztową lub przesyłką kurierską za termin złożenia wniosku przyjęty będzie dzień i godzina otrzymania wniosku przez Zamawiającego.
  4. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu zgłoszenia.


 5. Warunki udziału w dialogu technicznym
  1. Uruchomienie procedury Dialogu następuje w terminie publikacji niniejszego ogłoszenia na stronie internetowej adres: http://bip.uml.lodz.pl/
  2. O zakwalifikowaniu się do udziału w Dialogu Miasto Łódź poinformuje potencjalnych Uczestników Dialogu wyznaczając miejsce, datę i godzinę przeprowadzenia Dialogu.
  3. Zaproszenie do wzięcia udziału w Dialogu zostanie wysłane na adres e-mail podany w przedmiotowym wniosku.
  4. Podmioty, które przystępują do Dialogu, zobowiązane są do przedłożenia aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, wydruku z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub, w przypadku podmiotów zagranicznych, odpisu z innego rejestru handlowego, przetłumaczonego na język polski. Warunkiem zakwalifikowania do Dialogu Technicznego jest prawidłowe złożenie wszystkich wymaganych w niniejszym ogłoszeniu dokumentów.
  5. Prowadzony Dialog ma charakter jawny.
  6. Wydziału Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami wezwie zainteresowane podmioty, które w określonym terminie nie złożyły wymaganych dokumentów, w tym pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, pod rygorem pominięcia wniosku o dopuszczenie do Dialogu Technicznego.
  7. Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące procedury Dialogu Technicznego należy kierować na adres e-mail: zkm@uml.lodz.pl
  8. Pracownikami Wydziału Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami upoważnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z podmiotami uczestniczącymi w Dialogu Technicznym jest:
  9. Z przebiegu Dialogu z każdym uczestnikiem Zamawiający sporządzi pisemny protokół.
  10. Szczegółowe zasady prowadzenia Dialogu zostały określone w Regulaminie Dialogu, który stanowi Załącznik nr 1 do Ogłoszenia. Złożenie wniosku przez podmiot ubiegający się o udział w Dialogu oznacza akceptację treści Ogłoszenia oraz Regulaminu.

Pliki do pobrania:

Informacja o zakończeniu Dialogu Technicznego >>>

Dialog techniczny poprzedzający wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia na wyłonienie podmiotu realizującego zadanie dotyczące dostawy oprogramowania zapewniającego obsługę czytelnika i księgozbioru w bibliotekach miejskich w Łodzi
Treść:

2017-02-06
Ostatnia aktualizacja: 2017-08-25

Ogłoszenie o dialogu technicznym poprzedzającym wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia na wyłonienie podmiotu realizującego zadanie dotyczące dostawy oprogramowania zapewniającego obsługę czytelnika i księgozbioru w bibliotekach miejskich w Łodzi.

 1. Nazwa i adres Zamawiającego:
  Wydział Kultury w Departamencie Komunikacji Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Łodzi
  ul. Piotrkowska 102, 90-926 Łódź
  Adres strony internetowej: www.uml.lodz.pl
 2. Określenie przedmiotu dialogu technicznego
  1. Prowadzony Dialog Techniczny służyć będzie zapoznaniu się przez Zamawiającego z rozwiązaniami technicznymi, organizacyjnymi, technologicznymi i kosztowymi oferowanymi na rynku w dziedzinie właściwej dla przedmiotu planowanego Przedsięwzięcia.
  2. Celem prowadzonego Dialogu Technicznego jest konsultacja z podmiotami profesjonalnie świadczącymi usługi w zakresie dostawy oprogramowania zapewniającego obsługę czytelnika i księgozbioru w bibliotekach miejskich oraz pozyskanie przez Zamawiającego wiedzy i informacji, które mogą być wykorzystane przy przygotowaniu opisu przedmiotu zamówienia na dostawę oprogramowania zapewniającego obsługę czytelnika i księgozbioru w bibliotekach miejskich w ramach Łódzkiej Karty Bibliotecznej, jak również w przygotowaniu specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz określeniu warunków umowy, z zachowaniem zasady uczciwej konkurencji.
 3. Zasady dotyczące prowadzonego dialogu technicznego
  1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w formie Dialogu Technicznego, o którym mowa w art. 31a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2013, poz. 907, z późn. zm.) (zwanego dalej: Dialog).
  2. Wszczęcie procedury Dialogu następuje w dniu publikacji ogłoszenia na stronie internetowej Zamawiającego.
  3. Każdy podmiot może złożyć tylko jedno zgłoszenie udziału w Dialogu.
  4. Dialog prowadzony będzie oddzielnie z każdym z podmiotów zainteresowanych udziałem w Dialogu, w terminach określonych przez Zamawiającego.
  5. Dialog będzie prowadzony zgodnie z Regulaminem prowadzenia dialogu technicznego. Termin i miejsce prowadzenia poszczególnych spotkań w ramach Dialogu będzie każdorazowo ustalany przez Zamawiającego z podmiotem zaproszonym do Dialogu (dalej: Uczestnikiem). Spotkania prowadzone w ramach Dialogu będą odbywały się w siedzibie Zamawiającego, bądź w innym miejscu uzgodnionym przez Zamawiającego z Uczestnikiem.
  6. Zamawiający zaprosi do udziału w Dialogu podmioty zgodnie z zapisami niniejszego Ogłoszenia oraz Regulaminu prowadzenia dialogu technicznego.
  7. Wszystkie osoby, które będą brały udział w Dialogu ze strony Uczestnika będą zobowiązane do przedłożenia (najpóźniej w momencie rozpoczęcia Dialogu) pełnomocnictwa do reprezentacji Uczestnika (jeśli umocowanie do reprezentacji nie będzie wynikać z odpisu właściwego rejestru). Pełnomocnictwo będzie musiało zostać złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. Za udział w Dialogu Uczestnicy nie otrzymują wynagrodzenia oraz nie otrzymują zwrotu kosztów związanych z przygotowaniem i udziałem w Dialogu.
  8. Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w Dialogu upływa w dniu 10 lutego 2017 o godzinie 12.00.
  9. Zamawiający planuje rozpocząć spotkania z poszczególnymi Uczestnikami od 15 lutego 2016 r.
  10. Zamawiający zakłada, iż będzie prowadził Dialog do czasu, aż uzna, że osiągnięty został jego cel określony w przedmiocie Dialogu.
  11. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zakończenia Dialogu na każdym etapie bez podania przyczyn.
  12. Dialog będzie prowadzony w języku polskim. Do dokumentów przedstawionych w językach obcych powinno być załączone tłumaczenie na język polski podpisane przez podmiot uczestniczący w Dialogu.
  13. O zakończeniu Dialogu Zamawiający niezwłocznie poinformuje umieszczając informację na stronie internetowej oraz poprzez przekazanie informacji podmiotom w nim uczestniczącym.
  14. Poprzez udział w Dialogu podmioty w nim uczestniczące udzielają bezwarunkowej zgody na wykorzystanie przekazywanych informacji na potrzeby przygotowania dokumentacji przetargowej, w szczególności na potrzeby opisu przedmiotu zamówienia czy specyfikacji technicznej zamówienia. W razie przekazania Zamawiającemu w toku Dialogu utworów stanowiących przedmiot praw autorskich, Uczestnik przekazujący dany utwór udziela bezwarunkowej zgody Zamawiającemu na wykorzystanie utworu w całości lub w części na potrzeby przygotowania dokumentacji przetargowej, zezwolenia na rozporządzanie i korzystanie z opracowań, jak również zapewnia, że wykorzystanie utworu przez Zamawiającego nie będzie naruszało praw osób trzecich. Zamawiający nie ujawni informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli podmiot uczestniczący w Dialogu nie później niż przed przekazaniem informacji zastrzeże, że przekazywane konkretnie wskazane informacje nie mogą być udostępniane innym podmiotom, z zastrzeżeniem art. 96 ust 2a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2013, poz. 907, z późn. zm.).
  15. Niniejsze Ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do złożenia oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego, ani nie jest ogłoszeniem o zamówieniu w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2013, poz. 907, z późn. zm.), w szczególności w trybie dialogu konkurencyjnego. Niniejsze ogłoszenie nie jest również ogłoszeniem postępowania na wybór partnera prywatnego w rozumieniu ustawy z dnia 19 grudnia 2008 roku o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U. 2009 Nr 19, poz. 100, z późn. zm.), ani na wybór koncesjonariusza w rozumieniu ustawy z dnia 9 stycznia 2009 roku o koncesji na roboty budowlane lub usługi (Dz.U. 2009 Nr 19, poz. 101, z późn. zm.).
  16. Udział w Dialogu nie jest warunkiem ubiegania się w przyszłości o jakiekolwiek zamówienie publiczne.
 4. Wskazanie miejsca i terminu składania wniosków o dopuszczenie do dialogu technicznego
  1. Wnioski o dopuszczenie do Dialogu należy składać wedle wyboru Uczestnika:
   1. pisemnie na adres: Wydział Kultury Urzędu Miasta Łodzi ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź lub
   2. w postaci elektronicznej na adres: e.szakiel@uml.lodz.pl,
   z dopiskiem „Dialog Techniczny – Łódzka karta Biblioteczna”
   Wzór wniosku o dopuszczenie do udziału w Dialogu stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Ogłoszenia.
  2. Termin składania wniosków: 10.02.2017 do godziny 12.00
  3. W przypadku składania wniosków drogą pocztową lub przesyłką kurierską za termin złożenia wniosku przyjęty będzie dzień i godzina otrzymania wniosku przez Zamawiającego.
  4. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu zgłoszenia.
  5. Zamawiający nie jest zobowiązany dopuścić do dialogu technicznego podmioty, które złożą wniosek o dopuszczenie do udziału w dialogu po wyznaczonym terminie.
 5. Warunki udziału w dialogu technicznym
  1. Podmiot ubiegający się o dopuszczenie do dialogu musi wykazać, że posiada doświadczenie, tj. w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania Wniosku, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wykonał/wykonuje minimum 2 zamówienia polegające na wykonaniu, dostawie i wdrożeniu oprogramowania zapewniającego obsługę czytelnika i księgozbiorów w bibliotekach miejskich Wartość każdego wykonanego/wykonywanego zlecenia nie może być niższa niż 250 000 zł brutto i nie może uwzględniać dostaw sprzętu komputerowego i biurowego oraz innego sprzętu niezwiązanego bezpośrednio z systemem bibliotecznym.
  2. Do udziału w dialogu zaproszonych zostanie nie więcej niż 5 podmiotów, z zastrzeżeniem zapisów pkt 3.
  3. Jeżeli o udział w dialogu ubiegać się będzie więcej niż 5 podmiotów, które wykażą spełnienie ww. warunku, Zamawiający zaprosi te podmioty które wykażą w swoim doświadczeniu zlecenia o jednostkowej najwyższej wartości spełniającej kryterium opisane w pkt.1.
  4. O zakwalifikowaniu się do udziału w Dialogu Zamawiający poinformuje potencjalnych Uczestników Dialogu wyznaczając jednocześnie miejsce, datę i godzinę przeprowadzenia Dialogu.
  5. Zaproszenie do wzięcia udziału w Dialogu zostanie wysłane na adres e-mail podany w przedmiotowym wniosku.
  6. Podmioty, które przystępują do Dialogu, zobowiązane są do przedłożenia aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub wydruku z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub, w przypadku podmiotów zagranicznych, odpisu z innego rejestru handlowego, przetłumaczonego na język polski wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania Wniosków. Warunkiem zakwalifikowania do Dialogu jest prawidłowe złożenie wszystkich wymaganych w niniejszym ogłoszeniu dokumentów.
  7. Dialog prowadzony będzie w języku polskim i ma charakter jawny.
  8. Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące procedury Dialogu należy kierować na adres e-mail: e.szakiel@uml.lodz.pl,
  9. Pracownikiem Zamawiającego upoważnionym do bezpośredniego kontaktowania się z podmiotami uczestniczącymi w Dialogu Technicznym jest pani Emilia Jach-Szakiel tel. 42 638 54-46 e.szakiel@uml.lodz.pl.
 6. Z przebiegu Dialogu z każdym Uczestnikiem Zamawiający sporządzi pisemny protokół. Szczegółowe zasady prowadzenia Dialogu zostały określone w Regulaminie Dialogu, który stanowi Załącznik nr 1 do Ogłoszenia. Złożenie wniosku przez podmiot ubiegający się o udział w Dialogu oznacza akceptację treści Ogłoszenia oraz Regulaminu.

  Przystąpienie do Dialogu nie ogranicza praw oraz nie działa na niekorzyść potencjalnych wykonawców w jakichkolwiek postępowaniach prowadzących do realizacji celu przedsięwzięcia.

  Pliki do pobrania:


Informacja o zakończeniu Dialogu Technicznego >>>


Dialog techniczny poprzedzający wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia na wyłonienie operatora kampanii komunikacyjno-reklamowej Miasta Łodzi w mediach społecznościowych
Treść:

2016-11-04

Ogłoszenie o dialogu technicznym poprzedzającym wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia na wyłonienie operatora kampanii komunikacyjno-reklamowej Miasta Łodzi w mediach społecznościowych.

 1. Nazwa i adres Zamawiającego:
  Biuro Promocji, Komunikacji Społecznej i i Turystyki w Departamencie Komunikacji Społecznej i Zdrowia
  Urzędu Miasta Łodzi
  ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź
  Adres strony internetowej: www.uml.lodz.pl
 2. Określenie przedmiotu dialogu technicznego
  1. Prowadzony Dialog Techniczny służyć będzie zapoznaniu się przez Zamawiającego z rozwiązaniami technicznymi, organizacyjnymi i kosztowymi oferowanymi na rynku w dziedzinie właściwej dla przedmiotu planowanego Przedsięwzięcia.
  2. Celem prowadzonego Dialogu Technicznego jest konsultacja z podmiotami profesjonalnie świadczącymi usługi w zakresie kampanii reklamowych i promocyjnych przy wykorzystaniu mediów społecznościowych (portali społecznościowych i blogów internetowych). Dialog Techniczny ma na celu zapoznanie Zamawiającego z metodami pracy i doświadczeniem podmiotów gospodarczych, realizujących kampanie w mediach społecznościowych z wykorzystaniem takich narzędzi jak: reklama w mediach społecznościowych (linki sponsorowane), współpraca z liderami opinii w blogosferze (blogerami i vlogerami) oraz prowadzenie kanału w serwisie społecznościowym Facebook, You Tube, Snapchat. W ramach Dialogu Technicznego Zamawiający ma na celu zdobycie wiedzy i informacji, które mogą być wykorzystane przy przygotowaniu opisu przedmiotu zamówienia na wyłonienie operatora kampanii komunikacyjno-reklamowej Miasta Łodzi w mediach społecznościowych, jak również w przygotowaniu specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz określeniu warunków umowy, z zachowaniem zasady uczciwej konkurencji.
 3. Zasady dotyczące prowadzonego dialogu technicznego
  1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w formie Dialogu Technicznego, o którym mowa w art. 31a ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1020). (zwanego dalej: Dialog).
  2. Wszczęcie procedury Dialogu następuje w dniu publikacji ogłoszenia na stronie internetowej Zamawiającego.
  3. Każdy podmiot może złożyć tylko jedno zgłoszenie udziału w Dialogu.
  4. Dialog prowadzony będzie oddzielnie z każdym z podmiotów zainteresowanych udziałem w Dialogu, w terminach określonych przez Zamawiającego.
  5. Dialog będzie prowadzony zgodnie z Regulaminem prowadzenia dialogu technicznego. Termin i miejsce prowadzenia poszczególnych spotkań w ramach Dialogu będzie każdorazowo ustalany przez Zamawiającego z podmiotem zaproszonym do Dialogu (dalej: Uczestnikiem). Spotkania prowadzone w ramach Dialogu będą odbywały się w siedzibie Zamawiającego, bądź w innym miejscu uzgodnionym przez Zamawiającego z Uczestnikiem.
  6. Zamawiający zaprosi do udziału w Dialogu podmioty zgodnie z zapisami niniejszego Ogłoszenia oraz Regulaminu prowadzenia dialogu technicznego.
  7. Wszystkie osoby, które będą brały udział w Dialogu ze strony Uczestnika będą zobowiązane do przedłożenia (najpóźniej w momencie rozpoczęcia Dialogu) pełnomocnictwa do reprezentacji Uczestnika (jeśli umocowanie do reprezentacji nie będzie wynikać z odpisu właściwego rejestru). Pełnomocnictwo będzie musiało zostać złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. Za udział w Dialogu Uczestnicy nie otrzymują wynagrodzenia oraz nie otrzymują zwrotu kosztów związanych z przygotowaniem i udziałem w Dialogu.
  8. Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w Dialogu upływa w dniu 9 listopada o godz. 10.00.
  9. Zamawiający planuje rozpocząć spotkania z poszczególnymi Uczestnikami od 14 listopada.
  10. Zamawiający zakłada, iż będzie prowadził Dialog do czasu, aż uzna, że osiągnięty został jego cel określony w przedmiocie Dialogu.
  11. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zakończenia Dialogu na każdym etapie bez podania przyczyn.
  12. Dialog będzie prowadzony w języku polskim. Do dokumentów przedstawionych w językach obcych powinno być załączone tłumaczenie na język polski podpisane przez podmiot uczestniczący w Dialogu.
  13. O zakończeniu Dialogu Zamawiający niezwłocznie poinformuje umieszczając informację na stronie internetowej oraz poprzez przekazanie informacji podmiotom w nim uczestniczącym.
  14. Poprzez udział w Dialogu podmioty w nim uczestniczące udzielają bezwarunkowej zgody na wykorzystanie przekazywanych informacji na potrzeby przygotowania dokumentacji przetargowej, w szczególności na potrzeby opisu przedmiotu zamówienia czy specyfikacji technicznej zamówienia. W razie przekazania Zamawiającemu w toku Dialogu utworów stanowiących przedmiot praw autorskich, Uczestnik przekazujący dany utwór udziela bezwarunkowej zgody Zamawiającemu na wykorzystanie utworu w całości lub w części na potrzeby przygotowania dokumentacji przetargowej, zezwolenia na rozporządzanie i korzystanie z opracowań, jak również zapewnia, że wykorzystanie utworu przez Zamawiającego nie będzie naruszało praw osób trzecich. Zamawiający nie ujawni informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli podmiot uczestniczący w Dialogu nie później niż przed przekazaniem informacji zastrzeże, że przekazywane konkretnie wskazane informacje nie mogą być udostępniane innym podmiotom, z zastrzeżeniem art. 96 ust 2a ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1020).
  15. Niniejsze Ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do złożenia oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego, ani nie jest ogłoszeniem o zamówieniu w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 22 czerwca 2016 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1020), w szczególności w trybie dialogu konkurencyjnego. Niniejsze ogłoszenie nie jest również ogłoszeniem postępowania na wybór partnera prywatnego w rozumieniu ustawy z dnia 19 grudnia 2008 roku o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U. 2009 Nr 19, poz. 100, z późn. zm.), ani na wybór koncesjonariusza w rozumieniu ustawy z dnia 9 stycznia 2009 roku o koncesji na roboty budowlane lub usługi (Dz.U. 2009 Nr 19, poz. 101, z późn. zm.).
  16. Udział w Dialogu nie jest warunkiem ubiegania się w przyszłości o jakiekolwiek zamówienie publiczne.
 4. Wskazanie miejsca i terminu składania wniosków o dopuszczenie do dialogu technicznego
  1. Wnioski o dopuszczenie do Dialogu należy składać wedle wyboru Uczestnika:
   1. pisemnie na adres:
    Biuro Promocji, Komunikacji Społecznej i Turystyki w Departamencie Komunikacji Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Łodzi
    ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź (sekretariat, piętro 4, pokój 442)
    lub
   2. w postaci elektronicznej na adres: k.zielinska@uml.lodz.pl
   z dopiskiem „Dialog Techniczny – kampania w mediach społecznościowych”
  2. Wzór wniosku o dopuszczenie do udziału w Dialogu stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Ogłoszenia.
  3. Termin składania wniosków:
   1. W przypadku składania wniosków drogą pocztową lub przesyłką kurierską za termin złożenia wniosku przyjęty będzie dzień i godzina otrzymania wniosku przez Zamawiającego.
   2. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu zgłoszenia.
   3. Zamawiający nie jest zobowiązany dopuścić do dialogu technicznego podmioty, które złożą wniosek o dopuszczenie do udziału w dialogu po wyznaczonym terminie.
  4. Warunki udziału w dialogu technicznym
   1. Podmiot ubiegający się o dopuszczenie do dialogu musi wykazać, że posiada doświadczenie, tj. w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania Wniosku, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wykonał co najmniej jedną kampanię komunikacyjno-reklamową z właścicielem kanału na You Tube, posiadającym co najmniej milion subskrybentów lub właścicielem profilu na Snapchat, osiągającym co najmniej 50 tys. widzów wg rankingu http://hash.fm/ranking/top100snapchat.
   2. Do udziału w dialogu zaproszonych zostanie nie więcej niż 5 podmiotów, z zastrzeżeniem zapisów pkt 2.
   3. Jeżeli o udział w dialogu ubiegać się będzie więcej niż 5 (słownie: pięć) podmiotów, które wykażą spełnienie ww. warunku, Zamawiający zaprosi do Dialogu 5 (słownie pięć) podmiotów, które wykażą zrealizowanie zamówień o najwyższej wartości spośród tych, które złożyły zgłoszenia. Podmioty zapraszane będą w kolejności od tego, który wykazał zrealizowanie zamówienia, według kryteriów Zamawiającego o najwyższej wartości, spośród wszystkich zgłoszonych podmiotów.
   4. O zakwalifikowaniu się do udziału w Dialogu Zamawiający poinformuje potencjalnych Uczestników Dialogu wyznaczając jednocześnie miejsce, datę i godzinę przeprowadzenia Dialogu.
   5. Zaproszenie do wzięcia udziału w Dialogu zostanie wysłane na adres e-mail podany w przedmiotowym wniosku.
   6. Podmioty, które przystępują do Dialogu, zobowiązane są do przedłożenia aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub wydruku z Centralnej Ewidencji i Informacji o działalności gospodarczej lub, w przypadku podmiotów zagranicznych, odpisu z innego rejestru handlowego, przetłumaczonego na język polski wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania Wniosków. Warunkiem zakwalifikowania do Dialogu jest prawidłowe złożenie wszystkich wymaganych w niniejszym ogłoszeniu dokumentów.
   7. Dialog prowadzony będzie w języku polskim i ma charakter jawny.
   8. Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące procedury Dialogu należy kierować na adres e-mail: k.zielinska@uml.lodz.pl
   9. Pracownikiem Zamawiającego upoważnionym do bezpośredniego kontaktowania się z podmiotami uczestniczącymi w Dialogu Technicznym jest pani Katarzyna Zielińska, adres k.zielinska@uml.lodz.pl (42) 638-40-38.

Z przebiegu Dialogu z każdym Uczestnikiem Zamawiający sporządzi pisemny protokół. Szczegółowe zasady prowadzenia Dialogu zostały określone w Regulaminie Dialogu, który stanowi Załącznik nr 1 do Ogłoszenia. Złożenie wniosku przez podmiot ubiegający się o udział w Dialogu oznacza akceptację treści Ogłoszenia oraz Regulaminu.

Przystąpienie do Dialogu nie ogranicza praw oraz nie działa na niekorzyść potencjalnych wykonawców w jakichkolwiek postępowaniach prowadzących do realizacji celu przedsięwzięcia.

Pliki do pobrania:

Dialog techniczny poprzedzający wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia na Organizację udziału Miasta w wydarzeniach międzynarodowych o charakterze wystawienniczym odbywających się w 2017r. poprzez prezentację strefy kreatywnej w formie stoiska, w ramach projektu „Promocja gospodarcza łódzkiego sektora kreatywnego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa II: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, Działanie II.2 Internacjonalizacja przedsiębiorstw, Poddziałanie II.2.2 Promocja gospodarcza regionu
Treść:

2016-12-19
Ostatnia aktualizacja: 2017-01-19

Ogłoszenie o dialogu technicznym poprzedzającym wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia na Organizację udziału Miasta w wydarzeniach międzynarodowych o charakterze wystawienniczym odbywających się w 2017r. poprzez prezentację strefy kreatywnej w formie stoiska, w ramach projektu „Promocja gospodarcza łódzkiego sektora kreatywnego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa II: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, Działanie II.2 Internacjonalizacja przedsiębiorstw, Poddziałanie II.2.2 Promocja gospodarcza regionu.

 1. Nazwa i adres Zamawiającego:
  Wydział ds. Zarządzania Projektami w Departamencie Architektury i Rozwoju Urzędu Miasta Łodzi
  ul. Piotrkowska 171, 90-447 Łódź
  Adres strony internetowej: www.uml.lodz.pl


 2. Określenie przedmiotu dialogu technicznego
  1. Prowadzony Dialog Techniczny służyć będzie zapoznaniu się przez Zamawiającego z rozwiązaniami technicznymi, organizacyjnymi, technologicznymi i kosztowymi oferowanymi na rynku w dziedzinie właściwej dla przedmiotu planowanego Przedsięwzięcia.
  2. Celem prowadzonego Dialogu Technicznego jest
   1. konsultacja z podmiotami profesjonalnie świadczącymi usługi w organizacji wydarzeń wystawienniczych/festiwalowych i okazjonalnych o charakterze międzynarodowym, organizacji udziału podmiotów w wydarzeniach wystawienniczych/festiwalowych i okazjonalnych o charakterze międzynarodowym i jednocześnie świadczącymi usługi w zakresie projektowania rozwiązań służących promocji oraz budowaniu rozpoznawalności marek
   2. a także pozyskanie przez Zamawiającego wiedzy i informacji, które mogą być wykorzystane przy przygotowaniu opisu przedmiotu zamówienia jak również w przygotowaniu specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz określeniu warunków umowy, z zachowaniem zasady uczciwej konkurencji.

 3. Zasady dotyczące prowadzonego dialogu technicznego
  1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w formie Dialogu Technicznego (zwanego dalej: „Dialog”), o którym mowa w art. 31a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2015, poz. 2164 z późn. zm.) zwanej dalej Ustawą PZP.
  2. Wszczęcie procedury Dialogu następuje w dniu publikacji ogłoszenia na stronie internetowej Zamawiającego.
  3. Każdy podmiot może złożyć tylko jedno zgłoszenie udziału w Dialogu.
  4. Dialog prowadzony będzie oddzielnie z każdym z podmiotów zainteresowanych udziałem w Dialogu, w terminach określonych przez Zamawiającego.
  5. Dialog będzie prowadzony zgodnie z Regulaminem prowadzenia dialogu technicznego. Termin i miejsce prowadzenia poszczególnych spotkań w ramach Dialogu będzie każdorazowo ustalany przez Zamawiającego z podmiotem zaproszonym do Dialogu (dalej: Uczestnikiem). Spotkania prowadzone w ramach Dialogu będą odbywały się w siedzibie Zamawiającego, bądź w innym miejscu uzgodnionym przez Zamawiającego z Uczestnikiem.
  6. Zamawiający zaprosi do udziału w Dialogu podmioty zgodnie z zapisami niniejszego Ogłoszenia oraz Regulaminu prowadzenia dialogu technicznego.
  7. Wszystkie osoby, które będą brały udział w Dialogu ze strony Uczestnika będą zobowiązane do przedłożenia (najpóźniej w momencie rozpoczęcia Dialogu) pełnomocnictwa do reprezentacji Uczestnika (jeśli umocowanie do reprezentacji nie będzie wynikać z odpisu właściwego rejestru). Pełnomocnictwo będzie musiało zostać złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. Za udział w Dialogu Uczestnicy nie otrzymują wynagrodzenia oraz nie otrzymują zwrotu kosztów związanych z przygotowaniem i udziałem w Dialogu.
  8. Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w Dialogu upływa w dniu 5.01.2017 o godzinie 16:00.
  9. Zamawiający planuje rozpocząć spotkania z poszczególnymi Uczestnikami od 16 stycznia 2017 r.
  10. Zamawiający zakłada, iż będzie prowadził Dialog do czasu, aż uzna, że osiągnięty został jego cel określony w przedmiocie Dialogu.
  11. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zakończenia Dialogu na każdym etapie bez podania przyczyn.
  12. Dialog będzie prowadzony w języku polskim. Do dokumentów przedstawionych w językach obcych powinno być załączone tłumaczenie na język polski podpisane przez podmiot uczestniczący w Dialogu.
  13. O zakończeniu Dialogu Zamawiający niezwłocznie poinformuje umieszczając informację na stronie internetowej oraz poprzez przekazanie informacji podmiotom w nim uczestniczącym.
  14. Poprzez udział w Dialogu podmioty w nim uczestniczące udzielają bezwarunkowej zgody na wykorzystanie przekazywanych informacji na potrzeby przygotowania dokumentacji przetargowej, w szczególności na potrzeby opisu przedmiotu zamówienia czy specyfikacji technicznej zamówienia. W razie przekazania Zamawiającemu w toku Dialogu utworów stanowiących przedmiot praw autorskich, Uczestnik przekazujący dany utwór udziela bezwarunkowej zgody Zamawiającemu na wykorzystanie utworu w całości lub w części na potrzeby przygotowania dokumentacji przetargowej, zezwolenia na rozporządzanie i korzystanie z opracowań, jak również zapewnia, że wykorzystanie utworu przez Zamawiającego nie będzie naruszało praw osób trzecich. Zamawiający nie ujawni informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli podmiot uczestniczący w Dialogu nie później niż przed przekazaniem informacji zastrzeże, że przekazywane konkretnie wskazane informacje nie mogą być udostępniane innym podmiotom, z zastrzeżeniem art. 96 ust 2a Ustawy PZP.
  15. Niniejsze Ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do złożenia oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego, ani nie jest ogłoszeniem o zamówieniu w rozumieniu przepisów Ustawy PZP, w szczególności w trybie dialogu konkurencyjnego. Niniejsze ogłoszenie nie jest również ogłoszeniem postępowania na wybór partnera prywatnego w rozumieniu ustawy z dnia 19 grudnia 2008 roku o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U. 2009 Nr 19, poz. 100, z późn. zm.), ani na wybór koncesjonariusza w rozumieniu ustawy z dnia 9 stycznia 2009 roku o koncesji na roboty budowlane lub usługi (Dz.U. 2009 Nr 19, poz. 101, z późn. zm.).
  16. Udział w Dialogu nie jest warunkiem ubiegania się w przyszłości o jakiekolwiek zamówienie publiczne.

 4. Wskazanie miejsca i terminu składania wniosków o dopuszczenie do dialogu technicznego
  1. Wnioski o dopuszczenie do Dialogu należy składać wedle wyboru Uczestnika:
   1. pisemnie na adres:
    Wydział ds. Zarządzania Projektami w Departamencie Architektury i Rozwoju Urzędu Miasta Łodzi
    ul. Piotrkowska 171, 90-447 Łódź (sekretariat, parter)
    lub
   2. w postaci elektronicznej na adres: a.kwiecien@uml.lodz.pl,
   z dopiskiem „Dialog Techniczny – Organizacja udziału Miasta w wydarzeniach wystawienniczych - UE”
   Wzór wniosku o dopuszczenie do udziału w Dialogu stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Ogłoszenia.
  2. Termin składania wniosków: 5.01.2017 o godzinie 16:00.
  3. W przypadku składania wniosków drogą pocztową lub przesyłką kurierską za termin złożenia wniosku przyjęty będzie dzień i godzina otrzymania wniosku przez Zamawiającego.
  4. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu zgłoszenia.
  5. Zamawiający nie jest zobowiązany dopuścić do dialogu technicznego podmioty, które złożą wniosek o dopuszczenie do udziału w dialogu po wyznaczonym terminie.

 5. Warunki udziału w dialogu technicznym
  1. Podmiot ubiegający się o dopuszczenie do dialogu musi wykazać, że posiada doświadczenie, tj. w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania Wniosku, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wykonał/wykonuje minimum 2 zamówienia polegające na organizacji udziału podmiotów w wydarzeniach zagranicznych i/lub krajowych o charakterze wystawienniczym/targowym międzynarodowym o wartości min 300 000 zł brutto każde. Do udziału w dialogu zaproszonych zostanie nie więcej niż 8 podmiotów, z zastrzeżeniem zapisów pkt 2.
  2. Jeżeli o udział w dialogu ubiegać się będzie więcej niż 8 podmiotów, które wykażą spełnienie ww. warunku, Zamawiający zaprosi pierwszych ośmiu według kolejności zgłoszeń.
  3. O zakwalifikowaniu się do udziału w Dialogu Zamawiający poinformuje potencjalnych Uczestników Dialogu wyznaczając jednocześnie miejsce, datę i godzinę przeprowadzenia Dialogu.
  4. Zaproszenie do wzięcia udziału w Dialogu zostanie wysłane na adres e-mail podany w przedmiotowym wniosku.
  5. Podmioty, które przystępują do Dialogu, zobowiązane są do przedłożenia wydruku z Centralnej Ewidencji i Informacji o działalności gospodarczej lub, w przypadku podmiotów zagranicznych, odpisu z innego rejestru handlowego, przetłumaczonego na język polski wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania Wniosków. Warunkiem zakwalifikowania do Dialogu jest prawidłowe złożenie wszystkich wymaganych w niniejszym ogłoszeniu dokumentów.
  6. Dialog prowadzony będzie w języku polskim i ma charakter jawny.
  7. Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące procedury Dialogu należy kierować na adres e-mail: a.kwiecien@uml.lodz.pl,
  8. Pracownikiem Zamawiającego upoważnionym do kontaktowania się z podmiotami uczestniczącymi w Dialogu Technicznym jest pani Agnieszka Pietrzak a.pietrzak@uml.lodz.pl, lub pani Aleksandra Kwiecień a.kwiecien@uml.lodz.pl,

  Z przebiegu Dialogu z każdym Uczestnikiem Zamawiający sporządzi pisemny protokół. Szczegółowe zasady prowadzenia Dialogu zostały określone w Regulaminie Dialogu, który stanowi Załącznik nr 1 do Ogłoszenia. Złożenie wniosku przez podmiot ubiegający się o udział w Dialogu oznacza akceptację treści Ogłoszenia oraz Regulaminu.

  Przystąpienie do Dialogu nie ogranicza praw oraz nie działa na niekorzyść potencjalnych wykonawców w jakichkolwiek postępowaniach prowadzących do realizacji celu przedsięwzięcia.

 6. Zagadnienia do konsultacji:
  1. Analiza pozycji kosztotwórczych zgodnie z OPZ zastosowanym w przeprowadzonym przez Miasto postępowaniu (unieważnionym w dniu 15.12.2016r.)
  2. Rekomendacje wydarzeń wystawienniczych odpowiadających celom projektu,

Postępowanie przeprowadzone przez Miasto zostało unieważnione w dniu 15.12.2016r. W celu ponownej analizy wydarzeń wystawienniczych oraz pozycji kosztotwórczych w OPZ proszę o zapoznanie się z dokumentami zamieszczonymi na stronie Urzędu Miasta Łodzi
http://przetargi.bip.uml.lodz.pl/pokaz/przetarg.htm?id=2290

Pliki do pobrania:

Informacja o zakończeniu dialogu technicznego (2017-01-19) >>>

Dialog techniczny poprzedzający ogłoszenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wybór konsultanta w zakresie wdrożenia zarządzania ryzykiem w Urzędzie Miasta Łodzi
Treść:

2016-05-02

Ogłoszenie o dialogu technicznym poprzedzającym ogłoszenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wybór konsultanta w zakresie wdrożenia zarządzania ryzykiem w Urzędzie Miasta Łodzi

 1. Zamawiający:
  Miasto Łódź -
  Urząd Miasta Łodzi reprezentowany przez Biuro Audytu Wewnętrznego i Kontroli w Departamencie Organizacyjno Administracyjnym
  ul. Piotrkowska 113
  90-447 Łódź
  email: bak@uml.lodz.pl

  Wszelką korespondencję kierowaną do Zamawiającego należy opatrzyć dopiskiem: „Dialog techniczny związany z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na wybór konsultanta w zakresie wdrożenia zarządzania ryzykiem w Urzędzie Miasta Łodzi”.


 2. Podstawa prawna
  Dialog techniczny prowadzony jest na podstawie art. 31a - 31c ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) oraz zgodnie z „Regulaminem przeprowadzania dialogu technicznego” opublikowanym na stronie internetowej Zamawiającego.


 3. Przedmiot zamówienia oraz cel prowadzenia diaologu
  1. Prowadzony dialog techniczny służyć będzie zapoznaniu się przez Zamawiającego z istniejącymi warunkami rynkowymi i możliwościami wypracowania najbardziej optymalnej formuły współpracy z parterami prywatnymi w wdrożenia zarządzania ryzykiem Łodzi.
  2. Celem dialogu technicznego jest doradztwo i pozyskanie informacji w zakresie możliwych form prawnych i finansowych realizacji usługi opisanej w pkt. 1 oraz pozyskanie przez Zamawiającego wiedzy i informacji, które mogą zostać następnie wykorzystane przez niego na etapie podjęcia decyzji o wyborze formuły współpracy w tym do sporządzenia opisu przedmiotu zamówienia, określenia warunków umowy, specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 4. Zasady prowadzenia dialogu
  1. Dialog techniczny prowadzony będzie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu przeprowadzania dialogu technicznego” opublikowanego na stronie internetowej Zamawiającego.
  2. Warunkiem udziału w dialogu technicznym jest złożenie zgłoszenia, stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszego Ogłoszenia wraz z dokumentem poświadczającym należyte umocowanie do reprezentacji zgłaszającego, w terminie określonym w niniejszym Ogłoszeniu.
  3. Dialog techniczny prowadzony będzie w języku polskim Do dokumentów przedstawionych w językach obcych powinno być załączone tłumaczenie na język polski podpisane przez podmiot uczestniczący w Dialogu.
  4. Dialog techniczny prowadzony będzie w formie bezpośrednich spotkań lub wymiany korespondencji pisemnej lub elektronicznej. Termin i miejsce prowadzenia poszczególnych spotkań w ramach Dialogu będzie każdorazowo ustalany przez Zamawiającego z podmiotem zaproszonym do Dialogu. Spotkania prowadzone w ramach Dialogu będą odbywały się w siedzibie Zamawiającego, bądź w innym miejscu uzgodnionym przez Zamawiającego z Uczestnikiem.
  5. Każdy podmiot może złożyć tylko jedno zgłoszenie udziału w Dialogu Technicznym.
  6. Termin zakończenia dialogu technicznego przewidywany jest na 19.06.2016 r.

 5. Zgłoszenie do udziału w dialogu technicznym
  1. Podmioty zainteresowane udziałem w dialogu technicznym, spełniające wymagania określone w niniejszym Ogłoszeniu oraz w „Regulaminie przeprowadzania dialogu technicznego” składają prawidłowo wypełnione i podpisane zgłoszenia do udziału w dialogu technicznym wraz z pozostałymi dokumentami wskazanymi w niniejszym Ogłoszeniu.
  2. Zgłoszenia można składać:
   1. osobiście, w siedzibie Zamawiającego;
   2. za pośrednictwem poczty na adres Zamawiającego;
   3. za pośrednictwem faxu;
   4. za pośrednictwem poczty elektronicznej.
  3. Termin składania zgłoszeń: 20.05.2016 r. Decyduje data wpływu zgłoszenia do Zamawiającego.
  4. Zamawiający nie jest zobowiązany dopuścić do dialogu technicznego podmioty, które złożą zgłoszenie do udziału w dialogu po wyznaczonym terminie.
  5. Dialog prowadzony będzie oddzielnie z każdym z podmiotów zainteresowanych udziałem w Dialogu, w terminach określonych przez Biuro Audytu Wewnętrznego i Kontroli.
  6. Termin prowadzenia Dialogu może ulec wydłużeniu w przypadku nieosiągnięcia celów określonych w przedmiocie Dialogu. O fakcie przedłużenia terminu zostaną powiadomione podmioty uczestniczące w Dialogu.
  7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zakończenia Dialogu na każdym etapie bez podania przyczyn.
  8. O zakończeniu Dialogu Zamawiający niezwłocznie poinformuje umieszczając informację na stronie internetowej oraz poprzez przekazanie informacji podmiotom w nim uczestniczącym.
  9. Poprzez udział w Dialogu podmioty w nim uczestniczące udzielają bezwarunkowej zgody na wykorzystanie przekazywanych informacji na potrzeby przygotowania dokumentacji przetargowej, w szczególności na potrzeby opisu przedmiotu zamówienia czy specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W razie przekazania Zamawiającemu w toku Dialogu utworów stanowiących przedmiot praw autorskich, Uczestnik przekazujący dany utwór udziela bezwarunkowej zgody Zamawiającemu na wykorzystanie utworu w całości lub w części na potrzeby przygotowania dokumentacji przetargowej, zezwolenia na rozporządzanie i korzystanie z opracowań, jak również zapewnia, że wykorzystanie utworu przez Zamawiającego nie będzie naruszało praw osób trzecich. Zamawiający nie ujawni informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli podmiot uczestniczący w Dialogu Technicznym nie później niż przed przekazaniem informacji zastrzeże, że przekazywane konkretnie wskazane informacje nie mogą być udostępniane innym podmiotom, z zastrzeżeniem art. 96 ust 2a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych.
  10. Niniejsze Ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do złożenia oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego, ani nie jest ogłoszeniem o zamówieniu w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 t.j.) w szczególności w trybie dialogu konkurencyjnego.
  11. Udział w Dialogu nie jest warunkiem ubiegania się w przyszłości o jakiekolwiek zamówienie publiczne.

 6. Wskazanie miejsca i terminu składania wniosków o dopuszczenie do dialogu technicznego
  1. Wnioski o dopuszczenie do Dialogu należy składać pisemnie na adres:
   Urząd Miasta Łodzi
   Departament Organizacyjno Administracyjny
   Biuro Audytu Wewnętrznego i Kontroli
   ul. Piotrkowska 113
   90-447 Łódź
   lub
   1. bezpośrednio w siedzibie Biura Audytu Wewnętrznego i kontroli adres jw. pokój nr 316
   2. faksem na tel.: 42/ 638 42 13 fax.: 42/638 44 10
   3. w postaci elektronicznej: bak@uml.lodz.pl
  2. Termin składania wniosków: do dnia 20.05.2015 r., do godziny 15:00.

 7. Warunki udziału w dialogu technicznym
  1. Zaproszenie do wzięcia udziału w Dialogu zostanie wysłane na adres email podany w przedmiotowym wniosku.
  2. Prowadzony Dialog ma charakter jawny.
  3. Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące procedury Dialogu Technicznego należy kierować na adres e-mail: bak@uml.lodz.pl
  4. Pracownikami Zamawiającego upoważnionymi do bezpośredniego kontaktowania się w sprawach związanych z przedmiotem dialogu z podmiotami uczestniczącymi w Dialogu Technicznym są:
   Ireneusz Wosik, email: bak@uml.lodz.pl;
   Tomasz Głuszczak, email: bak@uml.lodz.pl.
  5. Z przebiegu Dialogu z każdym uczestnikiem Zamawiający sporządzi pisemny protokół.

Pliki do pobrania:

Dialog techniczny poprzedzający wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia na opracowanie dokumentu strategicznego o roboczym tytule: „Strategia Marki Łódź – analiza i prognozy”
Treść:

2016-04-13

Ogłoszenie o dialogu technicznym poprzedzającym wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia na opracowanie dokumentu strategicznego o roboczym tytule: „Strategia Marki Łódź – analiza i prognozy”

 1. Nazwa i adres Zamawiającego:
  Biuro Promocji i Turystyki w Departamencie Komunikacji Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Łodzi
  ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź
  Adres strony internetowej: www.uml.lodz.pl


 2. Określenie przedmiotu dialogu technicznego
  1. Prowadzony Dialog Techniczny służyć będzie zapoznaniu się przez Zamawiającego z rozwiązaniami technicznymi, organizacyjnymi, technologicznymi i kosztowymi oferowanymi na rynku w dziedzinie właściwej dla przedmiotu planowanego Przedsięwzięcia.
  2. Celem prowadzonego Dialogu Technicznego jest konsultacja z podmiotami profesjonalnie świadczącymi usługi w zakresie marketingu miejsc, badań, analizy i diagnozy zagadnień związanych z promocją marki i tworzenia strategii promocji i komunikacji, projektowania rozwiązań służących promocji oraz budowaniu rozpoznawalności marki dużych wydarzeń i/lub w tym w szczególności imprez, eventów, miasta oraz krajów, a także pozyskanie przez Zamawiającego wiedzy i informacji, które mogą być wykorzystane przy przygotowaniu opisu przedmiotu zamówienia na opracowanie dokumentu strategicznego o roboczym tytule: „Strategia Marki Łódź – analiza i prognozy” , jak również w przygotowaniu specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz określeniu warunków umowy, z zachowaniem zasady uczciwej konkurencji.

 3. Zasady dotyczące prowadzonego dialogu technicznego
  1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w formie Dialogu Technicznego, o którym mowa w art. 31a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2013, poz. 907, z późn. zm.) (zwanego dalej: Dialog).
  2. Wszczęcie procedury Dialogu następuje w dniu publikacji ogłoszenia na stronie internetowej Zamawiającego.
  3. Każdy podmiot może złożyć tylko jedno zgłoszenie udziału w Dialogu.
  4. Dialog prowadzony będzie oddzielnie z każdym z podmiotów zainteresowanych udziałem w Dialogu, w terminach określonych przez Zamawiającego.
  5. Dialog będzie prowadzony zgodnie z Regulaminem prowadzenia dialogu technicznego. Termin i miejsce prowadzenia poszczególnych spotkań w ramach Dialogu będzie każdorazowo ustalany przez Zamawiającego z podmiotem zaproszonym do Dialogu (dalej: Uczestnikiem). Spotkania prowadzone w ramach Dialogu będą odbywały się w siedzibie Zamawiającego, bądź w innym miejscu uzgodnionym przez Zamawiającego z Uczestnikiem.
  6. Zamawiający zaprosi do udziału w Dialogu podmioty zgodnie z zapisami niniejszego Ogłoszenia oraz Regulaminu prowadzenia dialogu technicznego.
  7. Wszystkie osoby, które będą brały udział w Dialogu ze strony Uczestnika będą zobowiązane do przedłożenia (najpóźniej w momencie rozpoczęcia Dialogu) pełnomocnictwa do reprezentacji Uczestnika (jeśli umocowanie do reprezentacji nie będzie wynikać z odpisu właściwego rejestru). Pełnomocnictwo będzie musiało zostać złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. Za udział w Dialogu Uczestnicy nie otrzymują wynagrodzenia oraz nie otrzymują zwrotu kosztów związanych z przygotowaniem i udziałem w Dialogu.
  8. Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w Dialogu upływa w dniu 29.04.2016 o godzinie 12.00.
  9. Zamawiający planuje rozpocząć spotkania z poszczególnymi Uczestnikami od 4 maja 2016 r.
  10. Zamawiający zakłada, iż będzie prowadził Dialog do czasu, aż uzna, że osiągnięty został jego cel określony w przedmiocie Dialogu.
  11. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zakończenia Dialogu na każdym etapie bez podania przyczyn.
  12. Dialog będzie prowadzony w języku polskim. Do dokumentów przedstawionych w językach obcych powinno być załączone tłumaczenie na język polski podpisane przez podmiot uczestniczący w Dialogu.
  13. O zakończeniu Dialogu Zamawiający niezwłocznie poinformuje umieszczając informację na stronie internetowej oraz poprzez przekazanie informacji podmiotom w nim uczestniczącym.
  14. Poprzez udział w Dialogu podmioty w nim uczestniczące udzielają bezwarunkowej zgody na wykorzystanie przekazywanych informacji na potrzeby przygotowania dokumentacji przetargowej, w szczególności na potrzeby opisu przedmiotu zamówienia czy specyfikacji technicznej zamówienia. W razie przekazania Zamawiającemu w toku Dialogu utworów stanowiących przedmiot praw autorskich, Uczestnik przekazujący dany utwór udziela bezwarunkowej zgody Zamawiającemu na wykorzystanie utworu w całości lub w części na potrzeby przygotowania dokumentacji przetargowej, zezwolenia na rozporządzanie i korzystanie z opracowań, jak również zapewnia, że wykorzystanie utworu przez Zamawiającego nie będzie naruszało praw osób trzecich. Zamawiający nie ujawni informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli podmiot uczestniczący w Dialogu nie później niż przed przekazaniem informacji zastrzeże, że przekazywane konkretnie wskazane informacje nie mogą być udostępniane innym podmiotom, z zastrzeżeniem art. 96 ust 2a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2013, poz. 907, z późn. zm.).
  15. Niniejsze Ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do złożenia oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego, ani nie jest ogłoszeniem o zamówieniu w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2013, poz. 907, z późn. zm.), w szczególności w trybie dialogu konkurencyjnego. Niniejsze ogłoszenie nie jest również ogłoszeniem postępowania na wybór partnera prywatnego w rozumieniu ustawy z dnia 19 grudnia 2008 roku o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U. 2009 Nr 19, poz. 100, z późn. zm.), ani na wybór koncesjonariusza w rozumieniu ustawy z dnia 9 stycznia 2009 roku o koncesji na roboty budowlane lub usługi (Dz.U. 2009 Nr 19, poz. 101, z późn. zm.).
  16. Udział w Dialogu nie jest warunkiem ubiegania się w przyszłości o jakiekolwiek zamówienie publiczne.

 4. Wskazanie miejsca i terminu składania wniosków o dopuszczenie do dialogu technicznego
  1. Wnioski o dopuszczenie do Dialogu należy składać wedle wyboru Uczestnika:
   1. pisemnie na adres:
    Biuro Promocji i Turystyki w Departamencie Komunikacji Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Łodzi
    ul. Piotrkowska 87, 90-926 Łódź (sekretariat, parter pok.2)
    lub
   2. w postaci elektronicznej na adres: a.pietrzak@uml.lodz.pl,
   z dopiskiem „Dialog Techniczny – Strategia Marki Łódź”
   Wzór wniosku o dopuszczenie do udziału w Dialogu stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Ogłoszenia.
  2. Termin składania wniosków: 29.04.2016 do godziny 12.00
  3. W przypadku składania wniosków drogą pocztową lub przesyłką kurierską za termin złożenia wniosku przyjęty będzie dzień i godzina otrzymania wniosku przez Zamawiającego.
  4. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu zgłoszenia.
  5. Zamawiający nie jest zobowiązany dopuścić do dialogu technicznego podmioty, które złożą wniosek o dopuszczenie do udziału w dialogu po wyznaczonym terminie.

 5. Warunki udziału w dialogu technicznym
  1. Podmiot ubiegający się o dopuszczenie do dialogu musi wykazać, że posiada doświadczenie, tj. w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania Wniosku, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wykonał/wykonuje minimum 2 zamówienia polegające na badaniach i/lub analizie i opracowaniu dokumentów strategicznych związanych z promocją marki.
   Do udziału w dialogu zaproszonych zostanie nie więcej niż 10 podmiotów, z zastrzeżeniem zapisów pkt 2.
  2. Jeżeli o udział w dialogu ubiegać się będzie więcej niż 10 podmiotów, które wykażą spełnienie ww. warunku, Zamawiający zaprosi pierwszych dziesięciu według kolejności zgłoszeń.
  3. O zakwalifikowaniu się do udziału w Dialogu Zamawiający poinformuje potencjalnych Uczestników Dialogu wyznaczając jednocześnie miejsce, datę i godzinę przeprowadzenia Dialogu.
  4. Zaproszenie do wzięcia udziału w Dialogu zostanie wysłane na adres e-mail podany w przedmiotowym wniosku.
  5. Podmioty, które przystępują do Dialogu, zobowiązane są do przedłożenia aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub wydruku z Centralnej Ewidencji i Informacji o działalności gospodarczej lub, w przypadku podmiotów zagranicznych, odpisu z innego rejestru handlowego, przetłumaczonego na język polski wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania Wniosków. Warunkiem zakwalifikowania do Dialogu jest prawidłowe złożenie wszystkich wymaganych w niniejszym ogłoszeniu dokumentów.
  6. Dialog prowadzony będzie w języku polskim i ma charakter jawny.
  7. Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące procedury Dialogu należy kierować na adres e-mail: a.pietrzak@uml.lodz.pl,
  8. Pracownikiem Zamawiającego upoważnionym do bezpośredniego kontaktowania się z podmiotami uczestniczącymi w Dialogu Technicznym jest pani Agnieszka Pietrzak tel. 42 638 40 86 a.pietrzak@uml.lodz.pl.

Z przebiegu Dialogu z każdym Uczestnikiem Zamawiający sporządzi pisemny protokół. Szczegółowe zasady prowadzenia Dialogu zostały określone w Regulaminie Dialogu, który stanowi Załącznik nr 1 do Ogłoszenia. Złożenie wniosku przez podmiot ubiegający się o udział w Dialogu oznacza akceptację treści Ogłoszenia oraz Regulaminu.

Przystąpienie do Dialogu nie ogranicza praw oraz nie działa na niekorzyść potencjalnych wykonawców w jakichkolwiek postępowaniach prowadzących do realizacji celu przedsięwzięcia.

Pliki do pobrania:

Dialog techniczny poprzedzający wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia na opracowanie i wykonanie gadżetów promocyjnych kandydatury Rzeczpospolitej Polskiej i Miasta Łodzi do organizacji EXPO 2022
Treść:

2016-02-19

Ogłoszenie o dialogu technicznym poprzedzającym wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia na opracowanie i wykonanie gadżetów promocyjnych kandydatury Rzeczpospolitej Polskiej i Miasta Łodzi do organizacji EXPO 2022.

 1. Nazwa i adres Zamawiającego:

  Wydział ds. Zarządzania Projektami w Departamencie Architektury i Rozwoju
  Urzędu Miasta Łodzi
  ul. Piotrkowska 171, 90-447 Łódź
  Adres strony internetowej: www.uml.lodz.pl


 2. Określenie przedmiotu dialogu technicznego

  1. Prowadzony Dialog Techniczny służyć będzie zapoznaniu się przez Zamawiającego z rozwiązaniami technicznymi, organizacyjnymi, technologicznymi i kosztowymi oferowanymi na rynku w dziedzinie właściwej dla przedmiotu planowanego Przedsięwzięcia.
  2. Celem prowadzonego Dialogu Technicznego jest konsultacja z podmiotami profesjonalnie świadczącymi usługi w zakresie opracowania i wykonania gadżetów promocyjnych kandydatury Rzeczpospolitej Polskiej i Miasta Łodzi do organizacji EXPO 2022 oraz pozyskania przez Zamawiającego wiedzy i informacji, które mogą być wykorzystane przy przygotowaniu opisu przedmiotu zamówienia, jak również w przygotowaniu specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz określeniu warunków umowy, z zachowaniem zasady uczciwej konkurencji.

 3. Zasady dotyczące prowadzonego dialogu technicznego

  1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w formie Dialogu Technicznego, o którym mowa w art. 31a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2013, poz. 907, z późn. zm.) (zwanego dalej: Dialog).
  2. Wszczęcie procedury Dialogu następuje w dniu publikacji ogłoszenia na stronie internetowej Zamawiającego.
  3. Każdy podmiot może złożyć tylko jedno zgłoszenie udziału w Dialogu.
  4. Dialog prowadzony będzie oddzielnie z każdym z podmiotów zainteresowanych udziałem w Dialogu, w terminach określonych przez Zamawiającego.
  5. Dialog będzie prowadzony zgodnie z Regulaminem prowadzenia dialogu technicznego. Termin i miejsce prowadzenia poszczególnych spotkań w ramach Dialogu będzie każdorazowo ustalany przez Zamawiającego z podmiotem zaproszonym do Dialogu (dalej: Uczestnikiem). Spotkania prowadzone w ramach Dialogu będą odbywały się w siedzibie Zamawiającego, bądź w innym miejscu uzgodnionym przez Zamawiającego z Uczestnikiem.
  6. Zamawiający zaprosi do udziału w Dialogu podmioty zgodnie z zapisami niniejszego Ogłoszenia oraz Regulaminu prowadzenia dialogu technicznego.
  7. Wszystkie osoby, które będą brały udział w Dialogu ze strony Uczestnika będą zobowiązane do przedłożenia (najpóźniej w momencie rozpoczęcia Dialogu) pełnomocnictwa do reprezentacji Uczestnika (jeśli umocowanie do reprezentacji nie będzie wynikać z odpisu właściwego rejestru). Pełnomocnictwo będzie musiało zostać złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. Za udział w Dialogu Uczestnicy nie otrzymują wynagrodzenia oraz nie otrzymują zwrotu kosztów związanych z przygotowaniem i udziałem w Dialogu.
  8. Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w Dialogu upływa w dniu 4.03.2016 o godzinie 15.00.
  9. Zamawiający planuje rozpocząć spotkania z poszczególnymi Uczestnikami od 8 marca 2016 r.
  10. Zamawiający zakłada, iż będzie prowadził Dialog do czasu, aż uzna, że osiągnięty został jego cel określony w przedmiocie Dialogu.
  11. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zakończenia Dialogu na każdym etapie bez podania przyczyn.
  12. Dialog będzie prowadzony w języku polskim. Do dokumentów przedstawionych w językach obcych powinno być załączone tłumaczenie na język polski podpisane przez podmiot uczestniczący w Dialogu.
  13. O zakończeniu Dialogu Zamawiający niezwłocznie poinformuje umieszczając informację na stronie internetowej oraz poprzez przekazanie informacji podmiotom w nim uczestniczącym.
  14. Poprzez udział w Dialogu podmioty w nim uczestniczące udzielają bezwarunkowej zgody na wykorzystanie przekazywanych informacji na potrzeby przygotowania dokumentacji przetargowej, w szczególności na potrzeby opisu przedmiotu zamówienia czy specyfikacji technicznej zamówienia. W razie przekazania Zamawiającemu w toku Dialogu utworów stanowiących przedmiot praw autorskich, Uczestnik przekazujący dany utwór udziela bezwarunkowej zgody Zamawiającemu na wykorzystanie utworu w całości lub w części na potrzeby przygotowania dokumentacji przetargowej, zezwolenia na rozporządzanie i korzystanie z opracowań, jak również zapewnia, że wykorzystanie utworu przez Zamawiającego nie będzie naruszało praw osób trzecich. Zamawiający nie ujawni informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli podmiot uczestniczący w Dialogu nie później niż przed przekazaniem informacji zastrzeże, że przekazywane konkretnie wskazane informacje nie mogą być udostępniane innym podmiotom, z zastrzeżeniem art. 96 ust 2a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2013, poz. 907, z późn. zm.).
  15. Niniejsze Ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do złożenia oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego, ani nie jest ogłoszeniem o zamówieniu w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2013, poz. 907, z późn. zm.), w szczególności w trybie dialogu konkurencyjnego. Niniejsze ogłoszenie nie jest również ogłoszeniem postępowania na wybór partnera prywatnego w rozumieniu ustawy z dnia 19 grudnia 2008 roku o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U. 2009 Nr 19, poz. 100, z późn. zm.), ani na wybór koncesjonariusza w rozumieniu ustawy z dnia 9 stycznia 2009 roku o koncesji na roboty budowlane lub usługi (Dz.U. 2009 Nr 19, poz. 101, z późn. zm.).
  16. Udział w Dialogu nie jest warunkiem ubiegania się w przyszłości o jakiekolwiek zamówienie publiczne.

 4. Wskazanie miejsca i terminu składania wniosków o dopuszczenie do dialogu technicznego

  1. Wnioski o dopuszczenie do Dialogu należy składać wedle wyboru Uczestnika:
   1. pisemnie na adres:
    Wydział ds. Zarządzania Projektami w Departamencie Architektury i Rozwoju Urzędu Miasta Łodzi
    ul. Piotrkowska 171, 90-447 Łódź
    lub
   2. faksem na nr: +48 (42) 638-52-76
    lub
   3. w postaci elektronicznej na adres: expo@uml.lodz.pl
   z dopiskiem Dialog Techniczny związany z realizacją postępowania „Opracowanie i wykonanie gadżetów promocyjnych kandydatury Rzeczpospolitej Polskiej i Miasta Łodzi do organizacji EXPO 2022”
  2. Wzór wniosku o dopuszczenie do udziału w Dialogu stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Ogłoszenia.
  3. Termin składania wniosków: do dnia 4.03.2016 o godzinie 15.00.
  4. W przypadku składania wniosków drogą pocztową lub przesyłką kurierską za termin złożenia wniosku przyjęty będzie dzień i godzina otrzymania wniosku przez Zamawiającego.
  5. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu zgłoszenia.
  6. Zamawiający nie jest zobowiązany dopuścić do dialogu technicznego podmioty, które złożą wniosek o dopuszczenie do udziału w dialogu po wyznaczonym terminie.

 5. Warunki udziału w dialogu technicznym

  1. Podmiot ubiegający się o dopuszczenie do dialogu musi wykazać, że posiada doświadczenie, tj. w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania Wniosku, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wykonał/wykonuje minimum 2 zamówienia polegające na opracowaniu i wykonaniu dedykowanych gadżetów promocyjnych, w tym przynajmniej 1 (jednego) o wartości co najmniej 250 000,00 (dwieście pięćdziesiąt) PLN brutto. Do udziału w dialogu zaproszonych zostanie nie więcej niż 10 podmiotów, z zastrzeżeniem zapisów pkt 2.
  2. Jeżeli o udział w dialogu ubiegać będzie więcej niż 10 podmiotów, które wykażą spełnienie ww. warunku, Zamawiający sklasyfikuje wszystkie podmioty w kolejności od podmiotu, który wykaże wykonanie zamówienia polegające na opracowaniu i wykonaniu dedykowanych gadżetów promocyjnych o największej wartości (spośród wszystkich podmiotów) do podmiotu, który wykaże wykonanie zamówienia polegającego polegające na opracowaniu i wykonaniu dedykowanych gadżetów promocyjnych o najmniejszej wartości (spośród wszystkich podmiotów). Do udziału w dialogu 10 najwyżej sklasyfikowanych podmiotów. W przypadku, jeśli, zgodnie z przyjętymi kryteriami wyboru, na 10 pozycji sklasyfikowanych zostanie więcej niż 1 podmiot, Zamawiający zaprosi wszystkie podmioty sklasyfikowane na 10 pozycji.
  3. O zakwalifikowaniu się do udziału w Dialogu Zamawiający poinformuje potencjalnych Uczestników Dialogu wyznaczając jednocześnie miejsce, datę i godzinę przeprowadzenia Dialogu.
  4. Zaproszenie do wzięcia udziału w Dialogu zostanie wysłane na adres e-mail podany w przedmiotowym wniosku.
  5. Podmioty, które przystępują do Dialogu, zobowiązane są do przedłożenia aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub wydruku z Centralnej Ewidencji i Informacji o działalności gospodarczej lub, w przypadku podmiotów zagranicznych, odpisu z innego rejestru handlowego, przetłumaczonego na język polski wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania Wniosków. Warunkiem zakwalifikowania do Dialogu jest prawidłowe złożenie wszystkich wymaganych w niniejszym ogłoszeniu dokumentów.
  6. Dialog prowadzony będzie w języku polskim i ma charakter jawny.
  7. Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące procedury Dialogu należy kierować na adres e-mail: expo@uml.lodz.pl.
  8. Pracownikami Zamawiającego upoważnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z podmiotami uczestniczącymi w Dialogu Technicznym są w sprawach związanych z przedmiotem dialogu:

Z przebiegu Dialogu z każdym Uczestnikiem Zamawiający sporządzi pisemny protokół.
Szczegółowe zasady prowadzenia Dialogu zostały określone w Regulaminie Dialogu, który stanowi Załącznik nr 1 do Ogłoszenia. Złożenie wniosku przez podmiot ubiegający się o udział w Dialogu oznacza akceptację treści Ogłoszenia oraz Regulaminu.
Przystąpienie do Dialogu nie ogranicza praw oraz nie działa na niekorzyść potencjalnych wykonawców w jakichkolwiek postępowaniach prowadzących do realizacji celu przedsięwzięcia.

Pliki do pobrania:

Dialog techniczny poprzedzający wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia na opracowanie i wykonanie kompleksowego narzędzia promującego kandydaturę Rzeczpospolitej Polskiej i Miasta Łodzi do organizacji EXPO 2022, na potrzeby kampanii promocyjnej realizowanej przy ubieganiu się Rzeczypospolitej Polskiej o przyznanie praw do organizacji Wystawy International EXPO 2022 w Łodzi
Treść:

2016-02-18
Ostatnia aktualizacja: 2016-03-01

Ogłoszenie o dialogu technicznym poprzedzającym wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia na opracowanie i wykonanie kompleksowego narzędzia promującego kandydaturę Rzeczpospolitej Polskiej i Miasta Łodzi do organizacji EXPO 2022, na potrzeby kampanii promocyjnej realizowanej przy ubieganiu się Rzeczypospolitej Polskiej o przyznanie praw do organizacji Wystawy International EXPO 2022 w Łodzi

Zmiana terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w dialogu

 1. Nazwa i adres Zamawiającego:

  Wydział ds. Zarządzania Projektami w Departamencie Architektury i Rozwoju
  Urzędu Miasta Łodzi
  ul. Piotrkowska 171, 90-447 Łódź
  Adres strony internetowej: www.uml.lodz.pl


 2. Określenie przedmiotu dialogu technicznego

  1. Prowadzony Dialog Techniczny służyć będzie zapoznaniu się przez Zamawiającego z rozwiązaniami technicznymi, organizacyjnymi, technologicznymi i kosztowymi oferowanymi na rynku w dziedzinie właściwej dla przedmiotu planowanego Przedsięwzięcia.
  2. Celem prowadzonego Dialogu Technicznego jest konsultacja z podmiotami profesjonalnie świadczącymi usługi w zakresie promocji, marketingu, projektowania rozwiązań służących promocji oraz budowaniu rozpoznawalności marki dużych wydarzeń i/lub w tym w szczególności imprez, eventów, miasta oraz krajów, a także pozyskanie przez Zamawiającego wiedzy i informacji, które mogą być wykorzystane przy przygotowaniu opisu przedmiotu zamówienia na opracowanie i wykonanie kompleksowego narzędzia promującego kandydaturę Rzeczpospolitej Polskiej i Miasta Łodzi do organizacji EXPO 2022, jak również w przygotowaniu specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz określeniu warunków umowy, z zachowaniem zasady uczciwej konkurencji.

 3. Zasady dotyczące prowadzonego dialogu technicznego

  1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w formie Dialogu Technicznego, o którym mowa w art. 31a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2013, poz. 907, z późn. zm.) (zwanego dalej: Dialog).
  2. Wszczęcie procedury Dialogu następuje w dniu publikacji ogłoszenia na stronie internetowej Zamawiającego.
  3. Każdy podmiot może złożyć tylko jedno zgłoszenie udziału w Dialogu.
  4. Dialog prowadzony będzie oddzielnie z każdym z podmiotów zainteresowanych udziałem w Dialogu, w terminach określonych przez Zamawiającego.
  5. Dialog będzie prowadzony zgodnie z Regulaminem prowadzenia dialogu technicznego. Termin i miejsce prowadzenia poszczególnych spotkań w ramach Dialogu będzie każdorazowo ustalany przez Zamawiającego z podmiotem zaproszonym do Dialogu (dalej: Uczestnikiem). Spotkania prowadzone w ramach Dialogu będą odbywały się w siedzibie Zamawiającego, bądź w innym miejscu uzgodnionym przez Zamawiającego z Uczestnikiem.
  6. Zamawiający zaprosi do udziału w Dialogu podmioty zgodnie z zapisami niniejszego Ogłoszenia oraz Regulaminu prowadzenia dialogu technicznego.
  7. Wszystkie osoby, które będą brały udział w Dialogu ze strony Uczestnika będą zobowiązane do przedłożenia (najpóźniej w momencie rozpoczęcia Dialogu) pełnomocnictwa do reprezentacji Uczestnika (jeśli umocowanie do reprezentacji nie będzie wynikać z odpisu właściwego rejestru). Pełnomocnictwo będzie musiało zostać złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. Za udział w Dialogu Uczestnicy nie otrzymują wynagrodzenia oraz nie otrzymują zwrotu kosztów związanych z przygotowaniem i udziałem w Dialogu.
  8. Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w Dialogu upływa w dniu 4 marca 2016 roku o godzinie 15.00.
  9. Zamawiający planuje rozpocząć spotkania z poszczególnymi Uczestnikami od dnia 7 marca 2016 r.
  10. Zamawiający zakłada, iż będzie prowadził Dialog do czasu, aż uzna, że osiągnięty został jego cel określony w przedmiocie Dialogu.
  11. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zakończenia Dialogu na każdym etapie bez podania przyczyn.
  12. Dialog będzie prowadzony w języku polskim. Do dokumentów przedstawionych w językach obcych powinno być załączone tłumaczenie na język polski podpisane przez podmiot uczestniczący w Dialogu.
  13. O zakończeniu Dialogu Zamawiający niezwłocznie poinformuje umieszczając informację na stronie internetowej oraz poprzez przekazanie informacji podmiotom w nim uczestniczącym.
  14. Poprzez udział w Dialogu podmioty w nim uczestniczące udzielają bezwarunkowej zgody na wykorzystanie przekazywanych informacji na potrzeby przygotowania dokumentacji przetargowej, w szczególności na potrzeby opisu przedmiotu zamówienia czy specyfikacji technicznej zamówienia. W razie przekazania Zamawiającemu w toku Dialogu utworów stanowiących przedmiot praw autorskich, Uczestnik przekazujący dany utwór udziela bezwarunkowej zgody Zamawiającemu na wykorzystanie utworu w całości lub w części na potrzeby przygotowania dokumentacji przetargowej, zezwolenia na rozporządzanie i korzystanie z opracowań, jak również zapewnia, że wykorzystanie utworu przez Zamawiającego nie będzie naruszało praw osób trzecich. Zamawiający nie ujawni informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli podmiot uczestniczący w Dialogu nie później niż przed przekazaniem informacji zastrzeże, że przekazywane konkretnie wskazane informacje nie mogą być udostępniane innym podmiotom, z zastrzeżeniem art. 96 ust 2a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2013, poz. 907, z późn. zm.).
  15. Niniejsze Ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do złożenia oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego, ani nie jest ogłoszeniem o zamówieniu w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2013, poz. 907, z późn. zm.), w szczególności w trybie dialogu konkurencyjnego. Niniejsze ogłoszenie nie jest również ogłoszeniem postępowania na wybór partnera prywatnego w rozumieniu ustawy z dnia 19 grudnia 2008 roku o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U. 2009 Nr 19, poz. 100, z późn. zm.), ani na wybór koncesjonariusza w rozumieniu ustawy z dnia 9 stycznia 2009 roku o koncesji na roboty budowlane lub usługi (Dz.U. 2009 Nr 19, poz. 101, z późn. zm.).
  16. Udział w Dialogu nie jest warunkiem ubiegania się w przyszłości o jakiekolwiek zamówienie publiczne.

 4. Wskazanie miejsca i terminu składania wniosków o dopuszczenie do dialogu technicznego

  1. Wnioski o dopuszczenie do Dialogu należy składać wedle wyboru Uczestnika:
   1. pisemnie na adres:
    Wydział ds. Zarządzania Projektami w Departamencie Architektury i Rozwoju Urzędu Miasta Łodzi
    ul. Piotrkowska 171, 90-447 Łódź
    lub
   2. faksem na nr: +48 (42) 638-52-76
    lub
   3. w postaci elektronicznej na adres: expo@uml.lodz.pl
   z dopiskiem Dialog Techniczny związany z realizacją postępowania „Opracowanie i wykonanie kompleksowego narzędzia promującego kandydaturę Rzeczpospolitej Polskiej i Miasta Łodzi do organizacji EXPO 2022, na potrzeby kampanii promocyjnej realizowanej przy ubieganiu się Rzeczypospolitej Polskiej o przyznanie praw do organizacji Wystawy International EXPO 2022 w Łodzi”
  2. Wzór wniosku o dopuszczenie do udziału w Dialogu stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Ogłoszenia.
  3. Termin składania wniosków: do dnia 4 marca 2016 roku o godzinie 15.00.
  4. W przypadku składania wniosków drogą pocztową lub przesyłką kurierską za termin złożenia wniosku przyjęty będzie dzień i godzina otrzymania wniosku przez Zamawiającego.
  5. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu zgłoszenia.
  6. Zamawiający nie jest zobowiązany dopuścić do dialogu technicznego podmioty, które złożą wniosek o dopuszczenie do udziału w dialogu po wyznaczonym terminie.

 5. Warunki udziału w dialogu technicznym

  1. Podmiot ubiegający się o dopuszczenie do dialogu musi wykazać, że posiada doświadczenie, tj. w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania Wniosku, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wykonał/wykonuje minimum 2 zamówienia polegające na opracowaniu i wykonaniu scenariusza, projektu koncepcyjnego lub wykonawczego wystawy lub ekspozycji lub kampanii społecznej lub promocyjnej lub innej formy prezentacji wizualnej, w tym przynajmniej 1 (jednego) o wartości co najmniej 100 000,00 (sto tysięcy) PLN brutto. Do udziału w dialogu zaproszonych zostanie nie więcej niż 10 podmiotów, z zastrzeżeniem zapisów pkt 2.
  2. Jeżeli o udział w dialogu ubiegać będzie więcej niż 10 podmiotów, które wykażą spełnienie ww. warunku, Zamawiający sklasyfikuje wszystkie podmioty w kolejności od podmiotu, który wykaże wykonanie zamówienia polegającego na opracowaniu i wykonaniu scenariusza, projektu koncepcyjnego lub wykonawczego wystawy lub ekspozycji lub kampanii społecznej lub promocyjnej lub innej formy prezentacji wizualnej o największej wartości (spośród wszystkich podmiotów) do podmiotu, który wykaże wykonanie zamówienia polegającego opracowaniu i wykonaniu scenariusza, projektu koncepcyjnego lub wykonawczego wystawy lub ekspozycji lub kampanii społecznej lub promocyjnej lub innej formy prezentacji wizualnej o najmniejszej wartości (spośród wszystkich podmiotów). Do udziału w dialogu dopuszczonych zostanie 10 najwyżej sklasyfikowanych podmiotów. W przypadku, jeśli, zgodnie z przyjętymi kryteriami wyboru, na 10 pozycji sklasyfikowanych zostanie więcej niż 1 podmiot, Zamawiający zaprosi wszystkie podmioty sklasyfikowane na 10 pozycji.
  3. O zakwalifikowaniu się do udziału w Dialogu Zamawiający poinformuje potencjalnych Uczestników Dialogu wyznaczając jednocześnie miejsce, datę i godzinę przeprowadzenia Dialogu.
  4. Zaproszenie do wzięcia udziału w Dialogu zostanie wysłane na adres e-mail podany w przedmiotowym wniosku.
  5. Podmioty, które przystępują do Dialogu, zobowiązane są do przedłożenia aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub wydruku z Centralnej Ewidencji i Informacji o działalności gospodarczej lub, w przypadku podmiotów zagranicznych, odpisu z innego rejestru handlowego, przetłumaczonego na język polski wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania Wniosków. Warunkiem zakwalifikowania do Dialogu jest prawidłowe złożenie wszystkich wymaganych w niniejszym ogłoszeniu dokumentów.
  6. Dialog prowadzony będzie w języku polskim i ma charakter jawny.
  7. Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące procedury Dialogu należy kierować na adres e-mail: expo@uml.lodz.pl.
  8. Pracownikami Zamawiającego upoważnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z podmiotami uczestniczącymi w Dialogu Technicznym są:

Z przebiegu Dialogu z każdym Uczestnikiem Zamawiający sporządzi pisemny protokół.
Szczegółowe zasady prowadzenia Dialogu zostały określone w Regulaminie Dialogu, który stanowi Załącznik nr 1 do Ogłoszenia. Złożenie wniosku przez podmiot ubiegający się o udział w Dialogu oznacza akceptację treści Ogłoszenia oraz Regulaminu.
Przystąpienie do Dialogu nie ogranicza praw oraz nie działa na niekorzyść potencjalnych wykonawców w jakichkolwiek postępowaniach prowadzących do realizacji celu przedsięwzięcia.

Pliki do pobrania:

Dialog techniczny poprzedzający wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia na modernizację i rozbudowę portalu lodz.pl
Treść:

2015-12-04

Ogłoszenie o dialogu technicznym

poprzedzającym wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia
na modernizację i rozbudowę portalu lodz.pl

 1. Nazwa i adres Zamawiającego:

  Wydział ds. Zarządzania Projektami
  w Departamencie Prezydenta
  Urzędu Miasta Łodzi
  ul. Piotrkowska 171,
  90-447 Łódź
  Adres strony internetowej: www.uml.lodz.pl

 2. Określenie przedmiotu dialogu technicznego

  1. Prowadzony Dialog Techniczny służyć będzie zapoznaniu się przez Zamawiającego z rozwiązaniami technicznymi, organizacyjnymi, technologicznymi i kosztowymi oferowanymi na rynku w dziedzinie właściwej dla przedmiotu planowanego Przedsięwzięcia.
  2. Celem prowadzonego Dialogu Technicznego jest konsultacja z podmiotami profesjonalnie świadczącymi usługi w zakresie projektowania, budowy i wdrażania portali/serwisów internetowych oraz pozyskanie przez Zamawiającego wiedzy i informacji, które mogą być wykorzystane przy przygotowaniu opisu przedmiotu zamówienia, jak również w przygotowaniu specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz określeniu warunków umowy, z zachowaniem zasady uczciwej konkurencji.

 3. Zasady dotyczące prowadzonego dialogu technicznego

  1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w formie Dialogu Technicznego, o którym mowa w art. 31a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2013, poz. 907, z późn. zm.) (zwanego dalej: Dialog).
  2. Wszczęcie procedury Dialogu następuje w dniu publikacji ogłoszenia na stronie internetowej Zamawiającego.
  3. Każdy podmiot może złożyć tylko jedno zgłoszenie udziału w Dialogu.
  4. Dialog prowadzony będzie oddzielnie z każdym z podmiotów zainteresowanych udziałem w Dialogu, w terminach określonych przez Zamawiającego.
  5. Dialog będzie prowadzony zgodnie z Regulaminem prowadzenia dialogu technicznego. Termin i miejsce prowadzenia poszczególnych spotkań w ramach Dialogu będzie każdorazowo ustalany przez Zamawiającego z podmiotem zaproszonym do Dialogu (dalej: Uczestnikiem). Spotkania prowadzone w ramach Dialogu będą odbywały się w siedzibie Zamawiającego, bądź w innym miejscu uzgodnionym przez Zamawiającego z Uczestnikiem.
  6. Zamawiający zaprosi do udziału w Dialogu podmioty zgodnie z zapisami niniejszego Ogłoszenia oraz Regulaminu prowadzenia dialogu technicznego.
  7. Wszystkie osoby, które będą brały udział w Dialogu ze strony Uczestnika będą zobowiązane do przedłożenia (najpóźniej w momencie rozpoczęcia Dialogu) pełnomocnictwa do reprezentacji Uczestnika (jeśli umocowanie do reprezentacji nie będzie wynikać z odpisu właściwego rejestru). Pełnomocnictwo będzie musiało zostać złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. Za udział w Dialogu Uczestnicy nie otrzymują wynagrodzenia oraz nie otrzymują zwrotu kosztów związanych z przygotowaniem i udziałem w Dialogu.
  8. Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w Dialogu upływa w dniu 14.12.2015 o godzinie 11:00.
  9. Zamawiający planuje rozpocząć spotkania z poszczególnymi Uczestnikami od 18 grudnia 2015 r.
  10. Zamawiający zakłada, iż będzie prowadził Dialog do czasu, aż uzna, że osiągnięty został jego cel określony w przedmiocie Dialogu.
  11. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zakończenia Dialogu na każdym etapie bez podania przyczyn.
  12. Dialog będzie prowadzony w języku polskim. Do dokumentów przedstawionych w językach obcych powinno być załączone tłumaczenie na język polski podpisane przez podmiot uczestniczący w Dialogu.
  13. O zakończeniu Dialogu Zamawiający niezwłocznie poinformuje umieszczając informację na stronie internetowej oraz poprzez przekazanie informacji podmiotom w nim uczestniczącym.
  14. Poprzez udział w Dialogu podmioty w nim uczestniczące udzielają bezwarunkowej zgody na wykorzystanie przekazywanych informacji na potrzeby przygotowania dokumentacji przetargowej, w szczególności na potrzeby opisu przedmiotu zamówienia czy specyfikacji technicznej zamówienia. W razie przekazania Zamawiającemu w toku Dialogu utworów stanowiących przedmiot praw autorskich, Uczestnik przekazujący dany utwór udziela bezwarunkowej zgody Zamawiającemu na wykorzystanie utworu w całości lub w części na potrzeby przygotowania dokumentacji przetargowej, zezwolenia na rozporządzanie i korzystanie z opracowań, jak również zapewnia, że wykorzystanie utworu przez Zamawiającego nie będzie naruszało praw osób trzecich. Zamawiający nie ujawni informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli podmiot uczestniczący w Dialogu nie później niż przed przekazaniem informacji zastrzeże, że przekazywane konkretnie wskazane informacje nie mogą być udostępniane innym podmiotom, z zastrzeżeniem art. 96 ust 2a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2013, poz. 907, z późn. zm.).
  15. Niniejsze Ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do złożenia oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego, ani nie jest ogłoszeniem o zamówieniu w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2013, poz. 907, z późn. zm.), w szczególności w trybie dialogu konkurencyjnego. Niniejsze ogłoszenie nie jest również ogłoszeniem postępowania na wybór partnera prywatnego w rozumieniu ustawy z dnia 19 grudnia 2008 roku o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U. 2009 Nr 19, poz. 100, z późn. zm.), ani na wybór koncesjonariusza w rozumieniu ustawy z dnia 9 stycznia 2009 roku o koncesji na roboty budowlane lub usługi (Dz.U. 2009 Nr 19, poz. 101, z późn. zm.).
  16. Udział w Dialogu nie jest warunkiem ubiegania się w przyszłości o jakiekolwiek zamówienie publiczne.

 4. Wskazanie miejsca i terminu składania wniosków o dopuszczenie do dialogu technicznego

  1. Wnioski o dopuszczenie do Dialogu należy składać wedle wyboru Uczestnika:
   1. pisemnie na adres:
    Wydział ds. Zarządzania Projektami
    w Departamencie Prezydenta
    Urzędu Miasta Łodzi
    ul. Piotrkowska 171,
    90-447 Łódź
    lub
   2. faksem na nr: +48 (42) 638-52-76
    lub
   3. w postaci elektronicznej na adres: projekty@uml.lodz.pl

  z dopiskiem Dialog Techniczny związany z realizacją postępowania
  Modernizacja i rozbudowa portalu lodz.pl

  1. Wzór wniosku o dopuszczenie do udziału w Dialogu stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Ogłoszenia.
  2. Termin składania wniosków: do dnia 14.12.2015 do godziny 11:00.
  3. W przypadku składania wniosków drogą pocztową lub przesyłką kurierską za termin złożenia wniosku przyjęty będzie dzień i godzina otrzymania wniosku przez Zamawiającego.
  4. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu zgłoszenia.
  5. Zamawiający nie jest zobowiązany dopuścić do dialogu technicznego podmioty, które złożą wniosek o dopuszczenie do udziału w dialogu po wyznaczonym terminie.

 5. Warunki udziału w dialogu technicznym

  1. Podmiot ubiegający się o dopuszczenie do dialogu musi wykazać, że posiada doświadczenie, tj. w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania Wniosku, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wykonał/wykonuje minimum 2 zamówienia polegające na zaprojektowaniu, budowie i wdrożeniu portali/serwisów internetowych, przy czym wartość przynajmniej jednego z tych projektów musi wynosić co najmniej 200 000,00 zł brutto. Do udziału w dialogu zaproszonych zostanie nie więcej niż 10 podmiotów, z zastrzeżeniem zapisów pkt 2.
  2. Jeżeli o udział w dialogu ubiegać będzie więcej niż 10 podmiotów, które wykażą spełnienie ww. warunku, Zamawiający sklasyfikuje wszystkie podmiotu w kolejności od podmiotu, który wykaże wykonanie zamówienia polegającego na zaprojektowaniu, budowie i wdrożeniu portali/serwisów internetowych o największej wartości (spośród wszystkich podmiotów) do podmiotu, który wykaże wykonanie zamówienia polegającego na zaprojektowaniu, budowie i wdrożeniu portali/serwisów internetowych o najmniejszej wartości (spośród wszystkich podmiotów. Do udziału w dialogu 10 najwyżej sklasyfikowanych podmiotów. W przypadku, jeśli, zgodnie z przyjętymi kryteriami wyboru, na 10 pozycji sklasyfikowanych zostanie więcej niż 1 podmiot, Zamawiający zaprosi wszystkie podmioty sklasyfikowane na 10 pozycji.
  3. O zakwalifikowaniu się do udziału w Dialogu Zamawiający poinformuje potencjalnych Uczestników Dialogu wyznaczając jednocześnie miejsce, datę i godzinę przeprowadzenia Dialogu.
  4. Zaproszenie do wzięcia udziału w Dialogu zostanie wysłane na adres e-mail podany w przedmiotowym wniosku.
  5. Podmioty, które przystępują do Dialogu, zobowiązane są do przedłożenia aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub wydruku z Centralnej Ewidencji i Informacji o działalności gospodarczej lub, w przypadku podmiotów zagranicznych, odpisu z innego rejestru handlowego, przetłumaczonego na język polski wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania Wniosków. Warunkiem zakwalifikowania do Dialogu jest prawidłowe złożenie wszystkich wymaganych w niniejszym ogłoszeniu dokumentów.
  6. Dialog prowadzony będzie w języku polskim i ma charakter jawny.
  7. Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące procedury Dialogu należy kierować na adres e-mail: projekty@uml.lodz.pl.
  8. Pracownikami Zamawiającego upoważnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z podmiotami uczestniczącymi w Dialogu Technicznym są:
  9. Z przebiegu Dialogu z każdym Uczestnikiem Zamawiający sporządzi pisemny protokół.
  10. Szczegółowe zasady prowadzenia Dialogu zostały określone w Regulaminie Dialogu, który stanowi Załącznik nr 1 do Ogłoszenia. Złożenie wniosku przez podmiot ubiegający się o udział w Dialogu oznacza akceptację treści Ogłoszenia oraz Regulaminu.
  11. Przystąpienie do Dialogu nie ogranicza praw oraz nie działa na niekorzyść potencjalnych wykonawców w jakichkolwiek postępowaniach prowadzących do realizacji celu przedsięwzięcia.

Pliki do pobrania:

Dialog techniczny poprzedzający ogłoszenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w sprawie wyboru Wykonawcy na Analizę ekonomiczno-finansową rekomendującą sposób finansowania inwestycji przy ul. Ogrodowej 24, 26 i 28 oraz obsługę prawną wybranego rozwiązania
Treść:

2015-08-24
Ostatnia aktualizacja: 2015-09-15

Zamawiający:
Biuro ds. Rewitalizacji i Rozwoju Zabudowy Miasta w Departamencie Prezydenta
Urzędu Miasta Łodzi
ul. Piotrkowska 171,
90-437 Łódź

Ogłoszenie o Dialogu Technicznym

poprzedzającym ogłoszenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w sprawie wyboru Wykonawcy na Analizę ekonomiczno-finansową rekomendującą sposób finansowania inwestycji przy ul. Ogrodowej 24, 26 i 28.

 1. Nazwa i adres zamawiającego:

  Biuro ds. Rewitalizacji i Rozwoju Zabudowy Miasta w Departamencie Prezydenta
  Urzędu Miasta Łodzi
  ul. Piotrkowska 171,
  90-437 Łódź

  Adres strony internetowej: www.uml.lodz.pl

 2. Określenie przedmiotu Dialogu Technicznego

  1. Prowadzony Dialog Techniczny służyć będzie zapoznaniu się przez Zamawiającego z najlepszymi, najkorzystniejszymi, a także najnowszymi rozwiązaniami technicznymi, organizacyjnymi, technologicznymi i kosztowymi w dziedzinie właściwej dla przedmiotu planowanej usługi, której ogólny zarys przedstawia Załącznik nr 3 do Ogłoszenia (Opis Przedmiotu Zamówienia).
  2. Celem prowadzonego Dialogu Technicznego jest konsultacja z podmiotami profesjonalnie świadczącymi usługi dla organów administracji publicznej w zakresie doradztwa, prawa spółek, nieruchomościowego, podatkowego, własności intelektualnej, ubezpieczeniowego oraz pozyskanie przez Zamawiającego wiedzy i informacji, które mogą być wykorzystane przy przygotowaniu opisu przedmiotu zamówienia, jak również w przygotowaniu specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz określeniu warunków umowy, z zachowaniem zasady uczciwej konkurencji.
  3. Szczegółowe zagadnienia związane z przedmiotem planowanej usługi zostaną przekazane tym potencjalnym uczestnikom, którzy odpowiedzą na niniejsze ogłoszenie, składając wniosek o dopuszczenie do udziału w dialogu oraz zostaną zaproszeni do wzięcia udziału w dialogu technicznym.

 3. Zasady dotyczące prowadzonego Dialogu Technicznego

  1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w formie Dialogu Technicznego, o którym mowa w art. 31a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2013, poz. 907, z późn. zm.) (dalej: Dialog).
  2. Niniejsze ogłoszenie o Dialogu Technicznym (dalej: Ogłoszenie) stanowi jednocześnie zaproszenie do złożenia wniosku o dopuszczenie do udziału w Dialogu Technicznym.
  3. Wszczęcie procedury Dialogu Technicznego następuje w dniu publikacji ogłoszenia na stronie internetowej Zamawiającego adres: http://bip.uml.lodz.pl/#str=5229 w zakładce Dialog techniczny.
  4. Każdy podmiot może złożyć tylko jeden wniosek o dopuszczenie do udziału w Dialogu Technicznym.
  5. Dialog prowadzony będzie w formach określonych w Regulaminie Dialogu (stanowiącym Załącznik nr 1 do Ogłoszenia).
  6. Termin i miejsce prowadzenia poszczególnych spotkań w ramach Dialogu będzie każdorazowo ustalany przez Zamawiającego z podmiotem zaproszonym do Dialogu (dalej: Uczestnik). Spotkania prowadzone w ramach Dialogu będą odbywały się w siedzibie Zamawiającego, bądź w innym miejscu uzgodnionym przez Zamawiającego z Uczestnikiem.
  7. Zamawiający zaprosi do udziału w Dialogu Technicznym podmioty, które:
   • złożą Wniosek o dopuszczenie do udziału w Dialogu, według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do Ogłoszenia („Wniosek”),
   • wykażą, że dysponują wiedzą i doświadczeniem w świadczeniu usług doradczych w zakresie określonym w pkt V.1 Ogłoszenia,
   • wykażą, że w spotkaniach z Zamawiającym w trakcie Dialogu będzie brała udział co najmniej 1 osoba, która uczestniczyła w realizacji usług doradczych, o których mowa w pkt V.1 Ogłoszenia, zgodnie z treścią Wniosku,
  8. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wysłania zaproszenia do udziału w dialogu technicznym, do wybranych podmiotów, z którymi będzie prowadził dialog techniczny.
  9. Wszystkie osoby, które będą brały udział w Dialogu ze strony Uczestnika będą zobowiązane do przedłożenia (najpóźniej w momencie rozpoczęcia Dialogu) pełnomocnictwa do reprezentacji Uczestnika (jeśli umocowanie do reprezentacji nie będzie wynikać z odpisu właściwego rejestru).
   Pełnomocnictwo będzie musiało zostać złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. Za udział w Dialogu Uczestnicy nie otrzymują wynagrodzenia oraz nie otrzymują zwrotu kosztów związanych z przygotowaniem i udziałem w Dialogu.
  10. Zakładany przez Zamawiającego termin pierwszego spotkania z Uczestnikami to 2-3 września 2015 r.
  11. Zamawiający zakłada, iż będzie prowadził dialog nie dłużej niż przez okres 1 tygodnia. Termin prowadzenia Dialogu może ulec wydłużeniu w przypadku nieosiągnięcia celów określonych w przedmiocie Dialogu. O fakcie przedłużenia terminu zostaną powiadomione podmioty uczestniczące w Dialogu.
  12. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zakończenia Dialogu na każdym etapie bez podania przyczyn.
  13. Dialog będzie prowadzony w języku polskim. Do dokumentów przedstawionych w językach obcych powinno być załączone tłumaczenie na język polski podpisane przez podmiot uczestniczący w Dialogu.
  14. O zakończeniu Dialogu Zamawiający niezwłocznie poinformuje umieszczając informację na stronie internetowej oraz poprzez przekazanie informacji podmiotom w nim uczestniczącym.
  15. Poprzez udział w Dialogu podmioty w nim uczestniczące udzielają bezwarunkowej zgody na wykorzystanie przekazywanych informacji na potrzeby przygotowania dokumentacji przetargowej, w szczególności na potrzeby opisu przedmiotu zamówienia czy specyfikacji technicznej zamówienia. W razie przekazania Zamawiającemu w toku Dialogu utworów stanowiących przedmiot praw autorskich, Uczestnik przekazujący dany utwór udziela bezwarunkowej zgody Zamawiającemu na wykorzystanie utworu w całości lub w części na potrzeby przygotowania dokumentacji przetargowej, zezwolenia na rozporządzanie i korzystanie z opracowań, jak również zapewnia, że wykorzystanie utworu przez Zamawiającego nie będzie naruszało praw osób trzecich. Zamawiający nie ujawni informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli podmiot uczestniczący w Dialogu Technicznym nie później niż przed przekazaniem informacji zastrzeże, że przekazywane konkretnie wskazane informacje nie mogą być udostępniane innym podmiotom, z zastrzeżeniem art. 96 ust 2a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2013, poz. 907, z późn. zm.).
  16. Niniejsze Ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do złożenia oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego, ani nie jest ogłoszeniem o zamówieniu w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2013, poz. 907, z późn. zm.), w szczególności w trybie dialogu konkurencyjnego. Niniejsze ogłoszenie nie jest również ogłoszeniem postępowania na wybór partnera prywatnego w rozumieniu ustawy z dnia 19 grudnia 2008 roku o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U. 2009 Nr 19, poz. 100, z późn. zm.), ani na wybór koncesjonariusza w rozumieniu ustawy z dnia 9 stycznia 2009 roku o koncesji na roboty budowlane lub usługi (Dz.U. 2009 Nr 19, poz. 101, z późn. zm.).
  17. Udział w Dialogu nie jest warunkiem ubiegania się w przyszłości o jakiekolwiek zamówienie publiczne.

 4. Wskazanie miejsca i terminu składania wniosków o dopuszczenie do Dialogu Technicznego

  1. Wnioski o dopuszczenie do Dialogu należy składać:
   1. pisemnie na adres: Biuro ds. Rewitalizacji i Rozwoju Zabudowy Miasta w Departamencie Prezydenta Urzędu Miasta Łodzi ul. Piotrkowska 171, 90-437 Łódź
   2. faksem na tel. fax.: +48 (42) 638-57-29
   3. w postaci elektronicznej: rewitalizacja@uml.lodz.pl
  2. Wzór wniosku o dopuszczenie do udziału w Dialogu Technicznym stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Ogłoszenia.
  3. Termin składania wniosków: do dnia 28 sierpnia br., do godziny 16.00.
  4. W przypadku składania wniosków drogą pocztową lub przesyłką kurierską za termin złożenia wniosku przyjęty będzie dzień i godzina otrzymania wniosku przez Zamawiającego.
  5. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu zgłoszenia.

 5. Warunki udziału w Dialogu Technicznym

  1. Podmiot ubiegający się o dopuszczenie do dialogu musi wykazać, że posiada doświadczenie w realizacji - w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania Wniosku - trzech usług doradczych, dotyczących co najmniej dwóch z czterech niżej wymienionych obszarów:
   1. świadczenie usługi doradczej obejmującej swoim zakresem analizę finansową kilku wariantów opłacalności inwestycji,
   2. świadczenie pomocy prawnej w obszarze powoływania spółki celowej;
   3. świadczenie pomocy prawnej dotyczącej emisji obligacji zabezpieczonych;
   4. świadczenie usługi doradczej obejmującej wprowadzanie nowych rozwiązań finansowych w jednostkach sektora finansów publicznych.
  1. O zakwalifikowaniu się do udziału w Dialogu Miasto Łódź poinformuje potencjalnych Uczestników Dialogu wyznaczając miejsce, datę i godzinę przeprowadzenia Dialogu.
  2. Zaproszenie do wzięcia udziału w Dialogu zostanie wysłane na adres e-mail podany w przedmiotowym wniosku.
  3. Prowadzony Dialog ma charakter jawny.
  4. Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące procedury Dialogu Technicznego należy kierować na adres e-mail: m.kaminski@uml.lodz.pl
  5. Pracownikami Biura Rewitalizacji i Rozwoju zabudowy Miasta upoważnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z podmiotami uczestniczącymi w Dialogu Technicznym są:
   • w sprawach związanych z przedmiotem dialogu – Pani Agata Król, Główny Specjalista w Zespole Ekonomicznym w Biurze ds. Rewitalizacji i Rozwoju Zabudowy Miasta, tel. 42 638 46 44, e-mail: a.krol@uml.lodz.pl,
   • w sprawach organizacyjno-technicznych – Pan Marcin Kamiński, Główny Specjalista w Zespole Ekonomicznym w Biurze ds. Rewitalizacji i Rozwoju Zabudowy Miasta, tel. 42 638 63 79, e-mail: m.kaminski@uml.lodz.pl.
  6. Z przebiegu Dialogu z każdym uczestnikiem Zamawiający sporządzi pisemny protokół.
  7. Szczegółowe zasady prowadzenia Dialogu zostały określone w Regulaminie Dialogu, który stanowi Załącznik nr 1 do Ogłoszenia. Złożenie wniosku przez podmiot ubiegający się o udział w Dialogu oznacza akceptację treści Ogłoszenia oraz Regulaminu.

Pliki do pobrania:

Informacja o zakończeniu dialogu technicznego >>>

Dialog techniczny poprzedzający wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia na dostawę informatycznego Systemu Zarządzania Zasobami Ludzkimi i Wynagrodzeń
Treść:

2015-07-02
Ostatnia aktualizacja: 2015-11-25

Ogłoszenie o dialogu technicznym

poprzedzającym wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia na dostawę informatycznego Systemu Zarządzania Zasobami Ludzkimi i Wynagrodzeń.

 1. Nazwa i adres Zamawiającego:

  Wydział Informatyki
  w Departamencie Obsługi i Administracji
  Urzędu Miasta Łodzi
  ul. Piotrkowska 104,
  90-926 Łódź
  Adres strony internetowej: www.uml.lodz.pl

 2. Określenie przedmiotu dialogu technicznego
  1. Prowadzony Dialog Techniczny służyć będzie zapoznaniu się przez Zamawiającego z rozwiązaniami technicznymi, organizacyjnymi, technologicznymi i kosztowymi oferowanymi na rynku w dziedzinie właściwej dla przedmiotu planowanego Przedsięwzięcia.
  2. Zamawiający oczekuje, że Zgłaszający się do Dialogu zapozna się z opisem przedmiotu zamówienia zamieszczonym w postępowaniu przetargowym dotyczącym dostawy informatycznego Systemu Zarządzania Zasobami Ludzkimi i Wynagrodzeń prowadzonym przez Urząd Miasta Łodzi w 2014r. w celu uzyskania informacji o zakresie funkcjonalnym systemu Kadrowo-Płacowego, jaki spodziewa się uzyskać Zamawiający, (adres strony internetowej na której znajdują się informacje dotyczące ww. postępowania: http://przetargi.bip.uml.lodz.pl/pokaz/przetarg.htm?id=1538).
  3. Celem prowadzonego Dialogu Technicznego jest konsultacja z podmiotami profesjonalnie świadczącymi usługi w zakresie opracowywania i wdrażania systemów informatycznych oraz pozyskanie przez Zamawiającego wiedzy i informacji, które mogą być wykorzystane przy przygotowaniu opisu przedmiotu zamówienia, jak również w przygotowaniu specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz określeniu warunków umowy, z zachowaniem zasady uczciwej konkurencji.


 3. Zasady dotyczące prowadzonego dialogu technicznego
  1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w formie Dialogu Technicznego, o którym mowa w art. 31a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2013, poz. 907, z późn. zm.) (zwanego dalej: Dialog).
  2. Wszczęcie procedury Dialogu następuje w dniu publikacji ogłoszenia na stronie internetowej Zamawiającego.
  3. Każdy podmiot może złożyć tylko jedno zgłoszenie udziału w Dialogu.
  4. Dialog prowadzony będzie oddzielnie z każdym z podmiotów zainteresowanych udziałem w Dialogu, w terminach określonych przez Zamawiającego.
  5. Dialog będzie prowadzony zgodnie z Regulaminem prowadzenia dialogu technicznego. Termin i miejsce prowadzenia poszczególnych spotkań w ramach Dialogu będzie każdorazowo ustalany przez Zamawiającego z podmiotem zaproszonym do Dialogu (dalej: Uczestnikiem). Spotkania prowadzone w ramach Dialogu będą odbywały się w siedzibie Zamawiającego, bądź w innym miejscu uzgodnionym przez Zamawiającego z Uczestnikiem.
  6. Zamawiający zaprosi do udziału w Dialogu podmioty zgodnie z Regulaminem prowadzenia dialogu technicznego.
  7. Wszystkie osoby, które będą brały udział w Dialogu ze strony Uczestnika będą zobowiązane do przedłożenia (najpóźniej w momencie rozpoczęcia Dialogu) pełnomocnictwa do reprezentacji Uczestnika (jeśli umocowanie do reprezentacji nie będzie wynikać z odpisu właściwego rejestru). Pełnomocnictwo będzie musiało zostać złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. Za udział w Dialogu Uczestnicy nie otrzymują wynagrodzenia oraz nie otrzymują zwrotu kosztów związanych z przygotowaniem i udziałem w Dialogu.
  8. Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w Dialogu upływa w dniu 14.07.2015 r. o godzinie 17:00.
  9. Zamawiający zakłada, iż będzie prowadził Dialog do czasu, aż uzna, że osiągnięty został jego cel określony w przedmiocie Dialogu.
  10. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zakończenia Dialogu na każdym etapie bez podania przyczyn.
  11. Dialog będzie prowadzony w języku polskim. Do dokumentów przedstawionych w językach obcych powinno być załączone tłumaczenie na język polski podpisane przez podmiot uczestniczący w Dialogu.
  12. O zakończeniu Dialogu Zamawiający niezwłocznie poinformuje umieszczając informację na stronie internetowej oraz poprzez przekazanie informacji podmiotom w nim uczestniczącym.
  13. Poprzez udział w Dialogu podmioty w nim uczestniczące udzielają bezwarunkowej zgody na wykorzystanie przekazywanych informacji na potrzeby przygotowania dokumentacji przetargowej, w szczególności na potrzeby opisu przedmiotu zamówienia czy specyfikacji technicznej zamówienia. W razie przekazania Zamawiającemu w toku Dialogu utworów stanowiących przedmiot praw autorskich, Uczestnik przekazujący dany utwór udziela bezwarunkowej zgody Zamawiającemu na wykorzystanie utworu w całości lub w części na potrzeby przygotowania dokumentacji przetargowej, zezwolenia na rozporządzanie i korzystanie z opracowań, jak również zapewnia, że wykorzystanie utworu przez Zamawiającego nie będzie naruszało praw osób trzecich. Zamawiający nie ujawni informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli podmiot uczestniczący w Dialogu nie później niż przed przekazaniem informacji zastrzeże, że przekazywane konkretnie wskazane informacje nie mogą być udostępniane innym podmiotom, z zastrzeżeniem art. 96 ust 2a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2013, poz. 907, z późn. zm.).
  14. Niniejsze Ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do złożenia oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego, ani nie jest ogłoszeniem o zamówieniu w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2013, poz. 907, z późn. zm.), w szczególności w trybie dialogu konkurencyjnego. Niniejsze ogłoszenie nie jest również ogłoszeniem postępowania na wybór partnera prywatnego w rozumieniu ustawy z dnia 19 grudnia 2008 roku o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U. 2009 Nr 19, poz. 100, z późn. zm.), ani na wybór koncesjonariusza w rozumieniu ustawy z dnia 9 stycznia 2009 roku o koncesji na roboty budowlane lub usługi (Dz.U. 2009 Nr 19, poz. 101, z późn. zm.).
  15. Udział w Dialogu nie jest warunkiem ubiegania się w przyszłości o jakiekolwiek zamówienie publiczne.


 4. Wskazanie miejsca i terminu składania wniosków o dopuszczenie do dialogu technicznego
  1. Wnioski o dopuszczenie do Dialogu należy składać wedle wyboru Uczestnika:
   1. pisemnie na adres:
    Wydział Informatyki
    w Departamencie Obsługi i Administracji
    Urzędu Miasta Łodzi
    ul. Piotrkowska 104,
    90-926 Łódź
    lub
   2. faksem na nr: 42-638-44-18
    lub
   3. w postaci elektronicznej na adres: wi@uml.lodz.pl
   z dopiskiem Dialog Techniczny związany z realizacją postępowania „Dostawa informatycznego Systemu Zarządzania Zasobami Ludzkimi i Wynagrodzeń”.
  1. Wzór wniosku o dopuszczenie do udziału w Dialogu stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Ogłoszenia.
  2. Termin składania wniosków: do dnia 14.07.2015 r. do godziny 17:00.
  3. W przypadku składania wniosków drogą pocztową lub przesyłką kurierską za termin złożenia wniosku przyjęty będzie dzień i godzina otrzymania wniosku przez Zamawiającego.
  4. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu zgłoszenia.
  5. Zamawiający nie jest zobowiązany dopuścić do dialogu technicznego podmioty, które złożą wniosek o dopuszczenie do udziału w dialogu po wyznaczonym terminie.


 5. Warunki udziału w dialogu technicznym
  1. Podmiot ubiegający się o dopuszczenie do dialogu musi wykazać, że posiada doświadczenie, tj. w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania Wniosku, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wykonał/wykonuje minimum 3 zamówienia na dostawę, instalację i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego kadrowo-płacowego dla pracodawców wraz z przeszkoleniem pracowników. Każdy z wykazanych systemów obsługuje jednocześnie nie mniej niż 100 pracowników tzn. osób pozostających w stosunku pracy bez względu na wymiar etatu.
  2. O zakwalifikowaniu się do udziału w Dialogu Zamawiający poinformuje potencjalnych Uczestników Dialogu wyznaczając jednocześnie miejsce, datę i godzinę przeprowadzenia Dialogu.
  3. Zaproszenie do wzięcia udziału w Dialogu zostanie wysłane na adres e-mail podany w przedmiotowym wniosku.
  4. Podmioty, które przystępują do Dialogu, zobowiązane są do przedłożenia aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub wydruku z Centralnej Ewidencji i Informacji o działalności gospodarczej lub, w przypadku podmiotów zagranicznych, odpisu z innego rejestru handlowego, przetłumaczonego na język polski wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania Wniosków. Warunkiem zakwalifikowania do Dialogu jest prawidłowe złożenie wszystkich wymaganych w niniejszym ogłoszeniu dokumentów.
  5. Dialog prowadzony będzie w języku polskim i ma charakter jawny.
  6. Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące procedury Dialogu należy kierować na adres e-mail: juliusz.pruszynski@uml.lodz.pl.
  7. Pracownikami Zamawiającego upoważnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z podmiotami uczestniczącymi w Dialogu Technicznym są:
   • w sprawach związanych z przedmiotem dialogu – Pani Aneta Szymaniec, tel. (42) 638 41 91, e-mail: a.szymaniec@uml.lodz.pl
  8. Z przebiegu Dialogu z każdym Uczestnikiem Zamawiający sporządzi pisemny protokół.
  9. Szczegółowe zasady prowadzenia Dialogu zostały określone w Regulaminie Dialogu, który stanowi Załącznik nr 1 do Ogłoszenia. Złożenie wniosku przez podmiot ubiegający się o udział w Dialogu oznacza akceptację treści Ogłoszenia oraz Regulaminu.
  10. Przystąpienie do Dialogu nie ogranicza praw oraz nie działa na niekorzyść potencjalnych wykonawców w jakichkolwiek postępowaniach prowadzących do realizacji celu przedsięwzięcia.

Pliki do pobrania:

Informacja o zakończeniu dialogu technicznego >>>

Ogłoszenie o dialogu technicznym poprzedzającym wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia na projekt i wykonanie skwerów, parków kieszonkowych oraz zieleni publicznej na Starym Polesiu
Treść:

2015-06-12
Ostatnia aktualizacja: 2015-07-07

Ogłoszenie o dialogu technicznym

 1. Zamawiający:
  Miasto Łódź
  Urząd Miasta Łodzi
  Departament Spraw Społecznych
  Wydział Gospodarki Komunalnej
  ul. Piotrkowska 175
  90-447 Łódź

  Osoby wyznaczone do kontaktu:
  Anita Waack-Zając
  Przemysław Jurkowski
  nr telefonu: 42/638 52 38, 42/638 52 37
  adres email: komunalny@uml.lodz.pl

  Wszelką korespondencję kierowaną do Zamawiającego należy opatrzyć dopiskiem:
  „Stare Polesie – zieleń! Projekt i wykonanie skwerów, parków kieszonkowych oraz zieleni publicznej na Starym Polesiu”.


 2. Podstawa prawna

  Dialog techniczny prowadzony jest na podstawie art. 31a-31c ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, ze zm.) oraz zgodnie z „Regulaminem przeprowadzania dialogu technicznego” opublikowanym na stronie internetowej Zamawiającego.


 3. Przedmiot zamówienia oraz cel prowadzenia dialogu

  1. Prowadzony dialog techniczny służyć będzie zapoznaniu się przez Zamawiającego z istniejącymi warunkami rynkowymi i możliwościami wypracowania najbardziej optymalnej formuły współpracy z parterami prywatnymi w zakresie realizacji skwerów, parków kieszonkowych oraz zieleni publicznej na Starym Polesiu w Łodzi w poniższych lokalizacjach:

   L.P. Adres nieruchomości Obręb
   numer
   Działka
   numer
   1 ul. Gdańska 16, Łódź, SP Nr 23 S-1 61/12
   2 ul. Legionów 65, Łódź P-9 101/1
   P-9 101/2
   P-9 102
   3 ul. Gdańska 17/19, Łódź P-9 121/3
   4 ul. Gdańska 15, Łódź P-9 116/7
   5 ul. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich/ Więckowskiego, Łódź P-9 257/18
   P-9 257/19
   6 ul. Żeligowskiego 46-48, Łódź P-19 79/3
   P-19 82/1
   P-19 84/1
   P-19 85/2


  2. Celem dialogu technicznego jest doradztwo i pozyskanie informacji w zakresie możliwych form technicznych i finansowych realizacji inwestycji opisanej w pkt. 1 oraz pozyskanie przez Zamawiającego wiedzy i informacji, które mogą zostać następnie wykorzystane przez niego na etapie podjęcia decyzji o wyborze formuły współpracy w tym do sporządzenia opisu przedmiotu zamówienia, określenia warunków umowy, specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 4. Zasady prowadzenia dialogu

  1. Dialog techniczny prowadzony będzie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu przeprowadzania dialogu technicznego” opublikowanego na stronie internetowej Zamawiającego.


  2. Warunkiem udziału w dialogu technicznym jest złożenie Wniosku o dopuszczenie do udziału w dialogu technicznym, stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszego Ogłoszenia wraz z dokumentem poświadczającym należyte umocowanie do reprezentacji zgłaszającego, w terminie określonym w niniejszym Ogłoszeniu.


  3. Dialog techniczny prowadzony będzie w języku polskim i ma charakter jawny, z zastrzeżeniem § 10 „Regulaminu przeprowadzania dialogu technicznego”. Do dokumentów sporządzonych w innych językach niż polski powinny być dołączone tłumaczenia na język polski.


  4. Dialog techniczny prowadzony będzie w formie bezpośrednich spotkań lub wymiany korespondencji pisemnej lub elektronicznej. Termin i miejsce prowadzenia poszczególnych spotkań w ramach Dialogu będzie każdorazowo ustalany przez Zamawiającego z podmiotem zaproszonym do Dialogu. Spotkania prowadzone w ramach Dialogu będą odbywały się w siedzibie Zamawiającego, bądź w innym miejscu uzgodnionym przez Zamawiającego z Uczestnikiem.


  5. Każdy podmiot może złożyć tylko jeden wniosek o dopuszczenie do udziału w dialogu technicznym.


  6. Termin zakończenia dialogu technicznego przewidywany jest na 10.07.2015 r.

 5. Wniosek o dopuszczenie do udziału w dialogu technicznym

  1. Podmioty zainteresowane udziałem w dialogu technicznym, spełniające wymagania określone w niniejszym Ogłoszeniu oraz w „Regulaminie przeprowadzania dialogu technicznego” składają prawidłowo wypełniony i podpisany wniosek o dopuszczenie do udziału w dialogu technicznym wraz z pozostałymi dokumentami wskazanymi w niniejszym Ogłoszeniu.


  2. Wnioski o dopuszczenie do Dialogu należy składać pisemnie na adres:
   Urząd Miasta Łodzi
   Departament Spraw Społecznych
   Wydział Gospodarki Komunalnej
   ul. Piotrkowska 175, 90-447 Łódź

   1. pokój nr 112
   2. fax.: 42/638 49 09
   3. w postaci elektronicznej: komunalny@uml.lodz.pl

  3. Termin składania wniosku: 19.06.2015 r. do godziny 15.00. Decyduje data wpływu wniosku do Zamawiającego.


  4. Zamawiający nie jest zobowiązany dopuścić do dialogu technicznego podmioty, które złożą wniosek o dopuszczenie do udziału w dialogu po wyznaczonym terminie.


  5. Dialog prowadzony będzie oddzielnie z każdym z podmiotów zainteresowanych udziałem w Dialogu, w terminach określonych przez Wydział Gospodarki Komunalnej w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi.


  6. Termin prowadzenia Dialogu może ulec wydłużeniu w przypadku nieosiągnięcia celów określonych w przedmiocie Dialogu. O fakcie przedłużenia terminu zostaną powiadomione podmioty uczestniczące w Dialogu.


  7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zakończenia Dialogu na każdym etapie bez podania przyczyn.


  8. O zakończeniu Dialogu Zamawiający niezwłocznie poinformuje umieszczając informację na stronie internetowej oraz poprzez przekazanie informacji podmiotom w nim uczestniczącym.


  9. Poprzez udział w Dialogu podmioty w nim uczestniczące udzielają bezwarunkowej zgody na wykorzystanie przekazywanych informacji na potrzeby przygotowania dokumentacji przetargowej, w szczególności na potrzeby opisu przedmiotu zamówienia czy specyfikacji technicznej zamówienia. W razie przekazania Zamawiającemu w toku Dialogu utworów stanowiących przedmiot praw autorskich, Uczestnik przekazujący dany utwór udziela bezwarunkowej zgody Zamawiającemu na wykorzystanie utworu w całości lub w części na potrzeby przygotowania dokumentacji przetargowej, zezwolenia na rozporządzanie i korzystanie z opracowań, jak również zapewnia, że wykorzystanie utworu przez Zamawiającego nie będzie naruszało praw osób trzecich. Zamawiający nie ujawni informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli podmiot uczestniczący w Dialogu Technicznym nie później niż przed przekazaniem informacji zastrzeże, że przekazywane konkretnie wskazane informacje nie mogą być udostępniane innym podmiotom, z zastrzeżeniem art. 96 ust 2a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2013, poz. 907, z późn. zm.).


  10. Niniejsze Ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do złożenia oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego, ani nie jest ogłoszeniem o zamówieniu w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2013, poz. 907, z późn. zm.), w szczególności w trybie dialogu konkurencyjnego. Niniejsze ogłoszenie nie jest również ogłoszeniem postępowania na wybór partnera prywatnego w rozumieniu ustawy z dnia 19 grudnia 2008 roku o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U. 2009 Nr 19, poz. 100, z późn. zm.), ani na wybór koncesjonariusza w rozumieniu ustawy z dnia 9 stycznia 2009 roku o koncesji na roboty budowlane lub usługi (Dz.U. 2009 Nr 19, poz. 101, z późn. zm.).


  11. Udział w Dialogu nie jest warunkiem ubiegania się w przyszłości o jakiekolwiek zamówienie publiczne.

 6. Wskazanie miejsca i terminu składania wniosków o dopuszczenie do dialogu technicznego

  1. Wnioski o dopuszczenie do Dialogu należy składać pisemnie na adres:
   Urząd Miasta Łodzi
   Departament Spraw Społecznych
   Wydział Gospodarki Komunalnej
   ul. Piotrkowska 175, 90-447 Łódź

   1. pokój nr 112
   2. fax.: 42/638 49 09
   3. w postaci elektronicznej: komunalny@uml.lodz.pl

  2. Termin składania wniosków: do dnia 19.06.2015 r., do godziny 15.00.

 7. Warunki udziału w dialogu technicznym

  1. Zaproszenie do wzięcia udziału w Dialogu zostanie wysłane na adres email podany w przedmiotowym wniosku.


  2. Prowadzony Dialog ma charakter jawny.


  3. Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące procedury Dialogu Technicznego należy kierować na adres e-mail: komunalny@uml.lodz.pl


  4. Pracownikami Zamawiającego upoważnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z podmiotami uczestniczącymi w Dialogu Technicznym są:


  5. Z przebiegu Dialogu z każdym uczestnikiem Zamawiający sporządzi pisemny protokół.

 8. Pliki do pobrania:

  Informacja o zakończeniu dialogu technicznego >>>

Ogłoszenie o dialogu technicznym poprzedzającym wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia na budowę spalarni odpadów komunalnych w Łodzi
Treść:

2015-05-04
Ostatnia aktualizacja: 2015-06-08

Ogłoszenie o dialogu technicznym

 1. Zamawiający:
  Miasto Łódź
  Urząd Miasta Łodzi
  Departament Spraw Społecznych
  Wydział Gospodarki Komunalnej
  ul. Piotrkowska 175
  90-447 Łódź

  Osoby wyznaczone do kontaktu:
  Ewa Jasińska
  Ewa Szymańska
  nr telefonu: 42/638 49 12, 42/638 49 87
  adres email: komunalny@uml.lodz.pl

  Wszelką korespondencję kierowaną do Zamawiającego należy opatrzyć dopiskiem:
  „Dialog techniczny związany z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na budowę spalarni odpadów komunalnych w Łodzi.


 2. Podstawa prawna

  Dialog techniczny prowadzony jest na podstawie art. 31a-31c ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, ze zm.) oraz zgodnie z „Regulaminem przeprowadzania dialogu technicznego” opublikowanym na stronie internetowej Zamawiającego.


 3. Przedmiot zamówienia oraz cel prowadzenia dialogu

  1. Prowadzony dialog techniczny służyć będzie zapoznaniu się przez Zamawiającego z istniejącymi warunkami rynkowymi i możliwościami wypracowania najbardziej optymalnej formuły współpracy z parterami prywatnymi w zakresie budowy spalarni odpadów komunalnych w Łodzi.

  2. Celem dialogu technicznego jest doradztwo i pozyskanie informacji w zakresie możliwych form prawnych i technicznych i finansowych realizacji inwestycji opisanej w pkt. 1 oraz pozyskanie przez Zamawiającego wiedzy i informacji, które mogą zostać następnie wykorzystane przez niego na etapie podjęcia decyzji o wyborze formuły współpracy w tym do sporządzenia opisu przedmiotu zamówienia, określenia warunków umowy, specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 4. Zasady prowadzenia dialogu

  1. Dialog techniczny prowadzony będzie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu przeprowadzania dialogu technicznego” opublikowanego na stronie internetowej Zamawiającego.
  2. Warunkiem udziału w dialogu technicznym jest złożenie Wniosku o dopuszczenie do udziału w dialogu technicznym, stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszego Ogłoszenia wraz z dokumentem poświadczającym należyte umocowanie do reprezentacji zgłaszającego, w terminie określonym w niniejszym Ogłoszeniu.
  3. Dialog techniczny prowadzony będzie w języku polskim i ma charakter jawny, z zastrzeżeniem § 10 „Regulaminu przeprowadzania dialogu technicznego”. Do dokumentów sporządzonych w innych językach niż polski powinny być dołączone tłumaczenia na język polski.
  4. Dialog techniczny prowadzony będzie w formie bezpośrednich spotkań lub wymiany korespondencji pisemnej lub elektronicznej. Termin i miejsce prowadzenia poszczególnych spotkań w ramach Dialogu będzie każdorazowo ustalany przez Zamawiającego z podmiotem zaproszonym do Dialogu. Spotkania prowadzone w ramach Dialogu będą odbywały się w siedzibie Zamawiającego, bądź w innym miejscu uzgodnionym przez Zamawiającego z Uczestnikiem.
  5. Każdy podmiot może złożyć tylko jeden wniosek o dopuszczenie do udziału w dialogu technicznym.
  6. Termin zakończenia dialogu technicznego przewidywany jest na 29.05.2015 r.

 5. Wniosek o dopuszczenie do udziału w dialogu technicznym

  1. Podmioty zainteresowane udziałem w dialogu technicznym, spełniające wymagania określone w niniejszym Ogłoszeniu oraz w „Regulaminie przeprowadzania dialogu technicznego” składają prawidłowo wypełniony i podpisany wniosek o dopuszczenie do udziału w dialogu technicznym wraz z pozostałymi dokumentami wskazanymi w niniejszym Ogłoszeniu.
  2. Zgłoszenia można składać:
   1. osobiście, w siedzibie Zamawiającego;
   2. lub za pośrednictwem poczty na adres Zamawiającego.
  3. Termin składania wniosku: 13.05.2015 r. do godziny 15.00. Decyduje data wpływu wniosku do Zamawiającego.
  4. Zamawiający nie jest zobowiązany dopuścić do dialogu technicznego podmioty, które złożą wniosek o dopuszczenie do udziału w dialogu po wyznaczonym terminie.
  5. Dialog prowadzony będzie oddzielnie z każdym z podmiotów zainteresowanych udziałem w Dialogu, w terminach określonych przez Wydział Gospodarki Komunalnej w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi.
  6. Termin prowadzenia Dialogu może ulec wydłużeniu w przypadku nieosiągnięcia celów określonych w przedmiocie Dialogu. O fakcie przedłużenia terminu zostaną powiadomione podmioty uczestniczące w Dialogu.
  7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zakończenia Dialogu na każdym etapie bez podania przyczyn.
  8. O zakończeniu Dialogu Zamawiający niezwłocznie poinformuje umieszczając informację na stronie internetowej oraz poprzez przekazanie informacji podmiotom w nim uczestniczącym.
  9. Poprzez udział w Dialogu podmioty w nim uczestniczące udzielają bezwarunkowej zgody na wykorzystanie przekazywanych informacji na potrzeby przygotowania dokumentacji przetargowej, w szczególności na potrzeby opisu przedmiotu zamówienia czy specyfikacji technicznej zamówienia. W razie przekazania Zamawiającemu w toku Dialogu utworów stanowiących przedmiot praw autorskich, Uczestnik przekazujący dany utwór udziela bezwarunkowej zgody Zamawiającemu na wykorzystanie utworu w całości lub w części na potrzeby przygotowania dokumentacji przetargowej, zezwolenia na rozporządzanie i korzystanie z opracowań, jak również zapewnia, że wykorzystanie utworu przez Zamawiającego nie będzie naruszało praw osób trzecich. Zamawiający nie ujawni informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli podmiot uczestniczący w Dialogu Technicznym nie później niż przed przekazaniem informacji zastrzeże, że przekazywane konkretnie wskazane informacje nie mogą być udostępniane innym podmiotom, z zastrzeżeniem art. 96 ust 2a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2013, poz. 907, z późn. zm.).
  10. Niniejsze Ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do złożenia oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego, ani nie jest ogłoszeniem o zamówieniu w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2013, poz. 907, z późn. zm.), w szczególności w trybie dialogu konkurencyjnego. Niniejsze ogłoszenie nie jest również ogłoszeniem postępowania na wybór partnera prywatnego w rozumieniu ustawy z dnia 19 grudnia 2008 roku o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U. 2009 Nr 19, poz. 100, z późn. zm.), ani na wybór koncesjonariusza w rozumieniu ustawy z dnia 9 stycznia 2009 roku o koncesji na roboty budowlane lub usługi (Dz.U. 2009 Nr 19, poz. 101, z późn. zm.).
  11. Udział w Dialogu nie jest warunkiem ubiegania się w przyszłości o jakiekolwiek zamówienie publiczne.

 6. Wskazanie miejsca i terminu składania wniosków o dopuszczenie do dialogu technicznego

  1. Wnioski o dopuszczenie do Dialogu należy składać pisemnie na adres:
   Urząd Miasta Łodzi
   Departament Spraw Społecznych
   Wydział Gospodarki Komunalnej
   ul. Piotrkowska 175, 90-447 Łódź
   1. pokój nr 112
   2. faksem na tel.: 42/ 638 49 12 fax.: 42/638 49 09
   3. w postaci elektronicznej: komunalny@uml.lodz.pl

  2. Termin składania wniosków: do dnia 13.05.2015 r., do godziny 15.00.

 7. Warunki udziału w dialogu technicznym

  1. Zaproszenie do wzięcia udziału w Dialogu zostanie wysłane na adres email podany w przedmiotowym wniosku.
  2. Prowadzony Dialog ma charakter jawny.
  3. Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące procedury Dialogu Technicznego należy kierować na adres e-mail: komunalny@uml.lodz.pl
  4. Pracownikami Zamawiającego upoważnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z podmiotami uczestniczącymi w Dialogu Technicznym są:
  5. Z przebiegu Dialogu z każdym uczestnikiem Zamawiający sporządzi pisemny protokół.

Pliki do pobrania:

Informacja o zakończeniu dialogu technicznego >>>

Ogłoszenie o dialogu technicznym poprzedzającym realizację przedsięwzięcia pn.: zaprojektowanie, budowa i zarządzanie parkingiem wielopoziomowym wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Nawrot 3/5 w Łodzi
Treść:

2015-03-31
Ostatnia aktualizacja: 2015-05-08

Zamawiający:
Biuro ds. Rewitalizacji i Rozwoju
Zabudowy Miasta
w Departamencie Prezydenta
Urzędu Miasta Łodzi
ul. Piotrkowska 171,
90-447 Łódź

Ogłoszenie
o wszczęciu procedury dialogu technicznego poprzedzającego realizację przedsięwzięcia pn.: zaprojektowanie, budowa i zarządzanie parkingiem wielopoziomowym wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Nawrot 3/5 w Łodzi.

 1. Nazwa i adres Zamawiającego:

  Biuro ds. Rewitalizacji i Rozwoju
  Zabudowy Miasta
  w Departamencie Prezydenta
  Urzędu Miasta Łodzi
  ul. Piotrkowska 171,
  90-447 Łódź
  Adres strony internetowej: www.uml.lodz.pl


 2. Przedmiot i cel dialogu technicznego:

  1. Prowadzony Dialog Techniczny służyć będzie zapoznaniu się przez Zamawiającego z najlepszymi, najkorzystniejszymi, a także najnowszymi dostępnymi rozwiązaniami technicznymi, organizacyjnymi, technologicznymi i kosztowymi w dziedzinie właściwej dla przedmiotu planowanego dialogu.
  2. Przedmiot dialogu został szczegółowo określony w załączniku nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
  3. Celem prowadzonego Dialogu Technicznego jest konsultacja z podmiotami profesjonalnie świadczącymi usługi w zakresie realizacji przedsięwzięcia oraz pozyskanie informacji, które mogłyby być wykorzystane w przygotowaniu prawidłowego opisu przedmiotu przedsięwzięcia, określaniu warunków umowy.

 3. Informacje o sposobie prowadzenia dialogu technicznego:

  1. Wszczęcie procedury Dialogu Technicznego następuje w dniu publikacji ogłoszenia na stronie internetowej Zamawiającego.
  2. Każdy podmiot może złożyć tylko jedno zgłoszenie udziału w Dialogu Technicznym.
  3. Dialog prowadzony będzie oddzielnie z każdym z podmiotów zainteresowanych udziałem w Dialogu, w terminach określonych przez Biuro ds. Rewitalizacji i Rozwoju Zabudowy Miasta.
  4. Dialog będzie prowadzony w formie bezpośrednich spotkań. Termin i miejsce prowadzenia poszczególnych spotkań w ramach Dialogu będzie każdorazowo ustalany przez Zamawiającego z podmiotem zaproszonym do Dialogu (dalej: Uczestnik). Spotkania prowadzone w ramach Dialogu będą odbywały się w siedzibie Zamawiającego, bądź w innym miejscu uzgodnionym przez Zamawiającego z Uczestnikiem.
  5. Zamawiający zaprosi do udziału w Dialogu Technicznym podmioty, które:

   1. złożą Wniosek o dopuszczenie do udziału w Dialogu, według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do Ogłoszenia wraz z wymaganymi dokumentami („Wniosek”),
   2. dysponują wiedzą i doświadczeniem w zakresie realizacji przedsięwzięć zgodnie z treścią wniosku, tzn. w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania Wniosku:

    • wykonali w całości obiekt budowlany przeznaczony na prowadzenie parkingu wielopoziomowego, który obejmował co najmniej 200 miejsc parkingowych
     oraz
    • zaprojektowali (wykonali projekt budowlany oraz wykonawczy) co najmniej jeden wielopoziomowy parking, który obejmował co najmniej 200 miejsc parkingowych i który został oddany do użytkowania.

   3. wykażą, że w spotkaniach z Zamawiającym w trakcie Dialogu będzie brała udział co najmniej 1 osoba, która uczestniczyła w realizacji Projektów zgodnie z treścią wniosku,

  6. Zakładany przez Zamawiającego termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w Dialogu to 08.04.2015 r.
  7. Termin prowadzenia Dialogu może ulec wydłużeniu w przypadku nie osiągnięcia celów określonych w przedmiocie Dialogu. O fakcie przedłużenia terminu zostaną powiadomione podmioty uczestniczące w Dialogu.
  8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zakończenia Dialogu na każdym etapie bez podania przyczyn.
  9. Dialog będzie prowadzony w języku polskim. Do dokumentów przedstawionych w językach obcych powinno być załączone tłumaczenie na język polski podpisane przez podmiot uczestniczący w Dialogu.
  10. O zakończeniu Dialogu Zamawiający niezwłocznie poinformuje umieszczając informację na stronie internetowej oraz poprzez przekazanie informacji podmiotom w nim uczestniczącym.
  11. Poprzez udział w Dialogu podmioty w nim uczestniczące udzielają bezwarunkowej zgody na wykorzystanie przekazywanych informacji na potrzeby przygotowania opisu przedmiotu przedsięwzięcia, określeniu warunków umowy. W razie przekazania Zamawiającemu w toku Dialogu utworów stanowiących przedmiot praw autorskich, Uczestnik przekazujący dany utwór udziela bezwarunkowej zgody Zamawiającemu na wykorzystanie utworu w całości lub w części na potrzeby przygotowania dokumentacji, zezwolenia na rozporządzanie i korzystanie z opracowań, jak również zapewnia, że wykorzystanie utworu przez Zamawiającego nie będzie naruszało praw osób trzecich. Zamawiający nie ujawni informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli podmiot uczestniczący w Dialogu Technicznym nie później niż przed przekazaniem informacji zastrzeże, że przekazywane konkretnie wskazane informacje nie mogą być udostępniane innym podmiotom.

 4. Wskazanie miejsca i terminu składania wniosków o dopuszczenie do dialogu technicznego

  1. Wnioski o dopuszczenie do Dialogu należy składać:
   1. pisemnie na adres: Biuro ds. Rewitalizacji i Rozwoju Zabudowy Miasta ul. Piotrkowska 171 w Departamencie Prezydenta Urzędu Miasta Łodzi, 90-447 Łódź, pokój nr 202.
   2. faksem na tel. fax.: +48 42 638 57 29
   3. w postaci elektronicznej: rewitalizacja@uml.lodz.pl

   Wzór wniosku o dopuszczenie do udziału w Dialogu Technicznym stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Ogłoszenia.


  2. Termin składania wniosków: do dnia 08.04.2015 r., do godziny 16.00.
  3. W przypadku składania wniosków drogą pocztową lub przesyłką kurierską za termin złożenia wniosku przyjęty będzie dzień i godzina otrzymania wniosku przez Zamawiającego.
  4. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu zgłoszenia.

 5. Warunki udziału w dialogu technicznym

  1. Uruchomienie procedury Dialogu następuje w terminie publikacji niniejszego ogłoszenia na stronie internetowej adres: http://bip.uml.lodz.pl/#str=5229 w zakładce Dialog techniczny.
  2. O zakwalifikowaniu się do udziału w Dialogu Miasto Łódź poinformuje potencjalnych Uczestników Dialogu wyznaczając miejsce, datę i godzinę przeprowadzenia Dialogu.
  3. Zaproszenie do wzięcia udziału w Dialogu zostanie wysłane na adres e-mail podany w przedmiotowym wniosku.
  4. Prowadzony Dialog ma charakter jawny.
  5. Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące procedury Dialogu Technicznego należy kierować na adres e-mail: rewitalizacja@uml.lodz.pl.
  6. Pracownikami Biura ds. Rewitalizacji i Rozwoju Zabudowy Miasta upoważnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z podmiotami uczestniczącymi w Dialogu Technicznym są:
   • w sprawach związanych z przedmiotem dialogu – Pan Łukasz Urbaniak, Inspektor w Zespole ds. Inwestycji Publiczno-Prywatnych, tel. 42 638 55 70, email: lu.urbaniak@uml.lodz.pl; Pani Justyna Piech, Inspektor w Zespole ds. Inwestycji Publiczno-Prywatnych, tel. 42 638 55 70 email: j.piech@uml.lodz.pl.
  7. Z przebiegu Dialogu z każdym uczestnikiem Zamawiający sporządzi pisemny protokół.
  8. Szczegółowe zasady prowadzenia Dialogu zostały określone w Regulaminie Dialogu, który stanowi Załącznik nr 1 do Ogłoszenia. Złożenie wniosku przez podmiot ubiegający się o udział w Dialogu oznacza akceptację treści Ogłoszenia oraz Regulaminu.
  9. Przystąpienie do dialogu technicznego nie ogranicza praw oraz nie działa na niekorzyść potencjalnych wykonawców w jakichkolwiek postępowaniach prowadzących do realizacji celu przedsięwzięcia.

Pliki do pobrania:

Informacja o przedłużeniu terminu składania wniosków >>>

Informacja o zakończeniu dialogu technicznego >>>

Ogłoszenie o dialogu technicznym poprzedzającym ogłoszenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w sprawie wyboru Wykonawcy Studium Wykonalności I Etapu Programu Inteligentna Polityka Społeczna
Treść:

2015-02-24

Zamawiający:
Biuro Strategii Miasta
w Departamencie Prezydenta
Urzędu Miasta Łodzi
ul. Piotrkowska 113,
90-430 Łódź

Ogłoszenie o Dialogu Technicznym

poprzedzającym ogłoszenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w sprawie wyboru Wykonawcy Studium Wykonalności I Etapu Programu Inteligentna Polityka Społeczna

 1. Nazwa i adres zamawiającego:

  Biuro Strategii Miasta
  w Departamencie Prezydenta
  Urzędu Miasta Łodzi
  ul. Piotrkowska 113,
  90-430 Łódź
  Adres strony internetowej: www.uml.lodz.pl


 2. Określenie przedmiotu Dialogu Technicznego

  1. Prowadzony Dialog Techniczny służyć będzie zapoznaniu się przez Zamawiającego z najlepszymi, najkorzystniejszymi, a także najnowszymi rozwiązaniami technicznymi, organizacyjnymi, technologicznymi i kosztowymi w dziedzinie właściwej dla przedmiotu planowanej usługi, której ogólny zarys przedstawia Załącznik nr 3 do Ogłoszenia (Opis Projektu Studium Wykonalności).
  2. Celem prowadzonego Dialogu Technicznego jest konsultacja z podmiotami profesjonalnie świadczącymi usługi w zakresie opracowywania studiów wykonalności oraz pozyskanie przez Zamawiającego wiedzy i informacji, które mogą być wykorzystane przy przygotowaniu opisu przedmiotu zamówienia, jak również w przygotowaniu specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz określeniu warunków umowy, z zachowaniem zasady uczciwej konkurencji.
  3. Szczegółowe zagadnienia związane z przedmiotem planowanej usługi zostaną przekazane tym potencjalnym uczestnikom, którzy odpowiedzą na niniejsze ogłoszenie, składając wniosek o dopuszczenie do udziału w dialogu oraz zostaną zaproszeni do wzięcia udziału w dialogu technicznym.

 3. Zasady dotyczące prowadzonego Dialogu Technicznego

  1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w formie Dialogu Technicznego, o którym mowa w art. 31a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2013, poz. 907, z późn. zm.) (dalej: Dialog).
  2. Niniejsze ogłoszenie o Dialogu Technicznym (dalej: Ogłoszenie) stanowi jednocześnie zaproszenie do złożenia wniosku o dopuszczenie do udziału w Dialogu Technicznym.
  3. Wszczęcie procedury Dialogu Technicznego następuje w dniu publikacji ogłoszenia na stronie internetowej Zamawiającego adres: http://bip.uml.lodz.pl/#str=5229 w zakładce Dialog techniczny.
  4. Każdy podmiot może złożyć tylko jeden wniosek o dopuszczenie do udziału w Dialogu Technicznym.
  5. Dialog prowadzony będzie w formach określonych w Regulaminie Dialogu (stanowiącym Załącznik nr 1 do Ogłoszenia).
  6. Termin i miejsce prowadzenia poszczególnych spotkań w ramach Dialogu będzie każdorazowo ustalany przez Zamawiającego z podmiotem zaproszonym do Dialogu (dalej: Uczestnik). Spotkania prowadzone w ramach Dialogu będą odbywały się w siedzibie Zamawiającego, bądź w innym miejscu uzgodnionym przez Zamawiającego z Uczestnikiem.
  7. Zamawiający zaprosi do udziału w Dialogu Technicznym podmioty, które:
   • złożą Wniosek o dopuszczenie do udziału w Dialogu, według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do Ogłoszenia („Wniosek”),
   • wykażą, że dysponują wiedzą i doświadczeniem w świadczeniu usług doradczych w zakresie określonym w pkt V.1 Ogłoszenia,
   • wykażą, że w spotkaniach z Zamawiającym w trakcie Dialogu będzie brała udział co najmniej 1 osoba, która uczestniczyła w realizacji usług doradczych, o których mowa w pkt V.1 Ogłoszenia, zgodnie z treścią Wniosku,
  8. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wysłania zaproszenia do udziału w dialogu technicznym, do wybranych podmiotów, z którymi będzie prowadził dialog techniczny.
  9. Wszystkie osoby, które będą brały udział w Dialogu ze strony Uczestnika będą zobowiązane do przedłożenia (najpóźniej w momencie rozpoczęcia Dialogu) pełnomocnictwa do reprezentacji Uczestnika (jeśli umocowanie do reprezentacji nie będzie wynikać z odpisu właściwego rejestru). Pełnomocnictwo będzie musiało zostać złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. Za udział w Dialogu Uczestnicy nie otrzymują wynagrodzenia oraz nie otrzymują zwrotu kosztów związanych z przygotowaniem i udziałem w Dialogu.
  10. Zakładany przez Zamawiającego termin pierwszego spotkania z Uczestnikami to 5-6 marca 2015 r.
  11. Zamawiający zakłada, iż będzie prowadził dialog nie dłużej niż przez okres 4 tygodni. Termin prowadzenia Dialogu może ulec wydłużeniu w przypadku nieosiągnięcia celów określonych w przedmiocie Dialogu. O fakcie przedłużenia terminu zostaną powiadomione podmioty uczestniczące w Dialogu.
  12. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zakończenia Dialogu na każdym etapie bez podania przyczyn.
  13. Dialog będzie prowadzony w języku polskim. Do dokumentów przedstawionych w językach obcych powinno być załączone tłumaczenie na język polski podpisane przez podmiot uczestniczący w Dialogu.
  14. O zakończeniu Dialogu Zamawiający niezwłocznie poinformuje umieszczając informację na stronie internetowej oraz poprzez przekazanie informacji podmiotom w nim uczestniczącym.
  15. Poprzez udział w Dialogu podmioty w nim uczestniczące udzielają bezwarunkowej zgody na wykorzystanie przekazywanych informacji na potrzeby przygotowania dokumentacji przetargowej, w szczególności na potrzeby opisu przedmiotu zamówienia czy specyfikacji technicznej zamówienia. W razie przekazania Zamawiającemu w toku Dialogu utworów stanowiących przedmiot praw autorskich, Uczestnik przekazujący dany utwór udziela bezwarunkowej zgody Zamawiającemu na wykorzystanie utworu w całości lub w części na potrzeby przygotowania dokumentacji przetargowej, zezwolenia na rozporządzanie i korzystanie z opracowań, jak również zapewnia, że wykorzystanie utworu przez Zamawiającego nie będzie naruszało praw osób trzecich. Zamawiający nie ujawni informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli podmiot uczestniczący w Dialogu Technicznym nie później niż przed przekazaniem informacji zastrzeże, że przekazywane konkretnie wskazane informacje nie mogą być udostępniane innym podmiotom, z zastrzeżeniem art. 96 ust 2a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2013, poz. 907, z późn. zm.).
  16. Niniejsze Ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do złożenia oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego, ani nie jest ogłoszeniem o zamówieniu w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2013, poz. 907, z późn. zm.), w szczególności w trybie dialogu konkurencyjnego. Niniejsze ogłoszenie nie jest również ogłoszeniem postępowania na wybór partnera prywatnego w rozumieniu ustawy z dnia 19 grudnia 2008 roku o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U. 2009 Nr 19, poz. 100, z późn. zm.), ani na wybór koncesjonariusza w rozumieniu ustawy z dnia 9 stycznia 2009 roku o koncesji na roboty budowlane lub usługi (Dz.U. 2009 Nr 19, poz. 101, z późn. zm.).
  17. Udział w Dialogu nie jest warunkiem ubiegania się w przyszłości o jakiekolwiek zamówienie publiczne.

 4. Wskazanie miejsca i terminu składania wniosków o dopuszczenie do Dialogu Technicznego

  1. Wnioski o dopuszczenie do Dialogu należy składać:
   1. pisemnie na adres: Biuro Strategii Miasta w Departamencie Prezydenta Urzędu Miasta Łodzi, ul. Piotrkowska 113, 90-430 Łódź
   2. faksem na tel. fax.: +48 42 638 44 41
   3. w postaci elektronicznej: strategia@uml.lodz.pl
   Wzór wniosku o dopuszczenie do udziału w Dialogu Technicznym stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Ogłoszenia.
  2. Termin składania wniosków: do dnia 27 lutego, do godziny 16.00.
  3. W przypadku składania wniosków drogą pocztową lub przesyłką kurierską za termin złożenia wniosku przyjęty będzie dzień i godzina otrzymania wniosku przez Zamawiającego.
  4. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu zgłoszenia.

 5. Warunki udziału w Dialogu Technicznym

  1. Podmiot ubiegający się o dopuszczenie do dialogu musi wykazać, że posiada doświadczenie w realizacji - w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania Wniosku - dwóch usług doradczych o łącznej wartości nie mniejszej niż 300.000 PLN netto, dotyczących co najmniej dwóch z czterech niżej wymienionych obszarów:
   1. świadczenie usługi doradczej obejmującej przygotowanie Studium Wykonalności projektu/ inicjatywy - innego niż projekt infrastrukturalny - obejmującego swoim zakresem analizę kilku wariantów realizacji projektu/inicjatywy,
   2. świadczenie usługi doradczej w obszarze polityki społecznej lub polityki rynku pracy,
   3. świadczenie usługi doradczej obejmującej projektowanie zmian w jednostkach sektora finansów publicznych,
   4. świadczenie usługi doradczej w obszarze informatyki uwzględniającej integrację systemów informacyjnych lub optymalizację wymiany danych.
  2. O zakwalifikowaniu się do udziału w Dialogu Miasto Łódź poinformuje potencjalnych Uczestników Dialogu wyznaczając miejsce, datę i godzinę przeprowadzenia Dialogu.
  3. Zaproszenie do wzięcia udziału w Dialogu zostanie wysłane na adres e-mail podany w przedmiotowym wniosku.
  4. Prowadzony Dialog ma charakter jawny.
  5. Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące procedury Dialogu Technicznego należy kierować na adres e-mail: strategia@uml.lodz.pl.
  6. Pracownikami Biura Strategii Miasta upoważnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z podmiotami uczestniczącymi w Dialogu Technicznym są:
   • w sprawach związanych z przedmiotem dialogu – Pan Tomasz Jakubiec, Dyrektor Biura Strategii Miasta, tel. 42 638 44 42, e-mail: t.jakubiec@uml.lodz.pl, Pan Mateusz Szczeciński, Podinspektor w Biurze Strategii Miasta, tel. 42 638 44 58, e-mail: m.szczecinski@uml.lodz.pl.
   • w sprawach organizacyjno-technicznych – Pani Anna Wosiek, główny specjalista w Biurze Strategii Miasta, tel. 42 638 40 09, e-mail: a.wosiek@uml.lodz.pl.
  7. Z przebiegu Dialogu z każdym uczestnikiem Zamawiający sporządzi pisemny protokół.
  8. Szczegółowe zasady prowadzenia Dialogu zostały określone w Regulaminie Dialogu, który stanowi Załącznik nr 1 do Ogłoszenia. Złożenie wniosku przez podmiot ubiegający się o udział w Dialogu oznacza akceptację treści Ogłoszenia oraz Regulaminu.

Pliki do pobrania:

Ogłoszenie o dialogu technicznym poprzedzającym ogłoszenie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w sprawie wyboru Wykonawców na wykonanie programów funkcjonalno–użytkowych oraz studiów wykonalności dla ośmiu priorytetowych projektów Rewitalizacji Obszarowej Centrum Łodzi
Treść:

2015-02-12
Ostatnia aktualizacja: 2015-03-12

Zamawiający:
Biuro ds. Rewitalizacji i Rozwoju
Zabudowy Miasta
w Departamencie Prezydenta
Urzędu Miasta Łodzi
ul. Piotrkowska 171/173,
90-447 Łódź

Ogłoszenie o Dialogu Technicznym

poprzedzającym ogłoszenie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w sprawie wyboru Wykonawców na wykonanie programów funkcjonalno–użytkowych oraz studiów wykonalności dla ośmiu priorytetowych projektów Rewitalizacji Obszarowej Centrum Łodzi

 1. Nazwa i adres zamawiającego:

  Biuro ds. Rewitalizacji i Rozwoju
  Zabudowy Miasta
  w Departamencie Prezydenta
  Urzędu Miasta Łodzi
  ul. Piotrkowska 171,
  90-447 Łódź
  Adres strony internetowej: www.uml.lodz.pl


 2. Określenie przedmiotu Dialogu Technicznego

  1. Prowadzony Dialog Techniczny służyć będzie zapoznaniu się przez Zamawiającego z najlepszymi, najkorzystniejszymi, a także najnowszymi rozwiązaniami technicznymi, organizacyjnymi, technologicznymi i kosztowymi w dziedzinie właściwej dla przedmiotu planowanej usługi.
  2. Celem prowadzonego Dialogu Technicznego jest konsultacja z podmiotami profesjonalnie świadczącymi usługi w zakresie opracowywania programów funkcjonalno–użytkowych oraz studiów wykonalności wraz z uzyskaniem wymaganych decyzji środowiskowych, wniosków o dofinansowanie ze środków UE oraz pozyskanie przez Zamawiającego wiedzy i informacji, które mogą być wykorzystane przy przygotowaniu opisu przedmiotu zamówienia, jak również w przygotowaniu specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz określeniu warunków umowy, z zachowaniem zasady uczciwej konkurencji.
  3. Szczegółowe zagadnienia związane z przeprowadzeniem dialogu technicznego zostaną przekazane tym potencjalnym uczestnikom, którzy odpowiedzą na niniejsze ogłoszenie, składając wniosek o dopuszczenie do udziału w dialogu oraz zostaną zaproszeni do wzięcia udziału w dialogu technicznym.

 3. Zasady dotyczące prowadzonego Dialogu Technicznego

  1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w formie Dialogu Technicznego, o którym mowa w art. 31a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2013, poz. 907, z późn. zm.) (dalej: Dialog)
  2. Niniejsze ogłoszenie o Dialogu Technicznym (dalej: Ogłoszenie) stanowi jednocześnie zaproszenie do udziału w Dialogu Technicznym.
  3. Wszczęcie procedury Dialogu Technicznego następuje w dniu publikacji ogłoszenia na stronie internetowej Zamawiającego.
  4. Każdy podmiot może złożyć tylko jedno zgłoszenie udziału w Dialogu Technicznym.
  5. Dialog prowadzony będzie oddzielnie z każdym z podmiotów zainteresowanych udziałem w Dialogu, w terminach określonych przez Biuro ds. Rewitalizacji i Rozwoju Zabudowy Miasta.
  6. Dialog będzie prowadzony w formie bezpośrednich spotkań. Termin i miejsce prowadzenia poszczególnych spotkań w ramach Dialogu będzie każdorazowo ustalany przez Zamawiającego z podmiotem zaproszonym do Dialogu (dalej: Uczestnik). Spotkania prowadzone w ramach Dialogu będą odbywały się w siedzibie Zamawiającego, bądź w innym miejscu uzgodnionym przez Zamawiającego z Uczestnikiem.
  7. Zamawiający zaprosi do udziału w Dialogu Technicznym nie więcej niż 5 podmiotów, które:
   • złożą Wniosek o dopuszczenie do udziału w Dialogu, według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do Ogłoszenia wraz z wymaganymi dokumentami („Wniosek”),
   • dysponują wiedzą i doświadczeniem w zakresie realizacji Projektów zgodnie z treścią wniosku,
   • wykażą, że w spotkaniach z Zamawiającym w trakcie Dialogu będzie brała udział co najmniej 1 osoba, która uczestniczyła w realizacji Projektów zgodnie z treścią wniosku,
  8. O udziale w dialogu technicznym decyduje kolejność złożenia Wniosku o dopuszczenie do udziału w Dialogu, według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do Ogłoszenia wraz z wymaganymi dokumentami („Wniosek”). Zamawiający zastrzega sobie możliwość wysłania zaproszenia do udziału w dialogu technicznym, do wybranych podmiotów, w liczbie nie większej niż 3, z którymi będzie prowadził dialog techniczny.
  9. Wszystkie osoby, które będą brały udział w Dialogu ze strony Uczestnika będą zobowiązane do przedłożenia (najpóźniej w momencie rozpoczęcia Dialogu) pełnomocnictwa do reprezentacji Uczestnika (jeśli umocowanie do reprezentacji nie będzie wynikać z odpisu właściwego rejestru). Pełnomocnictwo będzie musiało zostać złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. Za udział w Dialogu Uczestnicy nie otrzymują wynagrodzenia oraz nie otrzymują zwrotu kosztów związanych z przygotowaniem i udziałem w Dialogu.
  10. Zakładany przez Zamawiającego termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w Dialogu to 5 dni liczonych od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji o jego rozpoczęciu, tj. do dnia 18 lutego br.
  11. Termin prowadzenia Dialogu może ulec wydłużeniu w przypadku nieosiągnięcia celów określonych w przedmiocie Dialogu. O fakcie przedłużenia terminu zostaną powiadomione podmioty uczestniczące w Dialogu.
  12. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zakończenia Dialogu na każdym etapie bez podania przyczyn.
  13. Dialog będzie prowadzony w języku polskim. Do dokumentów przedstawionych w językach obcych powinno być załączone tłumaczenie na język polski podpisane przez podmiot uczestniczący w Dialogu.
  14. O zakończeniu Dialogu Zamawiający niezwłocznie poinformuje umieszczając informację na stronie internetowej oraz poprzez przekazanie informacji podmiotom w nim uczestniczącym.
  15. Poprzez udział w Dialogu podmioty w nim uczestniczące udzielają bezwarunkowej zgody na wykorzystanie przekazywanych informacji na potrzeby przygotowania dokumentacji przetargowej, w szczególności na potrzeby opisu przedmiotu zamówienia czy specyfikacji technicznej zamówienia. W razie przekazania Zamawiającemu w toku Dialogu utworów stanowiących przedmiot praw autorskich, Uczestnik przekazujący dany utwór udziela bezwarunkowej zgody Zamawiającemu na wykorzystanie utworu w całości lub w części na potrzeby przygotowania dokumentacji przetargowej, zezwolenia na rozporządzanie i korzystanie z opracowań, jak również zapewnia, że wykorzystanie utworu przez Zamawiającego nie będzie naruszało praw osób trzecich. Zamawiający nie ujawni informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli podmiot uczestniczący w Dialogu Technicznym nie później niż przed przekazaniem informacji zastrzeże, że przekazywane konkretnie wskazane informacje nie mogą być udostępniane innym podmiotom, z zastrzeżeniem art. 96 ust 2a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2013, poz. 907, z późn. zm.).
  16. Niniejsze Ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do złożenia oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego, ani nie jest ogłoszeniem o zamówieniu w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2013, poz. 907, z późn. zm.), w szczególności w trybie dialogu konkurencyjnego. Niniejsze ogłoszenie nie jest również ogłoszeniem postępowania na wybór partnera prywatnego w rozumieniu ustawy z dnia 19 grudnia 2008 roku o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U. 2009 Nr 19, poz. 100, z późn. zm.), ani na wybór koncesjonariusza w rozumieniu ustawy z dnia 9 stycznia 2009 roku o koncesji na roboty budowlane lub usługi (Dz.U. 2009 Nr 19, poz. 101, z późn. zm.).
  17. Udział w Dialogu nie jest warunkiem ubiegania się w przyszłości o jakiekolwiek zamówienie publiczne.

 4. Wskazanie miejsca i terminu składania wniosków o dopuszczenie do Dialogu Technicznego

  1. Wnioski o dopuszczenie do Dialogu należy składać:
   1. pisemnie na adres: Biuro Rewitalizacji i Rozwoju Zabudowy Miasta
    ul. Piotrkowska 171/173 w Departamencie Prezydenta Urzędu Miasta Łodzi, 90-447 Łódź, pokój nr 202.
   2. faksem na tel. fax.: +48 42 638 57 29
   3. w postaci elektronicznej: rewitalizacja@uml.lodz.pl
   Wzór wniosku o dopuszczenie do udziału w Dialogu Technicznym stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Ogłoszenia.
  2. Termin składania wniosków: do dnia 18 lutego, do godziny 16.00.
  3. W przypadku składania wniosków drogą pocztową lub przesyłką kurierską za termin złożenia wniosku przyjęty będzie dzień i godzina otrzymania wniosku przez Zamawiającego.
  4. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu zgłoszenia.

 5. Warunki udziału w Dialogu Technicznym

  1. Uruchomienie procedury Dialogu następuje w terminie publikacji niniejszego ogłoszenia na stronie internetowej adres: http://bip.uml.lodz.pl/#str=5229 w zakładce Dialog techniczny.
  2. O zakwalifikowaniu się do udziału w Dialogu Miasto Łódź poinformuje potencjalnych Uczestników Dialogu wyznaczając miejsce, datę i godzinę przeprowadzenia Dialogu.
  3. Zaproszenie do wzięcia udziału w Dialogu zostanie wysłane na adres e-mail podany w przedmiotowym wniosku.
  4. Prowadzony Dialog ma charakter jawny.
  5. Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące procedury Dialogu Technicznego należy kierować na adres e-mail: rewitalizacja@uml.lodz.pl.
  6. Pracownikami Biura ds. Rewitalizacji i Rozwoju Zabudowy Miasta upoważnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z podmiotami uczestniczącymi w Dialogu Technicznym są:
   • w sprawach związanych z przedmiotem dialogu – Pan Łukasz Urbaniak, Inspektor w Oddziale Planowania i Przygotowania Inwestycji, tel. 42 638 51 39, email: lu.urbaniak@uml.lodz.pl; Pan Tadeusz Chibner, Podinspektor w Oddziale Planowania i Przygotowania Inwestycji, tel. 42 638-43-46, email: t.chibner@uml.lodz.pl.
  7. Z przebiegu Dialogu z każdym uczestnikiem Zamawiający sporządzi pisemny protokół.
  8. Szczegółowe zasady prowadzenia Dialogu zostały określone w Regulaminie Dialogu, który stanowi Załącznik nr 1 do Ogłoszenia. Złożenie wniosku przez podmiot ubiegający się o udział w Dialogu oznacza akceptację treści Ogłoszenia oraz Regulaminu.

Pliki do pobrania:

Informacja o zakończeniu dialogu technicznego >>>

Ogłoszenie o dialogu technicznym poprzedzającym wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia na opracowanie „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Łodzi”
Treść:

2014-12-19
Ostatnia aktualizacja: 2015-01-29

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013

Zamawiający:
Miasto Łódź
ul. Piotrkowska 175
90-447 Łódź

Ogłoszenie o dialogu technicznym

poprzedzającym wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia na opracowanie „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Łodzi”.

 1. Nazwa i adres zamawiającego:

  Wydział Gospodarki Komunalnej
  w Departamencie Spraw Społecznych
  Urzędu Miasta Łodzi
  ul. Piotrkowska 175,
  90-447 Łódź
  Adres strony internetowej: www.uml.lodz.pl


 2. Określenie przedmiotu dialogu technicznego

  1. Prowadzony Dialog Techniczny służyć będzie zapoznaniu się przez Zamawiającego z najlepszymi, najkorzystniejszymi, a także najnowszymi rozwiązaniami technicznymi, organizacyjnymi, technologicznymi i kosztowymi w dziedzinie właściwej dla przedmiotu planowanej usługi.
  2. Celem prowadzonego Dialogu Technicznego jest konsultacja z podmiotami profesjonalnie świadczącymi usługi w zakresie konsultingu, doradztwa, prowadzenia badań i analiz oraz opracowywania strategicznych dokumentów z dziedziny ochrony środowiska i rozwiązań na rzecz zrównoważonej energii oraz pozyskanie przez Zamawiającego wiedzy i informacji, które mogą być wykorzystane przy przygotowaniu opisu przedmiotu zamówienia, jak również ewentualne wykorzystanie informacji pozyskanych od uczestników Dialogu Technicznego w przygotowaniu specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz określeniu warunków umowy, z zachowaniem zasady uczciwej konkurencji.

 3. Zasady dotyczące prowadzonego dialogu technicznego

  1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w formie Dialogu Technicznego, o którym mowa w art. 31a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2013, poz. 907, z późn. zm.) (dalej: Dialog)
  2. Niniejsze ogłoszenie o Dialogu Technicznym (dalej: Ogłoszenie) stanowi jednocześnie zaproszenie do udziału w Dialogu Technicznym.
  3. Wszczęcie procedury Dialogu Technicznego następuje w dniu publikacji ogłoszenia na stronie internetowej Zamawiającego.
  4. Każdy podmiot może złożyć tylko jedno zgłoszenie udziału w Dialogu Technicznym.
  5. Dialog prowadzony będzie oddzielnie z każdym z podmiotów zainteresowanych udziałem w Dialogu, w terminach określonych przez Wydział Gospodarki Komunalnej UMŁ.
  6. Dialog będzie prowadzony w formie bezpośrednich spotkań. Termin i miejsce prowadzenia poszczególnych spotkań w ramach Dialogu będzie każdorazowo ustalany przez Zamawiającego z podmiotem zaproszonym do Dialogu (dalej: Uczestnikiem). Spotkania prowadzone w ramach Dialogu będą odbywały się w siedzibie Zamawiającego, bądź w innym miejscu uzgodnionym przez Zamawiającego z Uczestnikiem.
  7. Zamawiający zaprosi do udziału w Dialogu Technicznym podmioty, które:
   • złożą Wniosek o dopuszczenie do udziału w Dialogu, według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do Ogłoszenia wraz z wymaganymi dokumentami („Wniosek”),
   • dysponują wiedzą i doświadczeniem w zakresie realizacji co najmniej 2 usług podobnych do usługi objętej przedmiotem zamówienia zgodnie z treścią wniosku,
   • wykażą, że w spotkaniach z Zamawiającym w trakcie Dialogu będzie brała udział co najmniej 1 osoba, która uczestniczyła w realizacji usług podobnych do usługi objętej przedmiotem zamówienia zgodnie z treścią wniosku.
  8. Wszystkie osoby, które będą brały udział w Dialogu ze strony Uczestnika będą zobowiązane do przedłożenia (najpóźniej w momencie rozpoczęcia Dialogu) pełnomocnictwa do reprezentacji Uczestnika (jeśli umocowanie do reprezentacji nie będzie wynikać z odpisu właściwego rejestru). Pełnomocnictwo będzie musiało zostać złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. Za udział w Dialogu Uczestnicy nie otrzymują wynagrodzenia oraz nie otrzymują zwrotu kosztów związanych z przygotowaniem i udziałem w Dialogu.
  9. Zakładany przez Zamawiającego termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w Dialogu to 3 dni kalendarzowe liczone od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji o jego rozpoczęciu, nie później niż do dnia 29.12.2014 r.
  10. Termin prowadzenia Dialogu może ulec wydłużeniu w przypadku nieosiągnięcia celów określonych w przedmiocie Dialogu. O fakcie przedłużenia terminu zostaną powiadomione podmioty uczestniczące w Dialogu.
  11. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zakończenia Dialogu na każdym etapie bez podania przyczyn.
  12. Dialog będzie prowadzony w języku polskim. Do dokumentów przedstawionych w językach obcych powinno być załączone tłumaczenie na język polski podpisane przez podmiot uczestniczący w Dialogu.
  13. O zakończeniu Dialogu Zamawiający niezwłocznie poinformuje umieszczając informację na stronie internetowej oraz poprzez przekazanie informacji podmiotom w nim uczestniczącym.
  14. Poprzez udział w Dialogu podmioty w nim uczestniczące udzielają bezwarunkowej zgody na wykorzystanie przekazywanych informacji na potrzeby przygotowania dokumentacji przetargowej, w szczególności na potrzeby opisu przedmiotu zamówienia czy specyfikacji technicznej zamówienia. W razie przekazania Zamawiającemu w toku Dialogu utworów stanowiących przedmiot praw autorskich, Uczestnik przekazujący dany utwór udziela bezwarunkowej zgody Zamawiającemu na wykorzystanie utworu w całości lub w części na potrzeby przygotowania dokumentacji przetargowej, zezwolenia na rozporządzanie i korzystanie z opracowań, jak również zapewnia, że wykorzystanie utworu przez Zamawiającego nie będzie naruszało praw osób trzecich. Zamawiający nie ujawni informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli podmiot uczestniczący w Dialogu Technicznym nie później niż przed przekazaniem informacji zastrzeże, że przekazywane konkretnie wskazane informacje nie mogą być udostępniane innym podmiotom.
  15. Niniejsze Ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do złożenia oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego, ani nie jest ogłoszeniem o zamówieniu w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2013, poz. 907, z późn. zm.), w szczególności w trybie dialogu konkurencyjnego. Niniejsze ogłoszenie nie jest również ogłoszeniem postępowania na wybór partnera prywatnego w rozumieniu ustawy z dnia 19 grudnia 2008 roku o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U. 2009 Nr 19, poz. 100, z późn. zm.), ani na wybór koncesjonariusza w rozumieniu ustawy z dnia 9 stycznia 2009 roku o koncesji na roboty budowlane lub usługi (Dz.U. 2009 Nr 19, poz. 101, z późn. zm.).
  16. Udział w Dialogu nie jest warunkiem ubiegania się w przyszłości o jakiekolwiek zamówienie publiczne.

 4. Wskazanie miejsca i terminu składania wniosków o dopuszczenie do dialogu technicznego

  1. Wnioski o dopuszczenie do Dialogu należy składać wedle wyboru Uczestnika:
   1. pisemnie na adres:
    Wydział Gospodarki Komunalnej
    w Departamencie Spraw Społecznych
    Urzędu Miasta Łodzi
    ul. Piotrkowska 175,
    90-447 Łódź
   lub
   1. faksem na nr: +48 42 638 49 09
   lub
   1. w postaci elektronicznej na adres: komunalny@uml.lodz.pl

   z dopiskiem Dialog Techniczny związany z realizacją postępowania „Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Łodzi”.


  2. Wzór wniosku o dopuszczenie do udziału w Dialogu Technicznym stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Ogłoszenia.
  3. Termin składania wniosków: do dnia 29.12.2014 r. do godziny 15.00.
  4. W przypadku składania wniosków drogą pocztową lub przesyłką kurierską za termin złożenia wniosku przyjęty będzie dzień i godzina otrzymania wniosku przez Zamawiającego.
  5. zachowaniu terminu decyduje data wpływu zgłoszenia.

 5. Warunki udziału w dialogu technicznym

  1. Uruchomienie procedury Dialogu następuje w terminie publikacji niniejszego ogłoszenia na stronie internetowej adres: http://bip.uml.lodz.pl/#str=5229 w zakładce Dialog techniczny.
  2. O zakwalifikowaniu się do udziału w Dialogu Miasto Łódź poinformuje potencjalnych Uczestników Dialogu wyznaczając miejsce, datę i godzinę przeprowadzenia Dialogu.
  3. Zaproszenie do wzięcia udziału w Dialogu zostanie wysłane na adres e-mail podany w przedmiotowym wniosku.
  4. Podmioty, które przystępują do Dialogu, zobowiązane są do przedłożenia aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, wydruku z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub, w przypadku podmiotów zagranicznych, odpisu z innego rejestru handlowego, przetłumaczonego na język polski. Warunkiem zakwalifikowania do Dialogu Technicznego jest prawidłowe złożenie wszystkich wymaganych w niniejszym ogłoszeniu dokumentów.
  5. Prowadzony Dialog ma charakter jawny.
  6. Wydział Gospodarki Komunalnej UMŁ wezwie zainteresowane podmioty, które w określonym terminie nie złożyły wymaganych dokumentów, w tym pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, pod rygorem pominięcia wniosku o dopuszczenie do Dialogu Technicznego.
  7. Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące procedury Dialogu Technicznego należy kierować na adres e-mail: komunalny@uml.lodz.pl.
  8. Pracownikami Wydziału Gospodarki Komunalnej UMŁ upoważnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z podmiotami uczestniczącymi w Dialogu Technicznym są:
  9. Z przebiegu Dialogu z każdym uczestnikiem Zamawiający sporządzi pisemny protokół.
  10. Szczegółowe zasady prowadzenia Dialogu zostały określone w Regulaminie Dialogu, który stanowi Załącznik nr 1 do Ogłoszenia. Złożenie wniosku przez podmiot ubiegający się o udział w Dialogu oznacza akceptację treści Ogłoszenia oraz Regulaminu.

Pliki do pobrania:


2015-01-29

Zgodnie z § 9 Regulaminu Dialogu Technicznego poprzedzającego wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia na opracowanie „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Łodzi”, (załącznika nr 1 do ogłoszenia o Dialogu Technicznym), informuję, iż w dniu 26.01.2015 r. Dialog został zakończony.

Ogłoszenie o prowadzeniu dialogu technicznego, którego celem będzie pozyskanie informacji w zakresie przeprowadzenia analizy i przygotowania wymagań dot. realizacji projektu „Zakup i Wdrożenie Systemu Informatycznego Wspomagającego Zarządzanie Finansami Miasta” wraz z uwzględnieniem analizy i modelowania procesów wraz z ich optymalizacją
Treść:

2014-02-12

Ogłoszenie o prowadzeniu dialogu technicznego

 1. Ogłaszający
 2. Miasto Łódź - Urząd Miasta Łodzi, ul. Piotrkowska 104,
  90-926 Łódź, NIP: 725-002-89-02

 3. Przedmiot Dialogu Technicznego

  2.1. Miasto Łódź - Urząd Miasta Łodzi na podstawie na podstawie art. 31a ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm., zwana dalej „Pzp”) ogłasza Dialog Techniczny (zwany dalej „Dialogiem”), którego celem będzie pozyskanie informacji w zakresie przeprowadzenia analizy i przygotowania wymagań dot. realizacji projektu „Zakup i Wdrożenie Systemu Informatycznego Wspomagającego Zarządzanie Finansami Miasta” (zwany dalej „Projektem”) wraz z uwzględnieniem analizy i modelowania procesów wraz z ich optymalizacją.

  Projekt wspomagający zarządzanie finansami miasta powinien wpłynąć na poprawę efektywności, sprawności, spójności i wydajności działań osób zarządzającym finansami miasta niezależnie od ich usytuowania w strukturze organizacyjnej Urzędu Miasta Łodzi.

  Realizacja i wdrożenie ww. Projektu powinno odbyć się przy zachowaniu zasad konkurencyjności i z uwzględnieniem optymalizacji kosztów związanych z jego utrzymaniem i rozwojem.

  Docelowo Projekt powinien objąć swoim zakresem jednostki organizacyjne Miasta Łodzi.

  2.2. Niniejsze Ogłoszenie stanowi jednocześnie zaproszenie do udziału w Dialogu.

 4. Zasady zgłoszenia udziału

  3.1. Dialog prowadzony będzie z podmiotami wybranymi przez przedstawicieli Urzędu Miasta Łodzi.

  3.2. Zgłoszenie do udziału w dialogu, zawierające obowiązkowo adres e-mail Wykonawcy, należy złożyć w formie pisemnej na adres:

  Wydział Budżetu
  ul. Sienkiewicza 5
  90-113 Łódź

  lub w formie elektronicznej na adres:

  w.budzetu@uml.lodz.pl

  w języku polskim, w nieprzekraczalnym terminie do godziny 14.00 w dniu 17 lutego 2014 r.

  O zachowaniu terminu decyduje data wpływu zgłoszenia.

  3.3. Zgłaszający składają Zgłoszenie wraz z załącznikami:
  3.3.1. Zgłoszenie udziału w Dialogu Technicznym (załącznik nr 1 do Ogłoszenia),
  3.3.2. Opis doświadczenia w budowie systemów zarządzania finansami oraz ich wdrażania.
 5. Zasady prowadzenia Dialogu

  4.1. Przeprowadzenie Dialogu nie zobowiązuje Zamawiającego do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w przedmiocie planowanego przedsięwzięcia.

  4.2. Udział w Dialogu nie jest warunkiem ubiegania się w przyszłości o jakiekolwiek zamówienie publiczne.

  4.3. Podmioty uczestniczące w Dialogu nie otrzymują wynagrodzenia, ani zwrotu kosztów związanych z udziałem w Dialogu.

  4.4. Zamawiający nie pokrywa żadnych kosztów poniesionych przez uczestników związanych z udziałem w Dialogu.

  4.5. Dialog prowadzi się w języku polskim w formie bezpośrednich spotkań. Dopuszcza się wymianę dokumentów i informacji faksem lub drogą elektroniczną.

  4.6. Zamawiający zastrzega sobie prawo zakończenia dialogu na każdym jego etapie bez podania przyczyny.

  4.7. Udział w Dialogu jest równoznaczny z udzieleniem zgody na wykorzystanie przekazanych informacji w celu przygotowania dokumentacji przetargowej.

Pliki do pobrania: