Wyniki wyszukiwania

ZARZĄD NA NIERUCHOMOŚCIAMI

Aktualizacja opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu nieruchomości gminnej

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania Analiza zasadności aktualizacji opłaty Postanowienie o powołaniu rzeczoznawcy Postanowienie o wypłacie rzeczoznawcy wynagrodzenia Na każdym etapie – w razie konieczności przedłużenie terminu rozpoznania sprawy Po zebraniu całości materiałów - informacja o… więcej...

ZARZĄD NA NIERUCHOMOŚCIAMI

Aktualizacja opłat rocznych za trwały zarząd ustanowiony na nieruchomościach Skarbu Państwa

Postępowanie wszczyna się z urzędu lub na wniosek państwowej jednostki organizacyjnej posiadającej nieruchomość w trwałym zarządzie. Brak terminu do złożenia wniosku. Adresat - wniosek należy kierować do Prezydenta Miasta Łodzi wykonującego zadanie z zakresu administracji rządowej za… więcej...

UŻYTKOWANIE WIECZYSTE

Aktualizacja opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa

Postępowanie o aktualizację opłaty rocznej jest postępowaniem cywilnoprawnym prowadzonym na wniosek użytkownika wieczystego lub z urzędu. Strona umowy (właściciel - Skarb Państwa lub użytkownik wieczysty)wszczynająca postępowanie o aktualizację opłaty rocznej winna udowodnić, że nastąpiła zmiana… więcej...

UŻYTKOWANIE WIECZYSTE

Aktualizacja opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste

Postępowanie o aktualizację opłaty rocznej jest postępowaniem cywilnoprawnym prowadzonym na wniosek użytkownika wieczystego lub z urzędu. Strona umowy (właściciel - Miasto Łódź lub użytkownik wieczysty) wszczynająca postępowanie o aktualizację opłaty rocznej winna udowodnić, że nastąpiła zmiana… więcej...

SPRAWY ELEKTRONICZNE

Czasowe zajęcie nieruchomości w przypadku siły wyższej lub nagłej potrzeby zapobieżenia powstaniu znacznej szkody @

Procedura na wniosek lub z urzędu. Z wnioskiem o ograniczenie na okres do 6 miesięcy liczony od dnia zajęcia nieruchomości może wystąpić organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego, inna osoba lub jednostka organizacyjna albo ich pełnomocnik działający na podstawie ważnego pełnomocnictwa. … więcej...

DAROWIZNY I DZIEDZICZENIE

Dokonanie darowizny nieruchomości Skarbu Państwa na cele publiczne

wpłynięcie wniosku o dokonanie darowizny na cel publiczny, analiza stanu prawnego nieruchomości z punktu widzenia możliwości dokonania darowizny nieruchomości Skarbu Państwa (wykluczenie obowiązku zwrotu nieruchomości wywłaszczonej na rzecz dawnych właścicieli, wykluczenie istnienia postępowań… więcej...

UŻYCZENIA I CZASOWE ZAJĘCIA

Dokonanie zamiany nieruchomości Skarbu Państwa

wpłynięcie wniosku o dokonanie zamiany lub wszczęcie postępowania z urzędu, analiza z punktu widzenia zasadności dokonania zamiany nieruchomości przez Skarb Państwa; analiza stanu prawnego nieruchomości z punktu widzenia możliwości dokonania zamiany (wykluczenie obowiązku zwrotu nieruchomości… więcej...

SPRAWY ELEKTRONICZNE

Dzierżawa nieruchomości, ustalanie opłaty za bezumowne korzystanie z nieruchomości, wydanie pozwolenia na zajęcie terenu @

Złożenie wniosku wraz z mapą, na której należy zaznaczyć teren objęty wnioskiem. Wniosek pisany jest indywidualnie. Złożenie wniosku wraz z mapą, na której należy zaznaczyć teren objęty wnioskiem. Wniosek pisany jest indywidualnie. ...Wydział Dysponowania Mieniem90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104… więcej...

UŻYTKOWANIE WIECZYSTE

Naliczenie opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego i zmiana użytkownika wieczystego

Użytkownik wieczysty winien wystąpić do UMŁ o udzielenie informacji dotyczącej obowiązującej wysokości opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego na podstawie dokonanej czynności prawnej. Na podstawie załączonych dokumentów nastąpi wprowadzenie danych do bazy i zostanie wystosowane pierwsze… więcej...

SŁUŻEBNOŚĆ

Obciążanie nieruchomości gminnych służebnością gruntową

Obciążanie nieruchomości gminnych służebnością gruntową Wpływ wniosku osoby uprawnionej Wystąpienie do właściwych w sprawie jednostek miejskich o opinie Przekazanie informacji stronie o podjętych działaniach w sprawie Po uzyskaniu wszystkich opinii, przygotowanie Zarządzenia Prezydenta Miasta Łodzi… więcej...

SŁUŻEBNOŚĆ

Obciążanie nieruchomości gminnych służebnością gruntową o treści służebności przesyłu

Obciążanie nieruchomości gminnych służebnością gruntową o treści służebności przesyłu Wpływ wniosku osoby uprawnionej Wystąpienie do właściwych w sprawie jednostek miejskich Przekazanie informacji stronie o podjętych działaniach w sprawie Po uzyskaniu wszystkich opinii przygotowanie Zarządzenia… więcej...

ZARZĄD NA NIERUCHOMOŚCIAMI

Oddawanie nieruchomości gminnych w trwały zarząd

Wpływ wniosku uprawnionej jednostki Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego. Analiza stanu prawnego nieruchomości: badanie księgi wieczystej sprawdzenie ewidencji gruntów – ewentualne wystąpienie o wypis i wyrys, jeżeli zachodzi konieczność sprostowania zapisów w księdze… więcej...

DZIERŻAWY

Oddawanie w dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa

Wpływ wniosku. Wystąpienie do właściwych w sprawie jednostek miejskich opinie. Przekazanie informacji wnioskodawcy o podjętych działaniach w sprawie. Zlecenie wyceny czynszu dzierżawnego. Powiadomienie wnioskodawcy o wysokości czynszu dzierżawnego. W przypadku umowy powyżej 3 m-cy, lub… więcej...

ZARZĄD NA NIERUCHOMOŚCIAMI

Oddawanie w trwały zarząd nieruchomości Skarbu Państwa

Postępowanie wszczyna się na wniosek państwowej jednostki organizacyjnej, brak terminu do złożenia wniosku. Adresat - wniosek należy kierować do Prezydenta Miasta Łodzi wykonującego zadanie z zakresu administracji rządowej za pośrednictwem Wydziału Dysponowania Mieniem przy ul. Piotrkowskiej… więcej...

DROGI

Odszkodowanie za działki gruntu wydzielone pod drogi publiczne z nieruchomości, której podział został dokonany na wniosek właściciela lub użytkownika wieczystego

art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami Wpływ wniosku o ustalenie odszkodowania za działki gruntu wydzielone pod drogi publiczne do Wydziału Dysponowania Mieniem. Wniosek o wypłatę odszkodowania składa były właściciel (lub użytkownik wieczysty) nieruchomości przejętej pod drogi lub jego… więcej...

BUDOWNICTWO

Ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości w celu budowy infrastruktury technicznej @

Procedura na wniosek lub z urzędu. Z wnioskiem o ograniczenie może wystąpić organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego, inna osoba lub jednostka organizacyjna. Ograniczenie to następuje zgodnie z planem miejscowym, a w przypadku braku planu, zgodnie z decyzją o ustaleniu lokalizacji… więcej...

SPRAWY ELEKTRONICZNE

Ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości w celu poszukiwania, rozpoznawania, wydobywania kopalin objętych własnością górniczą @

Procedura na wniosek lub z urzędu. Z wnioskiem o ograniczenie może wystąpić osoba lub jednostka organizacyjna albo ich pełnomocnik działający na podstawie ważnego pełnomocnictwa. Ograniczenie następuje na rzecz przedsiębiorcy który uzyskał koncesję na wykonywanie takiej działalności, na czas nie… więcej...

GEODEZJA i GRUNTY

Opłata adiacencka z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego jej podziałem

Zgodnie z przepisami prawa, jeżeli w wyniku podziału nieruchomości wzrośnie jej wartość, prezydent miasta może ustalić w drodze decyzji opłatę adiacencką z tego tytułu. Rada gminy ustaliła stawkę procentową opłaty adiacenckiej w 30% różnicy wartości nieruchomości. Opłatę adiacencką ustala się w… więcej...

GEODEZJA i GRUNTY

Opłata planistyczna (ustalana na wniosek)

Postępowania w sprawie ustalenia opłaty planistycznej wszczynane są na wniosek strony. Podstawą wszczęcia postępowania jest złożenie wniosku zawierającego wskazanie osoby od której pochodzi, jej adres i żądanie oraz dane nieruchomości, której dotyczyć ma ustalenie opłaty (nr działki, obręb, nr… więcej...

GEODEZJA i GRUNTY

Opłata planistyczna (ustalana z urzędu)

Postępowania w sprawie naliczenia opłaty planistycznej są wszczynane z urzędu, po wcześniejszym zbyciu nieruchomości i przekazaniu aktu notarialnego przez notariusza do Urzędu Miasta Łodzi. Wycena w formie operatu szacunkowego stanowi podstawę naliczenia opłaty planistycznej przez organ gminy.… więcej...

DZIERŻAWY

Orzekanie o nabyciu własności nieruchomości przez rolników - dzierżawców

Procedura na wniosek. Brak terminu do złożenia wniosku. Rolnikom użytkującym nieruchomości państwowe na podstawie umów dzierżawy, co najmniej przez trzy lata przed dniem wejścia dekretu z dnia 18 kwietnia 1955 r., na ich wniosek nadaje się nieruchomości na własność. O nadanie mogą ubiegać się… więcej...

ZARZĄD NA NIERUCHOMOŚCIAMI

Powoływanie Biegłych na Potrzeby Postępowań Administracyjnych. Wewnętrzna procedura powoływania i wynagradzania rzeczoznawców majątkowych pełniących funkcje biegłych w postępowaniach administracyjnych prowadzonych w zakresie działania Wydziału Dysponowania Mieniem

Czynności wstępne zasad tworzenia wewnętrznej listy rzeczoznawców majątkowych – kandydatów na biegłych w postępowaniach administracyjnych Wysłanie do rzeczoznawców majątkowych pisemnego zaproszenia do współpracy z Wydziałem Dysponowania Mieniem w zakresie powoływania rzeczoznawców majątkowych jako… więcej...

ZARZĄD NA NIERUCHOMOŚCIAMI

Przekazywanie trwałego zarządu Skarbu Państwa między państwowymi jednostkami organizacyjnymi

Postępowanie wszczynane na wniosek. Brak terminu do złożenia wniosku. Adresat - wniosek należy kierować do Prezydenta Miasta Łodzi wykonującego zadanie z zakresu administracji rządowej za pośrednictwem Wydziału Dysponowania Mieniem przy ul. Piotrkowskiej 104. Prezydent Miasta Łodzi wykonujący… więcej...

UŻYTKOWANIE WIECZYSTE

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego ustanowionego na gruntach Skarbu Państwa w prawo własności nieruchomości

Procedura na wniosek, brak terminu do złożenia wniosku. Adresat - wniosek należy kierować do Prezydenta Miasta Łodzi wykonującego zadanie z zakresu administracji rządowej za pośrednictwem Wydziału Dysponowania Mieniem przy ul. Piotrkowskiej 104 (miejsce złożenia wniosku w Łódzkim Centrum… więcej...

UŻYTKOWANIE WIECZYSTE

Przekształcenie z mocy prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości zabudowanej będącej własnością Skarbu Państwa

Z dniem 1 stycznia 2019 r. nastąpiło przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności. Do przekształcenia dojdzie z mocy prawa, nie trzeba składać wniosku. Nieruchomości podlegające przekształceniu - nieruchomości zabudowane wyłącznie… więcej...

PLANOWANIE PRZESTRZENNE

Roszczenia z tytułu utraty wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Zgłoszenie roszczenia Czynności wyjaśniające, gromadzenie dokumentów: przekazanie wniosku do zaopiniowania przez odpowiednie komórki; analiza zgromadzonego materiału; przygotowanie odpowiedzi - uznanie bądź odmowa uznania roszczenia. W przypadku uznania roszczenia – podjęcie zarządzenia przez… więcej...

UŻYTKOWANIE WIECZYSTE

Rozliczanie wymiaru opłat z tytułu użytkowania wieczystego w związku z przekształceniem użytkowania wieczystego w prawo własności i sprzedażą. Skarb Państwa

Z dniem, w którym nastąpiło wygaśnięcie użytkowania wieczystego (sprzedaż prawa własności gruntu na rzecz użytkownika wieczystego w formie aktu notarialnego, rozwiązanie prawa użytkowania wieczystego oraz gdy decyzja administracyjna w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo… więcej...

EGZEKUCJA I WINDYKACJA NALEŻNOŚCI

Rozpatrywanie wniosków dłużników w przedmiocie przejmowania nieruchomości i innych praw majątkowych za zobowiązania podatkowe wobec Miasta

Dłużnik (wnioskodawca lub jego pełnomocnik) kieruje do Wydziału Dysponowania Mieniem indywidualny wniosek o dokonanie konwersji zadłużenia w trybie Ordynacji podatkowej wraz z niezbędnymi do jego rozpatrzenia dokumentami. Wniosek i dokumenty można złożyć osobiście w kancelarii Urzędu, listem za… więcej...

UŻYTKOWANIE WIECZYSTE

Udzielanie 50% bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu

Złożenie wniosku o udzielenie 50% bonifikaty od opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste (druk do pobrania ze strony internetowej UMŁ lub Centrum Kontaktów z Mieszkańcami), wraz z właściwymi załącznikami, tj.: informacja o dochodach wszystkich członków gospodarstwa domowego, osiągniętych w całym… więcej...

UŻYTKOWANIE WIECZYSTE

Udzielanie bonifikat od opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntu Skarbu Państwa

Złożenie wniosku o udzielenie 50% bonifikaty od opłaty rocznej z użytkowania wieczystego (druk do pobrania ze strony internetowej UMŁ lub Centrum Kontaktów z Mieszkańcami), wraz z właściwymi załącznikami, tj. informacja o dochodach wszystkich członków gospodarstwa domowego, osiągniętych w całym… więcej...

ZARZĄD NA NIERUCHOMOŚCIAMI

Udzielanie bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu nieruchomości Skarbu Państwa

Postępowanie wszczyna się na wniosek. Brak terminu do złożenia wniosku. Adresat - wniosek należy kierować do Prezydenta Miasta Łodzi wykonującego zadanie z zakresu administracji rządowej za pośrednictwem Wydziału Dysponowania Mieniem przy ul. Piotrkowskiej 104. Prezydent Miasta Łodzi może… więcej...

UŻYTKOWANIE WIECZYSTE

Ujednolicenie terminu użytkowania wieczystego dla spółdzielni mieszkaniowych

Jeżeli budynki stanowiące własność spółdzielni położone są na kilku działkach gruntu, do których spółdzielni przysługuje prawo użytkowania wieczystego, a w umowach o oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste ustalono różne terminy użytkowania wieczystego, spółdzielnia może żądać od właściciela gruntu… więcej...

UŻYTKOWANIE WIECZYSTE

Ulgi w spłacie należności Miasta Łodzi o charakterze cywilnoprawnym stanowiących dochód Wydziału Dysponowania Mieniem UMŁ

Wydział Dysponowania Mieniem rozpatruje wnioski o udzielenie ulgi w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny stanowiących dochód Wydziału Dysponowania Mieniem, w tym m.in. z tytułu: dzierżaw, bezumownego korzystania z gruntów Gminy, użytkowania wieczystego gruntów Gminy, z… więcej...

ZARZĄD NA NIERUCHOMOŚCIAMI

Ustalanie innego niż 31 marca terminu wniesienia opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu nieruchomości Skarbu Państwa

Postępowanie wszczyna się na wniosek, złożony nie później niż 14 dni przed upływem terminu płatności. Adresat - wniosek należy kierować do Prezydenta Miasta Łodzi wykonującego zadanie z zakresu administracji rządowej, za pośrednictwem Wydziału Dysponowania Mieniem przy ul. Piotrkowskiej 104. Na… więcej...

SPRAWY ELEKTRONICZNE

Ustalanie odszkodowań za działki gruntu, które w wyniku podziału przeznaczone zostały pod drogi publiczne @

Procedura na wniosek. O wszczęcie postępowania o odszkodowanie za przejętą nieruchomość może wystąpić były lub obecny właściciel jeżeli nie doszło do dobrowolnego uzgodnienia wysokości odszkodowania. Adresat - wniosek należy kierować do Prezydenta Miasta Łodzi wykonującego zadanie z zakresu… więcej...

SPRAWY ELEKTRONICZNE

Ustalanie odszkodowań za działki zajęte pod drogi w związku z wydaniem decyzji o realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych @

Procedura z urzędu. Odszkodowanie ustalane na rzecz byłego właściciela lub jego spadkobiercy. Adresat - korespondencję należy kierować do Prezydenta Miasta Łodzi wykonującego zadanie z zakresu administracji rządowej za pośrednictwem Wydziału Dysponowania Mieniem przy ul. Piotrkowskiej 104.… więcej...

SPRAWY ELEKTRONICZNE

Ustalanie odszkodowań za naniesienia i prawo do działki w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym w związku z likwidacją w następstwie roszczeń osoby trzeciej @

Procedura na wniosek lub z urzędu. O odszkodowanie za naniesienia może wystąpić były właściciel lub jego spadkobierca legitymujący się prawomocnym postanowieniem sądu o nabyciu spadku lub zarejestrowanym aktem poświadczenia dziedziczenia. O odszkodowanie za prawo do działki może wystąpić wyłącznie… więcej...

SPRAWY ELEKTRONICZNE

Ustalanie odszkodowań za nieruchomości zajęte pod drogi, które stały się własnością Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego z dniem 1 stycznia 1999 r. @

Procedura na wniosek. O odszkodowanie za wywłaszczoną nieruchomość może wystąpić były właściciel. Adresat - wniosek należy kierować do Prezydenta Miasta Łodzi wykonującego zadanie z zakresu administracji rządowej za pośrednictwem Wydziału Dysponowania Mieniem przy ul. Piotrkowskiej 104.Prezydent… więcej...

SPRAWY ELEKTRONICZNE

Ustalanie odszkodowań za wywłaszczone nieruchomości @

Procedura na wniosek lub z urzędu. O odszkodowanie za wywłaszczoną nieruchomość może wystąpić były właściciel lub jego spadkobierca legitymujący się prawomocnym postanowieniem sądu o nabyciu spadku lub zarejestrowanym aktem poświadczenia dziedziczenia. Brak terminu do złożenia wniosku. Adresat -… więcej...

UŻYTKOWANIE WIECZYSTE

Ustalanie wymiaru opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntu Skarbu Państwa i zmiana użytkownika wieczystego

Użytkownik wieczysty winien wystąpić do UMŁ o udzielenie informacji dotyczącej obowiązującej wysokości opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego jeśli nabył grunt w udziale. Na podstawie  umowy zawartej w formie aktu notarialnego, nastąpi wprowadzenie danych do bazy i zostanie wystosowane… więcej...

UŻYTKOWANIE WIECZYSTE

Ustalenie innego niż 31 marca, terminu opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Miasta

Zgoda, na ustalenie innego niż 31 marca, terminu opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Miasta jest udzielana w ramach zasad pomocy de minimis, dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. Przesłanki niezbędne do pozytywnego załatwienia wniosku to:… więcej...

UŻYTKOWANIE WIECZYSTE

Ustalenie innego niż 31 marca, terminu opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa

Na wniosek użytkownika wieczystego, złożony nie później niż 14 dni przed upływem terminu płatności, organ może ustalić inny termin zapłaty, nieprzekraczający danego roku kalendarzowego. Zgoda, na ustalenie innego niż 31 marca, terminu opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego (rozłożenie na… więcej...

UŻYCZENIA I CZASOWE ZAJĘCIA

Ustanawianie prawa nieodpłatnego użytkowania na nieruchomościach Skarbu Państwa

wpłynięcie wniosku o oddanie nieruchomości Skarbu Państwa w nieodpłatne użytkowanie, analiza stanu prawnego nieruchomości z punktu widzenia możliwości obciążenia nieruchomości Skarbu Państwa nieodpłatnym użytkowaniem (wykluczenie obowiązku zwrotu nieruchomości wywłaszczonej na rzecz dawnych… więcej...

SŁUŻEBNOŚĆ

Ustanawianie służebności gruntowej na nieruchomościach wchodzących w skład zasobu nieruchomości Skarbu Państwa

Wpływ wniosku. Wystąpienie do właściwych w sprawie jednostek miejskich opinie. Przekazanie informacji wnioskodawcy o podjętych działaniach w sprawie. Zlecenie wyceny ograniczonego prawa rzeczowego. Po uzyskaniu wszystkich opinii oraz operatu szacunkowego określającego wysokość… więcej...

SŁUŻEBNOŚĆ

Ustanawianie służebności przesyłu/gruntowej o treści służebności przesyłu na nieruchomościach wchodzących w skład zasobu nieruchomości Skarbu Państwa

Procedura na wniosek. Adresat - wniosek należy kierować do Prezydenta Miasta Łodzi za pośrednictwem Wydziału Dysponowania Mieniem przy ul. Piotrkowskiej 104. Po wpłynięciu wniosku wystąpienie do właściwych w sprawie jednostek o opinie, Przekazanie informacji wnioskodawcy o podjętych… więcej...

UŻYCZENIA I CZASOWE ZAJĘCIA

Użyczanie nieruchomości stanowiących własność Miasta Łodzi

Wniosek o użyczenie nieruchomości (gdy wnioskodawcą jest wspólnota mieszkaniowa do pisma załączona powinna być uchwała wspólnoty oraz mapa z zaznaczonymi nieruchomościami). Wydział Dysponowania Mieniem przesyła do wnioskodawcy odmowę użyczenia nieruchomości lub informuje go o przygotowaniu i… więcej...

ZARZĄD NA NIERUCHOMOŚCIAMI

Wygaszanie trwałego zarządu nieruchomości Skarbu Państwa ustanowionego na rzecz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej

Postępowanie wszczyna się na wniosek. Brak terminu do złożenia wniosku. Adresat - wniosek należy kierować do Prezydenta Miasta Łodzi wykonującego zadanie z zakresu administracji rządowej za pośrednictwem Wydziału Dysponowania Mieniem przy ul. Piotrkowskiej 104 Jednostka organizacyjna… więcej...

ZARZĄD NA NIERUCHOMOŚCIAMI

Wygaśnięcie trwałego zarządu do nieruchomości gminnej

Postępowanie wszczyna się: na wniosek jednostki organizacyjnej o wygaszenie trwałego zarządu do całej nieruchomości lub jej części, jeżeli stała się dla niej zbędna. Brak terminu do złożenia wniosku; z urzędu gdy upłynął okres, na który został ustanowiony trwały zarząd lub nastąpiła likwidacja… więcej...

UŻYCZENIA I CZASOWE ZAJĘCIA

Wyrażenie zgody na czasowe zajęcie nieruchomości Skarbu Państwa

wniosek o wyrażenie zgody na czasowe zajęcie nieruchomości Skarbu Państwa w związku z planowaną termomodernizacją budynku posadowionego na nieruchomości sąsiedniej, stanowiącej własność wnioskodawcy, bądź koniecznością podjęcia innych czynności wymagających czasowego zajęcia nieruchomości Skarbu… więcej...

DROGI

Zezwolenie na zakładanie na obiektach budowlanych elementów trakcji, znaków i sygnałów drogowych oraz urządzanie i utrzymywanie ogólnodostępnego ciągu pieszego, przebiegającego przez prześwity lub podcienia, w obrysie obiektu budowlanego @

Procedura na wniosek lub z urzędu. Z wnioskiem o ograniczenie może wystąpić organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego, inna osoba lub jednostka organizacyjna. Ograniczenie dotyczące zakładania na obiektach budowlanych elementów trakcji, znaków i sygnałów drogowych następuje zgodnie z… więcej...

UŻYTKOWANIE WIECZYSTE

Zmiana celu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej

Użytkownik wieczysty może wystąpić do UMŁ z wnioskiem o zmianę celu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej w przypadku zmiany sposobu korzystania z nieruchomości lub gdy proponowana zmiana celu jest zgodna z: z przeznaczeniem nieruchomości ustalonym w obowiązującym miejscowym planie… więcej...

ZARZĄD NA NIERUCHOMOŚCIAMI

Zmiana stawki procentowej opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu nieruchomości Skarbu Państwa

Postępowanie wszczyna się na wniosek lub z urzędu. Brak terminu do złożenia wniosku Adresat - wniosek należy kierować do Prezydenta Miasta Łodzi wykonującego zadanie z zakresu administracji rządowej za pośrednictwem Wydziału Dysponowania Mieniem przy ul. Piotrkowskiej 104. Jeżeli po oddaniu… więcej...

BUDOWNICTWO

Zobowiązanie do udostępnienia nieruchomości w celu wykonania czynności związanych z konserwacją, remontami oraz usuwaniem awarii ciągów drenażowych, przewodów i urządzeń oraz z ich usunięciem z gruntu

Procedura na wniosek lub z urzędu. Z wnioskiem o udostępnienie nieruchomości w celu wykonania czynności związanych z konserwacją, remontami oraz usuwaniem awarii ciągów drenażowych, przewodów i urządzeń, nienależących do części składowych nieruchomości, służących do przesyłania lub dystrybucji… więcej...

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

Zwrot nadpłaty za użytkowanie wieczyste gruntów Miasta Łodzi, w związku z wygaśnięciem użytkowania wieczystego

Z dniem, w którym nastąpiło wygaśnięcie użytkowania wieczystego (zbycie prawa użytkowania wieczystego na własność w formie aktu notarialnego, rozwiązanie prawa użytkowania wieczystego oraz decyzja administracyjna w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności… więcej...

SPRAWY ELEKTRONICZNE

Zwrot wywłaszczonych nieruchomości @

Procedura na wniosek. O zwrot nieruchomości może wystąpić były właściciel lub jego spadkobierca legitymujący się prawomocnym postanowieniem sądu o nabyciu spadku lub zarejestrowanym aktem poświadczenia dziedziczenia. Termin do złożenia wniosku to 3 miesiące od chwili zawiadomienia o możliwości… więcej...

NIE WIESZ GDZIE SZUKAĆ SWOJEJ SPRAWY?
WYSZUKAJ SPRAWĘ Z LISTY
Kontakt