Biznes dla młodych

 Miasto Łódź realizuje, w partnerstwie z Fundacją Inkubator, projekt „Biznes dla młodych”.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia przez udzielenie w okresie 05.2021-06.2023 wsparcia w założeniu i prowadzeniu własnej działalności gospodarczej 60 młodym osobom w wieku 18-29 lat, bezrobotnym niezarejestrowanym lub biernym zawodowo (30K i 30M), w tym z niepełnosprawnościami, zamieszkałym/uczącym się na terenie miasta Łodzi, które utraciły zatrudnienie po 1 marca 2020.

Uczestnikami projektu mogą być osoby bezrobotne niezarejestrowanych w PUP lub bierne zawodowo w wieku 18-29 lat z terenu miasta Łódź, które utraciły zatrudnienie po 1.03.2020 r., w tym z niepełnosprawnościami, z wyłączeniem grupy określonej dla trybu konkursowego w Poddziałaniu 1.3.1 POWER.

Formy wsparcia przewidziane w projekcie:

  1. Szkolenia dotyczące założenia i prowadzenia działalności gospodarczych.
  2. Wsparcie finansowe.

Wspólna realizacja projektu przez Miasto Łódź i Fundację Inkubator (lider projektu) pozwoli, wykorzystując potencjał każdego z partnerów, sprawnie przeprowadzić działania i osiągnąć założony cel projektu.

Okres realizacji projektu:                   01.05.2021 r. – 31.06.2023 r.

Całkowita wartość projektu:              2 991 405,30 zł

Kwota dofinansowania:                     2 961 385,03 zł zł

Kontakt:

Biuro Projektu (lider):
Fundacja Inkubator
ul. Ks. Bp. Wincentego Tymienieckiego 22/24
90-349 Łódź
tel.: 42 633 16 55

Biuro Partnera:
Biuro Rewitalizacji i Mieszkalnictwa UMŁ
ul. Piotrkowska 113
90-430 Łódź
tel. 42 638 42 40


Metryka strony i historia zmian