Projekt „Mój biznes – wsparcie przedsiębiorczości na obszarze rewitalizacji Miasta Łodzi”

Miasto Łódź 1 kwietnia 2019 r. rozpoczęło realizację projektu pn. "Mój biznes – wsparcie przedsiębiorczości na obszarze rewitalizacji Miasta Łodzi". 

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego: Osi Priorytetowej VIII „Zatrudnienie", Działania VIII.3 „Wsparcie przedsiębiorczości", Poddziałania VIII.3.4 „Wsparcie przedsiębiorczości w formach bezzwrotnych – miasto Łódź". Realizowany jest we współpracy z Polskim Towarzystwem Ekonomicznym Oddział w Łodzi (Lider). 

Współpraca jest odpowiedzią na konieczność rozwoju przedsiębiorczości na obszarze rewitalizacji Miasta Łodzi. Rozwój przedsiębiorczości będzie możliwy poprzez kompleksowe wsparcie 36 mieszkańców obszaru rewitalizacji znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, zamierzających rozpocząć prowadzenie własnej działalności gospodarczej i uruchomienie 28 nowych podmiotów gospodarczych i ich funkcjonowanie przez min. 12 miesięcy. 

Przystąpienie do realizacji projektu w partnerstwie zapewni prawidłową realizację działań projektowych i efektywną realizację jego założeń.


Metryka strony i historia zmian