Projekt „Kompas zatrudnienia”  współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020


„Kompas zatrudnienia”
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt jest realizowany w okresie 01.11.2022 r. do 31.07.2023  r. w ramach Osi Priorytetowej VIII Zatrudnienie, Działanie VIII.2 Wsparcie aktywności zawodowej osób po 29. roku życia, Poddziałanie VIII.2.2. Wsparcie aktywności zawodowej po 29. roku życia – miasto Łódź Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Realizowany przez Łódzką Izbę Przemysłowo-Handlową (Lider projektu) w partnerstwie z Miastem Łódź (Partner projektu).

Realizacja przedsięwzięcia uzasadniona jest zdiagnozowanymi potrzebami i oczekiwaniami grupy docelowej, do której skierowany jest projekt. Działania podjęte w ramach współpracy skoncentrowane są na podniesieniu zdolności do zatrudnienia wśród osób pozostających bez pracy i obejmują identyfikację potrzeb, poradnictwo zawodowe, szkolenia, pośrednictwo pracy i staż zawodowy.

Partner Wiodący projektu posiada doświadczenie w realizacji zadań w zakresie aktywizacji zawodowej, co zapewni prawidłowe wykonanie zadań i efektywną realizację założeń projektu.

Biuro projektu Partnera Wiodącego: Łódzka Izba Przemysłowo–Handlowa, ul. Pl. Wolności 5/2, 91-415 Łódź, tel. 511-515-222, m.raczynski@izba.lodz.pl

Biuro projektu Partnera: Urząd Miasta Łodzi, Biuro Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej, Departament Pracy, Edukacji i Kultury, al. Politechniki 32, pok. 225 a, tel.: (42) 272 62 56.


Metryka strony i historia zmian