„Przepis na Biznes - wsparcie przedsiębiorczości mieszkańców obszaru rewitalizacji Miasta Łodzi”

Miasto Łódź rozpoczęło w partnerstwie z HRP Group sp. z o. o. (lider) realizację projektu „Przepis na Biznes - wsparcie przedsiębiorczości mieszkańców obszaru rewitalizacji Miasta Łodzi”.

Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej VIII „Zatrudnienie”, Działanie VIII.3 „Wsparcie przedsiębiorczości”, VIII.3.4 „Wsparcie przedsiębiorczości w formach bezzwrotnych – miasto Łódź”.

Współpraca jest odpowiedzią na konieczność rozwoju przedsiębiorczości na obszarze rewitalizacji Miasta Łodzi. Rozwój przedsiębiorczości jest możliwy poprzez kompleksowe wsparcie mieszkańców obszaru rewitalizacji znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, zamierzających rozpocząć prowadzenie własnej działalności gospodarczej i uruchomienie nowych podmiotów gospodarczych

Uczestnikami projektu mogą być osoby w wieku 30 lat i więcej zamieszkałe na obszarze rewitalizacji Miasta Łodzi, zgodnie z Gminnym Programem Rewitalizacji dla miasta Łodzi 2026+ lub przeniesione w związku z wdrażaniem procesu rewitalizacji. Uczestnicy to osoby pozostające bez pracy (bezrobotne i bierne zawodowo), zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, tj.: osoby w wieku 50 lat
i więcej, osoby długotrwale bezrobotne, kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, osoby o niskich kwalifikacjach oraz bezrobotni mężczyźni w wieku 30-49 lat, którzy nie należą do ww. wymienionych grup.

Przedsięwzięcie polega na udzieleniu bezzwrotnego wsparcia dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, obejmujące: dotacje na uruchomienie działalności gospodarczej, finansowe wsparcie pomostowe służące pokryciu obowiązkowych składek ZUS
i innych bieżących wydatków powstałych w początkowym okresie prowadzenia działalności gospodarczej oraz wsparciu szkoleniowo-doradczym.

Okres realizacji projektu: 01.08.2020 – 30.09.2023 r.

Kontakt:
Biuro Lidera projektu – HRP Group sp. z o. o.
ul. ks. bp. Wincentego Tymienieckiego 19A, 90-349 Łódź
tel. 42 207 22 00

Biuro Partnera Projektu – Miasta Łódź:
Biuro Rewitalizacji i Mieszkalnictwa UMŁ
ul. Piotrkowska 171, 90-447 Łódź
Tel. 42 272 62 41


Metryka strony i historia zmian