„Młody biznes z nami!”
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt jest realizowany w okresie 01.01.2022 r. do 30.06.2023  r. w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Priorytet I Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany jest przez Łódzką Izbą Przemysłowo – Handlową w partnerstwie z Miastem Łódź.

Realizacja przedsięwzięcia uzasadniona jest zdiagnozowanymi potrzebami i oczekiwaniami grupy docelowej, do której skierowany jest projekt. Działania podjęte w ramach współpracy skoncentrowane są na wzroście przedsiębiorczości i aktywności mieszkańców miasta Łodzi z grupy docelowej, w celu przygotowania ich do podjęcia, podjęcia i utrzymania samozatrudnienia przez 12 miesięcy.

Partner Wiodący projektu posiada doświadczenie w realizacji zadań w zakresie aktywizacji zawodowej, co zapewni prawidłowe wykonanie zadań i efektywną realizację założeń projektu.

Biuro projektu Partnera Wiodącego: Łódzka Izba Przemysłowo–Handlowa, ul. Pl. Wolności 5/2, 91-415 Łódź, tel. 511-515-222, m.raczynski@izba.lodz.pl

Biuro projektu Partnera: Urząd Miasta Łodzi, Biuro Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej, Departament Pracy, Edukacji i Kultury, al. Politechniki 32, pok. 225, tel.: (42) 638-46-53


Metryka strony i historia zmian