Przedsiębiorcza Łódź na obszarze rewitalizacji III edycja

Miasto Łódź realizuje, w partnerstwie ze Studium Nowoczesnych Technologii Szkoleniowo-Wdrożeniowych sp. z o.o., projekt „Przedsiębiorcza Łódź na obszarze rewitalizacji III edycja”.
Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Celem projektu jest rozwój przedsiębiorczości wśród mieszkańców obszaru rewitalizacji i osób przeniesionych w związku z wdrażaniem procesu rewitalizacji.

Uczestnikami projektu mogą być osoby bezrobotne lub bierne zawodowo w wieku 30 lat i więcej, znajdujące się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy: a) osoby po 50. roku życia; b) kobiety; c) długotrwale bezrobotni; d) osoby z niepełnosprawnościami; e) osoby o niskich kwalifikacjach.
Planowana liczba uczestników: 48 osób (38 z nich otrzyma dotację na uruchomienie działalności gospodarczej – wsparcie najlepszych biznes planów).

W ramach projektu będą realizowane następujące działania:

  1. ocena predyspozycji kandydatów do prowadzenia działalności gospodarczej,
  2. szkolenie przygotowujące do prowadzenia działalności gospodarczej,
  3. indywidualne szkolenia w zakresie opracowania biznes planów,
  4. ocena biznes planów,
  5. wypłata dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej,
  6. udzielanie finansowego wsparcia pomostowego.

Wspólne realizowanie projektu przez Miasto Łódź i Studium Nowoczesnych Technologii Szkoleniowo-Wdrożeniowych sp. z o.o. (lider projektu) pozwoli, wykorzystując potencjał każdego z partnerów, sprawnie przeprowadzić działania i osiągnąć założony cel projektu.       
Projekt będzie realizowany do końca kwietnia 2023 r.


Metryka strony i historia zmian