Czym są KDO?

 • KDO to ciało doradczo-opiniujące powołane przy danym wydziale Urzędu Miasta Łodzi (UMŁ),
 • Ich celem jest ulepszenie działań na rzecz mieszkańców Łodzi w danym obszarze życia społecznego (np. edukacja, kultura, ochrona środowiska itp),
 • W skład wchodzą przedstawiciele organizacji i UMŁ z danego obszaru tematycznego.

 


Jak powstają KDO?

 • Powoływane są na wniosek 5 organizacji działających w danej sferze życia publicznego,
 • Decyzję o powołaniu Komisji podejmuje Prezydent.

Jakie kompetencje mają KDO?

 • konsultują i współtworzą dokumenty i projekty aktów wydawanych przez władze Miasta w danym obszarze (np. Program Opieki Nad Zwierzętami, Standardy Dostępności dla osób z niepełnosprawnościami itp.),
 • konsultują projekty ogłoszeń konkursowych dla organizacji pozarządowych w obszarze działalności danej KDO, 
 • uzgadniają zakres priorytetowych zadań publicznych zlecanych organizacjom pozarządowym w danym obszarze działalności,
 • diagnozują potrzeby organizacji pozarządowych działających w danej sferze,
 • mogą występować do organów Miasta z wnioskami/stanowiskami dot. ważnych spraw z zakresu obszaru działalności KDO,
 • współpraca z Pełnomocnikiem i Łódzką Radą Działalności Pożytku Publicznego.

Jakie podjąć kroki by założyć KDO?

 • Zastanów się co chcesz zmienić w Łodzi i jak chcesz współpracować w tym zakresie z Urzędem Miasta,
 • Napisz wniosek, w którym określisz obszary tematyczne w jakich chcesz działać,
 • Zbierz przynajmniej 5 organizacji działających w danej sferze i wskaż osoby odpowiedzialne za ich reprezentowanie,
 • Złóż do Prezydenta Miasta wniosek o powołanie KDO.

 


Jak dołączyć do istniejącego KDO?

 • Zorientuj się jakie KDO już w Łodzi funkcjonują i złóż deklaracje przystąpienia do KDO. Pamiętaj, że możesz przystąpić do KDO, którego obszar jest zgodny z Twoim statutem.

 KDO w szczegółach

Najczęściej zadawane pytania

KOMISJE DIALOGU OBYWATELSKIEGO


Metryka strony i historia zmian