Zamówienia o wartości nieprzekraczającej kwoty 130 000 zł

Zarządzenie Nr 1660/2022 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 19 lipca 2022 r. w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Miasta Łodzi Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość szacunkowa jest mniejsza od kwoty 130 000 PLN.

Zarządzenie Nr 6145/VIII/20 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Miasta Łodzi Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość szacunkowa nie przekracza kwoty 130 000 PLN.


Komunikat informujący o zmianie konta do wpłaty wadium w postępowaniach prowadzonych przez Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi

Od dnia 01.01.2022 r. Wpłaty wadium w pieniądzu należy dokonać przelewem na konto Zamawiającego nr: 

Kod BIC (SWIFT): PKOPPLPW

IBAN: PL 74 1240 1037 1111 0011 0911 0931


Prowadzący postępowanie: Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi
Tytuł zamówienia: "„Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi – Projekt 6 – Remont, przebudowa i adaptacja obiektu pofabrycznego przy ulicy Sienkiewicza 75/77 wraz z zagospodarowaniem terenu, na potrzeby Teatru Pinokio oraz budowa ciągu pieszo-jezdnego w kwartale ulic Nawrot-Piotrkowska-Roosevelta-Sienkiewicza” w ramach projektu pn. „Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 6” WNDRPLD.06.03.01-10-0004/17. Zamawiający otrzymał dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, działania nr VI.3, poddziałania nr VI.3.1 - Rewitalizacja i rozwój potencjału społeczno-gospodarczego – ZIT". Nr ref.: DSR-ZP-II.271.19.2020
Wartość zamówienia: Powyżej progu
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Data i godzina publikacji: 13.10.2020 14:00
Źródło finansowania przetargu: Środki z Unii Europejskiej
Ogłoszenie o Zamówieniu ogłoszenie o zamówieniu - DSR-ZP-II.271.19.2020

172 KB

Ogłoszenie o Zmianie ogłoszenia Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu - DSR-ZP-II.271.19.2020 1

71 KB

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu - DSR-ZP-II.271.19.2020 2

102 KB

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu - DSR-ZP-II.271.19.2020 3

73 KB

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu - DSR-ZP-II.271.19.2020 4

81 KB

ogloszenie o zmianie 27.11

72 KB

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) SIWZ - DSR-ZP-II.271.19.2020

1 MB

Części załączników do SIWZ załączniki do SIWZ - DSR-ZP-II.271.19.2020

30 MB

Klucz publiczny - DSR-ZP-II.271.19.2020

700 B

Przedmiary - DSR-ZP-II.271.19.2020

36 MB

Zmiana - załączniki do SIWZ 1,2,3,7,9,10,11- DSR-ZP-II.271.19.2020

4 MB

Załączniki do odpowiedzi - DSR-ZP-II.271.19.2020

32 MB

zalacznik -decyzja 27.11

3 MB

załącznik zestwienie stali 27.11

2 MB

Zmiana SIWZ Zmiana treści SIWZ - DSR-ZP-II.271.19.2020 1

32 KB

Przedmiary po zmianie 1 - DSR-ZP-II.271.19.2020

3 MB

Zmiana SIWZ - DSR-ZP-II.271.19.2020 2

1 MB

Zmiana SIWZ - DSR-ZP-II.271.19.2020 3

971 KB

Zmiana SIWZ - DSR-ZP-II.271.19.2020 4

1 MB

zmiana SIWZ 27.11

180 KB

SIWZ - Pytania i Odpowiedzi Odpowiedzi - DSR-ZP-II.271.19.2020 1

970 KB

Odpowiedzi - DSR-ZP-II.271.19.2020 2

1 MB

Odwołania Przystąpienie do odwołania - DSR-ZP-II.271.19.2020

942 KB

Treść odwołania 1 - DSR-ZP-II.271.19.2020

20 MB

Treść odwołania 2 - DSR-ZP-II.271.19.2020

294 KB

Informacja o Wyborze Oferty Wybór - DSR-ZP-II.271.19.2020

1 MB

Informacja z otwarcia ofert Informacja z otwarcia ofert - DSR-ZP-II.271.19.2020

888 KB

Inne Informacje Informacja o wyborze wariantu - DSR-ZP-II.271.19.2020

22 KB

Informacja o wyniku aukcji elektronicznej - DSR-ZP-II.271.19.2020

879 KB

CPV Roboty budowlane (45000000-7)
Konstrukcje i materiały budowlane; wyroby pomocnicze dla budownictwa (z wyjątkiem aparatury elektrycznej) (44000000-0)
Przygotowanie terenu pod budowę (45100000-8)
Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne (45110000-1)
Roboty budowlane w zakresie budynków (45210000-2)
Roboty inżynieryjne i budowlane (45220000-5)
Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej (45200000-9)
Usługi ochrony obiektów historycznych (92522100-7)
Usługi ochrony budynków historycznych (92522200-8)
Roboty instalacyjne w budynkach (45300000-0)
Roboty instalacyjne elektryczne (45310000-3)
Roboty izolacyjne (45320000-6)
Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne (45330000-9)
Instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego (45340000-2)
Instalacje mechaniczne (45350000-5)
Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych (45400000-1)
Tynkowanie (45410000-4)
Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie (45420000-7)
Pokrywanie podłóg i ścian (45430000-0)
Roboty malarskie i szklarskie (45440000-3)
Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe (45450000-6)
Wynajem maszyn i urządzeń wraz z obsługą operatorską do prowadzenia robót z zakresu budownictwa oraz inżynierii wodnej i lądowej (45500000-2)
Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne (71000000-8)
Usługi architektoniczne i podobne (71200000-0)
Usługi inżynieryjne (71300000-1)
Usługi związane z budownictwem (71500000-3)
Usługi w zakresie testowania technicznego, analizy i konsultacji technicznej (71600000-4)
Usługi nadzoru i kontroli (71700000-5)
Usługi ogrodnicze (77300000-3)
Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg (45233000-9)
Roboty w zakresie nawierzchni ulic (45233252-0)
Usługi doradcze w zakresie środowiska naturalnego (71313000-5)
Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego (45316110-9)
wróć do zamówien publicznych

Metryka strony i historia zmian