Jeśli przy nazwie sprawy znajduje się symbol @ to tę sprawę załatwisz on-line

Oddanie w najem lokalu wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Łodzi po spłacie zadłużenia @

OPIS SPRAWY

W razie utraty przez najemcę tytułu prawnego do zajmowanego lokalu mieszkalnego z przyczyny określonej w art.11 ust.2 pkt 2 ustawy, umowa najmu może być zawarta z dotychczasowym najemcą, jeżeli dług został uregulowany w całości, osobami ujętymi w art.16 ust.1 Uchwały, które zamieszkiwały faktycznie wspólnie z byłym najemcą przez okres co najmniej 12 miesięcy i nadal zamieszkują w lokalu pod warunkiem uregulowania przez nie długu w całości o ile ww. osoby te spełniają kryterium dochodowe, czyli ich średni miesięczny dochód na członka gospodarstwa domowego z ostatnich trzech miesięcy przed złożeniem wniosku nie przekracza kryterium dochodowego.

W SKRÓCIE

KROK 1

Złóż wniosek i załączniki

elektronicznie, w urzędzie, pocztą lub mailem

KROK 2

Czekaj na odpowiedź

odpowiedź otrzymasz listem poleconym na wskazany adres korespondencyjny

KROK 3

Podpisz umowę najmu

osobiście w RON (umów się na wizytę) po spełnieniu wszystkich warunków

PRZYDATNE INFORMACJE

 • możliwość złożenia wniosku online
 • możliwość przesłania wniosku pocztą
 • złożenie wniosku nie wymaga umówienia się na wizytę
 • podpisanie umowy wymaga umówienia się na wizytę

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

Sposób załatwienia sprawy
 1. Osoba ubiegająca się o oddanie w najem zajmowanego lokalu mieszkalnego składa wypełniony wniosek wraz ze wszystkimi wymaganymi dokumentami do wynajmującego.
 2. Wniosek może złożyć były najemca lub osoba znajdująca się w katalogu § 15 ust. 2 Uchwały Nr LXVII/1975/22, która zamieszkiwała z nim ispłaciła zadłużenie.
 3. W przypadku gdy wniosek jest niekompletny lub nie złożono wszystkich wymaganych dokumentów, wynajmujący wyznacza 14 dniowy termin na uzupełnienie wniosku. Niedotrzymanie wymienionego terminu powoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.
 4. Wynajmujący zawiadamia wnioskodawcę na piśmie o sposobie rozstrzygnięcia wniosku .
Informacje uzupełniające

Wniosek należy złożyć wraz z kompletem wymaganych dokumentów. W przypadku niedostarczenia wymaganych dokumentów w wyznaczonym 14 dniowym terminie przez wynajmującego wniosek zostaje pozostawiony bez rozpatrzenia.

Termin i miejsce załatwienia

Termin realizacji

Weryfikacja złożonego wniosku następuje po skompletowaniu wniosku zawierającego wszystkie wymagane dokumenty, w tym pozyskane przezWynajmującego stosowne oświadczenia, wywiady na okoliczność zamieszkiwania Wnioskodawcy wprzedmiotowym lokalu wspólnie z najemcą oraz potwierdzenie uregulowania przez Wnioskodawcę uregulowania długu w całości.

Miejsce załatwienia

Zarząd Lokali Miejskich

Wydział Lokali Mieszkalnych

90-514 Łódź, al. Kościuszki 47

stanowisko regulacji tytułu prawnego do lokalu tel. +48 (42) 628-70-22

infolinia Zarządu Lokali Miejskich: +48 (42) 628-70-00

Umawianie/rezerwacja wizyty

Telefonicznie: +48 (42) 628-70-00

Pocztą elektroniczną: zlm@zlm.lodz.pl

Opłaty

Brak

Dokumenty

Formy i miejsce składania dokumentów

 • listownie:
  • Zarząd Lokali Miejskich
   al. Kościuszki 47
   90-514 Łódź
 • osobiście:
  • Zarząd Lokali Miejskich al. Kościuszki 47
  • RON „Centrum” ul. Piotrkowska 238
  • RON „Północ” ul. Limanowskiego 194/196
  • RON „Południe” Ciasna 19a
  • RON „Wschód” ul. Sobolowa 1
  • RON „Zachód” ul. Wapienna 15
  • RON „Zasobu” Obcego ul. Ciasna 19a
 • pocztą elektroniczną: zlm@zlm.lodz.pl
 • elektronicznie:
  • ePUAP

Termin składania dokumentów

Wniosek można złożyć w ciągu całego roku.

Wymagane dokumenty

Do złożenia:
 • Wniosek o oddanie w najem lokalu stanowiącego zasób mieszkaniowy Łodzi, po spłacie zadłużenia

druk do pobrania


formularz elektroniczny (ePUAP)
 • Deklaracja o dochodach gospodarstwa domowego

druk do pobrania


 • Oświadczenie o stanie majątkowym członków gospodarstwa domowego

druk do pobrania


 • Oświadczenie o nieposiadaniu tytułu prawnego do innego lokalu położonego w tej samej lub pobliskiej miejscowości

druk do pobrania


Pozostałe dokumenty

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

klauzula informacyjna do pobrania


Podstawa prawna

Podstawa prawna

 • uchwała Nr LXVII/1975/22 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 12 października 2022 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Łodzi (tekst jednolity opublikowany w Dz. Urz. Województwa Łódzkiego z dnia 8 listopada 2022 r. poz. 6169)

 • ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 z późn. zm.)

 • ustawa o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U.2001 Nr 71 poz. 733 z późn. zm.)

Tryb odwoławczy

Brak

Realizatorzy
Jednostka
Zarząd Lokali Miejskich
Komórka
Wydział Lokali Mieszkalnych
Pomoc przy sprawie
POTRZEBUJESZ POMOCY PRZY SPRAWIE?
NIE WIESZ GDZIE SZUKAĆ SWOJEJ SPRAWY?
WYSZUKAJ SPRAWĘ Z LISTY
Kontakt