Jeśli przy nazwie sprawy znajduje się symbol @ to tę sprawę załatwisz on-line

Przyznanie osobie bezrobotnej lub poszukującej pracy jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej @

OPIS SPRAWY

Dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej to forma wsparcia udzielana bezrobotnym, absolwentom CIS, absolwentom KIS lub niepozostającym w zatrudnieniu lub niewykonującym innej pracy zarobkowej opiekunom osoby niepełnosprawnej, którzy chcą rozpocząć własną działalność gospodarczą.

Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej, w tym na pokrycie kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa związanych z podjęciem tej działalności, mogą być przyznane w wysokości nie wyższej niż 6-krotność przeciętnego wynagrodzenia.

W SKRÓCIE

KROK 1

Złóż wniosek i załączniki

elektronicznie, w urzędzie lub pocztą

KROK 2

Czekaj na rozpatrzenie wniosku

pismo o sposobie rozpatrzenia wniosku wysyłane jest pocztą

KROK 3

Ustal termin zawarcia umowy z urzędem

urząd skontaktuje się telefonicznie w celu ustalenia terminu

KROK 4

Podpisz umowę z urzędem

dofinansowanie jest wypłacane po podpisaniu umowy

KROK 5

Odbierz dofinansowanie

KROK 6

Rozpocznij działalność gospodarczą

KROK 7

Dokonaj rozliczenia zakupów

przedstaw dokumenty potwierdzające dokonanie zakupów

KROK 8

Prowadź działalność przez 12 miesięcy

PRZYDATNE INFORMACJE

 • druki wniosków dostępne na stronie internetowej urzędu w terminach określonych przez urząd w ramach prowadzonego naboru
 • możliwość złożenia wniosku online
 • informacja o sposobie rozpatrzenia wniosku wysyłana listownie
 • konieczność osobistej wizyty w celu zawarcia umowy
 • wizyta w urzędzie nie wymaga umówienia się
 • środki finansowe są wypłacane po zawarciu umowy

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

Sposób załatwienia sprawy
 1. Osoba zainteresowana otrzymaniem dofinansowania do podjęcia działalności gospodarczej powinna złożyć w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łodzi kompletny i prawidłowo sporządzony wniosek oraz przedstawić propozycję zabezpieczenia wnioskowanych środków na wypadek konieczności zwrotu dofinansowania.
 2. Złożony wniosek podlega ocenie pod względem formalno-prawnym i merytorycznym.
 3. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku zawierana jest umowa i wypłacane dofinansowanie.
 4. Druki wniosków i wymaganych załączników można pobrać ze strony internetowej Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi z zakładki Dla bezrobotnych i poszukujących pracy (Dokumenty do pobrania) lub osobiście w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi, przy ul. Milionowej 91. Druki wniosków dostępne są w terminach określonych przez Urząd w ramach prowadzonego naboru.
 5. Uzyskanie dofinansowania uzależnione jest od środków finansowych, którymi dysponuje Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi.
Informacje uzupełniające

Forma pomocy

Na rozpoczęcie działalności gospodarczej, w tym na pokrycie kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa, związanych z podjęciem tej działalności, można otrzymać bezzwrotne środki do 6-krotnej wysokości przeciętnego wynagrodzenia.

Wysokość przeciętnego wynagrodzenia ogłaszana jest przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej ”Monitor Polski” na podstawie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Kryteria przyznania

Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej może otrzymać osoba, która jest zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łodzi jako:

  • bezrobotna,albo
  • poszukujący pracy niepozostający w zatrudnieniu lub niewykonujący innej pracy zarobkowej opiekun osoby niepełnosprawnej, albo
  • absolwent centrum integracji społecznej lub absolwent klubu integracji społecznej

jeżeli nie pozostaje w okresie zgłoszonego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej.

Warunki, jakie musi spełnić osoba bezrobotna, absolwent centrum integracji społecznej, absolwent klubu integracji społecznej, żeby otrzymać dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej

O dofinansowanie może ubiegać się osoba, która w okresie 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku:

  • nie odmówiła bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy określonej w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, a także udziału w działaniach w ramach Programu Aktywizacja i Integracja;
  • nie przerwała z własnej winy szkolenia, stażu, wykonywania prac społecznie użytecznych, indywidualnego planu działania, udziału w działaniachw ramachProgramuAktywizacja i Integracjalub innej formy pomocy określonej w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;
  • po skierowaniu podjęła szkolenie, przygotowanie zawodowe dorosłych, staż, prace społecznie użyteczne lub inną formę pomocy określoną w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Dodatkowo osoba ubiegająca się o dofinansowanie musi spełniać poniże warunki:

  • nie otrzymała dotychczas z Funduszu Pracy lub z innych środków publicznych bezzwrotnych środków na podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej, założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej;
  • nie posiadała wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, a w przypadku posiadania wpisu - oświadczy o zakończeniu działalności gospodarczej w dniu przypadającym w okresie przed upływem co najmniej 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzającychdzień złożenia wnioskuo lub w okresie krótszym niż 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku zakończenie prowadzenia działalności gospodarczej nastąpiło z powodu stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19, zaś symbol i przedmiot planowanej działalności gospodarczej według polskiej klasyfikacji Działalności (PKD) na poziomie podklasy jest inny od działalności zakończonej;
  • nie była w okresie 2 lat przed dniem złożenia wniosku karana za przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu w rozumieniu Ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny;
  • nie złożyła wniosku do innego urzędu.

Warunki, jakie musi spełnić poszukujący pracy niepozostający w zatrudnieniu lub niewykonujący innej pracy zarobkowej opiekun osoby niepełnosprawnej, żeby otrzymać dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej:

O dofinansowanie może ubiegać się osoba, która:

  • nie otrzymała dotychczas z Funduszu Pracy lub z innych środków publicznych bezzwrotnych środków na podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej, założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej;
  • nie była w okresie 2 lat przed dniem złożenia wniosku karana za przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu w rozumieniu Ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny;
  • w okresie 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających złożenie wniosku nie przerwała z własnej winy szkolenia, stażu, pracy interwencyjnej, studiów podyplomowych, przygotowania zawodowego dorosłych;
  • nie złożyła wniosku do innego urzędu.

Formy zabezpieczenia zwrotu środków na podjęcie działalności gospodarczej.

W przypadku niedotrzymania warunków umowy otrzymane środki na podjęcie działalności gospodarczej wraz z odsetkami ustawowymi podlegają zwrotowi. Formą zabezpieczenia zwrotu środków może być: poręczenie, weksel z poręczeniem wekslowym (aval), gwarancja bankowa, zastaw na prawach lub rzeczach, blokada środków zgromadzonych na rachunku bankowym albo akt notarialny o poddaniu się egzekucji przez dłużnika. Proponowaną formę zabezpieczenia zwrotu dofinansowania osoba przedstawia w składanym wniosku.

Ważne informacje

Dotowany jest zobowiązany do zwrotu, w ciągu 30 dni od dnia doręczenia wezwania, przyznanego dofinansowania wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od dnia ich uzyskania, jeżeli:

  • otrzymane środki wykorzysta niezgodnie z przeznaczeniem,
  • będzie prowadził działalność gospodarczą przez okres krótszy niż 12 miesięcy,
  • złoży wniosek o zawieszenie prowadzenia działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy po dniu rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej,
  • podejmie zatrudnienie w okresie pierwszych 12 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej,
  • złożył niezgodne z prawdą oświadczenia,
  • naruszy inne warunki zawartej umowy
Termin i miejsce załatwienia

Termin realizacji

O uwzględnieniu lub odmowie uwzględnienia wniosku o dofinansowanie Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi powiadamia wnioskodawcę w formie pisemnej w postaci papierowej, w terminie 30 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku.

Miejsce załatwienia

Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi
ul. Milionowa 91
93-121 Łódź

Infolinia powiatowych urzędów pracy: 19524

Umawianie/rezerwacja wizyty

Nie dotyczy

Opłaty

Brak

Dokumenty

Formy i miejsce składania dokumentów

 • listownie
  • Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi
   ul. Milionowa 91
   93-121 Łódź
 • osobiście
  • ul. Milionowa 91
 • elektronicznie:
  • e-PUAP

Termin składania dokumentów

Terminy naboru wniosków ogłasza każdorazowo Dyrektor PUP w Łodzi.

Wymagane dokumenty

Druki wniosków dostępne są na stronie internetowej i siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi w terminach określonych przez Urząd w ramach prowadzonego naboru.

 • Wniosek o dofinansowanie w formie przyznawania jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej
formularz elektroniczny (ePUAP)
 • Oświadczenie dotyczące pomocy de minimis
 • Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
Podstawa prawna

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy – art. 46
 • rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 lipca 2017 r. w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy oraz przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej

Tryb odwoławczy

Brak

Realizatorzy
Jednostka
Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi
Komórka
Centrum Aktywizacji Zawodowej
Pomoc przy sprawie
POTRZEBUJESZ POMOCY PRZY SPRAWIE?
NIE WIESZ GDZIE SZUKAĆ SWOJEJ SPRAWY?
WYSZUKAJ SPRAWĘ Z LISTY
Kontakt