Jeśli przy nazwie sprawy znajduje się symbol @ to tę sprawę załatwisz on-line

Rejestracja osób poszukujących pracy @

OPIS SPRAWY

Osoba, która nie spełnia warunków niezbędnych do nabycia statusu bezrobotnego, może zarejestrować się jako poszukująca pracy.

Nie można uzyskać statusu poszukującego pracy w urzędzie pracy, w którym jest się zarejestrowanym jako osoba bezrobotna.

Rejestracji dokonać można w więcej niż jednym powiatowym urzędzie pracy.

Osoba transferująca zasiłek dla bezrobotnych z innego państwa może być zarejestrowana jako poszukująca pracy tylko w jednym powiatowym urzędzie pracy, właściwym ze względu na miejsce zameldowania stałego lub czasowego, a jeżeli nie jest zameldowana - na którego obszarze działania przebywa.

W SKRÓCIE

KROK 1

Złóż wniosek i załączniki

elektronicznie lub w urzędzie

KROK 2

Odbierz dokumenty

elektronicznie, w urzędzie lub pocztą 

PRZYDATNE INFORMACJE

 • wizyta w urzędzie nie wymaga umówienia się (dla tradycyjnego sposobu rejestracji)
 • możliwość umówienia się na wizytę dla osób korzystających z uproszczonego sposobu elektronicznej rejestracji
 • możliwość złożenia wniosku online
 • sprawa w całości możliwa do załatwienia online

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

Sposób załatwienia sprawy

W celu zarejestrowania się w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łodzi jako osoba poszukująca pracy należy:

 1. Zgłosić się do Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi

  Rejestracja osób zameldowanych na dzielnicach : Widzew, Górna, Śródmieście oraz osób bez adresu zameldowania odbywa się w siedzibie budynku przy ul. Milionowej 91.

  Rejestracja osób zameldowanych na dzielnicach: Bałuty, Polesie oraz osób bez adresu zameldowania odbywa się w siedzibie budynku przy ul. Kilińskiego 102/102a.

  Osoby zameldowane poza Łodzią mogą zarejestrować się w wybranej siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi.

  albo
 2. Skorzystać z uproszczonego sposobu elektronicznej rejestracji w Urzędzie Pracy, który jest adresowany do wszystkich osób mających dostęp do Internetu.
  • Rejestracja polega na wypełnieniu wniosku o dokonanie rejestracji jako osoba poszukująca pracy w postaci elektronicznej dostępnego na stronie www.praca.gov.pl (lub za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej), przesłaniu go do wybranego powiatowego urzędu pracy oraz umówieniu się na wizytę w urzędzie w celu dostarczenia wymaganych dokumentów oraz osobistego potwierdzenia poprawności przekazanych danych

  • Po przekazaniu danych urząd pracy wyznacza termin stawiennictwa, nie dłuższy niż 7 dni roboczych, w celu dostarczenia wszystkich wymaganych na potrzeby rejestracji dokumentów i dokonania rejestracji. W sytuacji, gdy osoba nie stawi się w wyznaczonym przez urząd terminie, dane przekazane zostają usunięte z systemu teleinformatycznego urzędu pracy;

  • Powyższa procedura umożliwia wcześniejszą rezerwację terminu rejestracji, i ma na celu przede wszystkim zaoszczędzenie czasu, jaki spędza się w urzędzie pracy, oczekując na rejestrację.

   albo
 3. Skorzystać z w pełni elektronicznej rejestracji w urzędzie pracy:
  Z pełnej rejestracji w urzędzie pracy jako osoba poszukująca pracy, za pośrednictwem Internetu, mogą skorzystać osoby dysponujące:
  • bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, z zachowaniem zasad przewidzianych w przepisach o podpisie elektronicznym albo
  • potwierdzonym profilem zaufanym elektronicznej platformy usług administracji publicznej,
  • podpisem osobistym.

Rejestracja polega na wypełnieniu wniosku o dokonanie rejestracji jako osoba poszukująca pracy w postaci elektronicznej dostępnego na stronie www.praca.gov.pli przesłaniu wniosku wraz z załącznikami do wybranego powiatowego urzędu pracy.

Status osoby poszukującej pracy nabędziesz z dniem złożenia wniosku za pośrednictwem elektronicznego systemu rejestracji, po opatrzeniu go i załączonych do wniosku skanów wszystkich dokumentów wymaganych do rejestracji oraz oświadczenia o prawdziwości przekazanych danych, oraz o zapoznaniu się z warunkami zachowania statusu – jednym z powyżej opisanych bezpiecznych podpisów.
Internetowa rejestracja w powiatowym urzędzie pracy ma na celu zaoszczędzenie czasu, który osoby poszukujące pracy poświęcają, oczekując na rejestrację w urzędzie pracy, jak również zaoszczędzenie czasu i środków potrzebnych na dojazd do urzędu.

Informacje uzupełniające

Status osoby poszukującej pracy możesz uzyskać, jeżeli jesteś:

 1. obywatelem Polski,
 2. obywatelem:
  1. państwa członkowskiego Unii Europejskiej,
  2. państwa Europejskiego Obszaru Gospodarczego nienależącego do Unii Europejskiej,
  3. państwa niebędącego stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, który może korzystać ze swobody przepływu osób na podstawie umów zawartych przez te państwa ze Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi (tj. obywatelem Islandii, Lichtensteinu, Norwegii lub Szwajcarii),
  4. Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej lub członkiem ich rodzin (art. 10 ust. 1 lit. b, d, e i f Umowy Wystąpienia)
 3. cudzoziemcem:
  1. posiadającym w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy,
  2. posiadającym w Rzeczypospolitej Polskiej zezwolenie na pobyt stały,
  3. posiadającym w Rzeczypospolitej Polskiej zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej,
  4. posiadającym w Rzeczypospolitej Polskiej zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 127 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 2354 z późn. zm.),
  5. posiadającym w Rzeczypospolitej Polskiej zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 144, art. 151 ust. 1, art. 151b ust. 1, art. 159 ust. 1, art. 160, art. 161, art. 161b ust. 1, art. 176, art. 186 ust. 1 pkt 1, 2, 4, 5 i 7 lub art. 187 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 2354 z późn. zm.) lub posiadających wizę krajową w celu odbycia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich albo kształcenia się w szkole doktorskiej, z adnotacją „student", lub wizę krajową w celu prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych,
  6. posiadającym zezwolenie na pobyt czasowy, o którym mowa w art. 114 ust. 1 albo 1a albo art. 126 ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 2354 z późn. zm.), albo wizę wydaną w celu wykonywania pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  7. posiadającym w Rzeczypospolitej Polskiej wizę wydaną w celu, o którym mowa w art. 60 ust. 1 pkt 5a ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 2354 z późn. zm.), lub zezwolenie na pobyt czasowy, o którym mowa w art. 185a ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 2354 z późn. zm.), albo przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w ramach ruchu bezwizowego w związku z wnioskiem wpisanym do ewidencji wniosków, o której mowa w art. 88p ust. 1 pkt 1,
  8. posiadającym w Rzeczypospolitej Polskiej zgodę na pobyt ze względów humanitarnych lub zgodę na pobyt tolerowany,
  9. korzystającym w Rzeczypospolitej Polskiej z ochrony czasowej,
  10. ubiegającym się w Rzeczypospolitej Polskiej o udzielenie ochrony międzynarodowej i małżonkiem, w imieniu którego występuje z wnioskiem o udzielenie ochrony międzynarodowej, który posiada zaświadczenie wydane na podstawie art. 35 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1108 i 1918),
  11. któremu udzielono ochrony uzupełniającej w Rzeczypospolitej Polskiej;
  12. posiadających w Rzeczypospolitej Polskiej wizę wydaną w celu, o którym mowa w art. 60 ust. 1 pkt 23 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 2354 z późn. zm.)
  13. będącym członkiem rodziny obywatela polskiego;
 4. cudzoziemcem towarzyszącym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej cudzoziemcowi, będącemu obywatelem:
  1. państwa członkowskiego Unii Europejskiej,
  2. państwa Europejskiego Obszaru Gospodarczego nienależącego do Unii Europejskiej,
  3. państwa niebędącego stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, który może korzystać ze swobody przepływu osób na podstawie umów zawartych przez te państwa ze Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi (tj. obywatelem Islandii, Lichtensteinu, Norwegii lub Szwajcarii),

   - jako członek rodziny w rozumieniu art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1697).

Obywatel Ukrainy:

 • którego pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uznaje się za legalny (obywatel Ukrainy który przybył legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa oraz obywatel Ukrainy posiadających Kartę Polaka, który wraz z najbliższą rodziną z powodu tych działań wojennych przybył na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i deklaruje zamiar pozostania, jego pobyt uznaje się za legalny w okresie 18 miesięcy licząc od dnia 24 lutego 2022 r. )
 • przebywającym legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

- może zarejestrować się oraz zostać uznany jako osoba poszukująca pracy.

Forma pomocy

Osoba posiadająca status poszukującego pracy może korzystać z usług rynku pracy w zakresie:

 1. pośrednictwa pracy,
 2. poradnictwa zawodowego,

Jeżeli osoba posiadająca status poszukującego pracy:

 1. jest w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn dotyczących zakładu pracy,
 2. jest zatrudniona u pracodawcy, wobec którego ogłoszono upadłość lub który jest w stanie likwidacji, z wyłączeniem likwidacji w celu prywatyzacji,
 3. otrzymuje świadczenie socjalne przysługujące na urlopie górniczym lub górniczy zasiłek socjalny, określone w odrębnych przepisach,
 4. uczestniczy w zajęciach centrum integracji społecznej lub indywidualnym programie integracji, o którym mowa w przepisach o pomocy społecznej,
 5. jest żołnierzem rezerwy,
 6. pobiera rentę szkoleniową,
 7. pobiera świadczenie szkoleniowe,
 8. podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników jako domownik lub małżonek rolnika, jeżeli zamierzasz podjąć zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą poza rolnictwem,
 9. jest pracownikiem, osobą wykonującą inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą w wieku 45 lat i powyżej i jest zainteresowany pomocą w rozwoju zawodowym,

może:

 • korzystać z usług szkoleniowych;
 • ubiegać się o sfinansowanie kosztów egzaminów umożliwiających uzyskanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, określonych uprawnień zawodowych lub tytułów zawodowych oraz kosztów uzyskania licencji niezbędnych do wykonywania danego zawodu;
 • ubiegać się o pożyczkę na sfinansowanie kosztów szkolenia w celu podjęcia zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej;
 • ubiegać się o sfinansowanie z Funduszu Pracy kosztów studiów podyplomowych.

W okresie odbywania szkolenia i studiów podyplomowych nie przysługuje stypendium.

Osoba poszukująca pracy może uzyskać zwrot kosztów przejazdu na badania lekarskie lub psychologiczne i powrotu do miejsca zamieszkania, jeżeli na badania te została skierowana przez swój urząd pracy i dojeżdża do tych miejsc.

Jeżeli osoba posiadająca status poszukującego pracy:

 1. otrzymuje świadczenie socjalne przysługujące na urlopie górniczym lub górniczy zasiłek socjalny, określone w odrębnych przepisach,
 2. uczestniczy w zajęciach centrum integracji społecznej lub indywidualnym programie integracji, o którym mowa w przepisach o pomocy społecznej,
 3. jest żołnierzem rezerwy,
 4. pobiera rentę szkoleniową,
 5. pobiera świadczenie szkoleniowe

może odbyć przygotowanie zawodowe dorosłych w celu uzyskania kwalifikacji lub umiejętności zawodowych,potwierdzonych odpowiednio:

 • świadectwem – w przypadku odbycia przygotowania zawodowego dorosłych w formie praktycznej nauki zawodu dorosłych,
 • zaświadczeniem potwierdzającym nabyte umiejętności – w przypadku odbycia przygotowania zawodowego w formie przyuczenia do pracy dorosłych.

Jeżeli osoba posiada status poszukującego pracy oraz jest cudzoziemcem:

 1. posiadającym w Rzeczypospolitej Polskiej zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 144, art. 151 ust. 1, art. 151b ust. 1, art. 159 ust. 1, art. 160, art. 161, art. 161b ust. 1, art. 176, art. 186 ust. 1 pkt 1, 2, 4, 5 i 7 lub art. 187 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 2354 z późn. zm.), lub posiadających wizę krajową w celu odbycia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich albo kształcenia się w szkole doktorskiej, z adnotacją „student", lub wizę krajową w celu prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych
 2. posiadającym zezwolenie na pobyt czasowy, o którym mowa w art. 114 ust. 1 albo 1a albo art. 126 ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 2354 z późn. zm.), albo wizę wydaną w celu wykonywania pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 3. posiadającym w Rzeczypospolitej Polskiej wizę wydaną w celu, o którym mowa w art. 60 ust. 1 pkt 5a ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 2354 z późn. zm.), lub zezwolenie na pobyt czasowy, o którym mowa w art. 185a ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 2354 z późn. zm.), albo przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w ramach ruchu bezwizowego w związku z wnioskiem wpisanym do ewidencji wniosków, o której mowa w art. 88p ust. 1 pkt 1
 4. ubiegającym się w Rzeczypospolitej Polskiej o udzielenie ochrony międzynarodowej i małżonkiem, w imieniu którego występuje z wnioskiem o udzielenie ochrony międzynarodowej, który posiada zaświadczenie wydane na podstawie art. 35 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1108 i 1918)
 5. posiadających w Rzeczypospolitej Polskiej wizę wydaną w celu, o którym mowa w art. 60 ust. 1 pkt 23 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 2354 z późn. zm.)

- może ubiegać się o skierowanie na szkolenie.

Cudzoziemcy posiadający status osoby poszukującej pracy mogą wziąć udział w szkoleniu z języka polskiego.

Osoby poszukujące pracy mogą ubiegać się o finansowanie kosztów postępowania nostryfikacyjnego lub postępowania w sprawie potwierdzenia ukończenia studiów na określonym poziomie.

Obowiązki poszukującego pracy:

 1. zgłaszanie się w urzędzie pracy co najmniej raz na 90 dni w celu potwierdzenia zainteresowania pomocą określoną w ustawie;
 2. zawiadamianie urzędu pracy w terminie 7 dni o wszelkich zmianach zawartych w karcie rejestracyjnej i oświadczeniach,
 3. stawianie się w wyznaczonym terminie, ustalonym pomiędzy poszukującym pracy a urzędem pracy, a w razie niestawienia się w umówionym terminie powiadomienie urzędu pracy o przyczynie niestawiennictwa w ciągu 7 dni,
 4. podjęcie przygotowania zawodowego dorosłych, jeżeli zostanie zaproponowane,
 5. podjęcie i udział w indywidualnym planie działania, szkoleniu, studiach podyplomowych, jeżeli zostaną zaproponowane,
 6. uczestnictwo w programie specjalnym, jeżeli zostaną zaproponowane,
 7. przystąpienie do egzaminu umożliwiającego uzyskanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, określonych uprawnień zawodowych lub tytułów zawodowych oraz koszty uzyskania licencji niezbędnych do wykonywania danego zawodu, jeżeli zostaną zaproponowane.

Transfer zasiłku

Osoba bezrobotna, która uzyskała prawo do świadczeń z tytułu bezrobocia w państwie swojego ostatniego zatrudnienia, którym był kraj Unii Europejskiej, EOG lub Szwajcarii i wraca do Polski w celu poszukiwania pracy, ma prawo do transferu zasiłku dla bezrobotnych. Po przyjeździe do Polski musi zarejestrować się jako osoba poszukująca pracy wciągu 7 dniwPowiatowym Urzędzie Pracy w Łodzi (jeżeli posiada zameldowanie stałe lub tymczasowe na terenie Łodzi, a w przypadku braku meldunku, jeżeli przebywa na terenie Łodzi). Świadczenia nie są wypłacane przez powiatowy urząd pracy, lecz przez instytucję właściwą w państwie, z którego transferowany jest zasiłek.

Termin i miejsce załatwienia

Termin realizacji

Rejestracji osoby ubiegającej się o zarejestrowanie jako poszukującego pracy dokonuje się z dniem, w którym osoba:

 • zgłosiła się do powiatowego urzędu pracy
 • złożyła wniosek o dokonanie rejestracji na portalu praca.gov.pl i opatrzyła go jednym z bezpiecznych podpisów

Rejestracje osób, które prawidłowo złożyły wnioski oraz przedłożyły komplet wymaganych dokumentów są dokonywane niezwłocznie. Rejestracji wymagających postępowania wyjaśniającego dokonuje się nie później niż w ciągu miesiąca.

Miejsce załatwienia

Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi – Dział Rejestracji
ul. Milionowa 91 (osoby zameldowane na dzielnicach: Widzew, Śródmieście, Górna oraz bez adresu zameldowania)
93-121 Łódź
pok. 003, 004, 006
tel. +48 (42) 251-65-10

Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi – Dział Rejestracji i Wyrejestrowań
ul. Kilińskiego 102/102a (osoby zameldowane na dzielnicach: Bałuty, Polesie oraz bez adresu zameldowania)
90-012 Łódź
Sala B
tel. +48 (42) 676-80-47, 676-80-22

Osoby zameldowane poza Łodzią mogą zarejestrować się w wybranej siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi.

Rejestracji osobistej można dokonać po pobraniu numerka w biletomacie w godzinach 8:30-13:00.

Umawianie/rezerwacja wizyty

Wyłącznie dla osób korzystających z uproszczonego sposobu elektronicznej rejestracji w urzędzie pracy na stronie www.praca.gov.pl.

Po przekazaniu danych urząd pracy wyznacza termin stawiennictwa, nie dłuższy niż 7 dni roboczych.

Opłaty

Brak

Dokumenty

Formy i miejsce składania dokumentów

 • osobiście:
  • ul. Milionowa 91 (rejestracja osób zameldowanych na dzielnicach: Widzew, Górna, Śródmieście oraz osób bez adresu zameldowania)
  • ul. Kilińskiego 102/102a (rejestracja osób zameldowanych na dzielnicach: Bałuty, Polesie oraz osób bez adresu zameldowania)
 • elektronicznie:
  • praca.gov.pl

Termin składania dokumentów

Wnioski można składać w ciągu całego roku

Wymagane dokumenty

 • Wniosek o dokonanie rejestracji jako osoba poszukująca pracy
formularz elektroniczny (praca.gov.pl)

Obywatele polscy:

 • Dowód osobisty, a w przypadku jego braku – inny dokument potwierdzający tożsamość
 • Świadectwa ukończenia szkoły, dyplomy lub inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje lub zaświadczenia o ukończeniu szkolenia
 • Świadectwa pracy i inne dokumenty niezbędne do ustalenia jej uprawnień przysługujących na podstawie przepisów ustawy
 • Dokumenty stwierdzające przeciwwskazania do wykonywania określonych prac, jeżeli takie się posiada

Cudzoziemcy:

 • Dodatkowo dokument wskazujący tytuł pobytowy uprawniający do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej np. decyzję i kartę pobytu

Osoby niepełnosprawne:

 • Dodatkowo  dokumenty potwierdzające rodzaj i stopień niepełnosprawności

Osoby transferujące zasiłek dla bezrobotnych:

 • Dowód osobisty, a w przypadku jego braku – inny dokument potwierdzający tożsamość
 • Dokumenty stwierdzające przeciwwskazania do wykonywania określonych prac, jeżeli takie się posiada
 • Dokument PD U2
Podstawa prawna

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2022 r. poz. 690 z późn. zm.)
 • rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia z dnia 14 kwietnia 2020 r. w sprawie rejestracji bezrobotnych i poszukujących pracy (Dz. U. z 2020 r, poz. 667)
 • ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz.U. z 2023, poz. 103 z późn. zm.)

Tryb odwoławczy

Brak

Realizatorzy
Jednostka
Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi
Komórka
Wydział Ewidencji i Świadczeń
Pomoc przy sprawie
POTRZEBUJESZ POMOCY PRZY SPRAWIE?
NIE WIESZ GDZIE SZUKAĆ SWOJEJ SPRAWY?
WYSZUKAJ SPRAWĘ Z LISTY
Kontakt