Jeśli przy nazwie sprawy znajduje się symbol @ to tę sprawę załatwisz on-line

Skierowanie osoby bezrobotnej do udziału w Programie Aktywizacja i Integracja

OPIS SPRAWY

Program Aktywizacja i Integracja realizowany jest w Łodzi przez Powiatowy Urząd Pracy oraz Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Program przewiduje szereg działań w obszarze aktywizacji oraz integracji społecznej osób bezrobotnych. Program skierowany jest do osób bezrobotnych korzystających jednocześnie ze świadczeń Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi.

W SKRÓCIE

KROK 1

Zgłoś się do doradcy klienta

w Centrum Aktywizacji Zawodowej

KROK 2

Odbierz skierowanie

KROK 3

Weź udział w Programie

PRZYDATNE INFORMACJE

 • wizyta w urzędzie nie wymaga umówienia się

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

Sposób załatwienia sprawy
 1. Udział w Programie Aktywizacja i Integracja odbywa się na podstawie skierowania wydanego przez doradcę klienta w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łodzi.
 2. Aby skorzystać z usługi należy skontaktować się z doradcą klienta w PUP w Łodzi.
 3. Wizyta u doradcy klienta po uprzednim pobraniu biletu w biletomacie znajdującym się w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łodzi przy ul. Milionowej 91.
Informacje uzupełniające
Forma pomocy

Celem Programu Aktywizacja i Integracja w mieście Łodzi jest poprawa sytuacji na rynku pracy osób bezrobotnych, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, poprzez kształtowanie ich aktywnej postawy w życiu społecznym i zawodowym. Cel ten realizowany jest poprzez kierowanie uczestników programu do prac społecznie użytecznych oraz ich udział w działaniach w zakresie integracji społecznej tj. treningi umiejętności społecznych oraz poradnictwo specjalistyczne.

Program Aktywizacja i Integracja w mieście Łodzi, po zaopiniowaniu przez powiatową radę rynku pracy, realizowany jest przez:

  • Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi - w zakresie aktywizacji zawodowej bezrobotnych, w ramach prac społecznie użytecznych;
  • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi – w zakresie integracji społecznej bezrobotnych.

Działania w zakresie integracji społecznej osób bezrobotnych, służące kształtowaniu aktywnej postawy w życiu społecznym i zawodowym, mogą być realizowane, w szczególności, poprzez grupowe poradnictwo specjalistyczne, warsztaty trenerskie i grupy wsparcia, w wymiarze co najmniej 10 godzin tygodniowo. Działania te odbywają się często w Klubach Integracji Społecznej.

Realizacja Programu Aktywizacja i Integracja trwa 2 miesiące.

Po zakończeniu Programu Aktywizacja i Integracja Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi może:

  • podjąć decyzję o ponownym skierowaniu osoby bezrobotnej do udziału w Programie, jednak nie dłużej niż łącznie na okres do 6 miesięcy;
  • skierować osobę bezrobotną, w porozumieniu z ośrodkiem pomocy społecznej, dozatrudnienia wspieranego u pracodawcy na zasadach określonych w przepisach ozatrudnieniu socjalnym lub podjęcia pracy w spółdzielni socjalnej, zakładanej przez osoby prawne, o której mowa w przepisach o spółdzielniach socjalnych.

W czasie udziału osoby bezrobotnej w Programie Aktywizacja i Integracja Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi nie kieruje do bezrobotnego innych form pomocy.

Kryteria przyznania

Do udziału wProgramie Aktywizacja i Integracja kierowane są osoby:

  • bezrobotne,
  • korzystające ze świadczeń pomocy społecznej,
  • w szczególności realizujące kontrakt socjalny, o którym mowa w przepisach opomocy społecznej.
Termin i miejsce załatwienia

Termin realizacji

Realizacja PAI rozpoczyna się po jego pozytywnym zaopiniowaniu przez Powiatową Radę Rynku Pracy w Łodzi i zawarciu porozumienia o jego realizacji z MOPS w Łodzi. Zakładany okres realizacji PAI : marzec – grudzień 2023 roku. W ramach tego okresu aktywizacja zawodowa i integracja społeczna skierowanych osób bezrobotnych trwa 2 miesiące (jeden cykl).

Miejsce załatwienia

Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi

ul. Milionowa 91, pok. 001

93-121 Łódź

Infolinia powiatowych urzędów pracy: 19524

Umawianie/rezerwacja wizyty

Nie dotyczy

Opłaty

Brak

Dokumenty

Formy i miejsce składania dokumentów

Nie dotyczy

Termin składania dokumentów

Nie dotyczy

Wymagane dokumenty

Brak
Podstawa prawna

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2023 r. poz. 735) – art. 62a

Tryb odwoławczy

Brak

Realizatorzy
Jednostka
Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi
Komórka
Centrum Aktywizacji Zawodowej
Pomoc przy sprawie
POTRZEBUJESZ POMOCY PRZY SPRAWIE?
NIE WIESZ GDZIE SZUKAĆ SWOJEJ SPRAWY?
WYSZUKAJ SPRAWĘ Z LISTY
Kontakt