Jeśli przy nazwie sprawy znajduje się symbol @ to tę sprawę załatwisz on-line

Przyznanie osobie bezrobotnej bonu na zasiedlenie

OPIS SPRAWY

Osobie bezrobotnej do 30 roku życia przysługuje bon na zasiedlenie w związku z podjęciem poza miejscem dotychczasowego zamieszkania zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej.

Przyznanie bonu następuje na podstawie Indywidualnego Planu Działania.

Dofinansowanie jest w wysokości określonej w umowie, nie wyższej jednak niż 200% przeciętnego wynagrodzenia za pracę z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zamieszkania związanych z zatrudnieniem.

W SKRÓCIE

KROK 1

Złóż wniosek

w urzędzie

KROK 2

Ustal termin zawarcia umowy

KROK 3

Podpisz umowę z urzędem

w terminie uzgodnionym na wniosku z doradcą zawodowym

KROK 4

Odbierz bon na zasiedlenie

w terminie ustalonym w umowie

KROK 5

Odbierz dofinansowanie

KROK 6

Rozpocznij zatrudnienie

KROK 7

Złóż dokumenty

wynikające z przyznanego bonu (w urzędzie)

PRZYDATNE INFORMACJE

 • wniosek o przyznanie bonu na zasiedlenie wydawany jest u doradcy zawodowego na podstawie Indywidualnego Planu Działania i należy złożyć go osobiście
 • wizyta w urzędzie nie wymaga umówienia się
 • dofinansowanie w ramach bonu na zasiedlenie nie może przekroczyć 200% przeciętnego wynagrodzenia za pracę i jest przeznaczone na pokrycie kosztów zamieszkania związanych z podjęciem zatrudnienia
 • zawarcie umowy następuje w terminie uzgodnionym na wniosku z doradcą zawodowym
 • wypłata dofinansowania nastepuje w terminie ustalonym w umowie

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

Sposób załatwienia sprawy
 1. Osoba zainteresowana wydaniem bonu na zasiedlenie składa wniosek w Powiatowym Urzędzie Pracy.
 2. W związku z określonym limitem środków finansowych przeznaczonych na realizację przedmiotowego zadania usługa dostępna jest okresowo.
 3. Bon na zasiedlenie przyznawany jest osobie do 30 roku życia na podstawie Indywidualnego Planu Działania.
 4. Starosta zawiera umowę o przyznanie bonu na zasiedlenie a osoba bezrobotna otrzymuje bon na zasiedlenie i wypłatę dofinansowanie.
Informacje uzupełniające

Forma pomocy

Bon na zasiedlenie stanowi gwarancję przyznania środków finansowych na pokrycie kosztów zamieszkania w związku z podjęciem zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej poza miejscem dotychczasowego zamieszkania.

Kryteria przyznania

Byubiegać się obon na zasiedlenie należy:

  • być zarejestrowanym jako bezrobotnyw Powiatowym Urzędzie Pracy w Łodzi,
  • mieć mniej niż 30 lat,
  • mieć zamiar podjęcia pracy poza miejscem swojego zamieszkania.

Dodatkowe warunki, które trzeba spełniać przy ubieganiu się o bon na zasiedlenie

  • w związku z podjęciem zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej trzeba osiągać wynagrodzenie lub przychód w wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę brutto miesięcznie oraz z tego tytułu podlegać ubezpieczeniom społecznym;
  • odległość od miejsca dotychczasowego zamieszkania do miejscowości, w której osoba bezrobotna zamieszka w związku z podjęciem zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej wynosi co najmniej 80 km lub czas dojazdu do tej miejscowości i powrotu do miejsca dotychczasowego zamieszkania środkami transportu zbiorowego przekracza łącznie co najmniej 3 godziny dziennie;
  • należy pozostawać w zatrudnieniu, innej pracy zarobkowej lub prowadzić działalność gospodarczą przez okres co najmniej 6 miesięcy.

Wysokość środków w ramach bonu na zasiedlenie i jego przeznaczenie

Umowa określa wysokość środków, które będą przyznane osobie bezrobotnej. Maksymalna kwota w ramach bonu na zasiedlenie niemoże przekraczać 200% przeciętnego wynagrodzenia. Wysokość przeciętnego wynagrodzenia ogłaszana jest przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej ”Monitor Polski” na podstawie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Obowiązki wynikające z przyznanego bonu na zasiedlenie

Pootrzymaniu bonu należy:

  • do 30 dni od dnia otrzymania bonu dostarczyć do Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi dokument potwierdzający podjęcie zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej i oświadczenie o spełnieniu warunku dotyczącego odległości od miejsca dotychczasowego zamieszkania do miejsca wykonywania pracy;
  • do 7 dni, odpowiednio od dnia utraty zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej i od dnia podjęcia nowego zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej, przedstawić Powiatowemu Urzędowi Pracy w Łodzi oświadczenie o utracie zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub zaprzestaniu wykonywania działalności gospodarczej i podjęciu nowego zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej oraz oświadczenie o spełnieniu warunku dotyczącego odległości od miejsca dotychczasowego zamieszkania do miejsca wykonywania pracy;
  • do 8 miesięcy od dnia otrzymania bonu udokumentować pozostawanie w zatrudnieniu, posiadanie innej pracy zarobkowej lub prowadzenie działalności gospodarczej przez okres 6 miesięcy.

Uwaga: W przypadku niedostarczenia w terminie 30 dni od dnia otrzymania bonu na zasiedlenie dokumentu potwierdzającego podjęcie zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej, kwota otrzymania dofinansowania podlega zwrotowi w całości.

Uwaga: Kwota bonu na zasiedlenie podlega zwrotowi proporcjonalnie do udokumentowanego okresu pozostania w zatrudnieniu, wykonywania innej pracy zarobkowej lub prowadzenia działalności gospodarczej.

Termin i miejsce załatwienia

Termin realizacji

W ciągu 30 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku.

Miejsce załatwienia

Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi

ul. Milionowa 91

93-121 Łódź

Infolinia powiatowych urzędów pracy: 19524

Umawianie/rezerwacja wizyty

Nie dotyczy

Opłaty

Brak

Dokumenty

Formy i miejsce składania dokumentów

 • osobiście
  Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi
  ul. Milionowa 91
  93-121 Łódź

Termin składania dokumentów

Terminy naboru wniosków ogłasza każdorazowo Dyrektor PUP w Łodzi

Wymagane dokumenty

 • Wniosek o przyznanie bonu na zasiedlenie wydawany jest na podstawie Indywidualnego Planu Działania u doradcy klienta
Podstawa prawna

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku - art. 66n

Tryb odwoławczy

Brak

Realizatorzy
Jednostka
Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi
Komórka
Centrum Aktywizacji Zawodowej
Pomoc przy sprawie
POTRZEBUJESZ POMOCY PRZY SPRAWIE?
NIE WIESZ GDZIE SZUKAĆ SWOJEJ SPRAWY?
WYSZUKAJ SPRAWĘ Z LISTY
Kontakt