Jeśli przy nazwie sprawy znajduje się symbol @ to tę sprawę załatwisz on-line

Przyznanie osobie bezrobotnej bonu szkoleniowego @

OPIS SPRAWY

Bon szkoleniowy jest gwarancją skierowania na wskazane przez osobę bezrobotną do 30 roku życia szkolenie oraz opłacenie kosztów, które zostaną poniesione w związku z jego podjęciem. Przyznanie i realizacja bonu następuje na podstawie Indywidualnego Planu Działania i uprawdopodobnienia przez osobę bezrobotną podjęcia zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej. Dofinansowanie jest możliwe do wysokości 100% przeciętnego wynagrodzenia. Uczestnik szkolenia uzyskuje stypendium, którego wysokość wynosi 120% kwoty zasiłku dla bezrobotnych pod warunkiem, że liczba godzin szkolenia wynosi nie mniej niż 150 godzin miesięcznie.

W SKRÓCIE

KROK 1

Złóż wniosek i załączniki

elektronicznie, w urzędzie lub pocztą

KROK 2

Czekaj na rozpatrzenie wniosku

pismo o sposobie rozpatrzenia wniosku wysyłane jest pocztą

KROK 3

Odbierz bon szkoleniowy

pozyskaj oferty szkoleniowe

KROK 4

Złóż bon szkoleniowy

otrzymasz skierowanie do udziału w szkoleniu

KROK 5

Rozpocznij szkolenie

KROK 6

Odbierz decyzję o przyznaniu stypendium

decyzja wysyłana jest pocztą na adres osoby bezrobotnej

KROK 7

Odbierz stypendium

PRZYDATNE INFORMACJE

 • druki dokumentów do pobrania dostępne na stronie internetowej urzędu w terminach określonych przez urząd w ramach prowadzonego naboru (https://lodz.praca.gov.pl/dokumenty-do-pobrania)
 • możliwość złożenia wniosku online
  składając wniosek online należy skorzystać z formularza ogólnego (Pismo do urzędu) i przesłać pliki wypełnionych dokumentów tj.: wniosku oraz załączonych dokumentów
 • możliwość przesłania wniosku pocztą
 • wizyta w urzędzie nie wymaga umówienia się
 • wydanie decyzji o przyznaniu stypendium z tytułu uczestnictwa w szkoleniu w ramach bonu szkoleniowego następuje w terminie 30 dni licząc od dnia rozpoczęcia udziału w szkoleniu.
 • decyzja wysyłana jest pocztą

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

Sposób załatwienia sprawy
 1. Osoba zainteresowania wydaniem bonu szkoleniowego składa wniosek w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łodzi. Załącznikiem do wniosku jest deklaracja pracodawcy o zamiarze zatrudnienia osoby bezrobotnej po ukończeniu szkolenia tzw. promesa lub deklaracja wnioskodawcy o rozpoczęciu prowadzenia działalności gospodarczej po ukończeniu wskazanego szkolenia.
 2. W związku z określonym limitem środków Funduszu Pracy, w ramach którego finansowane jest przedmiotowe zadanie, usługa ta dostępna jest okresowo. PUP w Łodzi ogłasza na stronie internetowej lodz.praca.gov.pl nabór wniosków o wydanie bonu szkoleniowego.
 3. Bon szkoleniowy przyznawany jest na wniosek osoby bezrobotnej do 30 roku życia. Wydawany jest na podstawie Indywidualnego Planu Działania u doradcy klienta. Wizyta u doradcy klienta po uprzednim pobraniu biletu w biletomacie znajdującym się w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łodzi przy ul. Milionowej 91.
 4. Pozytywne rozpatrzenie wniosku stanowi podstawę do wydania bonu szkoleniowego.
 5. Wraz z bonem szkoleniowym osoba bezrobotna przedstawia ofertę instytucji szkoleniowej dotyczącą danego szkolenia.
 6. Starosta zawiera umowę o zorganizowanie szkolenia z instytucją szkoleniową, a osobie bezrobotnej wydawane jest skierowanie na szkolenie.
Informacje uzupełniające

Forma pomocy

Bon szkoleniowy stanowi gwarancję skierowania na wskazane przez osobę bezrobotną do 30 roku życia szkolenie oraz opłacenie kosztów, które zostaną poniesione w związku z jego podjęciem. Termin ważności bonu określa Starosta.

Kryteria przyznania

Przyznanie i realizacja bonu szkoleniowego następuje na podstawie Indywidualnego Planu Działania oraz uprawdopodobnienia przez osobę bezrobotną podjęcia zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej.

W sytuacji, gdy koszt szkolenia przekracza wysokość określoną w bonie, osoba bezrobotna sama pokrywa koszty przekraczające wskazany limit.

Wysokość środków w ramach bonu szkoleniowego i jego przeznaczenie

W ramach bonu szkoleniowego, w wysokości do 100% przeciętnego wynagrodzenia, mogą być sfinansowane koszty:

  • jednego lub kilku szkoleń, w tym kosztów kwalifikacyjnego kursu zawodowego;
  • niezbędnych badań lekarskich lub psychologicznych;
  • przejazdu na szkolenia w wysokości:
   • do 150 zł – w przypadku szkolenia trwającego do 150 godzin,
   • od 150 zł 200 zł – w przypadku szkolenia trwającego powyżej 150 godzin;
  • zakwaterowania, jeśli zajęcia odbywają się poza miejscem zamieszkania, w wysokości:
   • do 550 zł – w przypadku szkolenia trwającego poniżej 75 godzin,
   • powyżej 550 zł do 1 100 zł - w przypadku szkolenia trwającego od 75 godzin do 150 godzin,
   • powyżej 1 100 zł do 1 500 zł – w przypadku szkolenia trwającego ponad 150 godzin.

Szkolenie może trwać do 6 miesięcy, ale gdy wymaga tego program – do 12 miesięcy.

Szkolenie dla osób bez kwalifikacji zawodowych może trwać do 12 miesięcy, a gdy wymaga tego program – do 24 miesięcy

Stypendium szkoleniowe

Uczestnik szkolenia (osoba bezrobotna) otrzymuje stypendium szkoleniowe.

Wysokość stypendium wynosi 120% kwoty zasiłku dla bezrobotnych pod warunkiem, że liczba godzin szkolenia wynosi nie mniej niż 150 godzin miesięcznie.

W przypadku niższej liczby godzin stypendium ustala się proporcjonalnie, nie mniej jednak niż 20% zasiłku dla bezrobotnych. Osobie podejmującej zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą i kontynuującej szkolenie przysługuje stypendium w wysokości 20% zasiłku do dnia zakończenia szkolenia.

Uwaga: Bezrobotnemu uprawnionemu w tym samym okresie do stypendium oraz zasiłku przysługuje prawo wyboru świadczenia.

Uwaga: Osoba, która z własnej winy nie ukończyła szkolenia, jest zobowiązana do zwrotu jego kosztów z wyjątkiem sytuacji, gdy powodem nieukończenia szkolenia było podjęcie zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej.

Stypendium w czasie niezdolności do pracy

Za okres udokumentowanej niezdolności do pracy bezrobotny zachowuje prawo do stypendium. Niezdolność tę należy udokumentować elektronicznym zaświadczeniem lekarskim (EZLA).

Termin i miejsce załatwienia

Termin realizacji

Terminy naboru wniosków ogłasza każdorazowo Dyrektor PUP w Łodzi

Miejsce załatwienia

Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi
ul. Milionowa 91
93-121 Łódź

Infolinia powiatowych urzędów pracy: 19 524

Umawianie/rezerwacja wizyty

Nie dotyczy

Opłaty

Brak

Dokumenty

Formy i miejsce składania dokumentów

 • listownie
  • Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi
   ul. Milionowa 91
   93-121 Łódź
 • osobiście
  • Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi
   ul. Milionowa 91
   93-121 Łódź
 • elektronicznie:
  • ePUAP
  • praca.gov.pl

Termin składania dokumentów

Terminy naboru wniosków ogłasza każdorazowo Dyrektor PUP w Łodzi

Wymagane dokumenty

 • Wniosek o wydanie bonu szkoleniowego – wydawany jest na podstawie Indywidualnego Planu Działania przez doradcę zawodowego (w terminach naborów wniosków)
formularz elektroniczny (ePUAP)
formularz elektroniczny (praca.gov.pl)
 • Formularz oferty szkoleniowej – druk dostępny na stronie Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi (w terminach naborów wniosków)
 • Deklaracja pracodawcy o zamiarze zatrudnienia osoby bezrobotnej po ukończeniu szkolenia tzw. promesa – druk dostępny na stronie Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi w terminach naborów wniosków, lub
 • Deklaracja wnioskodawcy o rozpoczęciu prowadzenia działalności gospodarczej po ukończeniu wskazanego szkolenia.
Podstawa prawna

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r., poz. 690 z późn. zm.) - art. 66k

 • rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji oraz trybu i sposobów prowadzenia usług rynku pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 667)

Tryb odwoławczy

Świadczenia z tytułu bezrobocia przyznawane są w formie decyzji administracyjnych, od których przysługuje odwołanie do Wojewody Łódzkiego. Dotyczy wyłącznie decyzji o przyznaniu stypendium szkoleniowego.

W przypadku negatywnego rozpatrzenia wniosku, osoba bezrobotna otrzymuje pisemną informację wraz z uzasadnieniem, która nie jest decyzją administracyjną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) i od której nie przysługują środki odwoławcze

Realizatorzy
Jednostka
Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi
Komórka
Centrum Aktywizacji Zawodowej
Pomoc przy sprawie
POTRZEBUJESZ POMOCY PRZY SPRAWIE?
NIE WIESZ GDZIE SZUKAĆ SWOJEJ SPRAWY?
WYSZUKAJ SPRAWĘ Z LISTY
Kontakt