Jeśli przy nazwie sprawy znajduje się symbol @ to tę sprawę załatwisz on-line

Przyznanie świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej/rodzinnym domu dziecka

OPIS SPRAWY

Wnioski należy składać bezzwłocznie po umieszczeniu dziecka w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka na podstawie postanowienia sądu rodzinnego. Podstawą przyznania świadczenia jest przedstawienie postanowienia sądowego o umieszczeniu dziecka w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.
Wysokość świadczenia obecnie wynosi miesięcznie:

 • 899,00 zł – na każde dziecko umieszczone w rodzinie zastępczej spokrewnionej;
 • 1.361,00 zł – na każde dziecko umieszczone w rodzinie zastępczej niezawodowej i zawodowej oraz w rodzinnym domu dziecka.

Wypłata świadczenia następuje w ciągu 30 dni od daty przyznania świadczenia.

W SKRÓCIE

KROK 1

Złóż dokumenty

elektronicznie, w MOPS lub za pośrednictwem poczty

KROK 2

Czekaj

na decyzję w sprawie

KROK 3

Czekaj na wypłatę świadczenia

w ciągu 30 dni od daty przyznania świadczenia

PRZYDATNE INFORMACJE

 • możliwość złożenia wniosku online
 • możliwość przesłania wniosku pocztą
 • sprawa możliwa do załatwienia przez pełnomocnika
 • wizyta w urzędzie nie wymaga umówienia się
 • sprawa nie wymaga opłat, za wyjątkiem pełnomocnictwa

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

Sposób załatwienia sprawy

Świadczenie przyznawane jest na wniosek rodziny zastępczej lub prowadzącego rodzinny dom dziecka, a jego wypłata realizowana jest w systemie miesięcznym.

Działania podejmowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi Wydział Pieczy Instytucjonalnej i Świadczeń:

 • rozpatrzenie wniosku - maksymalnie w ciągu 30 dni od daty jego wpływu,
 • wydanie decyzji przyznającej świadczenie lub decyzji o odmowie przyznania świadczenia,
 • w przypadku przyznania świadczenia - wypłata świadczenia w ciągu 30 dni od daty jego przyznania,
 • w przypadku odmowy przyznania świadczenia – przysługuje odwołanie zgodnie z pouczeniem zawartym w decyzji – tryb odwoławczy opisano w sekcji Podstawa prawna,
 • rozstrzygnięcia w sprawie nienależnie pobranego świadczenia wymagają wydania decyzji - tryb odwoławczy opisano w sekcji Podstawa prawna.
Informacje uzupełniające
Forma pomocy

Świadczenie pieniężne. Świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania dziecka nie może być niższe niż kwota:

- 899,00 zł miesięcznie – w przypadku dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej spokrewnionej;
- 1.361,00 zł miesięcznie – w przypadku dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej zawodowej, rodzinie zastępczej niezawodowej lub rodzinnym domu dziecka.

Kryteria przyznania

Rodzinie zastępczej oraz prowadzącemu rodzinny dom dziecka, na każde umieszczone dziecko przysługuje świadczenie na pokrycie kosztów jego utrzymania. Rodziny zastępcze oraz rodzinne domy dziecka sprawują tymczasową opiekę nad dziećmi umieszczonymi w tych rodzinach i rodzinnych domach dziecka i stanowią rodzinne formy pieczy zastępczej.

Dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej są umieszczane na podstawie postanowień wydawanych przez właściwe sądy rodzinne.

W przypadku gdy rodzina zastępcza lub prowadzący rodzinny dom dziecka nie ponosi kosztów utrzymania dziecka w związku z jego pobytem w domu pomocy społecznej, specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, młodzieżowym ośrodku wychowawczym, młodzieżowym ośrodku socjoterapii zapewniającym całodobową opiekę, specjalnym ośrodku wychowawczym, hospicjum stacjonarnym, oddziale medycyny paliatywnej, areszcie śledczym, schronisku dla nieletnich, zakładzie karnym, zakładzie poprawczym, okręgowym ośrodku wychowawczym – otrzymuje świadczenia, w wysokości nie niższej niż 20% przyznanych świadczeń.

Świadczenie przyznaje się od dnia faktycznego umieszczenia dziecka odpowiednio w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka do dnia faktycznego opuszczenia przez dziecko rodziny zastępczej lub rodzinnego domu dziecka.

W przypadku, gdy świadczenie przysługuje rodzinie zastępczej lub prowadzącemu rodzinny dom dziecka za niepełny miesiąc kalendarzowy, wypłaca się je w wysokości proporcjonalnej do liczby dni pobytu dziecka w danym miesiącu kalendarzowym.

Osoby otrzymujące świadczenie są obowiązane niezwłocznie poinformować organ, który przyznał te świadczenia pieniężne, o każdej zmianie sytuacji osobistej, dochodowej i majątkowej ich oraz dziecka, która ma wpływ na prawo do tych świadczeń.

Termin i miejsce załatwienia

Termin realizacji

 1. Termin rozpatrywania wniosku - bez zbędnej zwłoki, maksymalnie do 30 dni.
 2. Wypłata świadczenia po raz pierwszy następuje w terminie 30 dni od daty przyznania świadczenia, kolejne płatności następują w terminie do ostatniego dnia każdego kolejnego miesiąca.
 3. Termin załatwienia sprawy może być przedłużony do czasu uzupełnienia przez stronę braków w dokumentacji.

Miejsce załatwienia

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi
Wydział Pieczy Instytucjonalnej i Świadczeń
Dział Świadczeń
ul. Piotrkowska 149
90-440 Łódź

sekretariat tel.: +48 (42) 664-04-00
poczta elektroniczna: wpis@mops.lodz.pl

Numery telefonów pracowników Działu Świadczeń prowadzących sprawy z zakresu przyznawania świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka:

 • +48 (42) 664 04 01 – przyjmowanie wniosków,
 • +48 (42) 664 04 12 – rozpatrywanie wniosków,
 • +48 (42) 664 04 14 – ostateczna akceptacja wniosków i podpisywanie decyzji w sprawie,
 • +48 (42) 664 04 22 – ostateczna akceptacja wniosków i podpisywanie decyzji w sprawie.

Umawianie/rezerwacja wizyty

W przypadku prawidłowo wypełnionego wniosku z wymaganą dokumentacją nie ma potrzeby umawiania się na wizytę w Urzędzie.

Opłaty
Rodzaj opłaty Wysokość opłaty
Opłata za pełnomocnictwo
(opłata nie dotyczy, gdy pełnomocnikiem jest wstępny, zstępny, rodzeństwo, jednostka budżetowa lub samorządowa)
17 zł

Rachunek bankowy, na który należy dokonać wpłaty z tytułu opłaty skarbowej za pełnomocnictwo:
Urząd Miasta Łodzi Wydział Finansowy
Ul. Sienkiewicza 5, 90-113 Łódź
Bank Pekao S.A. 50 1240 1037 1111 0011 0925 0073

Dokumenty

Formy i miejsce składania dokumentów

 • listownie:
  • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi
   Wydział Pieczy Instytucjonalnej i Świadczeń
   Dział Świadczeń
   ul. Piotrkowska 149
   90-440 Łódź
 • osobiście lub przez pełnomocnika:
  • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi
   Wydział Pieczy Instytucjonalnej i Świadczeń
   Dział Świadczeń
   ul. Piotrkowska 149, wejście od al. Kościuszki, parter – pok. Nr 1, I piętro – pok. Nr 12 i 13, II piętro – sekretariat
 • elektronicznie:
  • ePUAP

Termin składania dokumentów

Wniosek o przyznanie świadczenia należy złożyć niezwłocznie po przyjęciu dziecka do rodziny zastępczej lub rodzinnego domu dziecka.

Wymagane dokumenty

 • Wniosek o przyznanie świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.

druk do pobrania


formularz elektroniczny (ePUAP)
 • Prawomocne postanowienie sądu rodzinnego lub postanowienie sądu rodzinnego zawierające klauzulę natychmiastowej wykonalności dotyczące umieszczenia dziecka w rodzinnej pieczy zastępczej
 • Dokument (do wglądu) potwierdzający numer konta bankowego wskazanego przez stronę do wypłaty świadczenia
 • Odpis zupełny aktu urodzenia dziecka umieszczonego w rodzinnej pieczy zastępczej

Pozostałe dokumenty

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

klauzula informacyjna do pobrania


Podstawa prawna

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 1426 ze zmian.)
 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 775)

Tryb odwoławczy

Kodeks Postępowania Administracyjnego - odwołanie składa się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.
Odwołanie należy złożyć w terminie 14 dni licząc od dnia doręczenia stronie decyzji. Jeżeli po otrzymaniu odwołania Wydział Pieczy Instytucjonalnej i Świadczeń MOPS w Łodzi stwierdzi, że należy je uwzględnić w całości, to w ciągu 7 dni od dnia otrzymania odwołania wyda nową decyzję, w której uchyli lub zmieni zaskarżoną decyzję.
Jeżeli po otrzymaniu odwołania Wydział Pieczy Instytucjonalnej i Świadczeń MOPS w Łodzi nie zmieni podjętego w zaskarżonej decyzji rozstrzygnięcia, to w terminie 7 dni od otrzymania odwołania przekaże odwołanie wraz z aktami sprawy do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi.

Realizatorzy
Jednostka
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Komórka
Wydział Pieczy Instytucjonalnej i Świadczeń
Pomoc przy sprawie
POTRZEBUJESZ POMOCY PRZY SPRAWIE?
NIE WIESZ GDZIE SZUKAĆ SWOJEJ SPRAWY?
WYSZUKAJ SPRAWĘ Z LISTY
Kontakt