Jeśli przy nazwie sprawy znajduje się symbol @ to tę sprawę załatwisz on-line

Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób z niepełnosprawnościami

OPIS SPRAWY

O dofinansowanie ze środków PFRON likwidacji barier architektonicznych w miejscu zamieszkania osoby z niepełnosprawnościami mogą ubiegać się osoby z niepełnosprawnościami, które mają trudności w poruszaniu się a ich zlikwidowanie umożliwi lub w znacznym stopniu ułatwi osobie niepełnosprawnej wykonywanie podstawowych, codziennych czynności lub kontaktów z otoczeniem.

W SKRÓCIE

KROK 1

Złóż wniosek

elektronicznie, w urzędzie lub za pośrednictwem poczty

KROK 2

Czekaj

na pisemną informację o pozytywnym lub negatywnym rozpatrzeniu wniosku

KROK 3

Złóż kosztorys

prac likwidujących bariery (nie dotyczy zakupu sprzętu i urządzeń)

KROK 4

Podpisz umowę o dofinansowanie

KROK 5

Rozlicz inwestycję

PRZYDATNE INFORMACJE

 • możliwość złożenia wniosku online
 • możliwość przesłania wniosku pocztą
 • wizyta w urzędzie nie wymaga umówienia się
 • sprawa nie wymaga opłat

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

Sposób załatwienia sprawy
 1. Podstawą ubiegania się o dofinansowanie na likwidację barier architektonicznych jest złożenie wniosku wraz zkompletem wymaganych załączników. Wniosek należy złożyć elektronicznie w systemie SOW lub wMiejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łodzi w Wydziale ds. Rehabilitacji Społecznej Osób Niepełnosprawnych przy ul.Kilińskiego102/102a. Wniosek można złożyć również wysyłając dokumenty na adres MOPS w Łodzi 90-012, ul. Kilińskiego 102/102a.
 2. O pomoc może też wystąpić:
  • przedstawiciel ustawowy (np. rodzice - dla osób poniżej 18 lat),
  • opiekun prawny Wnioskodawcy,
  • inna osoba wskazana przez Wnioskodawcę na podstawie pełnomocnictwa notarialnego.
 3. Nabór wniosków realizowany jest w sposób ciągły.
 4. Po przyznaniu dofinansowania:
  • Należy przedstawić kosztorys na planowaną inwestycję uwzględniający prace zgodne z zakresem określonym w notatce służbowej spisanej podczas wizji lokalnej w mieszkaniu Wnioskodawcy.
  • Do kosztorysu podpisanego przez Wnioskodawcę i Wykonawcę należy dołączyć:
   • zgodę administracji/właściciela budynku,
   • pozwolenie na budowę/zgłoszenie (jeśli jest wymagane),
   • zatwierdzony projekt techniczny (jeśli jest wymagany) lub szkic pomieszczenia łazienki, zwymiarami, z zaznaczeniem rozmieszczenia urządzeń sanitarnych oraz instalacji wodno-kanalizacyjnej zwymiarowanej (stan obecny i projektowany).
Informacje uzupełniające
Forma pomocy

Przedmiotem dofinansowania może być zakup urządzeń umożliwiających pokonywanie barier architektonicznych oraz wykonanie robót budowlanych i prac ułatwiających osobie niepełnosprawnej wykonywanie podstawowych codziennych czynności o szerszym zakresie. Na przykład:

  • adaptacja łazienki i toalety,

  • likwidacja progów w mieszkaniu,

  • zakup podnośnika (ściennego, sufitowego, transportowo-kąpielowego itp.),

  • zakup schodołaza (gąsienicowy, krokowy),

  • budowa podjazdu,

  • montaż windy zewnętrznej/windy wewnętrznej,

  • zakup urządzeń sanitarno-technicznych,

  • zakup materiałów budowlanych,

  • inne.

Szczegółowy katalog rzeczy, które mogą być objęte dofinansowaniem znajduje się w regulaminie.

Ze względu na niedobór środków, maksymalna kwota dofinansowania likwidacji barier architektonicznych nie może przekraczać:

  • 30 000 zł dla przedsięwzięć związanych z likwidacją barier zewnętrznych

  • 15 000 zł dla przedsięwzięć związanych z likwidacją barier wewnątrz lokalu mieszkalnego

  • 18 000 zł - w przypadku robót o szerszym zakresie (np. wygrodzenie pomieszczenia łazienki, wykonanie: przyłącza wodno-kanalizacyjnego, osobnego pomieszczenia wc)

  • 15 000 zł w przypadku dofinansowania do zakupu urządzeń umożliwiających pokonywanie barier architektonicznych (np. podnośnik transportowo-kąpielowy, schodołaz itp.)

W szczególnych przypadkach zakres i wysokość dofinansowania może ulec zmianie.

Udział własny Wnioskodawcy to minimum 5% kosztów przedsięwzięcia.

Kryteria przyznania

O dofinansowanie mogą ubiegać się osoby z niepełnosprawnościami, które mają trudności w poruszaniu się.

Przy rozpatrywaniu wniosków uwzględnia się:

  • stopień i rodzaj niepełnosprawności,

  • sytuację zawodową,

  • prowadzenie wspólnego gospodarstwa samodzielnie lub z rodziną,
  • warunki mieszkaniowe,

  • wspólne zamieszkiwanie z osobą z niepełnosprawnościami,

  • średni dochód netto na członka rodziny

  • wcześniejsze korzystanie ze środków PFRON w ramach likwidacji barier architektonicznych,

  • umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej,

  • korzystanie z usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych.

Pierwszeństwo w uzyskaniu dofinansowania mają osoby z niepełnosprawnościami:

  • legitymujące się orzeczeniem o symbolu przyczyny niepełnosprawności R, N, O oraz osoby legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności, w którym nie podano przyczyny niepełnosprawności lub wskazano inną niż R, N, O, a które załączyły do wniosku zaświadczenie od lekarza specjalisty z dziedziny chorób narządu ruchu potwierdzające występowanie dysfunkcji narządu ruchui określające sposób poruszania się tj.: osoba leżąca, na wózku inwalidzkim, po amputacji kończyn, o kuli, o balkoniku, o lasce, przy pomocy osób trzecich, samodzielnie;

  • dzieci z niepełnosprawnością do lat 18, które mają trudności w poruszaniu się;

  • osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności poruszające się na wózkach inwalidzkich i przy pomocy sprzętu ortopedycznego, które są aktywne zawodowo lub kontynuują naukę.

Od dnia 01 stycznia 2022 r. istnieje możliwość składania wniosków na dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych elektronicznie przez System Obsługi Wsparcia (SOW).

Termin i miejsce załatwienia

Termin realizacji

Wnioski w bieżącym roku kalendarzowym zostają rozpatrzone niezwłocznie po przyjęciu uchwały przez Radę Miejską w Łodzi w sprawie podziału środków PFRON przeznaczonych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej osóbniepełnosprawnych.

*Realizacja zadania następuje w okresie roku kalendarzowego, w którym został złożony wniosek. Wnioski niezrealizowane nie przechodzą do realizacji na rok następny. Wnioskodawcy, którzy nie uzyskali dofinansowania w danym roku kalendarzowym chcąc ubiegać się o dofinansowanie składają ponownie w roku następnym wniosek wraz kompletem wymaganych załączników.

Miejsce załatwienia

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Wydział ds. Rehabilitacji Społecznej Osób Niepełnosprawnych
ul. Kilińskiego 102/102a
90-012 Łódź

parter, pokój nr 8

tel.: + 48 (42) 685-43-55

Umawianie/rezerwacja wizyty

Nie dotyczy

Opłaty

Brak

Dokumenty

Formy i miejsce składania dokumentów

 • elektronicznie:
  • System Obsługi Wsparcia (SOW)
 • listownie:
  • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi
   Wydział ds. Rehabilitacji Społecznej Osób Niepełnosprawnych
   Kilińskiego 102/102a
   90-012 Łódź
 • osobiście:
  • Kilińskiego 102/102a, parter

Termin składania dokumentów

Wniosek o dofinansowanie można złożyć w terminie od 2024-01-01 do 2024-12-31.

Wymagane dokumenty

Dokumenty do złożenia:

 • Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami:

druk do pobrania


formularz elektroniczny (SOW)
 • Kopia orzeczenia o stopniu niepełnosprawności
 • Aktualne zaświadczenie lekarskie, zawierające informację o rodzaju dysfunkcji i sposobie poruszania się (na wózku inwalidzkim samodzielnie lub przy pomocy osób trzecich, o kulach, przy balkoniku, samodzielnie, osoba leżąca)

druk do pobrania


 • Kopia udokumentowanej podstawy prawnej zamieszkania w lokalu, w którym ma nastąpić likwidacja barier architektonicznych (kopie akt własności, umowy najmu, lub wypisu z księgi wieczystej
 • Zgoda właściciela/współwłaściciela lokalu na likwidację barier architektonicznych – jeżeli dotyczy

druk do pobrania


 • Faktura pro forma lub oferta cenowa od sprzedawcy (dotyczy zakupu sprzętu)

W przypadku osób niepełnoletnich:

 • Kopia aktu urodzenia dziecka, dokumentu potwierdzającego ustanowienie opiekuna prawnego

W przypadku osób ubezwłasnowolnionych:

 • Częściowo lub całkowicie, kopia dokumentu potwierdzającego ustanowienie opiekuna prawnego (postanowienie sądu)
 • Kopia pełnomocnictwa notarialnego

W przypadku bezrobotnego lub poszukującego pracy:

 • Zaświadczenie kierownika powiatowego urzędu pracy o statusie zawodowym

W przypadku osoby pracującej:

 • Zaświadczenie z zakładu pracy potwierdzające zatrudnienie

W przypadku osoby uczącej się:

 • Zaświadczenie o pobieraniu nauki lub kserokopia aktualnej legitymacji szkolnej (oryginał do wglądu)

Dokumenty do wglądu (oryginały):

 • Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności
 • Akt własności, umowa najmu, wypis z księgi wieczystej
 • Pełnomocnictwo notarialne

W przypadku osób niepełnoletnich:

 • Akt urodzenia dziecka
 • Dokumenty potwierdzające ustanowienie opiekuna prawnego

W przypadku osób ubezwłasnowolnionych częściowo lub całkowicie:

 • Dokumenty potwierdzające ustanowienie opiekuna prawnego

Pozostałe dokumenty

 • Kryteria przyznawania w 2024 roku osobom niepełnosprawnym dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zadań z zakresu rehabilitacji społecznej realizowanych przez MOPS w Łodzi

kryteria do pobrania


 • Regulamin udzielania osobom niepełnosprawnym dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na likwidację barier architektonicznych w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej

regulamin do pobrania


Podstawa prawna

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2024 r. poz. 44)
 • rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie określenia zadań samorządu województwa, które mogą być dofinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz.U. z 2015 r., poz. 926)

Tryb odwoławczy

Brak

Realizatorzy
Jednostka
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Komórka
Wydział ds. Rehabilitacji Społecznej Osób Niepełnosprawnych
Pomoc przy sprawie
POTRZEBUJESZ POMOCY PRZY SPRAWIE?
NIE WIESZ GDZIE SZUKAĆ SWOJEJ SPRAWY?
WYSZUKAJ SPRAWĘ Z LISTY
Kontakt