Jeśli przy nazwie sprawy znajduje się symbol @ to tę sprawę załatwisz on-line

Przyznanie zasiłku dla opiekuna

OPIS SPRAWY

Zasiłek dla opiekuna przysługuje osobie, która utraciła prawo do świadczenia pielęgnacyjnego z dniem 1 lipca 2013 r. w związku z wygaśnięciem z mocy prawa decyzji przyznającej prawo do świadczenia pielęgnacyjnego.

Przysługuje w wysokości 620,00 zł (kwota wolna od podatku) miesięcznie.
Przyznanie prawa do zasiłku dla opiekuna nie jest uzależnione od spełnienia kryterium dochodowego.

W SKRÓCIE

KROK 1

Złóż wniosek i załączniki

listownie lub w Punkcie Obsługi Świadczeniobiorców

KROK 2

Czekaj na decyzję

o przyznaniu lub odmowie świadczenia

KROK 3

Odbierz świadczenie

świadczenie będzie wypłacone w terminie wskazanym w decyzji

PRZYDATNE INFORMACJE

 • sprawa nie wymaga opłat
 • sprawa możliwa do załatwienia przez pełnomocnika
 • o świadczenie mogą ubiegać się jedynie osoby, które pobierały zasiłek dla opiekuna, ale upłynął termin, na który została wydana decyzja, w związku z utratą ważności orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

Sposób załatwienia sprawy
 1. Aby ustalić prawo do zasiłku dla opiekuna należy złożyć wniosek wraz z wymaganymi dokumentami.
 2. Po złożeniu wniosku prowadzone jest postępowanie administracyjne celem ustalenia prawa do zasiłku dla opiekuna.
  • W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości we wniosku lub braku wymaganych dokumentów, organ wzywa stronę w celu uzupełnienia wniosku.
  • Niezastosowanie się do wezwania skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia.
 3. Po przeprowadzonym postępowaniu administracyjnym, w sprawie złożonego wniosku zostanie wydana decyzja administracyjna orzekająca o przyznaniu bądź odmowie przyznania prawa do zasiłku dla opiekuna.
 4. W przypadku przyznania prawa do zasiłku dla opiekuna, świadczenie będzie wypłacane w okresach miesięcznych, w terminach określonych w decyzji.
Informacje uzupełniające

Forma pomocy

Zasiłek dla opiekuna przysługuje osobie, która utraciła prawo do świadczenia pielęgnacyjnego z dniem 1 lipca 2013 r. w związku z wygaśnięciem z mocy prawa decyzji przyznającej prawo do świadczenia pielęgnacyjnego.

Zasiłek dla opiekuna przysługuje w wysokości 620,00 zł miesięcznie (kwota wolna od podatku).

Przyznanie prawa do zasiłku dla opiekuna nie jest uzależnione od spełnienia kryterium dochodowego.

Prawo do zasiłku dla opiekuna ustala się w przypadku upływu terminu, na który została wydana decyzja, w związku z utratą ważności orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności i uzyskania nowego orzeczenia.

Wniosek należy złożyć w terminie 3 miesięcy, licząc od dnia wydania orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

Prawo do zasiłku dla opiekuna ustala się:

  • na czas nieokreślony – jeśli orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności zostało wydane na czas nieokreślony
  • na czas określony, do ostatniego dnia miesiąca, w którym upływa termin ważności orzeczenia - jeśli orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności zostało wydane na czas nieokreślony

Kryteria przyznania

Zasiłek dla opiekuna przysługuje osobie, jeżeli decyzja o przyznaniu jej prawa do świadczenia pielęgnacyjnego wygasła z mocy prawa na podstawie art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1548 oraz z 2013 r. poz.1557) z dniem 1 lipca 2013 r.

Zasiłek dla opiekuna przysługuje:

  • matce albo ojcu
  • opiekunowi faktycznemu dziecka
  • innym osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy ciąży obowiązek alimentacyjny, z wyjątkiem osób o znacznym stopniu niepełnosprawności,

- jeżeli nie podejmują lub rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji, albo osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,

- zaprzestali odpowiednio prowadzenia gospodarstwa rolnego albo wykonywania pracy w gospodarstwie rolnym - w przypadku rolników, małżonków rolników lub domowników (w rozumieniu ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników).

Osobie innej niż spokrewniona w pierwszym stopniu, na której ciąży obowiązek alimentacyjny, zasiłek dla opiekuna przysługuje, pod warunkiem, że nie ma osoby spokrewnionej w pierwszym stopniu albo, gdy osoba ta nie jest w stanie sprawować opieki nad osobą z niepełnosprawnością.

Zasiłek dla opiekuna nie przysługuje, jeżeli:

  • osoba sprawująca opiekę:

   • ma ustalone prawo do emerytury, renty, renty rodzinnej z tytułu śmierci małżonka przyznanej w przypadku zbiegu prawa do renty rodzinnej i innego świadczenia emerytalno-rentowego, renty socjalnej, zasiłku stałego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, zasiłku przedemerytalnego, świadczenia przedemerytalnego lub rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego, o którym mowa w ustawie z dnia 31 stycznia 2019 r. o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym,
   • ma ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego, świadczenia pielęgnacyjnego lub zasiłku dla opiekuna na inną osobę w rodzinie lub poza rodziną,
  • osoba wymagająca opieki,

   • pozostaje w związku małżeńskim, chyba że współmałżonek legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,
   • została umieszczona w rodzinie zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej spokrewnionej, rodzinnym domu dziecka albo, w związku z koniecznością kształcenia, rewalidacji lub rehabilitacji, w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, z wyjątkiem podmiotu wykonującego działalność leczniczą, i korzysta w niej z całodobowej opieki przez więcej niż 5 dni w tygodniu,
   • ma ustalone prawo do świadczenia wspierającego.
  • na osobę wymagającą opieki inna osoba ma ustalone prawo do wcześniejszej emerytury;,

  • na osobę wymagającą opieki jest ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego, prawo do świadczenia pielęgnacyjnego lub prawo do zasiłku dla opiekuna,

  • na osobę wymagającą opieki inna osoba jest uprawniona za granicą do świadczenia na pokrycie wydatków związanych z opieką, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Zgłoszenie do ubezpieczenia

Za osobę pobierającą zasiłek dla opiekuna opłacana jest składka naubezpieczenia emerytalne irentowe odpodstawy odpowiadającej wysokości zasiłku dla opiekuna przez okres niezbędny douzyskania 25 – letniego okresu ubezpieczenia u mężczyzn oraz 20 – letniego okresu ubezpieczenia u kobiet (składkowego inieskładkowego).
Nie opłaca się składki naubezpieczenia emerytalne irentowe zaosobę pobierającą zasiłek dla opiekuna, jeżeli podlega ona obowiązkowi ubezpieczenia społecznego zinnego tytułu.

Osoba pobierająca zasiłek dla opiekuna zgłoszona doubezpieczenia zdrowotnego może zgłosić dotego ubezpieczenia również członków rodziny.

Członek rodziny – oznacza następujące osoby:

  • dziecko własne, dziecko małżonka, dziecko przysposobione, wnuka albo dziecko obce, dla którego ustanowiono opiekę, albo dziecko obce w ramach rodziny zastępczej, do ukończenia przez nie 18 lat, a jeżeli kształci się dalej – do ukończenia 26 lat, natomiast jeżeli posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub inne traktowane na równi – bez ograniczenia wieku,
  • małżonka,
  • wstępnych pozostających z ubezpieczonym we wspólnym gospodarstwie domowym.
Termin i miejsce załatwienia

Termin realizacji

Ustalenie prawa do zasiłku dla opiekuna oraz wypłata następuje nie później niż w ciągu miesiąca, a w sprawie szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia złożenia wniosku z kompletem dokumentów.

Miejsce załatwienia

Postępowanie administracyjne w zakresie ustalenia prawa do zasiłku dla opiekuna prowadzone jest w Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi, w Wydziale Świadczeń Rodzinnych ul. Urzędnicza 45.

Telefoniczna informacja Call Center: +48 (42) 638-59-69

Umawianie/rezerwacja wizyty

Nie dotyczy

Opłaty

Brak

Dokumenty

Formy i miejsce składania dokumentów

 • osobiście:
  • w Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi w Wydziale Obsługi Świadczeniobiorców, w Punkcie Obsługi Świadczeniobiorców:
   ul. Urzędnicza 45, pok. 16, pok. 17, pok. 29
 • listownie:
  • Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi
   ul. Urzędnicza 45
   91-304 Łódź

Termin składania dokumentów

Aby otrzymać świadczenie od miesiąca, w którym złożono wniosek o ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności należy złożyć wniosek o zasiłek dla opiekuna w okresie trzech miesięcy licząc od dnia wydania stosownego orzeczenia.

Wymagane dokumenty

 • Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku dla opiekuna

druk do pobrania


 • Oświadczenie dla celów ustalenia obowiązku ubezpieczenia zdrowotnego

druk do pobrania


W przypadku rolników, małżonków rolników, domowników:
 • Oświadczenie potwierdzające zaprzestanie prowadzenia gospodarstwa rolnego lub zaprzestanie wykonywania pracy w gospodarstwie rolnym

druk do pobrania


 • W indywidualnych sprawach organ właściwy może poprosić o inne dokumenty, w tym oświadczenia, niezbędne do ustalenia prawa do zasiłku dla opiekuna

druk do pobrania


W przypadku załączenia kopii dokumentów ich oryginały należy przedstawić do wglądu

Pozostałe dokumenty

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

klauzula informacyjna do pobrania


Podstawa prawna

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1297)
 • ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2023 r. poz.390 z późn. zm.)
 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm.)
 • rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13sierpnia 2021 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna (Dz.U. z 2021 r. poz. 1481)
 • ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1230 z późn. zm.)
 • ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz.2561 z późn. zm.)

Tryb odwoławczy

Od decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia, za pośrednictwem Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi, ul. Urzędnicza 45, 91-304 Łódź.

Realizatorzy
Jednostka
Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi
Komórka
Wydział Obsługi Świadczeniobiorców
Jednostka
Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi
Komórka
Wydział Świadczeń Rodzinnych
Pomoc przy sprawie
POTRZEBUJESZ POMOCY PRZY SPRAWIE?
NIE WIESZ GDZIE SZUKAĆ SWOJEJ SPRAWY?
WYSZUKAJ SPRAWĘ Z LISTY
Kontakt