Jeśli przy nazwie sprawy znajduje się symbol @ to tę sprawę załatwisz on-line

Przyznawanie zasiłku dla bezrobotnych @

OPIS SPRAWY

Prawo do zasiłku dla osoby bezrobotnej, która spełnia wymagania niezbędne do jego otrzymania. Przyznanie prawa do zasiłku odbywa się na podstawie dokumentów przedstawionych przy rejestracji w Urzędzie Pracy. Wysokość zasiłku zależy od stażu pracy osoby bezrobotnej:

 • do 5 lat, przysługuje jej zasiłek w wysokości 80 % zasiłku podstawowego,
 • pomiędzy 5 a 20 lat, przysługuje jej 100 % zasiłku podstawowego,
 • co najmniej 20 lat, przysługuje jej zasiłek w wysokości 120 % zasiłku podstawowego.

Zasiłek podstawowy wynosi 1304,10

W SKRÓCIE

KROK 1

Złóż wniosek i załączniki

elektronicznie lub w urzędzie

KROK 2

Odbierz decyzję i dokumenty

elektronicznie, w urzędzie lub, pocztą

PRZYDATNE INFORMACJE

 • możliwość złożenia wniosku wraz z dokumentami online
 • możliwość umówienia wizyty online
 • decyzjamoże mieć formę elektroniczną
 • sprawa nie wymaga opłat

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

Sposób załatwienia sprawy

Prawo do zasiłku dla osób bezrobotnych może uzyskać zarejestrowana osoba bezrobotna, dla której nie ma propozycji odpowiedniej pracy, stażu, przygotowania zawodowego dorosłych, szkolenia, prac interwencyjnych lub robót publicznych oraz spełnia ona wymagania niezbędne do jego otrzymania. Przyznanie prawa do zasiłku odbywa się na podstawie dokumentów przedstawionych przy rejestracji w Urzędzie Pracy.

Informacje uzupełniające

Forma pomocy

Wysokość zasiłku zależy od stażu pracy osoby bezrobotnej.

Jeżeli osoba przepracowała łącznie:

  1. do 5 lat, przysługuje jej zasiłek w wysokości 80 % zasiłku podstawowego,
  2. pomiędzy 5 a 20 lat, przysługuje jej 100 % zasiłku podstawowego,
  3. co najmniej 20 lat, przysługuje jej zasiłek w wysokości 120 % zasiłku podstawowego.

Stawki

Rodzaj zasiłku

Wysokość zasiłku

podstawowy (100%) (art. 72 ust. 1):

 • w okresie pierwszych 90 dni
 • w okresie kolejnych dni posiadania prawa do zasiłku

1304,10

1024,10

obniżony (80%) (art. 72. ust. 2):

 • w okresie pierwszych 90 dni

 • w okresie kolejnych dni posiadania prawa do zasiłku

1043,30

819,30

podwyższony (120%) (art. 72 ust. 3):

 • w okresie pierwszych 90 dni

 • w okresie kolejnych dni posiadania prawa do zasiłku

1565,00

1229,00

Kryteria przyznania

Prawo do zasiłku przysługuje osobie od dnia zarejestrowania, jeżeli:

  • brak jest propozycji odpowiedniej pracy, propozycji stażu, przygotowania zawodowego dorosłych, szkolenia, prac interwencyjnych lub robót publicznych
  • oraz jeżeli wokresie 18 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień zarejestrowania łącznie przez okres co najmniej 365 dni osoba była zatrudniona i osiągała wynagrodzenie w kwocie co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę,od którego istnieje obowiązek opłacania składki na Fundusz Pracy. W okresie tym nie uwzględnia się okresów urlopów bezpłatnych trwających łącznie dłużej niż 30 dni,

Zasiłek przysługuje również, gdy osoba wokresie 18 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień zarejestrowania łącznie przez okres co najmniej 365 dni:

  1. była zatrudniona i osiągała wynagrodzenie w kwocie co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę,od którego istnieje obowiązek opłacania składki na Fundusz Pracy; w okresie tym nie uwzględnia się okresów urlopów bezpłatnych trwających łącznie dłużej niż 30 dni,
  2. wykonywała pracę na podstawie umowy o pracę nakładczą i osiągała z tego tytułu dochód w wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę,
  3. świadczyła usługi na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do których zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, albo współpracowała przy wykonywaniu tych umów, przy czym podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy stanowiła kwota co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę w przeliczeniu na okres pełnego miesiąca,
  4. opłacała składki na ubezpieczenia społeczne z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności lub współpracy, przy czym podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy stanowiła kwota co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę,
  5. wykonywała pracę w rolniczej spółdzielni produkcyjnej, spółdzielni kółek rolniczych lub spółdzielni usług rolniczych, będąc członkiem tej spółdzielni, przy czym podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy stanowiła kwota co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę,
  6. opłacała składkę na Fundusz Pracy w związku z zatrudnieniem lub wykonywaniem innej pracy zarobkowej za granicą u pracodawcy zagranicznego w państwie nie należącym do Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Konfederacji Szwajcarskiej, w wysokości 9,75% przeciętnego wynagrodzenia za każdy miesiąc zatrudnienia,
  7. była zatrudniona za granicą i przybyła do Rzeczypospolitej Polskiej jako repatriant,
  8. była zatrudniona, pełniła służbę lub wykonywała inną pracę zarobkową i osiągała wynagrodzenie lub dochód, od którego istnieje obowiązek opłacania składki na Fundusz Pracy,
  9. wykonywała pracę w okresie tymczasowego aresztowania lub odbywania kary pozbawienia wolności, przy czym podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy stanowiła kwota co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę. Jeżeli zgłosiła się do właściwego powiatowego urzędu pracy celem rejestracji w okresie 30 dni od dnia zwolnienia z zakładu karnego lub aresztu śledczego urząd ustalając prawo do zasiłku weźmie pod uwagę również okresy wskazane powyżej przypadające w okresie 18 miesięcy przed ostatnim pozbawieniem wolności.
  10. zatrudnienia z wynagrodzeniem poniżej minimalnego wynagrodzenia za pracę miesięcznie w przypadku osób, którym na podstawie art. 15g ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r poz. 374, z późn. zm.) obniżono wymiar czasu pracy skutkujący obniżeniem wysokości wynagrodzenia poniżej minimalnego wynagrodzenia za pracę, jeżeli przed wskazanym obniżeniem wymiaru czasu pracy osiągały miesięcznie wynagrodzenie w kwocie co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Do 365 dni uprawniających do zasiłku zaliczane są okresy:

  1. zasadniczej służby wojskowej, przeszkolenia wojskowego, służby przygotowawczej, służby kandydackiej, kontraktowej zawodowej służby wojskowej, ćwiczeń wojskowych, okresowej służby wojskowej, terytorialnej służby wojskowej pełnionej rotacyjnielub służby wojskowej pełnionej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny oraz zasadniczej służby w obronie cywilnej i służby zastępczej, a także służby w charakterze funkcjonariusza, o którym mowa w ustawie z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin;
  2. urlopu wychowawczego udzielonego na podstawie odrębnych przepisów;
  3. pobierania renty z tytułu niezdolności do pracy lub służby, o której mowa w pkt 1, renty szkoleniowej oraz przypadające po ustaniu zatrudnienia, wykonywania innej pracy zarobkowej albo zaprzestaniu prowadzenia pozarolniczej działalności okresy pobierania zasiłku chorobowego, macierzyńskiego, zasiłku w wysokości zasiłku macierzyńskiego lub świadczenia rehabilitacyjnego, jeżeli podstawę wymiaru tych zasiłków i świadczenia, z uwzględnieniem kwoty składek na ubezpieczenia społeczne, stanowiła kwota wynosząca co najmniej minimalnewynagrodzenieza pracę;
  4. niewymienione powyżej okresy, a które były opłacane składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, jeżeli podstawę wymiaru składek stanowiła kwota wynosząca co najmniejminimalnewynagrodzenieza pracę;
  5. za które przyznano odszkodowanie z tytułu niezgodnego z przepisami rozwiązania przez pracodawcę stosunku pracy lub stosunku służbowego, oraz okres, za który wypłacono pracownikowi odszkodowanie z tytułu skrócenia okresu wypowiedzenia umowy o pracę;
  6. świadczenia usług na podstawie umowy uaktywniającej, o której mowa wart.50 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat3;
  7. pobierania renty rodzinnej, w przypadku gdy nastąpił zbieg prawa do tej renty z prawem do renty z tytułu niezdolności do pracy i wybrano pobieranie renty rodzinnej;
  8. sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem przez osoby, podlegające obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym;
  9. pobierania świadczenia pielęgnacyjnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, lub zasiłku dla opiekuna na podstawie przepisów o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, jeżeli utrata prawa do nich była spowodowana śmiercią osoby, nad którą opieka była sprawowana;
  10. zatrudnienia z wynagrodzeniem poniżej minimalnego wynagrodzenia za pracę miesięcznie w przypadku osób, którym na podstawie art. 15g ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, z późn. zm.) obniżono wymiar czasu pracy skutkujący obniżeniem wysokości wynagrodzenia poniżej minimalnego wynagrodzenia za pracę, jeżeli przed wskazanym obniżeniem wymiaru czasu pracy osiągały miesięcznie wynagrodzenie w kwocie co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Ponadto zasiłek będzie przysługiwał, jeżeli osoba została zwolniona z zasadniczej służby wojskowej lub okresowej służby wojskowej, a okres jej odbywania wynosił co najmniej 240 dni i przypadł w okresie 18 miesięcy poprzedzających dzień zarejestrowania się w powiatowym urzędzie pracy.

Pomimo nieopłacania składki na Fundusz Pracy zasiłek dla osób bezrobotnych przysługuje, gdy:

  1. pracodawcy oraz inne jednostki organizacyjne są zwolnieni z obowiązku opłacania składek na Fundusz Pracy za zatrudnionych pracowników powracających z urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu rodzicielskiego lub urlopu wychowawczego w okresie 36 miesięcy począwszy od pierwszego miesiąca po powrocie z urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu rodzicielskiego lub urlopu wychowawczego;
  2. pracodawcy oraz inne jednostki organizacyjne są zwolnieni z obowiązku opłacania składek na Fundusz Pracy przez okres 12 miesięcy, począwszy od pierwszego miesiąca po zawarciu umowy o pracę, za osoby zatrudnione, które ukończyły 50 rok życia i w okresie 30 dni przed zatrudnieniem pozostawały w ewidencji bezrobotnych powiatowego urzędu pracy;
  3. pracodawcy oraz inne jednostki organizacyjne są zwolnieni z obowiązku opłacania składki na Fundusz Pracy za zatrudnione osoby, które mają co najmniej 55 lat (kobiety) oraz 60 lat (mężczyźni);
  4. pracodawcy oraz inne jednostki organizacyjne nie opłacają składek na Fundusz Pracy przez okres 12 miesięcy, począwszy od pierwszego miesiąca po zawarciu umowy o pracę, za skierowanych zatrudnionych bezrobotnych, którzy nie ukończyli 30 roku życia;
  5. przedsiębiorcy Polskiego Związku Głuchych i Polskiego Związku Niewidomych oraz Związku Ociemniałych Żołnierzy Rzeczypospolitej Polskiej, Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi, Zakład Opieki dla Niewidomych w Laskach oraz zakłady aktywności zawodowej nie opłacają składek na Fundusz Pracy za zatrudnionych pracowników o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.

Zasiłek przysługuje od dnia rejestracji z wyjątkiem niżej wymienionych sytuacji:

  1. po okresie 90 dni, jeżeli osoba:
   1. w okresie 6 miesięcy przed zarejestrowaniem w powiatowym urzędzie pracy rozwiązała stosunek pracy lub stosunek służbowy za wypowiedzeniem albo na mocy porozumienia stron. Nie dotyczy to sytuacji, gdy:
    1. porozumienie stron nastąpiło z powodu upadłości, likwidacji pracodawcy lub zmniejszenia zatrudnienia z przyczyn dotyczących zakładu pracy,
    2. rozwiązanie stosunku pracy lub stosunku służbowego za wypowiedzeniem lub na mocy porozumienia stron nastąpiło z powodu zmiany miejsca zamieszkania,
    3. rozwiązana została umowę o pracę w trybie art. 55 § 11– Kodeks pracy;
   2. zarejestrowała się w powiatowym urzędzie pracy jako osoba bezrobotna w okresie, zgłoszonego do Centralnej Ewidencji i Informacji oDziałalności Gospodarczej, zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej;

    Okres ten skraca przysługujący okres pobierania zasiłku dla bezrobotnych

  2. po okresie 180 dni, jeżeli w okresie 6 miesięcy przed zarejestrowaniem się w powiatowym urzędzie pracy osoba:
   1. spowodowała rozwiązanie ze swej winy stosunku pracy lub stosunku służbowego bez wypowiedzenia,
   2. rozwiązała stosunek pracy zawarty na podstawie skierowania przez urząd pracy do pracodawcy otrzymującego w ramach tego skierowania grant, świadczenie aktywizacyjne albo dofinansowanie wynagrodzenia, przed upływem okresów określonych odpowiednio w art. 60a ust. 4, art. 60b ust. 2 oraz art. 60d ust. 2;

    Okres ten skraca przysługujący okres pobierania zasiłku dla bezrobotnych.

  3. po upływie okresu, za który osoba otrzymała odszkodowanie za skrócenie okresu wypowiedzenia umowy o pracę; prawo do zasiłku nabędzie po upływie okresu, za który otrzymała odszkodowanie;

   Okres ten skraca przysługujący okres pobierania zasiłku dla bezrobotnych.

  4. po upływie okresu, za który osoba otrzymała przewidziane w odrębnych przepisach świadczenie w postaci jednorazowego ekwiwalentu pieniężnego za urlop górniczy, jednorazowej odprawy socjalnej, zasiłkowej, pieniężnej po zasiłku socjalnym, jednorazowej odprawy warunkowej lub odprawy pieniężnej bezwarunkowej; prawo do zasiłku nabędzie po upływie okresu, za który otrzymała ekwiwalent lub odprawę,

   Okres ten skraca przysługujący okres pobierania zasiłku dla bezrobotnych.

  5. 120 dni w przypadku pierwszej odmowy, 180 dni w przypadku drugiej odmowy, 270 dni w przypadku trzeciej i każdej kolejnej odmowy, jeżeli osoba:
   1. odmówiła bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia, innej pracy zarobkowej, szkolenia, stażu, przygotowania zawodowego dorosłych, wykonywania prac interwencyjnych, robót publicznych, poddania się badaniom lekarskim lub psychologicznym, mającym na celu ustalenie zdolności do pracy lub udziału w innej formie pomocy określonej w ustawie;
   2. po skierowaniu nie podjęła szkolenia, przygotowania zawodowego dorosłych, stażu, wykonywania prac społecznie użytecznych, lub innej formy pomocy określonej w ustawie,

    Okres ten skraca przysługujący okres pobierania zasiłku dla bezrobotnych.

  6. po zakończeniu praktyki absolwenckiej i otrzymywaniu z tego tytułu miesięcznie świadczenia pieniężne w wysokości przekraczającej połowę minimalnego wynagrodzenia za pracę;

Okres ten skraca przysługujący okres pobierania zasiłku dla bezrobotnych.

Dodatkowo zasiłek nie przysługuje za okresy, w których bezrobotny przebywa za granicą lub pozostaje w innej sytuacji powodujące brak gotowości do podjęcia pracy (do 10 dni). Okres ten skraca przysługujący okres pobierania zasiłku dla bezrobotnych.

Okres pobierania zasiłku

Okres pobierania zasiłku wynosi:

  1. 180 dni – jeśli osoba mieszka na obszarze powiatu, którego stopa bezrobocia w dniu 30 czerwca roku poprzedzającego dzień nabycia prawa do zasiłku nie przekraczała 150% przeciętnej stopy bezrobocia w kraju;
  2. 365 dni – jeśli osoba:
   1. mieszka na obszarze powiatu, którego stopa bezrobocia w dniu 30 czerwca roku poprzedzającego dzień nabycia prawa do zasiłku przekraczała 150% przeciętnej stopy bezrobocia w kraju,
    albo
   2. ma powyżej 50 roku życia oraz posiada co najmniej 20-letni okres uprawniający do zasiłku,
    albo
   3. ma na utrzymaniu co najmniej jedno dziecko w wieku do 15 lat, a małżonek jest także osobą bezrobotną i utracił prawo do zasiłku z powodu upływu okresu jego pobierania po dniu nabycia prawa do zasiłku przez Ciebie,
    albo
   4. samotnie wychowuje co najmniej jedno dziecko w wieku do 15lat.

Okres pobierania zasiłku ulega:

  1. skróceniu o okres zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych, robót publicznych oraz o okres odbywania stażu, szkolenia lub przygotowania zawodowego dorosłych przypadających na okres, w którym przysługiwałby zasiłek, oraz o okresy nieprzysługiwania zasiłku, o których mowa wyżej,
  2. wydłużeniu o czas, przez który przysługiwałby kobiecie, zgodnie z odrębnymi przepisami, zasiłek macierzyński, w przypadku urodzenia dziecka przez kobietę pobierającą zasiłek dla bezrobotnych w okresie, lub w ciągu miesiąca po jego zakończeniu.

Okres pobierania zasiłku nie ulega zmianie, jeśli w okresie jego pobierania osoba

  • zmieni miejsce zamieszkania,
  • miejscowość, w której mieszka zostanie objęta działaniem innego powiatu.

Zasiłek na okres skrócony tj. stanowiący kontynuację nabytego prawa do zasiłku będzie przysługiwał, jeżeli osoba:

  1. utraci status osoby bezrobotnej na okres krótszy niż 365 dni z powodu:

   • podjęcia zatrudnienia,

   • podjęcia innej pracy zarobkowej,

   • podjęcia pozarolniczej działalności,

   • uzyskiwania przychodu w wysokości przekraczającej połowę minimalnego wynagrodzenia za pracę miesięcznie

  2. oraz zarejestruje się w powiatowym urzędzie pracy jako osoba bezrobotna w okresie 14 dni od dnia:

   • ustania zatrudnienia,

   • zaprzestania wykonywania innej pracy zarobkowej,

   • zaprzestania prowadzenia pozarolniczej działalności,

   • zaprzestania pobierania po ustaniu zatrudnienia zasiłku chorobowego, macierzyńskiego lub zasiłku w wysokości zasiłku macierzyńskiego,

   • zaprzestania osiągania przychodu przekraczającego połowę minimalnego wynagrodzenia za pracę miesięcznie.

Zasiłek na okres pomniejszony będzie przysługiwał, jeżeli osoba utraci status osoby bezrobotnej na okres nie dłuższy niż 365 dni, a w dniu kolejnej rejestracji spełni warunki do uzyskania prawa do zasiłku, uzyska prawo do zasiłku na okres pomniejszony o poprzedni okres pobierania zasiłku.

Okresów pobierania zasiłku nie wlicza się do:

  1. okresów wymaganych do nabycia prawa oraz ustalenia wysokości i okresu pobierania zasiłku dla bezrobotnych;

  2. okresu zatrudnienia, od którego zależy nabycie prawa do urlopu wypoczynkowego;

  3. stażu pracy określonego w odrębnych przepisach, wymaganego do wykonywania niektórych zawodów.

Sposoby naliczania zasiłków

Zasiłki urząd wypłaca w okresach miesięcznych z dołu. Zasiłek za niepełny miesiąc ustala się, dzieląc kwotę przysługującego zasiłku przez 30 i mnożąc przez liczbę dni kalendarzowych przypadających w okresie, za który zasiłek przysługuje.

Za okres pobierania zasiłku dla osób bezrobotnych urząd wystawia PIT 11.

Przedawnienie roszczeń

Roszczenia do należnych a niepobranych kwot zasiłków ulegają przedawnieniu z upływem 6 miesięcy od dnia postawienia ich do dyspozycji.

Termin i miejsce załatwienia

Termin realizacji

Wypłata zasiłku następuje między 8 a 14 dniem miesiąca za miesiąc poprzedni.

Miejsce załatwienia

Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi
ul. Milionowa 91
93-121 Łódź (osoby zameldowane na dzielnicach: Widzew, Śródmieście, Górna oraz bez stałego miejsca pobytu, przebywające na terenie wskazanych dzielnic)
tel. +48 (42) 251-65-10, przyznanie prawa do zasiłku
tel. +48 (42) 251-66-33 naliczenia

Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi
ul. Kilińskiego 102/102a
90-012 Łódź (osoby zameldowane na dzielnicach: Bałuty, Polesie oraz bez stałego miejsca pobytu, przebywające na terenie wskazanych dzielnic)
tel. +48 (42) 676-80-47, +48 (42) 676-80-22 – przyznanie prawa do zasiłku

W siedzibie przy ul. Kilińskiego 102/102a odbywa się tylko rejestracja i przyznanie prawa do zasiłku, natomiast przy ul. Milionowej 91 oprócz rejestracji i przyznania prawa do zasiłku odbywają się comiesięczne naliczenia zasiłków dla wszystkich osób bezrobotnych zarejestrowanych z prawem do zasiłku.

Umawianie/rezerwacja wizyty

Wyłącznie dla osób korzystających z uproszczonego sposobu elektronicznej rejestracji w urzędzie pracy na stronie www.praca.gov.pl.
Po przekazaniu danych urząd pracy wyznacza termin stawiennictwa, nie dłuższy niż 7 dni roboczych.

Opłaty

Brak

Dokumenty

Formy i miejsce składania dokumentów

 • osobiście:
  • ul. Milionowa 91 (rejestracja osób zameldowanych na dzielnicach: Widzew, Górna, Śródmieście oraz osób bez adresu zameldowania, przebywających na wskazanych dzielnicach)
  • ul. Kilińskiego 102/102a (rejestracja osób zameldowanych na dzielnicach: Bałuty, Polesie oraz osób bez adresu zameldowania, przebywających na wskazanych dzielnicach)
 • elektronicznie:
  • praca.gov.pl

Termin składania dokumentów

Przyznanie prawa do zasiłku odbywa się podczas rejestracji w Urzędzie Pracy.

Wnioski można składać w ciągu całego roku.

Wymagane dokumenty

Przyznanie prawa do zasiłku odbywa się na podstawie dokumentów przedstawionych przy rejestracji w Urzędzie Pracy, wskazanych w procedurze Rejestracja osób bezrobotnych.

Osoba ubiegająca się o zarejestrowanie jako bezrobotny przedkłada do wglądu pracownikowi powiatowego urzędu pracy dokonującemu rejestracji:

 • Dowód osobisty, a w przypadku jego braku – inny dokument potwierdzający tożsamość
 • Odpowiednio: świadectwa ukończenia szkoły, dyplomy lub inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje lub zaświadczenia o ukończeniu szkolenia
 • Świadectwa pracy i inne dokumenty niezbędne do ustalenia jej uprawnień przysługujących na podstawie przepisów ustawy (np. umowy cywilnoprawne i ich rozwiązania, dokumenty potwierdzające wykonywanie i zakończenie pracy za granicą)
 • Dokumenty stwierdzające przeciwwskazania do wykonywania określonych prac, jeżeli takie posiada

Cudzoziemcy

 • Dokument wskazujący tytuł pobytowy uprawniający do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (np. decyzję, kartę pobytu).

Dodatkowo poszczególne grupy osób musza przedstawić:

Niepełnosprawni:

 • Dokument potwierdzający rodzaj i stopień niepełnosprawności (dotyczy osób, które mają ustalony stopień niepełnosprawności)

Odbywający indywidualny program socjalny/kontrakt socjalny/ szkolenie lub staż organizowany przez inny podmiot niż powiatowy urząd pracy:

 • Zaświadczenie o zakończeniu indywidualnego programu socjalnego/kontraktu socjalnego/ szkolenia lub stażu organizowany przez inny podmiot niż powiatowy urząd pracy

Osoby, które prowadziły działalność gospodarczą i dokonały wykreślenia bądź zawieszenia jej wykonywania:

 • Wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

Osoby, które współpracowały w prowadzeniu działalności gospodarczej:

 • Druk ZWUA – zgłoszenie do ZUS o zakończonej współpracy w prowadzeniu działalności gospodarczej

Osoby, które pobierały świadczenia:

Zasiłek chorobowy, macierzyński lub świadczenie rehabilitacyjne (po ustaniu zatrudnienia, wykonywania innej pracy zarobkowej albo zaprzestania prowadzenia pozarolniczej działalności):

 • Zaświadczenie z zakładu ubezpieczeń społecznych o okresach pobierania zasiłku chorobowego, macierzyńskiego lub świadczenia rehabilitacyjnego, przypadających po ustaniu zatrudnienia, wykonywania innej pracy zarobkowej albo zaprzestania prowadzenia pozarolniczej działalności, ze wskazaniem podstawy wymiaru tych zasiłków i świadczenia
 • Orzeczenie lekarza orzecznika ZUS o zdolności do pracy (jeżeli osoba ubiegała się o przyznanie dalszych świadczeń z ZUS)

Rentę z tytułu niezdolności do pracy/rentę szkoleniową/rentę socjalną:

 • Decyzja lub zaświadczenie z ZUS-u o okresie pobierania renty

Rentę rodzinną:

 • Aktualna decyzja bądź zaświadczenie o wysokości renty, w przypadku zakończenia pobierania – decyzję lub zaświadczenie o wstrzymaniu wypłaty świadczenia

Emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy przyznaną przez zagraniczny organ emerytalny:

 • Zaświadczenie o wysokości pobieranego świadczenia

Świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy lub dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania:

 • Zaświadczenie o okresie pobierania świadczenia

Zasiłek dla opiekuna:

 • Zaświadczenie o okresie pobierania świadczenia

Osoby będące właścicielami lub posiadaczami samoistnymi lub zależnymi nieruchomości rolnej oraz pracujące, jako współmałżonek lub domownik w gospodarstwie rolnym:

 • Zaświadczenie z właściwego urzędu gminy o powierzchni nieruchomości rolnej wyrażonej w ha przeliczeniowych
 • Zaświadczenie z KRUS o podleganiu/nie podleganiu pod ubezpieczenia społeczne

Zwolnieni z zakładu karnego bądź odbywający karę pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego:

 • Świadectwo zwolnienia z zakładu karnego; postanowienie sądu o odbywaniu kary w systemie dozoru elektronicznego

Dokumenty potrzebne do zgłoszenia członka rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego:

 • W przypadku dzieci powyżej 18 roku życia - dokument potwierdzający kontynuowanie nauki
 • W przypadku dzieci posiadających stopień niepełnosprawności - orzeczenie o niepełnosprawności

Wyżej wymienione dokumenty należy traktować jako podstawowe, w szczególnych przypadkach wymagane są dokumenty uzupełniające.

Rejestracji nie dokonuje się w przypadku nieprzedłożenia ww. dokumentów, odmowy przekazania wymaganych danych i oświadczeń przez osobę rejestrującą się w powiatowym urzędzie pracy.

Podstawa prawna

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2021 r. poz.690 z późn. zm.) – art. 71, art. 72, art. 73, art. 75, art. 104a-105
 • rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 sierpnia 2009 r. w sprawie szczegółowego trybu przyznawania zasiłku dla bezrobotnych, stypendium i dodatku aktywizacyjnego (Dz.U. z 2009 r. poz. 1118 z późn. zm.)

Tryb odwoławczy

Od wydanej decyzji o przyznaniu statusu osoby bezrobotnej i prawa do zasiłku przysługuje odwołanie do Wojewody Łódzkiego w Łodzi za pośrednictwem Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi działającego z upoważnienia Prezydenta Miasta Łodzi w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może złożyć oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania. Oświadczenie to składa wobec Prezydenta Miasta Łodzi(który wydał decyzję) z upoważnienia, którego działa Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi. Skorzystanie z tego prawa skutkuje tym, że z dniem doręczenia oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna. Miejscem składania odwołania oraz oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania jest Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi.

Realizatorzy
Jednostka
Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi
Komórka
Wydział Ewidencji i Świadczeń
Jednostka
Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi
Komórka
Wydział Naliczeń Zasiłków i Świadczeń
Pomoc przy sprawie
POTRZEBUJESZ POMOCY PRZY SPRAWIE?
NIE WIESZ GDZIE SZUKAĆ SWOJEJ SPRAWY?
WYSZUKAJ SPRAWĘ Z LISTY
Kontakt