Jeśli przy nazwie sprawy znajduje się symbol @ to tę sprawę załatwisz on-line

Skierowanie do schroniska dla osób bezdomnych

OPIS SPRAWY

Do zadań obowiązkowych gminy należy m.in. zapewnienie schronienia. Zadanie to jest realizowane m.in. poprzez prowadzenie schronisk dla osób bezdomnych. Skierowanie do schroniska dla osób bezdomnych poprzedzone jest rodzinnym wywiadem środowiskowym i odbywa się na podstawie decyzji administracyjnej.

W SKRÓCIE

KROK 1

Złóż wniosek

elektronicznie lub w urzędzie

KROK 2

Czekaj

na przeprowadzenie rodzinnego wywiadu środowiskowego

KROK 3

Odbierz decyzję

w sprawie skierowania/odmowy skierowania

KROK 4

Umieszczenie w placówce

w przypadku decyzji pozytywnej

PRZYDATNE INFORMACJE

 • możliwość złożenia wniosku online
 • wizyta w urzędzie nie wymaga umówienia się
 • sprawa nie wymaga opłat
 • decyzja może mieć formę elektroniczną

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

Sposób załatwienia sprawy

Świadczenia z pomocy społecznej są udzielane na wniosek osoby zainteresowanej, jej przedstawiciela ustawowego albo innej osoby, za zgodą osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego. Pomoc społeczna może być udzielana z urzędu.

Działania podejmowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, po złożeniu wniosku:

 1. Pracownik socjalny przeprowadza rodzinny wywiad środowiskowy w miejscu zamieszkania lub pobytu, w terminie 14 dni roboczych od złożenia wniosku, a w sprawach niecierpiących zwłoki 2 dni roboczych.
  Zgodnie z art.106 ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. decyzję administracyjną o przyznaniu lub odmowie przyznania świadczenia, z wyjątkiem decyzji o odmowie przyznania biletu kredytowanego oraz decyzji w sprawach cudzoziemców, o których mowa w art. 5a, wydaje się po przeprowadzeniu rodzinnego wywiadu środowiskowego.
  W trakcie rodzinnego wywiadu środowiskowego dokonywana jest ocena sytuacji:
  • rodzinnej,
  • zdrowotnej,
  • mieszkaniowej,
  • finansowej.
 2. Załatwienie sprawy następuje w drodze decyzji administracyjnej.

W zależności od indywidualnej sytuacji osoby/rodziny – pracownik socjalny podczas przeprowadzania rodzinnego wywiadu środowiskowego informuje o konieczności uzupełnienia niezbędnej do rozpoznania sprawy dokumentacji.

Informacje uzupełniające
Forma pomocy

Udzielenie schronienia następuje przez przyznanie tymczasowego schronienia w schronisku dla osób bezdomnych. Schronisko dla osób bezdomnych zapewnia osobom bezdomnym, które podpisały kontrakt socjalny, całodobowe, tymczasowe schronienie oraz usługi ukierunkowane na wzmacnianie aktywności społecznej, wyjście z bezdomności i uzyskanie samodzielności życiowej.

Dodatkowe wyjaśnienia

Osoba bezdomna – osoba niezamieszkującą w lokalu mieszkalnym w rozumieniu przepisów o ochronie praw lokatorów i mieszkaniowym zasobie gminy i niezameldowaną na pobyt stały, w rozumieniu przepisów o ewidencji ludności, a także osobę niezamieszkującą w lokalu mieszkalnym i zameldowaną na pobyt stały w lokalu, w którym nie ma możliwości zamieszkania.

Termin i miejsce załatwienia

Termin realizacji

Załatwienie sprawy odbywa się:

 • bez zbędnej zwłoki

Miejsce załatwienia

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
90-012 Łódź,
ul. Kilińskiego 102/102a

Wydział Wspierania Osób w Kryzysie Bezdomności
Łódż, ul. Objazdowa 17

Umawianie/rezerwacja wizyty

Nie dotyczy

Opłaty

Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej oraz uchwałą Nr LXXIV/2232/23 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 12 kwietnia 2023 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych (Dziennik Urzędowy Woj. Łódzkiego poz. 3696) odpłatność za pobyt ustalana jest następująco:

Kwota dochodu osoby samotnie gospodarującej lub dochodu na osobę w rodzinie w stosunku do kwoty kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub kryterium dochodowego na osobę w rodzinie określonego w art. 8 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej Wysokość miesięcznej opłaty za pobyt w stosunku do dochodu osoby samotnie gospodarującej lub dochodu na osobę w rodzinie osoby skierowanej do schroniska dla osób bezdomnych
do 50% powyżej 150%
powyżej 50% do 100% 30%
powyżej 100% do 150% 40%
powyżej 150% 50%
Dokumenty

Formy i miejsce składania dokumentów

 • elektronicznie:
  • ePUAP
 • osobiście:
  • Wydział Wspierania Osób w Kryzysie Bezdomności
   Łódź, ul. Objazdowa 17

Termin składania dokumentów

Nie dotyczy

Wymagane dokumenty

 • Wniosek o przyznanie wsparcia
formularz elektroniczny (ePUAP)
Podstawa prawna

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, art. 48a i art. 51
 • uchwała Nr LXXIV/2232/23 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 12 kwietnia 2023 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych

Tryb odwoławczy

Postępowanie przed ośrodkiem pomocy społecznej jest dwuinstancyjne. Od wydanej decyzji administracyjnej przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Wydziału Pracy Środowiskowej, który wydał decyzję administracyjną, w ciągu 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Realizatorzy
Jednostka
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Komórka
Wydział Wspierania Osób w Kryzysie Bezdomności MOPS w Łodzi
Pomoc przy sprawie
POTRZEBUJESZ POMOCY PRZY SPRAWIE?
NIE WIESZ GDZIE SZUKAĆ SWOJEJ SPRAWY?
WYSZUKAJ SPRAWĘ Z LISTY
Kontakt