Jeśli przy nazwie sprawy znajduje się symbol @ to tę sprawę załatwisz on-line

Usługa pośrednictwa pracy dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy – oferty pracy

OPIS SPRAWY

W ramach usług pośrednictwa pracy Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi można uzyskać informacje o ofertach pracy, organizowanych giełdach i targach pracy, a także możliwościach skorzystania z innych form pomocy oferowanych przez Urząd.

W SKRÓCIE

KROK 1

Zapoznaj się z aktualnymi ofertami pracy

elektronicznie lub w urzędzie

KROK 2

Odbierz skierowanie na rozmowę o pracę

do pracodawcy, w przypadku znalezienia oferty pracy

KROK 3

Zwróć skierowanie

po rozmowie z pracodawcą w wyznaczonym przez Urząd terminie

PRZYDATNE INFORMACJE

 • nie jest wymagane składanie wniosku
 • wizyta w urzędzie nie wymaga umawiania się

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

Sposób załatwienia sprawy
 1. W ramach usług pośrednictwa pracy Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi można uzyskać informacje o ofertach pracy, organizowanych giełdach i targach pracy, a także możliwościach skorzystania z innej pomocy oferowanej przez Urząd.
 2. Oferty pracy można wyszukać:
  • Na stronie internetowej Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi:
   https://lodz.praca.gov.pl/oferty-pracy
  • W ramach Centralnej Bazy Ofert Pracy http://oferty.praca.gov.pl
  • Poprzez bezpośredni kontakt z doradcą klienta PUP w Łodzi. Wizyta u doradcy klienta po uprzednim pobraniu biletu w biletomacie znajdującym się w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łodzi przy ul. Milionowej 91.
  • Jeśli PUP dysponuje ofertą odpowiedniej pracy dla osoby bezrobotnej, to doradca informuje o tej ofercie i zostaje wydane skierowanie do pracodawcy na rozmowę.
  • W przypadku, gdy osoba bezrobotna odmówi przyjęcia takiego skierowania, a odmowa nie będzie uzasadniona, osoba zostaje wykreślona z rejestru urzędu na okres przewidziany w art. 33 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, czyli na 120 dni przy pierwszej odmowie, 180 dni przy drugiej odmowie i 270 dni przy trzeciej i każdej następnej odmowie przyjęcia proponowanej oferty odpowiedniej pracy.
  • Po rozmowie z pracodawcą osoba bezrobotna zobowiązana jest do zwrotu skierowania woznaczonym przez Urząd terminie.
Informacje uzupełniające

Forma pomocy

Przez ofertę odpowiedniej pracy, rozumie się zatrudnienie lub inną praca zarobkową, które:

  • podlegają ubezpieczeniom społecznym,
  • do wykonywania których bezrobotny ma wystarczające kwalifikacje lub doświadczenie zawodowe lub może je wykonywać po uprzednim szkoleniu albo przygotowaniu zawodowym dorosłych,
  • stan zdrowia pozwala mu na ich wykonywanie,
  • łączny czas dojazdu do miejsca pracy i z powrotem środkami transportu zbiorowego nie przekracza 3 godzin,
  • zawykonywanie których osiąga miesięczne wynagrodzenie brutto, w wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy.

Kryteria przyznania

Z usługi pośrednictwa pracy może skorzystać każdy, gdyż jest ono świadczone dla osób zarejestrowanych i niezarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łodzi jako bezrobotny lub poszukujący pracy, w tym obywateli państw EOG. Osoby niezarejestrowane w ewidencji bezrobotnych lub poszukujących pracy tut. Urzędu mogą korzystać wyłącznie z otwartych ofert pracy, które nie wymagają skierowania z Urzędu.

Termin i miejsce załatwienia

Termin realizacji

Informacje o aktualnych ofertach pracy udzielane są w trakcie bieżącej wizyty. Bezzwłoczna realizacja usługi.

Miejsce załatwienia

Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi
ul. Milionowa 91
93-121 Łódź

Infolinia powiatowych urzędów pracy: 19 524

Umawianie/rezerwacja wizyty

Nie dotyczy

Opłaty

Brak

Dokumenty

Formy i miejsce składania dokumentów

Nie dotyczy

Termin składania dokumentów

Nie dotyczy

Wymagane dokumenty

Brak
Podstawa prawna

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2023 r. poz. 735) - art. 2 ust. 1 pkt 16 i 16 a, art. 33 ust. 4 i art. 36
 • rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji oraz trybu i sposobów prowadzenia usług rynku pracy (Dz. U. 2014 poz. 667)

Tryb odwoławczy

Nie dotyczy

Realizatorzy
Jednostka
Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi
Komórka
Centrum Aktywizacji Zawodowej
Pomoc przy sprawie
POTRZEBUJESZ POMOCY PRZY SPRAWIE?
NIE WIESZ GDZIE SZUKAĆ SWOJEJ SPRAWY?
WYSZUKAJ SPRAWĘ Z LISTY
Kontakt