Jeśli przy nazwie sprawy znajduje się symbol @ to tę sprawę załatwisz on-line

Przyznanie osobie bezrobotnej stypendium z tytułu podjęcia dalszej nauki @

OPIS SPRAWY

Osoba bez kwalifikacji zawodowych, która w okresie 12 miesięcy od dnia zarejestrowania się w Urzędzie podjęła dalszą naukę w szkole ponadpodstawowej lub w szkole wyższej, może ubiegać się o przyznanie stypendium z tytułu podjęcia dalszej nauki.

Wysokość stypendium stanowi 100% kwoty zasiłku dla bezrobotnych i jest wypłacane przez okres 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia nauki.

W SKRÓCIE

KROK 1

Złóż wniosek i załączniki

elektronicznie, w urzędzie lub pocztą

KROK 2

Czekaj na rozpatrzenie wniosku

KROK 3

Odbierz decyzję

pismo i decyzja o przyznaniu stypendium wysłane jest pocztą

KROK 4

Złóż wymagane oświadczenie

do dnia 5-go każdego miesiąca w celu otrzymania wypłaty stypendium

KROK 5

Odbierz stypendium

PRZYDATNE INFORMACJE

 • możliwość złożenia wniosku online
 • możliwość przesłania wniosku pocztą
 • wizyta w urzędzie nie wymaga umówienia się
 • wysokość stypendium stanowi 100% kwoty zasiłku dla bezrobotnych i jest wypłacane przez okres 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia nauki pod warunkiem złożenia zaświadczenia albo oświadczenia do dnia 5-go każdego miesiąca, stwierdzającego kontynuowanie nauki oraz wysokość dochodu a składający jest zobowiązany do zawarcia w nim klauzuli o odpowiedzialności karnej

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

Sposób załatwienia sprawy
 1. Osoba zainteresowana otrzymaniem stypendium z tytułu podjęcia dalszej nauki, powinna złożyć wniosek do Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi wraz z zaświadczeniem wystawionym przez szkołę lub oświadczeniem o podjęciu lub kontynuowaniu nauki, złożonym pod odpowiedzialnością karną oraz wskazaniem wysokości dochodu netto w rodzinie, z którą prowadzi wspólne gospodarstwo domowe.
 2. W związku z określonym limitem środków Funduszu Pracy, w ramach którego finansowane jest przedmiotowe zadanie, usługa ta dostępna jest okresowo.
 3. Po rozpatrzeniu wniosku, bezrobotny otrzymuje pismo informujące o sposobie rozpatrzenia wniosku, w przypadku pozytywnego rozpatrzenia sprawy starosta przyznaje stypendium wypłacane przez okres 12 miesięcy w formie decyzji administracyjnej.
Informacje uzupełniające

Forma pomocy

Osoba bezrobotna, która po zarejestrowaniu się w Urzędzie Pracy podjęła naukę może otrzymać stypendium z tytułu podjęcia dalszej nauki.

Kryteria przyznania

Stypendium z tytułu podjęcia dalszej nauki może otrzymać osoba, która:

  • jest zarejestrowana jako osoba bezrobotna w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łodzi
  • jest osobą bez kwalifikacji zawodowych,
  • w okresie 12 miesięcy od dnia zarejestrowania podjęła dalszą naukę:
   • w szkole ponadpodstawowej dla dorosłych (będącej szkołą publiczną lub niepubliczną ouprawnieniach szkoły publicznej),
   • albo w szkole wyższej, gdzie studiuje w formie studiów niestacjonarnych (wieczorowe lub zaoczne).

Stypendium przysługuje pod warunkiem nieprzekroczenia wysokości dochodu na osobę wrodzinie, uprawniającego do świadczeń z pomocy społecznej.

Czas trwania

Stypendium można otrzymywać przez okres 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia nauki.

Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi może podjąć decyzję o kontynuacji wypłacania stypendium do momentu ukończenia nauki zgodnie z programem nauczania.

Stypendium można kontynuować jeżeli podjęło się pracę, ale zasiłek w tym przypadku zostanie zmniejszony do 20 % zasiłku dla bezrobotnych.

Stawki

Stypendia dla bezrobotnych w okresie kontynuowania nauki- 100% zasiłku dla bezrobotnych

Termin i miejsce załatwienia

Termin realizacji

Wnioski rozpatrywane są w terminie 30 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku.

Miejsce załatwienia

Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi

ul. Milionowa 91

93-121 Łódź

Infolinia powiatowych urzędów pracy: 19 524

Umawianie/rezerwacja wizyty

Nie dotyczy

Opłaty

Brak

Dokumenty

Formy i miejsce składania dokumentów

 • listownie:
  • Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi
  • ul. Milionowa 91, 93-121 Łódź
 • osobiście
  • ul. Milionowa 91
  • ul. Kilińskiego 102/102 a[JG1]
 • elektronicznie:
  • ePUAP

Termin składania dokumentów

Terminy naboru wniosków ogłasza każdorazowo Dyrektor PUP w Łodzi

Wymagane dokumenty

 • Wniosek o przyznanie stypendium z tytułu podjęcia dalszej nauki – druk wniosku dostępny na stronie Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi (w okresach naborów wniosków)
formularz elektroniczny (ePUAP)
 • Zaświadczenie wystawione przez szkołę lub sporządzone samodzielne oświadczenie o podjęciu lub kontynuowaniu nauki
 • Oświadczenie lub zaświadczenie o kontynuacji nauki
Podstawa prawna

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy – art. 55

Tryb odwoławczy

Świadczenia z tytułu bezrobocia przyznawane są w formie decyzji administracyjnych, od których przysługuje odwołanie do Wojewody Łódzkiego.

Realizatorzy
Jednostka
Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi
Komórka
Centrum Aktywizacji Zawodowej
Pomoc przy sprawie
POTRZEBUJESZ POMOCY PRZY SPRAWIE?
NIE WIESZ GDZIE SZUKAĆ SWOJEJ SPRAWY?
WYSZUKAJ SPRAWĘ Z LISTY
Kontakt