Jeśli przy nazwie sprawy znajduje się symbol @ to tę sprawę załatwisz on-line

Skierowanie do Środowiskowego Domu Samopomocy lub Klubu Samopomocy

OPIS SPRAWY

Środowiskowe domy samopomocy i kluby samopomocy to ośrodki wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

W SKRÓCIE

KROK 1

Złóż wniosek

elektronicznie, w urzędzie lub pocztą elektroniczną

KROK 2

Czekaj

na przeprowadzenie rodzinnego wywiadu środowiskowego

KROK 3

Odbierz decyzję

w sprawie skierowania/odmowy skierowania

PRZYDATNE INFORMACJE

 • możliwość złożenia wniosku online
 • wizyta w urzędzie nie wymaga umówienia się
 • sprawa nie wymaga opłat
 • decyzja może mieć formę elektroniczną

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

Sposób załatwienia sprawy

Świadczenia z pomocy społecznej są udzielane na wniosek osoby zainteresowanej, jej przedstawiciela ustawowego albo innej osoby, za zgodą osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego. Pomoc społeczna może być udzielana z urzędu.

Działania podejmowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, po złożeniu wniosku o skierowanie do Środowiskowego Domu Samopomocy:

 1. Pracownik socjalny przeprowadza rodzinny wywiad środowiskowy w miejscu zamieszkania lub pobytu, w terminie 14 dni roboczych od złożenia wniosku, a w sprawach niecierpiących zwłoki 2 dni roboczych.
  Zgodnie z art.106 ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. decyzję administracyjną o przyznaniu lub odmowie przyznania świadczenia, z wyjątkiem decyzji o odmowie przyznania biletu kredytowanego oraz decyzji w sprawach cudzoziemców, o których mowa w art. 5a, wydaje się po przeprowadzeniu rodzinnego wywiadu środowiskowego.
  W trakcie rodzinnego wywiadu środowiskowego dokonywana jest ocena sytuacji:
  • rodzinnej,
  • zdrowotnej,
  • mieszkaniowej,
  • finansowej.
 2. Załatwienie sprawy następuje w drodze decyzji administracyjnej.

Zgodnie z art. 106. ust. 2 ustawy o pomocy społecznej udzielenie świadczenia w postaci uczestnictwa w zajęciach klubu samopomocy nie wymaga wydania decyzji administracyjnej, tym samym przeprowadzania rodzinnego wywiadu środowiskowego. Pracownik socjalny wydaje skierowanie do uczestnictwa w zajęciach klubu.

W zależności od indywidualnej sytuacji osoby/rodziny – pracownik socjalny podczas przeprowadzania rodzinnego wywiadu środowiskowego informuje o konieczności uzupełnienia niezbędnej do rozpoznania sprawy dokumentacji.

Informacje uzupełniające
Forma pomocy

Środowiskowe domy samopomocy i kluby samopomocy to ośrodki wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Środowiskowe domy samopomocy świadczą usługi w ramach indywidualnych lub zespołowych treningów samoobsługi i treningów umiejętności społecznych, polegających na nauce, rozwijaniu lub podtrzymywaniu umiejętności w zakresie czynności dnia codziennego i funkcjonowania w życiu społecznym.

Kluby samopomocy zapewniają wsparcie osobom z zaburzeniami psychicznymi, w szczególności w zakresie aktywizacji, rehabilitacji i integracji społecznej, w miarę możliwości, przy współudziale najbliższej rodziny uczestnika.

Skierowanie do placówki odbywa się w uzgodnieniu z podmiotem prowadzącym Środowiskowy Dom Samopomocy lub Klub Samopomocy.

Termin i miejsce załatwienia

Termin realizacji

Załatwienie sprawy odbywa się:

 • bez zbędnej zwłoki,
 • w ciągu1 miesiąca od dnia złożenia wniosku w sprawach wymagających przeprowadzania postępowania administracyjnego,
 • w ciągu 2 miesięcy od złożenia wniosku– jeśli sprawa jest wyjątkowo skomplikowana.

Miejsce załatwienia

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
90-012 Łódź,
ul. Kilińskiego 102/102a

I Wydział Pracy Środowiskowej
Łódź, ul. Gen. Tadeusza Kutrzeby 16
(mieszkańcy Bałut i części Polesia)

II Wydział Pracy Środowiskowej
Łódź, ul. Gen. Stefana Grota-Roweckiego 30
(mieszkańcy Śródmieścia i Widzewa)

III Wydział Pracy Środowiskowej
Łódź, ul. Będzińska 5
(mieszkańcy Górnej i części Polesia)

Umawianie/rezerwacja wizyty

Nie dotyczy

Opłaty

Korzystanie z usług świadczonych w ośrodkach wsparcia osobom z zaburzeniami psychicznymi, niebędących usługami całodobowymi oraz korzystanie z usług klubów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi jest nieodpłatne. Odpłatność za usługi całodobowe w ośrodkach wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi ustala się w wysokości 70% dochodu osoby korzystającej z usług.

Dokumenty

Formy i miejsce składania dokumentów

 • elektronicznie:
  • ePUAP
 • osobiście:
  • I Wydział Pracy Środowiskowej
   Łódź, ul. Gen. Tadeusza Kutrzeby 16
   tel.: +48 (42) 207 14 50; fax: +48 (42) 207 14 51
   (mieszkańcy Bałut i części Polesia)
  • II Wydział Pracy Środowiskowej
   Łódź, ul. Gen. Stefana Grota-Roweckiego 30
   tel.: +48 (42) 677 15 50; +48 (42) 677-15-53 (faks: wew. 31)
   (mieszkańcy Śródmieścia i Widzewa)
  • III Wydział Pracy Środowiskowej
   Łódź, ul. Będzińska 5
   tel.: +48 (42) 684 44 81; fax: +48 (42) 681 61 07
   (mieszkańcy Górnej i części Polesia)
 • pocztą elektroniczną:

Termin składania dokumentów

Nie dotyczy

Wymagane dokumenty

 • Wniosek o przyznanie wsparcia
formularz elektroniczny (ePUAP)
Podstawa prawna

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (art. 51a)

Tryb odwoławczy

Postępowanie przed ośrodkiem pomocy społecznej jest dwuinstancyjne. Od wydanej decyzji administracyjnej przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Wydziału Pracy Środowiskowej, który wydał decyzję administracyjną, w ciągu 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Realizatorzy
Jednostka
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Komórka
Wydział Pracy Środowiskowej MOPS w Łodzi
Pomoc przy sprawie
POTRZEBUJESZ POMOCY PRZY SPRAWIE?
NIE WIESZ GDZIE SZUKAĆ SWOJEJ SPRAWY?
WYSZUKAJ SPRAWĘ Z LISTY
Kontakt