Jeśli przy nazwie sprawy znajduje się symbol @ to tę sprawę załatwisz on-line

Przyznanie świadczenia pieniężnego „Galanty Bon dla Wieloraczków” @

OPIS SPRAWY

Świadczenie pieniężne „Galanty Bon dla Wieloraczków” to pomoc jednorazowa, która przysługuje w wysokości 7000 zł (kwota wolna od podatku) na każde dziecko z wieloraczków (troje lub więcej dzieci urodzonych po dniu 31-12-2023 r. podczas jednego porodu), nad którymi sprawowana jest opieka.

Przyznanie prawa do Bonu nie jest uzależnione od spełnienia kryterium dochodowego.

W SKRÓCIE

KROK 1

Złóż wniosek i załączniki

elektronicznie, w urzędzie lub pocztą

KROK 2

Czekaj na informację lub decyzję

otrzymasz informację o przyznaniu świadczenia lub decyzję o odmowie

KROK 3

Odbierz świadczenie

świadczenie będzie wypłacone w terminie wskazanym w informacji

PRZYDATNE INFORMACJE

 • sprawa nie wymaga opłat
 • możliwość złożenia wniosku online
 • sprawa możliwa do załatwienia przez pełnomocnika
 • wizyta w urzędzie nie wymaga umówienia się

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

Sposób załatwienia sprawy
 1. Aby ustalić prawo do świadczenia pieniężnego „Galanty Bon dla Wieloraczków” należy złożyć wniosek wraz z wymaganymi dokumentami.
 2. Po złożeniu wniosku prowadzone jest postępowanie administracyjne celem ustalenia prawa do Bonu.
  1. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości we wniosku lub braku wymaganych dokumentów, organ wzywa stronę w celu uzupełnienia wniosku.
  2. Niezastosowanie się do wezwania skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia.
 3. Po przeprowadzonym postępowaniu organ:
  1. w przypadku przyznania świadczenia - wyśle na adres e-mail wskazany we wniosku informację o przyznaniu Bonu,
  2. w przypadku niespełnienia warunków do przyznania świadczenia - wyda decyzję orzekającą o odmowie prawa do Bonu.
 4. W przypadku przyznania prawa do Bonu, świadczenie będzie wypłacone w terminie określonym w informacji na rachunek bankowy podany we wniosku lub kartę przedpłaconą otrzymaną z Centrum.
Informacje uzupełniające
Forma pomocy

Świadczenie pieniężne „Galanty Bon dla Wieloraczków” to pomoc jednorazowa, która przysługuje w wysokości 7000 zł (kwota wolna od podatku) na każde dziecko
z wieloraczków (troje lub więcej dzieci urodzonych po dniu 31-12-2023 r. podczas jednego porodu), nad którymi sprawowana jest opieka.

Przyznanie prawa do Bonu nie jest uzależnione od spełnienia kryterium dochodowego.

Kryteria przyznania

Bon dla Wieloraczków przysługuje:

- matce lub ojcu wieloraczków,
- opiekunowi prawnemu wieloraczków albo
- opiekunowi faktycznemu wieloraczków, tj. osobie faktycznie opiekującej się wieloraczkami, jeśli wystąpiła z wnioskiem do sądu rodzinnego o ich przysposobienie,

jeżeli spełniają następujące warunki:

- zamieszkują na terenie Miasta Łodzi,
- wychowują co najmniej troje lub więcej dzieci urodzonych po dniu 31-12-2023 r. podczas jednego porodu.

Bon dla Wieloraczków nie przysługuje, jeżeli:

- co najmniej jedno dziecko z wieloraczków zostało umieszczone w pieczy zastępczej lub instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie.

W przypadku zbiegu prawa do Bonu rodziców, opiekunów faktycznych lub opiekunów prawnych wieloraczków, Bon wypłaca się temu z rodziców, opiekunów faktycznych lub opiekunów prawnych wieloraczków, który pierwszy złożył wniosek.

Termin i miejsce załatwienia

Termin realizacji

Świadczenie pieniężne „Galanty Bon dla Wieloraczków” wypłaca się do ostatniego dnia miesiąca, następującego po miesiącu, w którym złożono prawidłowy i kompletny wniosek.

Miejsce załatwienia

Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi Wydział Świadczeń Rodzinnych , ul. Urzędnicza 45.

Telefoniczna informacja Call Center: +48 (42) 638-59-69.

Umawianie/rezerwacja wizyty

Nie dotyczy.

Opłaty

Brak

Dokumenty

Formy i miejsce składania dokumentów

 • elektronicznie:
  • ePUAP
 • osobiście:
  • w Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi w Wydziale Obsługi Świadczeniobiorców,
   w Punkcie Obsługi Świadczeniobiorców:
   ul. Urzędnicza 45, pok. 16, pok. 17, pok. 29
 • listownie:
  • Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi
   ul. Urzędnicza 45
   91-304 Łódź

Termin składania dokumentów

Wniosek o wypłatę świadczenia pieniężnego „Galanty Bon dla Wieloraczków” należy złożyć w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin wieloraczków.

Wymagane dokumenty

 • Wniosek o wypłatę świadczenia pieniężnego „Galanty Bon dla Wieloraczków”
druk do pobrania
wzór do pobrania
formularz elektroniczny (ePUAP)
Wymagane załączniki do wniosku:
 • kserokopie aktów urodzenia wieloraczków
 • odpis prawomocnego postanowienia sądu orzekającego przysposobienie wieloraczków, bądź zaświadczenie sądu rodzinnego lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu w sprawie przysposobienia wieloraczków,
 • odpis orzeczenia sądu o ustanowieniu opiekuna prawnego wieloraczków
 • dokument potwierdzający zamieszkiwanie na terenie Miasta Łodzi, w szczególności:
  1. kserokopię pierwszej strony zeznania podatkowego PIT za ostatni rok, opatrzonego pieczęcią urzędu skarbowego w Łodzi przyjmującego zeznanie lub zaświadczenie urzędu skarbowego w Łodzi potwierdzające złożenie zeznania podatkowego PIT za ostatni rok lub kserokopię urzędowego poświadczenia odbioru wydanego przez elektroniczną skrzynkę podawczą systemu teleinformatycznego administracji skarbowej (UPO) wraz z pierwszą stroną zeznania podatkowego PIT za ostatni rok lub
  2. kserokopię aktualnej decyzji lub zaświadczenie o posiadaniu statusu osoby bezrobotnej wydane przez Powiatowy Urząd Pracy właściwy dla Miasta Łodzi lub
  3. kserokopię aktualnej decyzji lub zaświadczenie o przyznaniu zasiłku stałego z tytułu niezdolności do pracy wydane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi lub
  4. kserokopię aktualnej decyzji ustalającej podatek rolny wydanej przez Prezydenta Miasta Łodzi.
W indywidualnych sprawach organ właściwy może poprosić o inne dokumenty, w tym oświadczenia, niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia pieniężnego „Galanty Bon dla Wieloraczków”
druk do pobrania
W przypadku załączenia kopii dokumentów ich oryginały należy przedstawić do wglądu

Pozostałe dokumenty

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych
klauzula informacyjna do pobrania
Podstawa prawna

Podstawa prawna

 • uchwała nr LXXXIX/2711/24 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 10 kwietnia 2024 r. w sprawie wprowadzenia na terenie Miasta Łodzi świadczenia pieniężnego „Galanty Bon dla Wieloraczków”
 • ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2024 r. poz. 323)

Tryb odwoławczy

Od decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia, za pośrednictwem Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi, ul. Urzędnicza 45, 91-304 Łódź.

Realizatorzy
Jednostka
Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi
Komórka
Wydział Obsługi Świadczeniobiorców
Jednostka
Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi
Komórka
Wydział Świadczeń Rodzinnych
Pomoc przy sprawie
POTRZEBUJESZ POMOCY PRZY SPRAWIE?
NIE WIESZ GDZIE SZUKAĆ SWOJEJ SPRAWY?
WYSZUKAJ SPRAWĘ Z LISTY
Kontakt