Jeśli przy nazwie sprawy znajduje się symbol @ to tę sprawę załatwisz on-line

Przyznanie świadczenia pielęgnacyjnego na zasadach obowiązujących do 31-12-2023 r. @

OPIS SPRAWY

Świadczenie pielęgnacyjne na dotychczasowych zasadach przysługuje tylko opiekunom, którzy nabyli bądź nabędą prawo do świadczenia do 31 grudnia 2023 r.
Świadczenie pielęgnacyjne skierowane jest do osób, które nie podejmują lub rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad osobą z niepełnosprawnością, której niepełnosprawność powstała do 18. roku życia lub do 25. roku życia jeżeli się uczyła.
Przysługuje niezależnie od wysokości dochodu w kwocie 2988 (kwota wolna od podatku) miesięcznie.

W SKRÓCIE

KROK 1

Złóż wniosek i załączniki

elektronicznie, listownie lub w Punkcie Obsługi Świadczeniobiorców

KROK 2

Czekaj na decyzję

o przyznaniu lub odmowie świadczenia

KROK 3

Odbierz świadczenie

świadczenie będzie wypłacone w terminie wskazanym w decyzji

PRZYDATNE INFORMACJE

 • sprawa nie wymaga opłat
 • sprawa może być w całości załatwiona elektronicznie
 • sprawa możliwa do załatwienia przez pełnomocnika

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

Sposób załatwienia sprawy
 1. Aby ustalić prawo do świadczenia pielęgnacyjnego należy złożyć wniosek wraz z wymaganymi dokumentami.
 2. Po złożeniu wniosku prowadzone jest postępowanie administracyjne celem ustalenia prawa do świadczenia pielęgnacyjnego.
  • W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości we wniosku lub braku wymaganych dokumentów, organ wzywa stronę w celu uzupełnienia wniosku.
  • Niezastosowanie się do wezwania skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia.
 3. Po przeprowadzonym postępowaniu administracyjnym, w sprawie złożonego wniosku zostanie wydana decyzja administracyjna orzekająca o przyznaniu bądź odmowie przyznania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego.
 4. W przypadku przyznania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego, świadczenie będzie wypłacane w okresach miesięcznych, w terminach określonych w decyzji.
Informacje uzupełniające
Forma pomocy

Świadczenie pielęgnacyjne na dotychczasowych zasadach przysługuje tylko opiekunom, którzy nabyli bądź nabędą prawo do świadczenia do 31 grudnia 2023 r.
Zgodnie z art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o świadczeniu wspierającym,w sprawach o świadczenie pielęgnacyjne, do których prawo powstało do dnia 31 grudnia 2023 r., stosuje się przepisy ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych obowiązujące do dnia 31 grudnia 2023 r.

Świadczenie pielęgnacyjne wynosi 2988 zł miesięcznie (kwota wolna od podatku).
Kwota świadczenia pielęgnacyjnego podlega corocznej waloryzacji od dnia 1 stycznia.
Przyznanie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego nie jest uzależnione od spełnienia kryterium dochodowego.

Od kiedy przysługuje świadczenie

Prawo do świadczenia pielęgnacyjnego ustala się, począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami.

Prawo do świadczenia pielęgnacyjnego ustala się na czas nieokreślony, chyba że orzeczenie
o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności zostało wydane na czas określony.

W przypadku utraty ważności orzeczenia o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności warunkiem zachowania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego jest złożenie wniosku o nowe orzeczenie o stopniu niepełnosprawności albo niepełnosprawności w terminie 3 miesięcy od dnia następującego po dniu, w którym upłynął termin ważności dotychczasowego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności albo orzeczenia o niepełnosprawności oraz złożenie wniosku o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego w terminie 3 miesięcy, licząc od dnia wydania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności albo o niepełnosprawności.

W tej sytuacji prawo do świadczenia pielęgnacyjnego ustala się począwszy od miesiąca, w którym złożono wniosek o ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności.

Kryteria przyznania

Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje:

 • matce albo ojcu,
 • opiekunowi faktycznemu dziecka, tj. osobie faktycznie opiekującej się dzieckiem, jeżeli wystąpiła z wnioskiem do sądu rodzinnego o przysposobienie dziecka,• osobie będącej rodziną zastępczą
 • spokrewnioną w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
 • innym osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy ciąży obowiązek alimentacyjny, z wyjątkiem osób o znacznym stopniu niepełnosprawności

jeżeli nie podejmują lub rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału, na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Uwaga!

Jeżeli opiekun osoby z niepełnosprawnością w wieku do ukończenia 18. roku życia chce podjąć zatrudnienie i jednocześnie otrzymywać świadczenie pielęgnacyjne, to powinien ubiegać się o świadczenie pielęgnacyjne na zasadach obowiązujących od 01-01-2024 r.
Jeżeli opiekun osoby z niepełnosprawnością w wieku do ukończenia 18. roku życia pobiera świadczenie pielęgnacyjne na dotychczasowych zasadach, tj. do 31-12-2023 r. i chce podjąć zatrudnienie jednocześnie pobierając świadczenie, to musi zrezygnować z pobierania świadczenia pielęgnacyjnego na dotychczasowych zasadach i złożyć wniosek o świadczenie na podstawie przepisów obowiązujących od 01-01-2024 r. - szczegóły w procedurze:Przyznanie świadczenia pielęgnacyjnego na zasadach obowiązujących od 01-01-2024 r..

W przypadku osób, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy ciąży obowiązek alimentacyjny, innych niż spokrewnione w pierwszym stopniu z osobą wymagającą opieki, muszą być spełnione łącznie następujące warunki:

 • rodzice osoby wymagającej opieki nie żyją, zostali pozbawieni praw rodzicielskich, są małoletni lub legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,
 • nie ma innych osób spokrewnionych w pierwszym stopniu, są małoletnie lub legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,
 • nie ma opiekuna faktycznego dziecka lub osoby będącej rodziną zastępczą spokrewnioną w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej lub legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje, jeżeli niepełnosprawność osoby wymagającej opieki powstała:

 • nie później niż do ukończenia 18 roku życia lub
 • w trakcie nauki w szkole lub w szkole wyższej, jednak nie później niż do ukończenia 25 roku życia.
Świadczenie pielęgnacyjne nie przysługuje, jeżeli:
 • osoba sprawująca opiekę:
  • ma ustalone prawo do emerytury, renty, renty rodzinnej z tytułu śmierci małżonka przyznanej w przypadku zbiegu prawa do renty rodzinnej i innego świadczenia emerytalno-rentowego, renty socjalnej, zasiłku stałego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, zasiłku przedemerytalnego, świadczenia przedemerytalnego lub rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego, o którym mowa w ustawie z dnia 31 stycznia 2019 r. o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym , lub świadczenia pieniężnego przyznanego na zasadach określonych w ustawie z dnia 8 lutego 2023 r. o świadczeniu pieniężnym przysługującym członkom rodziny funkcjonariuszy lub żołnierzy zawodowych, których śmierć nastąpiła w związku ze służbą albo podjęciem poza służbą czynności ratowania życia lub zdrowia ludzkiego albo mienia,
  • ma ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego, świadczenia pielęgnacyjnego lub zasiłku dla opiekuna, o którym mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.
 • osoba wymagająca opieki:
  • pozostaje w związku małżeńskim, chyba że współmałżonek legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,
  • została umieszczona w rodzinie zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej spokrewnionej, rodzinnym domu dziecka albo, w związku z koniecznością kształcenia, rewalidacji lub rehabilitacji w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, z wyjątkiem podmiotu wykonującego działalność leczniczą, i korzysta w niej z całodobowej opieki przez więcej niż 5 dni w tygodniu;
  • ma przyznane prawo do świadczenia wspierającego.
 • na osobę wymagającą opieki inna osoba ma ustalone prawo do wcześniejszej emerytury;
 • na osobę wymagającą opieki jest ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, specjalnego zasiłku opiekuńczego, świadczenia pielęgnacyjnego lub zasiłku dla opiekuna, o którym mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów;
 • na osobę wymagającą opieki inna osoba jest uprawniona za granicą do świadczenia na pokrycie wydatków związanych z opieką, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

W przypadku zbiegu uprawnień do następujących świadczeń:

 • świadczenia rodzicielskiego lub
 • świadczenia pielęgnacyjnego lub
 • specjalnego zasiłku opiekuńczego lub
 • dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego lub
 • zasiłku dla opiekuna

przysługuje jedno z tych świadczeń wybrane przez osobę uprawnioną - także w przypadku gdy świadczenia te przysługują w związku z opieką nad różnymi osobami.

Zgłoszenie do ubezpieczenia

Za osobę pobierającą świadczenie pielęgnacyjne opłacana jest składka na ubezpieczenia emerytalne i rentowe od podstawy odpowiadającej wysokości świadczenia pielęgnacyjnego przez okres niezbędny do uzyskania 25 – letniego okresu ubezpieczenia u mężczyzn oraz 20 – letniego okresu ubezpieczenia u kobiet (składkowego i nieskładkowego).
Nie opłaca się składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osobę pobierającą świadczenie pielęgnacyjne, jeżeli podlega ona obowiązkowi ubezpieczenia społecznego z innego tytułu.
Osoba pobierająca świadczenie pielęgnacyjne może być zgłoszona do ubezpieczenia zdrowotnego, jeżeli nie podlega obowiązkowi tego ubezpieczenia z innego tytułu.
Osoba pobierająca świadczenie pielęgnacyjne zgłoszona do ubezpieczenia zdrowotnego może zgłosić do tego ubezpieczenia również członków rodziny.
Członek rodziny – oznacza następujące osoby:

 • dziecko własne, dziecko małżonka, dziecko przysposobione, wnuka albo dziecko obce, dla którego ustanowiono opiekę, albo dziecko obce w ramach rodziny zastępczej, do ukończenia przez nie 18 lat, a
 • jeżeli kształci się dalej – do ukończenia 26 lat, natomiast jeżeli posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub inne traktowane na równi – bez ograniczenia wieku,
  małżonka,
 • wstępnych pozostających z ubezpieczonym we wspólnym gospodarstwie domowym.
Termin i miejsce załatwienia

Termin realizacji

Ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego oraz wypłata następuje nie później niż w ciągu miesiąca, a w sprawie szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia złożenia wniosku wraz z wymaganymi dokumentami.

Miejsce załatwienia

Postępowanie administracyjne w zakresie ustalenia prawa do świadczenia pielęgnacyjnego prowadzone jest w Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi, w Wydziale Świadczeń Rodzinnych ul. Urzędnicza 45.

Telefoniczna informacja Call Center: +48 (42) 638-59-69

Umawianie/rezerwacja wizyty

Nie dotyczy

Opłaty

Brak

Dokumenty

Formy i miejsce składania dokumentów

 • listownie:
  • Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi
   ul. Urzędnicza 45
   91-304 Łódź
 • osobiście:
  • w Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi w Wydziale Obsługi Świadczeniobiorców,
   w Punkcie Obsługi Świadczeniobiorców:
   ul. Urzędnicza 45, pok. 16, pok. 17, pok. 29
 • elektronicznie:
  • portal informacyjno-usługowy emp@tia

Termin składania dokumentów

Wnioski można składać tylko w przypadku kontynuacji wypłaty świadczenia pielęgnacyjnego.

Wnioski można składać w ciągu całego roku.

Aby zachować prawo do świadczenia na dotychczasowych zasadach należy złożyć wniosek o wydanie nowego, stosownego orzeczenia w terminie 3 miesięcy od dnia następującego po dniu, w którym upłynął termin ważności dotychczasowego orzeczenia oraz złożyć wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego w terminie 3 miesięcy, licząc od dnia wydania stosownego orzeczenia.

Wymagane dokumenty

 • Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego
druk do pobrania
wzór do pobrania
formularz elektroniczny (emp@tia)
 • Oświadczenie dla celów ustalenia obowiązku ubezpieczenia zdrowotnego
druk do pobrania
 • Oświadczenie o okresach niewykonywania pracy w związku ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem

druk do pobrania


W przypadku opiekuna faktycznego dziecka:

 • Zaświadczenie sądu rodzinnego lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka

W przypadku osoby, która przysposobiła dziecko:

 • Kopia odpisu prawomocnego postanowienia sądu orzekającego przysposobienie

W przypadku przebywania dziecka w placówce zapewniającego całodobową opiekę:

 • Zaświadczenie lub oświadczenie placówki zapewniającej całodobową opiekę, w przypadku umieszczenia w niej dziecka, o liczbie dni w tygodniu, w których korzysta w niej z całodobowej opieki, albo oświadczenie o niekorzystaniu przez więcej niż 5 dni w tygodniu z całodobowej opieki nad dzieckiem umieszczonym w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym
druk do pobrania

W przypadku cudzoziemców:

 • Kopia karty pobytu - w przypadku cudzoziemca przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 127 lub 186 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej
 • Kopia karty pobytu i decyzji o udzieleniu cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub inny dokument uprawniający cudzoziemca do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, który uprawnia do wykonywania pracy

W indywidualnych sprawach organ właściwy może poprosić o inne dokumenty, w tym oświadczenia, niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia pielęgnacyjnego

druk do pobrania
W przypadku załączenia kopii dokumentów ich oryginały należy przedstawić do wglądu

Pozostałe dokumenty

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych
klauzula informacyjna do pobrania
Podstawa prawna

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2023 r., poz. 390 z późn. zm.)
 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r., poz. 775 z późn. zm.)
 • rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 lipca 2023 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o przyznanie świadczeń rodzinnych oraz zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku i oświadczeniach o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1340)
 • ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz U. z 2023 r., poz. 1230 z późn. zm.)
 • ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 2561 z późn. zm.)

Tryb odwoławczy

Od decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia, za pośrednictwem Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi, ul. Urzędnicza 45, 91-304 Łódź.

Realizatorzy
Jednostka
Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi
Komórka
Wydział Obsługi Świadczeniobiorców
Jednostka
Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi
Komórka
Wydział Świadczeń Rodzinnych
Pomoc przy sprawie
POTRZEBUJESZ POMOCY PRZY SPRAWIE?
NIE WIESZ GDZIE SZUKAĆ SWOJEJ SPRAWY?
WYSZUKAJ SPRAWĘ Z LISTY
Kontakt