Jeśli przy nazwie sprawy znajduje się symbol @ to tę sprawę załatwisz on-line

Udzielanie wsparcia w formie posiłku lub żywności

OPIS SPRAWY

W ramach świadczenia udzielana jest pomoc w postaci:

 1. pokrycia kosztów jednego gorącego posiłku dziennie w szkołach i przedszkolach
 2. jednego gorącego posiłku dziennie w jadłodajniach na terenie miasta Łodzi
 3. zasiłku celowego na zakup żywności

Warunkiem skorzystania jest spełnienie 200% kryterium dochodowego określonego w przepisach.
Pomoc w formie produktów żywnościowych udzielana jest w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa. W ramach tej formy zakłada się przekazanie w skali roku 50 kg żywności o przedłużonym okresie do spożycia i określonym w Programie asortymencie. Kryterium dochodowe podniesione jest do 220%.

W SKRÓCIE

WARIANT 1
Wsparcie w postaci posiłku
KROK 1

Złóż wniosek

elektronicznie, w urzędzie lub pocztą elektroniczną

KROK 2

Czekaj

na przeprowadzenie rodzinnego wywiadu środowiskowego

KROK 3

Odbierz decyzję

w sprawie przyznania/odmowy przyznania uprawnień

WARIANT 2
Wsparcie w ramach programu operacyjnego Pomoc Żywnościowa
KROK 1

Złóż wniosek

bezpośrednio u pracownika socjalnego

KROK 2

Udaj się do organizacji

wydającej żywność

PRZYDATNE INFORMACJE

Nie dotyczy programu operacyjnego Pomoc Żywnościowa.

 • możliwość złożenia wniosku online
 • wizyta w urzędzie nie wymaga umówienia się
 • sprawa nie wymaga opłat
 • decyzja może mieć formę elektroniczną

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

Sposób załatwienia sprawy

Świadczenia z pomocy społecznej są udzielane na wniosek osoby zainteresowanej, jej przedstawiciela ustawowego albo innej osoby, za zgodą osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego. Wsparcie w postaci produktów żywnościowych udzielane jest na podstawie skierowania pracownika socjalnego, w przypadku osób bezdomnych skierowanie może być wydane bezpośrednio przez podmiot wydający żywność.

Pomoc społeczna może być udzielana z urzędu.

Działania podejmowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, po złożeniu wniosku:

 1. Pracownik socjalny przeprowadza rodzinny wywiad środowiskowy w miejscu zamieszkania lub pobytu, w terminie 14 dni roboczych od złożenia wniosku, a w sprawachniecierpiących zwłoki 2 dni roboczych.
  Zgodnie z art.106 ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. decyzję administracyjną o przyznaniu lub odmowie przyznania świadczenia, z wyjątkiem decyzji o odmowie przyznania biletu kredytowanego oraz decyzji w sprawach cudzoziemców, o których mowa w art. 5a, wydaje się po przeprowadzeniu rodzinnego wywiadu środowiskowego.
  W trakcie rodzinnego wywiadu środowiskowego dokonywana jest ocena sytuacji:
  • rodzinnej,
  • zdrowotnej,
  • mieszkaniowej,
  • finansowej.
 2. Załatwienie sprawy następuje w drodze decyzji administracyjnej.
 3. Skierowanie po żywność nie wymaga wydania decyzji administracyjnej, a tym samym wywiadu środowiskowego.

W zależności od indywidualnej sytuacji osoby/rodziny – pracownik socjalny podczas przeprowadzania rodzinnego wywiadu środowiskowego informuje o konieczności uzupełnienia niezbędnej do rozpoznania sprawy dokumentacji.

Informacje uzupełniające
Forma pomocy

Wsparcie realizowane jest w formie:

  • posiłku – świadczenie to realizowane jest w przedszkolach i szkołach w systemie oświaty, a w przypadku osób dorosłych w jadłodajniach na terenie Miasta,
  • świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności,
  • wsparcia w postaci produktów żywnościowych, wydawanych przez organizacje pozarządowe.
Kryteria przyznania:
  1. W przypadku formy finansowej:
   • dla osoby samotnej i samotnie gospodarującej – 1 552 zł,
   • na osobę w rodzinie – 1 200 zł
  2. W przypadku formy rzeczowej:
   • dla osoby samotnej i samotnie gospodarującej – 1 707,20 zł,
   • na osobę w rodzinie – 1 452 zł.
Dodatkowe wyjaśnienia

Dochód - suma miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, pomniejszona o:

  • miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych;
  • składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ubezpieczenia społeczne określone w odrębnych przepisach;
  • kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.

Do dochodu ustalonego nie wlicza się m.in.:

  • jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego;
  • zasiłku celowego;
  • pomocy materialnej mającej charakter socjalny albo motywacyjny, przyznawanej na podstawie przepisów o systemie oświaty;
  • wartości świadczenia w naturze;
  • świadczenia przysługującego osobie bezrobotnej na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych;
  • dochodu z powierzchni użytków rolnych poniżej 1 ha przeliczeniowego;
  • świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, oraz dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Powyżej przedstawiono podstawowe informacje w sprawie ustalania dochodu obowiązujące na gruncie przepisów o pomocy społecznej, szczegółowe dane ustalane są podczas przeprowadzania rodzinnego wywiadu środowiskowego.

Rodzina – osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące.

Termin i miejsce załatwienia

Termin realizacji

Załatwienie sprawy odbywa się:

 • bez zbędnej zwłoki,
 • w ciągu1 miesiąca od dnia złożenia wniosku w sprawach wymagających przeprowadzania postępowania administracyjnego,
 • w ciągu 2 miesięcy od złożenia wniosku– jeśli sprawa jest wyjątkowo skomplikowana.

Miejsce załatwienia

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
90-012 Łódź,
ul. Kilińskiego 102/102a

I Wydział Pracy Środowiskowej
Łódź, ul. Gen. Tadeusza Kutrzeby 16
(mieszkańcy Bałut i części Polesia)

II Wydział Pracy Środowiskowej
Łódź, ul. Gen. Stefana Grota-Roweckiego 30
(mieszkańcy Śródmieścia i Widzewa)

III Wydział Pracy Środowiskowej
Łódź, ul. Będzińska 5
(mieszkańcy Górnej i części Polesia)

Umawianie/rezerwacja wizyty

Nie dotyczy

Opłaty

Brak

Dokumenty

Formy i miejsce składania dokumentów

 • elektronicznie:
  • ePUAP
 • osobiście
  • I Wydział Pracy Środowiskowej
   Łódź, ul. Gen. Tadeusza Kutrzeby 16
   (mieszkańcy Bałut i części Polesia)
  • II Wydział Pracy Środowiskowej
   Łódź, ul. Gen. Stefana Grota-Roweckiego 30
   (mieszkańcy Śródmieścia i Widzewa)
  • III Wydział Pracy Środowiskowej
   Łódź, ul. Będzińska 5
   (mieszkańcy Górnej i części Polesia)
 • pocztą elektroniczną:

Termin składania dokumentów

Nie dotyczy

Wymagane dokumenty

 • Wniosek o przyznanie wsparcia
formularz elektroniczny (ePUAP)
Podstawa prawna

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, (art. 7, 8, 24, 39, 40)

Tryb odwoławczy

Postępowanie przed ośrodkiem pomocy społecznej jest dwuinstancyjne. Od wydanej decyzji administracyjnej przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Wydziału Pracy Środowiskowej, który wydał decyzję administracyjną, w ciągu 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Realizatorzy
Jednostka
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Komórka
Wydział Pracy Środowiskowej MOPS w Łodzi
Pomoc przy sprawie
POTRZEBUJESZ POMOCY PRZY SPRAWIE?
NIE WIESZ GDZIE SZUKAĆ SWOJEJ SPRAWY?
WYSZUKAJ SPRAWĘ Z LISTY
Kontakt