Jeśli przy nazwie sprawy znajduje się symbol @ to tę sprawę załatwisz on-line

Rejestracja osób bezrobotnych @

OPIS SPRAWY

Osoby, które nie są zatrudnione i nie wykonują innej pracy zarobkowej, ale są zdolne i gotowe do podjęcia zatrudnienia oraz spełniają pozostałe warunki, mogą nabyć status osoby bezrobotnej.

Osoby bezrobotne zarejestrowane w urzędzie mają dostęp do ofert pracy, a także mogą otrzymać wsparcie w formie zasiłków, staży, bonów na zasiedlenie i środków na uruchomienie działalności gospodarczej. Osoby bezrobotne mogą także liczyć na indywidualne formy wsparcia w postaci sfinansowania kosztów szkoleń oraz egzaminów pozwalających na zdobycie dodatkowych kwalifikacji oraz studiów podyplomowych.

W SKRÓCIE

KROK 1
Złóż wniosek i załączniki

Złóż wniosek i załączniki

elektronicznie lub w urzędzie

KROK 2
Odbierz decyzję i dokumenty

Odbierz decyzję i dokumenty

elektronicznie, w urzędzie lub pocztą

PRZYDATNE INFORMACJE

 • wizyta w urzędzie nie wymaga umówienia się (dla tradycyjnego sposobu rejestracji)
 • możliwość umówienia się na wizytę dla osób korzystających z uproszczonego sposobu elektronicznej rejestracji
 • możliwość złożenia wniosku online
 • decyzja może mieć formę elektroniczną
 • sprawa w całości możliwa do załatwienia online

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

Sposób załatwienia sprawy

W celu zarejestrowania się jako osoba bezrobotna, można:

 1. Zgłosić się do Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi.
  • Łódź jest miejscem rejestracji, jeśli jest miejscem zameldowania stałego lub czasowego, a w przypadku braku zameldowania, miejscem przebywania. (Osoby zameldowane poza Łodzią mogą zarejestrować się w wybranej siedzibie PUP w Łodzi tylko jako osoby poszukujące pracy.)
  • Rejestracja osób zameldowanych na dzielnicach: Widzew, Górna, Śródmieście oraz osób bez adresu zameldowania odbywa się w siedzibie budynku przy ul. Milionowej 91.
  • Rejestracja osób zameldowanych na dzielnicach: Bałuty, Polesie oraz osób bez adresu zameldowania odbywa się w siedzibie budynku przy ul. Kilińskiego 102/102a.
  • Rejestracji osobistej można dokonać po pobraniu numerka w biletomacie w godzinach 8:30-13:00.
   albo
 2. Skorzystać z uproszczonego sposobu elektronicznej rejestracji w urzędzie pracy, który jest adresowany do wszystkich osób mających dostęp do Internetu.
  • Rejestracja polega na wypełnieniu wniosku o dokonanie rejestracji jako osoba bezrobotna w postaci elektronicznej dostępnego na stronie praca.gov.pl (lub za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej), przesłaniu go do właściwego powiatowego urzędu pracy oraz umówieniu się na wizytę w urzędzie w celu dostarczenia wymaganych dokumentów oraz osobistego potwierdzenia poprawności przekazanych danych.
  • Po przekazaniu danych urząd pracy wyznacza termin stawiennictwa, nie dłuższy niż 7 dni roboczych, w celu dostarczenia wszystkich wymaganych na potrzeby rejestracji dokumentów i dokonania rejestracji. W sytuacji, gdy osoba nie stawi się w wyznaczonym przez urząd terminie, dane przekazane zostają usunięte z systemu teleinformatycznego urzędu pracy.
  • Powyższa procedura umożliwia wcześniejszą rezerwację terminu rejestracji, i ma na celu przede wszystkim zaoszczędzenia czasu, jaki spędza się w urzędzie pracy, oczekując na rejestrację.
   albo:
 3. Skorzystać z w pełni elektronicznej rejestracji w urzędzie pracy.
  • Z pełnej rejestracji w urzędzie pracy jako osoba bezrobotna, za pośrednictwem Internetu, mogą skorzystać osoby dysponujące:
   • bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, z zachowaniem zasad przewidzianych w przepisach o podpisie elektronicznym albo
   • potwierdzonym profilem zaufanym elektronicznej platformy usług administracji publicznej,
   • podpisem osobistym.
  • Rejestracja polega na wypełnieniu wniosku o dokonanie rejestracji jako osoba bezrobotna w postaci elektronicznej dostępnego na stronie www.praca.gov.pl. i przesłaniu wniosku wraz z załącznikami do właściwego powiatowego urzędu pracy.
  • Status osoby bezrobotnej nabędziesz z dniem złożenia wniosku za pośrednictwem elektronicznego systemu rejestracji, po opatrzeniu go i załączonych do wniosku skanów wszystkich dokumentów wymaganych do rejestracji oraz oświadczenia o prawdziwości przekazanych danych, oraz o zapoznaniu się z warunkami zachowania statusu – jednym z powyżej opisanych bezpiecznych podpisów.
  • Internetowa rejestracja w powiatowym urzędzie pracy ma na celu zaoszczędzenie czasu, który osoby bezrobotne standardowo poświęcają, oczekując na rejestrację w urzędzie pracy, jak również zaoszczędzenie czasu i środków potrzebnych na dojazd do urzędu.
  • Szczegółowa instrukcja postępowania: https://lodz.praca.gov.pl/dla-bezrobotnych-i-poszukujacych-pracy/rejestracja-w-urzedzie/instrukcja-elektronicznej-rejestracji
  • Przesłanie wniosku elektronicznego nie jest równoznaczne zuzyskaniem statusu osoby bezrobotnej. Zgłoszony wniosek orejestrację zostanie zweryfikowany przez pracownika urzędu, który ustali czy zostały spełnione warunki do jego przyznania.
  • W przypadku zaznaczenia „kontakt przez praca.gov.pl" - decyzja oprzyznaniu statusu iwszelkie dokumenty dotyczące rejestracji będą przekazywane do Państwa wsposób elektroniczny. Należy logować się na konto użytkownika w praca.gov.plizapoznać się zkorespondencją zurzędu.
  • W przypadku wybrania „kontakt listowny" - dokumenty zostaną wysłane pocztą na wskazany wformularzu elektronicznym adres korespondencyjny.Przekazanie numeru telefonu i/lub e-mail usprawni kontakt pracownika urzędu zPaństwem wprzypadku ewentualnych wątpliwości dotyczących przekazanych danych.
Informacje uzupełniające

Kryteria przyznania

Status osoby bezrobotnej może uzyskać każdy, kto:

 • ukończył 18 lat, ale nie osiągnął jeszcze wieku emerytalnego,
 • nie jest zatrudniony i nie wykonuje innej pracy zarobkowej,
 • jest zdolny i gotowy do podjęcia pracy w pełnym wymiarze czasu pracy, który obowiązuje w danym zawodzie lub w danej służbie,. W przypadku osób z umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności–co najmniej w połowie tego wymiaru,
 • nie uczy się w szkole, z wyjątkiem
  • nauki w szkołach dla dorosłych lub przystępowania do egzaminu eksternistycznego z zakresu programu nauczania tej szkoły
  • nauki w branżowej szkole II stopnia i szkole policealnej, prowadzącej kształcenie w formie stacjonarnej lub zaocznej, lub
  • nauki w szkole wyższej, gdzie studiuje na studiach niestacjonarnych
 • nie ma prawa do:
  • emerytury,
  • renty z tytułu niezdolności do pracy,
  • renty szkoleniowej,
  • renty socjalnej,
  • renty rodzinnej (dotyczy to renty rodzinnej, której wysokość nie przekracza połowy minimalnego wynagrodzenia za pracę),
 • nie ma prawa do emerytury albo renty z tytułu niezdolności do pracy, którą przyznała zagraniczna instytucja emerytalna lub rentowa. Dotyczy to renty i emerytury, które są w wysokości co najmniej najniższej renty i emerytury krajowej,
 • nie pobiera (dotyczy to sytuacji po zakończeniu zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub prowadzenia działalności pozarolniczej):
  • nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego,
  • prawa do zasiłku przedemerytalnego,
  • świadczenia przedemerytalnego,
  • świadczenia rehabilitacyjnego,
  • zasiłku chorobowego,
  • zasiłku macierzyńskiego,
  • zasiłku w wysokości zasiłku macierzyńskiego (na przykład kiedy pracodawca zwolni kobietę w ciąży),
 • nie jest właścicielem lub posiadaczem samoistnym lub zależnym nieruchomości rolnej o powierzchni użytków rolnych, która przekracza 2 ha przeliczeniowe,
 • nie podlega ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu z tytułu stałej pracy, bo jest współmałżonkiem lub domownikiem w gospodarstwie rolnym o powierzchni użytków rolnych, która przekracza 2 ha przeliczeniowe,
 • nie uzyskuje przychodów, które podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym z działów specjalnych produkcji rolnej. Wyjątek stanowią dochody z działów specjalnych produkcji rolnej (obliczone dla ustalenia podatku dochodowego od osób fizycznych), które nie przekraczają wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 2 ha przeliczeniowych. Dotyczy to również współmałżonków i osób, które mieszkają w takim gospodarstwie. Te osoby nie mogą też podlegać ubezpieczeniu emerytalnemu ani rentowemu z tytułu stałej pracy,
 • nie złożył wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej albo po złożeniu wniosku o wpis:
  • zawiesił swoją działalność gospodarczą,
  • nie rozpoczął jeszcze swojej działalności gospodarczej,
 • nie jest tymczasowo aresztowany, nie odbywa kary pozbawienia wolności. Wyjątkiem jest, kiedy odbywa karę poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego,
 • nie uzyskuje miesięcznego przychodu, który przekracza połowę minimalnego wynagrodzenia za pracę. Nie dotyczy to przychodów, które ma z odsetek lub innych przychodów od środków pieniężnych, które zgromadził na rachunkach bankowych,
 • nie pobiera zasiłku stałego (na podstawie przepisów o pomocy społecznej),
 • nie pobiera świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania,
 • nie pobiera po ustaniu zatrudnienia świadczenia szkoleniowego,
 • nie podlega obowiązkowi ubezpieczenia społecznego, z wyjątkiem ubezpieczenia społecznego rolników (na podstawie odrębnych przepisów),
 • nie pobiera zasiłku dla opiekuna (na podstawie przepisów o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów).

Nie stanowi przeszkody do nabycia oraz posiadania statusu bezrobotnego:

 • wykonywanie przez wolontariuszy świadczeń odpowiadających świadczeniu pracy na zasadach określonych w przepisach o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, jeżeli wolontariusz przedstawi powiatowemu urzędowi pracy porozumienie z korzystającym;
 • odbywanie praktyki absolwenckiej na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lipca 2009 r. o praktykach absolwenckich (Dz. U. Nr 127, poz. 1052), jeżeli praktykant przedstawi powiatowemu urzędowi pracy umowę o praktykę absolwencką.

Jako osoba bezrobotna w urzędzie pracy mogą zarejestrować się:

 • obywatele Polski poszukujący zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej;
 • obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej;
 • obywatele państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego, nienależących do UE;
 • obywatele państw niebędących stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, którzy mogą korzystać ze swobody przepływu osób na podstawie umów zawartych przez te państwa ze Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi (tj. obywatele Islandii, Lichtensteinu, Norwegii lub Szwajcarii);
 • obywatele Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej lub członkowie ich rodzin (art. 10 ust. 1 lit. b, d, e i f Umowy Wystąpienia)
 • cudzoziemcy posiadający w Polsce status uchodźcy;
 • cudzoziemcy posiadający w Polsce zezwolenie na pobyt stały;
 • cudzoziemcy posiadający w Polsce zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej;
 • cudzoziemcy posiadający w Polsce zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 127lub art. 186 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2021 r. poz. 2354 z późn. zm.) - są to cudzoziemcy, którym udzielono zezwolenia na pobyt czasowy:

  • w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji
  • z powodu posiadania zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE w innym państwie UE w związku z tym, że zamierzają w Polsce wykonywać pracę lub prowadzić działalność gospodarczą, podjąć bądź kontynuować studia lub szkolenie zawodowe, albo wykażą inne okoliczności uzasadniające pobyt w Polsce.
 • cudzoziemcy posiadający w Polsce zgodę na pobyt ze względów humanitarnych lub zgodę na pobyt tolerowany;
 • cudzoziemcy korzystający w Polsce z ochrony czasowej;
 • cudzoziemcy, którym udzielono ochrony uzupełniającej w Polsce;
 • cudzoziemcy ubiegających się w Rzeczypospolitej Polskiej o udzielenie ochrony międzynarodowej i małżonków, w imieniu których występują z wnioskiem o udzielenie ochrony międzynarodowej, którzy posiadają zaświadczenie wydane na podstawie art. 35 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczy- pospolitej Polskiej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1108 i 1918)
 • cudzoziemcy posiadających w Rzeczypospolitej Polskiej wizę wydaną w celu, o którym mowa w art. 60 ust. 1 pkt 23 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2021 r. poz. 2354 z późn. zm.)
 • cudzoziemcy, którzy posiadają w Polsce zgodę na pobyt czasowy, o którym mowa w art. 114 ust. 1 albo 1a albo art. 126 ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2021 r. poz. 2354 z późn. zm.), pod warunkiem, że bezpośrednio przed rejestracją jako bezrobotni byli zatrudnieni w Polsce nieprzerwanie przez okres co najmniej 6 miesięcy - są to cudzoziemcy posiadający w Polsce zezwolenie na pobyt czasowy i pracę:
  • celu wykonywania pracy, bądź
  • w celu pełnienia funkcji w zarządzie osoby prawnej, pod warunkiem, że nie posiadają w niej żadnych udziałów lub akcji;
 • cudzoziemcy posiadający wizę wydaną w celu wykonywania pracy w Polsce, pod warunkiem, że bezpośrednio przed rejestracją jako bezrobotni byli zatrudnieni w Polsce nieprzerwanie przez okres co najmniej 6 miesięcy
 • cudzoziemcy towarzyszący w Polsce cudzoziemcowi (obywatelowi państwa członkowskiego UE, państwa EOG, państwa mogącego korzystać ze swobody przepływu osób na podstawie umów zawartych ze Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi) jako członkowie rodziny w rozumieniu art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz. U. z 2021 r. poz. 1697)
 • cudzoziemcy – członkowie rodzin obywateli polskich, którzy:
  • uzyskali zezwolenie na pobyt czasowy w Polsce albo
  • po złożeniu wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy, zezwolenia na pobyt stały lub zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie art. 108 ust. 1 pkt 2 lub art. 206 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2021 r. poz. 2354 z późn. zm.) lub na podstawie umieszczonego w dokumencie podróży odcisku stempla, który potwierdza złożenie wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, jeżeli bezpośrednio przed złożeniem wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy, zezwolenia na pobyt stały lub zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej posiadali zezwolenie na pobyt czasowy;
 • cudzoziemcy towarzyszący na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywatelowi polskiemu jako członek rodziny w rozumieniu art. 2 pkt 4 lit. b ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz. U. z 2021 r. poz. 1697)

Obywatel Ukrainy:

 • którego pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uznaje się za legalny (obywatel Ukrainy który przybył legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa oraz obywatel Ukrainy posiadających Kartę Polaka, który wraz z najbliższą rodziną z powodu tych działań wojennych przybył na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i deklaruje zamiar pozostania, jego pobyt uznaje się za legalny w okresie 18 miesięcy licząc od dnia 24 lutego 2022 r. )
 • przebywającym legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

- może zarejestrować się oraz zostać uznany jako osoba bezrobotna.

Do ww. obywateli Ukrainy nie stosuje się warunku określonego w art. 2 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy – za osoby bezrobotne mogą zostać uznane kobiety powyżej 60 roku życia i mężczyźni powyżej 65 roku życia.

Prawa osoby bezrobotnej

Osoba bezrobotna ma prawo do:

 1. rejestracji we właściwym powiatowym urzędzie pracy po przedstawieniu niezbędnych dokumentów;
 2. zasiłku dla bezrobotnych, jeżeli spełnia ustawowe warunki do jego nabycia;
 3. korzystania nieodpłatnie z usług rynku pracy, takich jak: pośrednictwo pracy na terenie kraju i za granicą oraz poradnictwo zawodowe, które jest organizowane w powiatowych i wojewódzkich urzędach pracy;
 4. ubiegania się o:
  • zwrot kosztów przejazdu i zakwaterowania;
  • środkina podjęcie działalności gospodarczej, na założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej;
  • dodatek aktywizacyjny (dotyczy osób bezrobotnych posiadających prawo do zasiłku dla bezrobotnych);
  • refundację kosztów opieki nad każdym dzieckiem do lat 7;
  • bon zatrudnieniowy dla bezrobotnego do 30 roku życia;
  • bon na zasiedlenie dla bezrobotnego do 30 roku życia;
  • udział w szkoleniach finansowanych ze środków Funduszu Pracy,
  • udział w przygotowaniu zawodowym dorosłych;
  • staż;
  • stypendium z tytułu podjęcia dalszej nauki;
  • dofinansowania do studiów podyplomowych;
  • sfinasowanie kosztów egzaminów i licencji;
  • pożyczkę szkoleniową;
  • pożyczkę na podjęcie działalności gospodarczej;
  • bon szkoleniowy dla bezrobotnego do 30 roku życia;
  • bon stażowy dla bezrobotnego do 30 roku życia
  • skierowanie do podmiotów, gmin, pracodawców, przedsiębiorców,na subsydiowane zatrudnienie, np. w ramach prac interwencyjnych, robót publicznych, prac społecznie użytecznych, grantu na telepracę, świadczenia aktywizacyjnego po przerwie związanej z wychowaniem dziecka lub sprawowaniem opieki nad osobą zależną;
 5. ubezpieczenia zdrowotnego, o ile nie podlega ubezpieczeniu zdrowotnemu z innego tytułu np. ubezpieczenie rolników w KRUS, z tytułu pobierania renty rodzinnej.

Obowiązki osoby bezrobotnej

Do obowiązków osoby bezrobotnej, zarejestrowanej w powiatowym urzędzie pracy należy:

 1. zgłaszanie się do powiatowego urzędu pracy w wyznaczonych terminach w celu przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy, innej formy pomocy proponowanej przez urząd lub w innym celu wynikającym z ustawy i określonym przez urząd pracy, w tym, w celu potwierdzenia swojej gotowości do podjęcia zatrudnienia;
 2. powiadomienie powiatowego urzędu pracy w okresie do 7 dni o uzasadnionej przyczynie niestawiennictwa w urzędzie w wyznaczonym terminie;
 3. przyjmowanie propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy określonej w ustawie;
 4. poddanie się badaniom lekarskim lub psychologicznym, mającym na celu ustalenie zdolności do pracy lub udziału w innej formie pomocy określonej w ustawie;
 5. dostarczanie do powiatowego urzędu pracy zaświadczenia lekarskiego*
  *w przypadku gdy jako bezrobotny pozostajesz niezdolny do pracy wskutek choroby lub przebywasz w zakładzie lecznictwa odwykowego przez nieprzerwany okres 90 dni, przy czym za okres nieprzerwany uważa się również okresy niezdolności do pracy wskutek choroby oraz przebywania w zakładzie lecznictwa odwykowego w sytuacji, gdy każda kolejna przerwa między okresami niezdolności do pracy wynosi mniej niż 30 dni kalendarzowych; pozbawienie statusu osoby bezrobotnej następuje z upływem ostatniego dnia wskazanego okresu 90-dniowego;
 6. powiadomienie w ciągu 7 dni powiatowego urzędu pracy o podjęciu zatrudnienia, innej pracy zarobkowej (umowa-zlecenie, umowa o dzieło), bez względu na wysokość wynagrodzenia lub o złożeniu wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji oDziałalności Gospodarczej oraz o zaistnieniu innych okoliczności powodujących utratę statusu bezrobotnego albo utratę prawa do zasiłku (np. uzyskiwania miesięcznie przychodu z innego tytułu w wysokości przekraczającej połowę minimalnego wynagrodzenia za pracę podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych) - niezgłoszenie tego faktu podlega karze grzywny;
 7. powiadomienie powiatowego urzędu pracy o każdej zmianie miejsca zameldowania lub pobytu i zgłoszenie się do powiatowego urzędu pracy właściwego dla nowego miejsca zamieszkania w terminie 14 dni od dnia zmiany miejsca zameldowania;
 8. zawiadomienie urzędu o pobycie za granicą lub o innej sytuacji powodującej brak gotowości do podjęcia zatrudnienia (okres ten łącznie nie może przekroczyć 10 dni w jednym roku kalendarzowym);
 9. powiadomienie powiatowego urzędu pracy o udziale w szkoleniu bez skierowania starosty, finansowanym z publicznych środków wspólnotowych i krajowych, organizowanym przez inny podmiot niż urząd, w terminie 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia;
 10. w przypadku uczestnictwa w przygotowaniu zawodowym dorosłych - przystąpienie do egzaminu kwalifikacyjnego, czeladniczego lub sprawdzającego;
 11. udział w działaniach w ramach Programu Aktywizacja i Integracja, realizowanych przez powiatowy urząd pracy, inne podmioty na jego zlecenie lub przez ośrodek pomocy społecznej;
 12. podjęcie i uczestniczenie w szkoleniu, stażu, realizacji indywidualnego planu działania, wykonywaniu prac społecznie użytecznych lub innej formie pomocy określonej w ustawie,
 13. powiadomienie urzędu pracy o odbywaniu wolontariatu lub praktyki absolwenckiej i przedstawienia zawartego porozumienia lub umowy;
 14. zwrot kwoty nienależnie pobranego świadczenia (zasiłku, stypendium) wraz z zaliczką na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz składką na ubezpieczenie zdrowotne, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji;
 15. zwrot pożyczki wraz z odsetkami ustawowymi w przypadku wykorzystania jej na cele inne niż określone w umowie, niepodjęcia lub nieukończenia szkolenia;
 16. zwrot kwoty na finansowanie studiów podyplomowych, jeżeli zostały one przerwane z winy bezrobotnego;
 17. zwrot kosztów szkolenia, jeżeli nie zostało ono ukończone z winy bezrobotnego, z wyjątkiem sytuacji, gdy przyczyną nieukończenia szkolenia było podjęcie zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej;
 18. zwrot kosztów przygotowania zawodowego dorosłych, z wyjątkiem przypadku, gdy powodem przerwania programu przygotowania zawodowego dorosłych lub nieprzystąpienia do egzaminu kwalifikacyjnego, czeladniczego, sprawdzającego było podjęcie zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej.
Termin i miejsce załatwienia

Termin realizacji

Rejestracji osoby ubiegającej się o zarejestrowanie jako bezrobotny dokonuje się z dniem, w którym osoba:

 • zgłosiła się do powiatowego urzędu pracy
 • złożyła wniosek o dokonanie rejestracji na portalu praca.gov.pl i opatrzyła go jednym z bezpiecznych podpisów

Rejestracje osób, które prawidłowo złożyły wnioski oraz przedłożyły komplet wymaganych dokumentów są dokonywane niezwłocznie. Rejestracji wymagających postępowania wyjaśniającego dokonuje się nie później niż w ciągu miesiąca.

Miejsce załatwienia

Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi
ul. Milionowa 91 (rejestracja osób zameldowanych na dzielnicach: Widzew, Górna, Śródmieście oraz osób bez adresu zameldowania)
93-121 Łódź
pok. 003, 004, 006
tel. +48 (42) 251-65-10

Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi
ul. Kilińskiego 102/102a (Rejestracja osób zameldowanych na dzielnicach: Bałuty, Polesie oraz osób bez adresu zameldowania)
90-012 Łódź
sala B
tel. +48 (42) 676-80-47, 676-80-22

Umawianie/rezerwacja wizyty

Wyłącznie dla osób korzystających z uproszczonego sposobu elektronicznej rejestracji w urzędzie pracy na stronie www.praca.gov.pl.

Po przekazaniu danych urząd pracy wyznacza termin stawiennictwa, nie dłuższy niż 7 dni roboczych.

Opłaty

Brak

Dokumenty

Formy i miejsce składania dokumentów

 • osobiście:
  • ul. Milionowa 91 (rejestracja osób zameldowanych na dzielnicach: Widzew, Górna, Śródmieście oraz osób bez adresu zameldowania)
  • ul. Kilińskiego 102/102a (rejestracja osób zameldowanych na dzielnicach: Bałuty, Polesie oraz osób bez adresu zameldowania)
 • elektronicznie:
  • praca.gov.pl

Termin składania dokumentów

Wnioski można składać w ciągu całego roku

Wymagane dokumenty

 • Wniosek o dokonanie rejestracji
Formularz elektroniczny (praca.gov.pl)

Osoba ubiegająca się o zarejestrowanie jako bezrobotny przedkłada do wglądu pracownikowi powiatowego urzędu pracy dokonującemu rejestracji:

 • Dowód osobisty, a w przypadku jego braku – inny dokument potwierdzający tożsamość
 • Odpowiednio: świadectwa ukończenia szkoły, dyplomy lub inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje lub zaświadczenia o ukończeniu szkolenia
 • Świadectwa pracy i inne dokumenty niezbędne do ustalenia jej uprawnień przysługujących na podstawie przepisów ustawy (np. umowy cywilnoprawne i ich rozwiązania, dokumenty potwierdzające wykonywanie i zakończenie pracy za granicą)
 • Dokumenty stwierdzające przeciwwskazania do wykonywania określonych prac, jeżeli takie posiada

Cudzoziemcy

 • Dokument wskazujący tytuł pobytowy uprawniający do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (np. decyzję, kartę pobytu).

Dodatkowo poszczególne grupy osób musza przedstawić:

Niepełnosprawni:

 • Dokument potwierdzający rodzaj i stopień niepełnosprawności (dotyczy osób, które mają ustalony stopień niepełnosprawności)

Odbywający indywidualny program socjalny/kontrakt socjalny/ szkolenie lub staż organizowany przez inny podmiot niż powiatowy urząd pracy:

 • Zaświadczenie o zakończeniu indywidualnego programu socjalnego/kontraktu socjalnego/ szkolenia lub stażu organizowany przez inny podmiot niż powiatowy urząd pracy

Osoby, które prowadziły działalność gospodarczą i dokonały wykreślenia bądź zawieszenia jej wykonywania:

 • Wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

Osoby, które współpracowały w prowadzeniu działalności gospodarczej:

 • Druk ZWUA – zgłoszenie do ZUS o zakończonej współpracy w prowadzeniu działalności gospodarczej

Osoby, które pobierały świadczenia:

Zasiłek chorobowy, macierzyński lub świadczenie rehabilitacyjne (po ustaniu zatrudnienia, wykonywania innej pracy zarobkowej albo zaprzestania prowadzenia pozarolniczej działalności):

 • Zaświadczenie z zakładu ubezpieczeń społecznych o okresach pobierania zasiłku chorobowego, macierzyńskiego lub świadczenia rehabilitacyjnego, przypadających po ustaniu zatrudnienia, wykonywania innej pracy zarobkowej albo zaprzestania prowadzenia pozarolniczej działalności, ze wskazaniem podstawy wymiaru tych zasiłków i świadczenia
 • Orzeczenie lekarza orzecznika ZUS o zdolności do pracy (jeżeli osoba ubiegała się o przyznanie dalszych świadczeń z ZUS)

Rentę z tytułu niezdolności do pracy/rentę szkoleniową/rentę socjalną:

 • Decyzja lub zaświadczenie z ZUS-u o okresie pobierania renty

Rentę rodzinną:

 • Aktualna decyzja bądź zaświadczenie o wysokości renty, w przypadku zakończenia pobierania – decyzję lub zaświadczenie o wstrzymaniu wypłaty świadczenia

Emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy przyznaną przez zagraniczny organ emerytalny:

 • Zaświadczenie o wysokości pobieranego świadczenia

Świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy lub dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania:

 • Zaświadczenie o okresie pobierania świadczenia

Zasiłek dla opiekuna:

 • Zaświadczenie o okresie pobierania świadczenia

Osoby będące właścicielami lub posiadaczami samoistnymi lub zależnymi nieruchomości rolnej oraz pracujące, jako współmałżonek lub domownik w gospodarstwie rolnym:

 • Zaświadczenie z właściwego urzędu gminy o powierzchni nieruchomości rolnej wyrażonej w ha przeliczeniowych
 • Zaświadczenie z KRUS o podleganiu/nie podleganiu pod ubezpieczenia społeczne

Zwolnieni z zakładu karnego bądź odbywający karę pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego:

 • Świadectwo zwolnienia z zakładu karnego; postanowienie sądu o odbywaniu kary w systemie dozoru elektronicznego

Dokumenty potrzebne do zgłoszenia członka rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego:

 • W przypadku dzieci powyżej 18 roku życia dokument potwierdzający kontynuowanie nauki
 • W przypadku dzieci posiadających stopień niepełnosprawności - orzeczenie o niepełnosprawności

Wyżej wymienione dokumenty należy traktować jako podstawowe, w szczególnych przypadkach wymagane są dokumenty uzupełniające.

Rejestracji nie dokonuje się w przypadku nieprzedłożenia ww. dokumentów, odmowy przekazania wymaganych danych i oświadczeń przez osobę rejestrującą się w powiatowym urzędzie pracy.

Podstawa prawna

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U. z 2022, poz. 690 z późn. zm.)

 • rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 kwietnia 2020 r. w sprawie rejestracji bezrobotnych i poszukujących pracy (Dz. U. 2020, poz. 667)

 • ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz.U. z 2023, poz. 103 z późn. zm.)

Tryb odwoławczy

Od wydanej decyzji o przyznaniu statusu osoby bezrobotnej przysługuje odwołanie do Wojewody Łódzkiego w Łodzi za pośrednictwem Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi działającego z upoważnienia Prezydenta Miasta Łodzi w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może złożyć oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania. Oświadczenie to składa wobec Prezydenta Miasta Łodzi(który wydał decyzję) z upoważnienia, którego działa Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi. Skorzystanie z tego prawa skutkuje tym, że z dniem doręczenia oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna. Miejscem składania odwołania oraz oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania jest Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi.

Realizatorzy
Jednostka
Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi
Komórka
Wydział Ewidencji i Świadczeń
Pomoc przy sprawie
POTRZEBUJESZ POMOCY PRZY SPRAWIE?
NIE WIESZ GDZIE SZUKAĆ SWOJEJ SPRAWY?
WYSZUKAJ SPRAWĘ Z LISTY
Kontakt